Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg, Canberra, 05-04-1991

Geldend van 04-09-2010 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië (hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen),

De wenselijkheid erkennende van het vergemakkelijken van de verlening van onmiddellijk noodzakelijke medische zorg aan personen die krachtens de wetgeving inzake medische zorg van de ene Verdragsluitende Partij recht hebben op medische zorg, tijdens een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „bevoegde autoriteit”:

   • - met betrekking tot Nederland, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en

   • - met betrekking tot Australië, de Secretaris-Generaal van het Department of Health and Ageing, of een gemachtigd vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal;

  • b. „bevoegd orgaan”:

   • - met betrekking tot Nederland, de zorgverzekeraar waarbij de betrokken persoon verzekerd is; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing of een daartoe door dit ministerie gemachtigd orgaan;

  • c. „orgaan van de tijdelijke verblijfplaats”:

   • - met betrekking tot Nederland, de door de bevoegde autoriteit aangewezen zorgverzekeraar; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing of een daartoe door dit ministerie gemachtigd orgaan;

  • d. „wetgeving”: alle wetten, regelingen of andere wettelijke akten die van kracht zijn ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag of later van kracht worden voor het gehele grondgebied van een Verdragsluitende Partij of voor een deel daarvan en die de verlening van medische zorg regelen;

  • e. „verbindingsorgaan”:

   • - met betrekking tot Nederland, het College voor zorgverzekeringen; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing;

  • f. „medische zorg”:

   • - met betrekking tot Nederland, de verstrekkingen voorzien ingevolge de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

   • - met betrekking tot Australië

   • - farmaceutische verstrekkingen aan een reguliere patiënt zoals omschreven in de National Health Act 1953 (Gemenebest Australië) (Wet Volksgezondheid, zoals enkele malen herzien),

   • - niet-klinische en klinische medische zorg die is voorzien, of waarvoor een uitkering wordt verleend, ingevolge de Health Insurance Act 1973 (Gemenebest Australië) (Wet Ziektekostenverzekering), of de National Health Act 1953 (Gemenebest Australië), beide wetten zoals enkele malen herzien,

   • - klinische zorg en andere vormen van gezondheidszorg voorzien ingevolge overeenkomsten gesloten of besluiten genomen ingevolge de Health Insurance Act 1973, zoals enkele malen herzien, voor en met betrekking tot de verlening van die zorg in een deelstaat of gebied van Australië;

  • g. „tijdelijk verblijf”:

   • - met betrekking tot Nederland, aanwezigheid op het grondgebied van dat land binnen de tijdsduur voorzien in de nationale voorschriften; en

   • - met betrekking tot Australië, rechtmatige aanwezigheid, echter niet als ingezetene; en

  • h. „grondgebied”:

   • - met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; en

   • - met betrekking tot Australië, het grondgebied van Australië met uitzondering van alle niet tot het vasteland behorende gebieden, doch met inbegrip van de Cocos-(of Keeling-) eilanden en Christmas Eiland.

 • 2 Voor de toepassing van dit Verdrag hebben andere in het Verdrag gebruikte woorden en uitdrukkingen de betekenis die zij hebben krachtens de onderscheiden wetgevingen van de Verdragsluitende Partijen, tenzij het zinsverband anders vereist.

Artikel 2. Toepassing

Dit Verdrag is van toepassing:

 • a. met betrekking tot Nederland, op personen die recht hebben op verstrekkingen overeenkomstig de Zorgverzekeringswet; en

 • b. met betrekking tot Australië, op personen die ingezetene van Australië zijn voor de toepassing van de Health Insurance Act 1973.

Artikel 3. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

 • 1 Een persoon op wie de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn en wiens gesteldheid onmiddellijke medische zorg vereist gedurende een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, ontvangt passende medische zorg alsof die persoon recht op die zorg had krachtens de wetgeving van die Verdragsluitende Partij. Toegang tot die zorg is de verantwoordelijkheid van het orgaan van de tijdelijke verblijfplaats in overeenstemming met de bepalingen van door dat orgaan gehanteerde wetgeving, alsof die wetgeving op de betrokkene van toepassing was.

 • 2 Indien medische zorg wordt verleend aan een persoon op wie het eerste lid van toepassing is, en indien het noodzakelijk is dat de verlening van die zorg wordt voortgezet nadat het in het artikel 1, letter g, bedoelde tijdvak is verstreken, blijft dit Verdrag van toepassing met betrekking tot de verlening van die zorg voor een zoveel langer tijdvak als noodzakelijk is.

 • 3 Iedere eigen bijdrage die verschuldigd is vanwege op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij krachtens dit Verdrag verleende medische zorg wordt voldaan door of namens de persoon aan wie de medische zorg is verleend.

 • 4 Onverminderd de bepalingen van het eerste lid zijn de bepalingen van dit Verdrag niet van toepassing op personen die naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij reizen met het oogmerk medische zorg te ontvangen, tenzij die personen leden van de bemanning of passagiers zijn van een schip, vaartuig of luchtvaartuig dat reist naar, vertrekt van of moet uitwijken naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, en de behoefte aan de medische zorg is ontstaan gedurende de reis of vlucht.

Artikel 4. Toepassing van het Verdrag op diplomatiek personeel

 • 1 Behoudens het bepaalde in het tweede lid zijn bepalingen van artikel 3 bij analogie van toepassing op personen die werkzaam zijn als hoofd of personeelslid van een diplomatieke missie of consulaat op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij gevestigd door de andere Verdragsluitende Partij, alsmede op de gezinsleden die gewoonlijk deel uitmaken van het huishouden van bedoelde personen.

 • 2 Aan een persoon op wie het eerste lid van toepassing is, wordt medische zorg verleend ongeacht of dit onmiddellijk noodzakelijk is en ongeacht de duur van het verblijf op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar de medische zorg wordt verleend.

Artikel 5. Documenten

 • 1 Ten einde medische zorg krachtens dit Verdrag te ontvangen, dient de betrokkene een schriftelijke verklaring betreffende zijn/haar recht op medische zorg te overleggen, die op verzoek van de betrokkene door het orgaan van de tijdelijke verblijfplaats is afgegeven als bewijs waaruit zijn/haar recht blijkt.

 • 2 Indien de betrokkene niet in het bezit is van de in het eerste lid bedoelde verklaring, dient de betrokkene die verklaring bij het orgaan van de tijdelijke verblijfplaats aan te vragen voor het einde van het tijdelijk verblijf. Het orgaan van de tijdelijke verblijfplaats dient die verklaring voor het einde van het tijdelijk verblijf af te geven.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder „schriftelijke verklaring betreffende zijn/haar recht op medische zorg” verstaan:

  • - met betrekking tot Nederland, een document afgegeven door de door de bevoegde autoriteit aangewezen zorgverzekeraar en

  • - met betrekking tot Australië, een pasje of een inschrijvingsnummer van Medicare.

 • 4 Ten einde aanspraak op een schriftelijke verklaring betreffende zijn/haar recht op medische zorg te kunnen doen gelden, dient de betrokkene aan het orgaan van de tijdelijke verblijfplaats het volgende over te leggen:

  • - met betrekking tot Nederland, een door het bevoegde orgaan afgegeven Europese ziekteverzekeringskaart, voorzien van de letters „NL”, en

  • - met betrekking tot Australië, een geldig Australisch paspoort of ieder ander geldig paspoort waarin is aangetekend dat de houder ervan het recht heeft voor onbepaalde duur in Australië te verblijven.

Artikel 6. Financiële regelingen

 • 1 De vergoeding van kosten met betrekking tot dit Verdrag wordt vastgesteld en vindt plaats in overeenstemming met door de bevoegde autoriteiten overeen te komen bepalingen.

 • 2 De bevoegde autoriteiten kunnen overeenkomen dat van vergoeding tussen de betrokken organen wordt afgezien.

Artikel 7. Verbinding

De verbindingsorganen kunnen alle voor de toepassing van dit Verdrag passende formulieren, andere documenten en aanvullende administratieve regelingen overeenkomen.

Artikel 8. Verstrekking van inlichtingen tussen de bevoegde autoriteiten

 • 1 De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen verstrekken elkaar:

  • a. alle inlichtingen die nodig zijn voor de toepassing van dit Verdrag;

  • b. alle inlichtingen betreffende wijzigingen in hun wetgeving die van invloed zouden kunnen zijn op de toepassing van dit Verdrag.

 • 2 Voor de toepassing van dit Verdrag verlenen de bevoegde autoriteiten, de verbindingsorganen en andere organen van de Verdragsluitende Partijen elkaar hulp als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving. De wederzijdse administratieve hulp van de bevoegde autoriteiten, de verbindingsorganen en andere organen is kosteloos.

 • 3 De bevoegde autoriteiten, de verbindingsorganen en andere organen van de Verdragsluitende Partijen kunnen zich voor de toepassing van dit Verdrag rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen in hun officiële taal.

Artikel 9. Vrijstelling van rechten

 • 1 Vrijstellingen of verlagingen van rechten, griffie- of registratierechten waarin de wetgeving van een Verdragsluitende Partij voorziet voor bescheiden of documenten die ter uitvoering van de wetgeving van deze Partij dienen te worden overgelegd, gelden eveneens voor soortgelijke bescheiden en documenten die ter uitvoering van de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij of van dit Verdrag dienen te worden overgelegd.

 • 2 Alle officiële akten, documenten of overige bescheiden die voor de toepassing van dit Verdrag dienen te worden overgelegd, zijn vrijgesteld van legalisatie of van andere soortgelijke formaliteiten.

Artikel 10. Indiening van claims en beroepschriften

Claims of beroepschriften die volgens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij binnen een bepaalde termijn hadden moeten zijn ingediend bij een orgaan van die Partij, zijn ontvankelijk indien zij binnen dezelfde termijn worden ingediend bij een overeenkomstig orgaan van de andere Verdragsluitende Partij. In dat geval zal het orgaan waarop aldus een beroep wordt gedaan, deze claims of beroepschriften onverwijld doen toekomen aan het orgaan dat van de eerste Partij bevoegd is hierover te beslissen, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van de bevoegde autoriteiten van de betrokken Verdragsluitende Partij. De datum waarop een claim of beroepschrift bij een orgaan van de tweede Partij is ingediend, wordt beschouwd als de datum waarop deze is ingediend bij het orgaan dat bevoegd is erover te beslissen. De claims, verklaringen, beroepschriften en andere bescheiden die voor de toepassing van dit Verdrag worden ingediend bij een autoriteit of een orgaan van een Verdragsluitende Partij mogen niet worden afgewezen op grond van het feit dat zij zijn opgesteld in de officiële taal van de andere Verdragsluitende Partij.

Artikel 11. Overleg

Alle kwesties die zich met betrekking tot de uitleg of toepassing van dit Verdrag tussen de Verdragsluitende Partijen voordoen, worden geregeld door overleg of onderhandelingen tussen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 12. Wijzigingen

Dit Verdrag kan te allen tijde worden gewijzigd wanneer de Verdragsluitende Partijen dit overeenkomen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Beide Verdragsluitende Partijen stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun onderscheiden wettelijke en constitutionele procedures, vereist voor de inwerkingtreding van dit Verdrag. Dit Verdrag treedt in werking dertig (30) dagen na de datum van de laatste kennisgeving.

Artikel 14. Duur van dit Verdrag

 • 1 Dit Verdrag blijft van kracht tot er twaalf (12) maanden zijn verstreken vanaf de datum waarop één van beide Verdragsluitende Partijen van de andere Partij langs diplomatieke weg een schriftelijke kennisgeving van beëindiging ontvangt.

 • 2 In het geval dat dit Verdrag in overeenstemming met het eerste lid wordt beëindigd, blijft het Verdrag van kracht met betrekking tot medische zorg die was verleend vóór of werd verleend bij het verstrijken van de in dat lid bedoelde opzegtermijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Canberra op 5 april negentien honderd een en negentig, in de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. C. Th. BAST

Voor de Regering van Australië

(w.g.) BRIAN HOWE

Terug naar begin van de pagina