Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag inzake het [...] ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Luxemburg, 10-04-1984

Geldend van 01-10-1992 t/m heden

Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

Authentiek : NL

Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de Helleense Republiek, door lid te worden van de Gemeenschap, zich verplicht heeft om toe te treden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,

Hebben besloten dit Verdrag te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Paul De Keersmaeker,

Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw, toegevoegd aan de Minister voor Buitenlandse Betrekkingen

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Uffe Ellemann-Jensen,

Minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken

De President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Hans-Werner Lautenschlager,

Onderminister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland

De President van de Helleense Republiek:

Theodoros Pangalos,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van de Helleense Republiek

De President van de Franse Republiek:

Roland Dumas,

Minister voor Europese Zaken van de Franse Republiek

De President van Ierland:

Peter Barry,

Minister van Buitenlandse Zaken van Ierland

De President van de Italiaanse Republiek:

Giulio Andreotti,

Minister van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Colette Flesch,

Minister van Buitenlandse Zaken van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

W. F. van Eekelen,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Nederland

H. J. Ch. Rutten,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger van Nederland

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

The Right Honourable Sir Geoffrey Howe Q. C., M. P.,

Staatssecretaris voor Buitenlandse en Gemenebestzaken

die, in het kader van de Raad bijeen, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:

Artikel 2

De Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen zendt aan de Regering van de Helleense Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

De tekst van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in de Griekse taal wordt aan dit Verdrag gehecht.1De tekst in de Griekse taal is op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

Artikel 3

Dit Verdrag wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Dit Verdrag treedt tussen de Staten die het hebben bekrachtigd, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging door de Helleense Republiek en zeven Staten die het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst hebben bekrachtigd.

Voor elke Verdragsluitende Staat die dit Verdrag later bekrachtigt, treedt het in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Artikel 5

De Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen stelt de ondertekenende Staten in kennis van:

  • a) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,

  • b) de data van inwerkingtreding van dit Verdrag voor de Verdragsluitende Staten.

Artikel 6

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, welke acht teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De Secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regering van elke ondertekenende Staat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.

GEDAAN te Luxemburg, de tiende april negentienhonderd vierentachtig.

  1. [Red: De aan dit Verdrag gehechte Griekse versie van het Verdrag van 1980 wordt niet in het Tractatenblad afgedrukt.]

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina