Memorie van Overeenstemming inzake het vermijden van overlappingen en geschillen met betrekking tot zeebodemgebieden, New York, 22-02-1991

Geldend van 24-10-1991 t/m heden

Memorie van Overeenstemming inzake het vermijden van overlappingen en geschillen met betrekking tot zeebodemgebieden

Authentiek : NL

Memorie van Overeenstemming inzake het vermijden van overlappingen en geschillen met betrekking tot zeebodemgebieden

De Regeringen van het Koninkrijk België, Canada, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Italië, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika enerzijds en de Regering van de Volksrepubliek China anderzijds, hierna te noemen de „Partijen”;

Overwegend dat een lichaam waarvoor de Volksrepubliek China borg staat, bij de Voorbereidende Commissie voor de Internationale Zeebodemautoriteit en het Internationale Hof voor het Zeerecht, hierna te noemen de „Voorbereidende Commissie”, een verzoek heeft ingediend voor registratie als pionier-investeerder met betrekking tot een gebied, de coördinaten waarvan zijn aangegeven in bijlage I van deze Memorie van overeenstemming, hierna te noemen de „Memorie”;

Gelet op de belangen van de lichamen genoemd in het eerste lid, letter a onder ii, van Resolutie II van de Derde Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, in gebieden, de coördinaten waarvan zijn opgenomen in de Zeerechtbulletins 7, 11 en 12 en die zijn aangegeven in bijlage II van deze Memorie;

Met voldoening opmerkend dat er tussen de bovenbedoelde gebieden geen overlappingen bestaan;

Geleid door de wens wederzijdse eerbiediging van die gebieden te waarborgen teneinde mogelijke geschillen in de toekomst te vermijden;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Na toewijzing door de Voorbereidende Commissie aan het lichaam - in zijn hoedanigheid van pionier-investeerder - waarvoor de Volksrepubliek China borg staat, van het in bijlage I van deze Memorie genoemde gebied zullen de Regeringen van België, Canada, Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dat gebied eerbiedigen.

 • 2 De Regering van de Volksrepubliek China zal de in bijlage II van deze Memorie genoemde gebieden eerbiedigen.

 • 3 De in het eerste en tweede lid hierboven bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op de gebieden waarvan in de toekomst door de Partijen afstand is gedaan.

Artikel 2

 • 1 De Regeringen van België, Canada, Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zullen, zelf of samen met derden, niet zodanig handelen dat daardoor de registratie van het verzoek dat door de Volksrepubliek China bij de Voorbereidende Commissie is ingediend, voor enige of alle in bijlage I van deze Memorie genoemde gebieden wordt belet.

 • 2 De Volksrepubliek China zal, zelf of samen met derden, niet zodanig handelen dat daardoor de registratie van verzoeken die in de toekomst door enige of alle andere Partijen ten aanzien van enige of alle in bijlage II van deze Memorie genoemde gebieden kunnen worden ingediend, wordt belet.

Artikel 3

De Partijen zullen niet overgaan tot, of door optreden van hun eigen overheidsinstanties dan wel in samenwerking met derden ondersteuning bieden aan de exploratie en exploitatie van vaste minerale rijkdommen in de in artikel 1 bedoelde gebieden op een wijze die niet verenigbaar is met de in dat artikel vervatte verplichting.

Artikel 4

De Partijen zullen alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat er geen fysieke hindering plaatsvindt van elkaars werkzaamheden die verband houden met de exploratie en exploitatie van vaste minerale rijkdommen in de in artikel 1 bedoelde gebieden.

Artikel 5

Indien noodzakelijk zullen de Partijen overleg plegen over vraagstukken die verband houden met de tenuitvoerlegging van deze Memorie.

Artikel 6

 • 1 Deze Memorie wordt van kracht op de datum van ondertekening en blijft van kracht tenzij anders overeengekomen door de Partijen. De bijlagen van deze Memorie vormen een integrerend onderdeel van de Memorie.

 • 2 Een Partij kan, bij ondertekening, verklaren dat deze Memorie ten aanzien van die partij eerst in werking treedt na kennisgeving aan alle andere Partijen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De Memorie treedt ten aanzien van die Partij in werking na ontvangst van deze kennisgeving door alle andere Partijen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe door hun onderscheiden Regeringen naar behoren gemachtigd, deze Memorie van overeenstemming hebben ondertekend.

GEDAAN te New York op 22 februari 1991 in acht oorspronkelijke exemplaren, ieder exemplaar in de Chinese, de Nederlandse, de Engelse, de Franse, de Duitse en de Italiaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Bijlage I

Coördinaten van de keerpunten van het verzoekgebied van China

 

Keerpunt

Breedte

Lengte

   

(N)

(W)

CA1

1

10° 37.50'

156° 52.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

10° 37.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 37.50'

10° 37.50'

11° 07.50'

11° 07.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 37.50'

156° 22.50'

156° 22.50'

156° 07.50'

156° 07.50'

155° 52.50'

155° 52.50'

156° 07.50'

156° 07.50'

155° 07.50'

155° 07.50'

155° 37.50'

155° 37.50'

155° 52.50'

155° 52.50'

154° 37.50'

154° 37.50'

154° 52.50'

154° 52.50'

155° 07.50'

155° 07.50'

155° 22.50'

155° 22.50'

155° 37.50'

155° 37.50'

155° 52.50'

155° 52.50'

156° 22.50'

156° 22.50'

156° 07.50'

156° 07.50'

156° 37.50'

156° 37.50'

156° 52.50'

156° 52.50'

156° 22.50'

156° 22.50'

156° 52.50'

156° 52.50'

CB1

1

10° 35.00'

154° 52.50'

 

2

3

4

5

10° 35.00'

10° 07.50'

10° 07.50'

09° 52.50'

154° 07.50'

154° 07.50'

153° 52.50'

153° 52.50'

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

09° 52.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

10° 35.00'

153° 37.50'

153° 37.50'

153° 22.50'

153° 22.50'

154° 07.50'

154° 07.50'

154° 37.50'

154° 37.50'

154° 22.50'

154° 22.50'

153° 52.50'

153° 52.50'

154° 00.00'

154° 00.00'

154° 37.50'

154° 37.50'

154° 52.50'

154° 52.50'

154° 37.50'

154° 37.50'

154° 52.50'

154° 52.50'

CS1

1

10° 52.50'

154° 52.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10° 52.50'

11° 07.50'

11° 07.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

09° 10.00'

09° 10.00'

08° 52.50'

154° 22.50'

154° 22.50'

154° 07.50'

154° 07.50'

153° 52.50'

153° 52.50'

153° 37.50'

153° 37.50'

153° 22.50'

153° 22.50'

153° 07.50'

153° 07.50'

152° 52.50'

152° 52.50'

152° 37.50'

152° 37.50'

152° 54.83'

152° 54.83'

152° 37.50'

152° 37.50'

152° 22.50'

152° 22.50'

152° 55.20'

152° 55.20'

 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1

08° 52.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 35.00'

10° 35.00'

10° 52.50'

153° 37.50'

153° 37.50'

154° 22.50'

154° 22.50'

154° 37.50'

154° 37.50'

154° 07.50'

154° 07.50'

153° 22.50'

153° 22.50'

153° 37.50'

153° 37.50'

153° 52.50'

153° 52.50'

154° 07.50'

154° 07.50'

154° 52.50'

154° 52.50'

CB2

1

11° 22.50'

152° 22.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

11° 22.50'

11° 07.50'

11° 07.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 10.00'

09° 10.00'

09° 22.50'

09° 22.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 37.50'

10° 37.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

11° 22.50'

151° 52.50'

151° 52.50'

152° 07.50'

152° 07.50'

151° 22.50'

151° 22.50'

151° 07.50'

151° 07.50'

151° 37.50'

151° 37.50'

151° 07.50'

151° 07.50'

151° 52.50'

151° 52.50'

152° 22.50'

152° 22.50'

152° 52.50'

152° 52.50'

153° 22.50'

153° 22.50'

152° 22.50'

152° 22.50'

CA2

1

12° 22.50'

145° 52.50'

 

2

3

4

5

12° 22.50'

12° 37.50'

12° 37.50'

12° 22.50'

145° 37.50'

145° 37.50'

145° 22.50'

145° 22.50'

 

6

7

8

9

10

11

12

1

12° 22.50'

12° 07.50'

12° 07.50'

11° 52.50'

11° 52.50'

11° 37.50'

11° 37.50'

12° 22.50'

145° 07.50'

145° 07.50'

144° 37.50'

144° 37.50'

145° 37.50'

145° 37.50'

145° 52.50'

145° 52.50'

CA3

1

12° 42.50'

142° 30.00'

 

2

3

4

5

6

7

8

1

12° 42.50'

12° 52.50'

12° 52.50'

12° 19.00'

12° 19.00'

12° 32.50'

12° 32.50'

12° 42.50'

142° 10.00'

142° 10.00'

141° 55.00'

141° 55.00'

142° 10.00'

142° 10.00'

142° 30.00'

142° 30.00'

CA4

1

12° 44.00'

140° 46.00'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

12° 44.00'

12° 22.50'

12° 22.50'

11° 37.50'

11° 37.50'

12° 21.00'

12° 21.00'

12° 39.87'

12° 39.87'

11° 07.50'

11° 07.50'

11° 22.50'

11° 22.50'

11° 07.50'

11° 07.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

11° 07.50'

11° 07.50'

11° 25.00'

11° 25.00'

11° 37.50'

11° 37.50'

12° 22.50'

12° 22.50'

12° 44.00'

140° 06.00'

140° 06.00'

140° 22.50'

140° 22.50'

139° 52.50'

139° 52.50'

139° 46.00'

139° 46.00'

139° 30.00'

139° 30.00'

140° 07.50'

140° 07.50'

140° 22.50'

140° 22.50'

140° 52.50'

140° 52.50'

141° 07.50'

141° 07.50'

141° 37.50'

141° 37.50'

140° 46.00'

140° 46.00'

140° 37.50'

140° 37.50'

140° 46.00'

140° 46.00'

CB3

1

08° 52.50'

148° 52.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

08° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 52.50'

148° 22.50'

148° 22.50'

147° 22.50'

147° 22.50'

147° 52.50'

147° 52.50'

148° 22.50'

148° 22.50'

148° 37.50'

148° 37.50'

148° 52.50'

148° 52.50'

CS2

1

08° 45.00'

147° 22.50'

 

2

3

4

5

6

1

08° 45.00'

07° 52.50'

07° 52.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 45.00'

146° 37.50'

146° 37.50'

146° 52.50'

146° 52.50'

147° 22.50'

147° 22.50'

CB4

1

08° 45.00'

146° 37.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

08° 45.00'

08° 30.00'

08° 30.00'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

08° 30.00'

08° 30.00'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 37.50'

07° 37.50'

07° 22.50'

07° 22.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 37.50'

146° 00.00'

146° 00.00'

146° 07.50'

146° 07.50'

146° 22.50'

146° 22.50'

146° 07.50'

146° 07.50'

145° 37.50'

145° 37.50'

145° 52.50'

145° 52.50'

145° 30.00'

145° 30.00'

145° 07.50'

145° 07.50'

144° 52.50'

144° 52.50'

144° 37.50'

144° 37.50'

144° 52.50'

144° 52.50'

145° 07.50'

145° 07.50'

145° 22.50'

145° 22.50'

 

28

1

07° 37.50'

08° 45.00'

146° 37.50'

146° 37.50'

CS3

1

08° 22.50'

144° 52.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

08° 22.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

07° 22.50'

07° 22.50'

07° 37.50'

07° 37.50'

07° 22.50'

07° 22.50'

07° 37.50'

07° 37.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

08° 22.50'

144° 22.50'

144° 22.50'

143° 52.50'

143° 52.50'

143° 37.50'

143° 37.50'

142° 07.50'

142° 07.50'

141° 52.50'

141° 52.50'

141° 22.50'

141° 22.50'

141° 37.50'

141° 37.50'

142° 07.50'

142° 07.50'

142° 52.50'

142° 52.50'

142° 27.83'

142° 27.83'

142° 37.50'

142° 37.50'

143° 07.50'

143° 07.50'

143° 52.50'

143° 52.50'

144° 37.50'

144° 37.50'

144° 52.50'

144° 52.50'

CB5

1

09° 07.50'

145° 21.95'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

09° 07.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 00.00'

10° 00.00'

09° 15.00'

09° 15.00'

09° 22.50'

143° 52.50'

143° 52.50'

144° 22.50'

144° 22.50'

143° 52.50'

143° 52.50'

144° 00.00'

144° 00.00'

143° 45.00'

143° 45.00'

142° 45.00'

142° 45.00'

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

09° 22.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

09° 07.50'

142° 22.50'

142° 22.50'

142° 07.50'

142° 07.50'

141° 52.50'

141° 52.50'

142° 07.50'

142° 07.50'

143° 22.50'

143° 22.50'

144° 07.50'

144° 07.50'

144° 22.50'

144° 22.50'

145° 21.95'

145° 21.95'

CA5

1

10° 52.50'

140° 52.50'

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10° 37.50'

10° 37.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 50.00'

10° 50.00'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 37.50'

10° 37.50'

10° 50.00'

10° 50.00'

10° 07.50'

10° 07.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 07.50'

140° 52.50'

140° 22.50'

140° 22.50'

141° 07.50'

141° 07.50'

140° 52.50'

140° 52.50'

140° 37.50'

140° 37.50'

139° 37.50'

139° 37.50'

140° 07.50'

140° 07.50'

139° 22.50'

139° 22.50'

139° 07.50'

139° 07.50'

139° 01.58'

139° 01.58'

138° 37.50'

138° 37.50'

138° 52.50'

138° 52.50'

138° 37.50'

138° 37.50'

139° 22.50'

139° 22.50'

139° 07.50'

139° 07.50'

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1

09° 07.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 22.50'

09° 22.50'

09° 07.50'

09° 07.50'

08° 52.50'

08° 52.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

07° 52.50'

07° 52.50'

07° 37.50'

07° 37.50'

08° 07.50'

08° 07.50'

08° 22.50'

08° 22.50'

08° 37.50'

08° 37.50'

09° 37.50'

09° 37.50'

09° 52.50'

09° 52.50'

10° 07.50'

10° 07.50'

10° 22.50'

10° 22.50'

10° 37.50'

10° 37.50'

10° 52.50'

10° 52.50'

138° 22.50'

138° 22.50'

139° 22.50'

139° 22.50'

139° 37.50'

139° 37.50'

140° 07.50'

140° 07.50'

140° 52.50'

140° 52.50'

140° 37.50'

140° 37.50'

140° 22.50'

140° 22.50'

139° 52.50'

139° 52.50'

140° 07.50'

140° 07.50'

139° 52.50'

139° 52.50'

140° 07.50'

140° 07.50'

141° 22.50'

141° 22.50'

141° 37.50'

141° 37.50'

141° 22.50'

141° 22.50'

141° 52.50'

141° 52.50'

141° 37.50'

141° 37.50'

141° 22.50'

141° 22.50'

142° 15.00'

142° 15.00'

141° 37.50'

141° 37.50'

142° 15.00'

142° 15.00'

141° 52.50'

141° 52.50'

140° 52.50'

Bijlage II

Bij het Memorandum van overeenstemming inzake het vermijden van overlappingen en geschillen met betrekking tot zeebodemgebieden

 • 1. Coördinaten van het zeebodemgebied van de Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe (AMR) als trustee voor Ocean Management Inc.:

  Deelgebied

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  # 1:

  #

     
     

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 12.

  .... 12.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 14.

  15.0 N

  15.0 N

  30.0 N

  30.0 N

  50.0 N

  50.0 N

  15.0 N

  ... 138.

  ... 136.

  ... 136.

  ... 137.

  ... 137.

  ... 138.

  ... 138.

  22.412 W

  00.0 W

  00.0 W

  50.0 W

  50.0 W

  22.412 W

  22.412 W

  Deelgebied

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  # 2:

  #

     
     

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 12.

  .... 12.

  .... 9.

  .... 9.

  .... 13.

  26.0 N

  26.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  45.0 N

  45.0 N

  26.0 N

  ... 199.

  ... 118.

  ... 118.

  ... 116.

  ... 116.

  ... 119.

  ... 119.

  25.0 W

  00.0 W

  00.0 W

  04.0 W

  04.0 W

  25.0 W

  25.0 W

 • 2. Coördinaten van het zeebodemgebied van Carborundum Company Ltd. namens het Kennecott Consortium:

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  #

     
   

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

  1.

  2.

  .... 11.

  .... 12.

  00.0 N

  00.0 N

  ...116.

  ...116.

  04.0 W

  04.0 W

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  #

     
   

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  1.

  .... 12.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 11.

  .... 11.

  00.0 N

  26.0 N

  26.0 N

  30.0 N

  30.0 N

  45.0 N

  45.0 N

  30.0 N

  30.0 N

  45.0 N

  45.0 N

  58.0 N

  58.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  ... 118.

  ... 118.

  ... 118.

  ... 118.

  ... 119.

  ... 119.

  ... 119.

  ... 119.

  ... 118.

  ... 118.

  ... 117.

  ... 117.

  ... 116.

  ... 116.

  ... 115.

  ... 115.

  ... 115.

  ... 115.

  ... 116.

  00.0 W

  00.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  15.0 W

  15.0 W

  30.0 W

  30.0 W

  15.0 W

  15.0 W

  15.0 W

  15.0 W

  00.0 W

  00.0 W

  00.0 W

  00.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  04.0 W

 • 3. Coördinaten van het zeebodemgebied van het Kennecott Consortium:

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  #

     
   

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  .... 14.

  .... 14.

  .... 13.

  .... 13.

  .... 12.

  .... 12.

  .... 11.

  .... 11.

  .... 12.

  .... 12.

  .... 14.

  20.0 N

  20.0 N

  45.0 N

  45.0 N

  15.0 N

  15.0 N

  40.0 N

  40.0 N

  00.0 N

  00.0 N

  20.0 N

  ... 128.

  ....126.

  ... 126.

  ... 125.

  ... 125.

  ... 127.

  ... 127.

  ... 127.

  ... 127.

  ... 128.

  ... 128.

  00.0 W

  15.0 W

  15.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  00.0 W

  00.0 W

  43.0 W

  43.0 W

  00.0 W

  00.0 W

 • 4. Coördinaten van het zeebodemgebied van Ocean Minerals Company:

  • a. Exploratie-/exploitatiegebied:

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 1:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   11.

   12.

   13.

   14.

   15.

   16.

   17.

   18.

   19.

   20.

   21.

   22.

   23.

   24.

   25.

   26.

   27.

   28.

   1.

   .... 13.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 10.

   .... 10.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   20.2 N

   40.0 N

   40.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   40.0 N

   40.0 N

   11.6 N

   11.6 N

   30.0 N

   30.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   50.0 N

   50.0 N

   31.1 N

   31.1 N

   29.0 N

   29.0 N

   20.0 N

   20.0 N

   20.2 N

   20.2 N

   ... 128.

   ... 128.

   ... 131.

   ... 131.

   ... 131.

   ... 131.

   ... 132.

   ... 132.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 133..

   ... 133.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 132.

   ... 132.

   ... 131.

   ... 131.

   ... 130.

   ... 130.

   ... 128.

   35.0 W

   35.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   30.0 W

   30.0 W

   30.0 W

   30.0 W

   30.0 W

   30.0 W

   40.0 W

   40.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   04.0 W

   04.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   30.6 W

   30.6 W

   15.0 W

   15.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   35.0 W

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 2:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 10.

   .... 10.

   .... 9.

   .... 9.

   00.0 N

   00.0 N

   50.0 N

   50.0 N

   45.0 N

   45.0 N

   45.0 N

   45.0 N

   ... 145.

   ... 143.

   ... 143.

   ... 143.

   ... 143.

   ... 142.

   ... 142.

   ... 142.

   00.0 W

   37.9 W

   37.9 W

   15.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   45.0 W

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 2:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   9.

   10.

   11.

   12.

   13.

   14.

   15.

   16.

   1.

   .... 9.

   .... 9.

   .... 10.

   .... 10.

   .... 9.

   .... 9.

   .... 9.

   .... 9.

   .... 11.

   15.0 N

   15.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   45.0 N

   45.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   00.0 N

   ... 142.

   ... 143.

   ... 143.

   ... 144.

   ... 144.

   ... 144.

   ... 144.

   ... 145.

   ... 145.

   45.0 W

   45.0 W

   45.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   45.0 W

   45.0 W

   00.0 W

   00.0 W

  • b. Gebied gereserveerd ten behoeve van een ander lichaam:

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 1:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 11.

   50.0 N

   50.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   50.0 N

   ... 145.

   ... 143.

   ... 143.

   ... 145.

   ... 145.

   00.0 W

   37.9 W

   37.9 W

   00.0 W

   00.0 W

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 2:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   50.0 N

   31.1 N

   31.1 N

   50.0 N

   50.0 N

   ... 133.

   ... 133.

   ... 132.

   ... 132.

   ... 133.

   30.6 W

   30.6 W

   15.0 W

   15.0 W

   30.6 W

   Deelgebied

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   # 3:

   #

      
      

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   1.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   40.0 N

   40.0 N

   20.2 N

   20.2 N

   40.0 N

   ... 130.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 130.

   ... 130.

   00.0 W

   35.0 W

   35.0 W

   00.0 W

   00.0 W

 • 5. Coördinaten van het zeebodemgebied van Ocean Management Inc.:

  • a. Exploratie-/exploitatiegebied:

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   #

      
    

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   11.

   12.

   1.

   .... 15.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 10.

   .... 10.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 15.

   .... 15.

   25.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   50.0 N

   50.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   25.0 N

   25.0 N

   ... 134.

   ... 134.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 136.

   ... 136.

   ... 137.

   ... 137.

   ... 136.

   ... 136.

   ... 134.

   00.0 W

   00.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   45.0 W

   45.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   00.0 W

  • b. Gebied gereserveerd ten behoeve van een ander lichaam:

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   #

      
    

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   11.

   12.

   1.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 13.

   30.0 N

   30.0 N

   50.0 N

   50.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   11.6 N

   11.6 N

   30.0 N

   30.0 N

   30.0 N

   ... 134.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 134.

   ... 133.

   ... 133.

   ... 134.

   ... 134.

   45.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   15. 0 W

   15.0 W

   04.0 W

   04.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   45.0 W

   45.0 W

 • 6. Coördinaten van het zeebodemgebied van Ocean Mining Associates:

  • a. Exploratie-/exploitatiegebied:

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   #

      
    

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   11.

   12.

   13.

   14.

   15.

   16.

   17.

   18.

   19.

   20.

   21.

   22.

   23.

   24.

   25.

   26.

   27.

   28.

   29.

   30.

   31.

   32.

   33.

   34.

   35.

   36.

   37.

   38.

   39.

   40.

   1.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 16.

   .... 16.

   .... 16.

   .... 16.

   .... 15.

   .... 15.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 12.

   .... 12.

   .... 11.

   .... 11.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 15.

   20.0 N

   20.0 N

   15.0 N

   15.0 N

   44.0 N

   44.0 N

   14.0 N

   14.0 N

   04.0 N

   04.0 N

   44.0 N

   44.0 N

   10.0 N

   10.0 N

   21.0 N

   21.0 N

   56.0 N

   56.0 N

   05.0 N

   05.0 N

   45.0 N

   45.0 N

   20.0 N

   20.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   40.0 N

   40.0 N

   34.56 N

   34.56 N

   55.0 N

   55.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   15.0 N

   15.0 N

   37.5 N

   37.5 N

   45.0 N

   45.0 N

   20.0 N

   ... 128.

   ... 127.

   ... 127.

   ... 127.

   ... 127.

   ... 125.

   ... 125.

   ... 124.

   ... 124.

   ... 123.

   ... 123.

   ... 122.

   ... 122.

   ... 122.

   ... 122.

   ... 123.

   ... 123.

   ... 123.

   ... 123.

   ... 125.

   ... 125.

   ... 126.

   ... 126.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 127.

   ... 127.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128

   ... 128.

   35.0 W

   50.0 W

   50.0 W

   46.0 W

   46.0 W

   20.0 W

   20.0 W

   20.0 W

   20.0 W

   25.0 W

   25.0 W

   20.0 W

   20.0 W

   45.0 W

   45.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   35.0 W

   35.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   00.0 W

   00.0 W

   43.0 W

   43.0 W

   35.0 W

   35.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   10.0 W

   10.0 W

   05.0 W

   05.0 W

   09.13 W

   09.13 W

   12.5 W

   12.5 W

   35.0 W

   35.0 W

  • b. Gebied gereserveerd ten behoeve van een ander lichaam:

   Punt

   Breedte

    

   Lengte

    

   #

      
    

   Graden

   Minuten

   Graden

   Minuten

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   11.

   12.

   1.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 13.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 14.

   .... 13.

   34.6 N

   34.56 N

   55.0 N

   55.0 N

   00.0 N

   00.0 N

   15.0 N

   15.0 N

   37.5 N

   37.5 N

   45.0 N

   45.0 N

   34.56 N

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   ... 128.

   35.0 W

   15.0 W

   15.0 W

   10.0 W

   10.0 W

   05.0 W

   05.0 W

   09.13 W

   09.13 W

   12.5 W

   12.5 W

   35.0 W

   35.0 W

 • 7. Coördinaten van het zeebodemgebied van de Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe (AMR)

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  #

     
   

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  .... 6.

  .... 6.

  .... 6.

  .... 6.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 10.

  .... 9.

  .... 9.

  30.0 S

  30.0 S

  50.0 S

  50.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  10.0 S

  10.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  00.0 S

  00.0 S

  20.0 S

  20.0 S

  40.0 S

  40.0 S

  50.0 S

  50.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  00.0 S

  00.0 S

  40.0 S

  40.0 S

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 88.

  ... 88.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 91.

  ... 91.

  ... 92.

  50.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  50.0 W

  50.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  40.0 W

  Punt

  Breedte

   

  Lengte

   

  #

     
   

  Graden

  Minuten

  Graden

  Minuten

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  1.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 9.

  .... 9.

  .... 9.

  .... 9.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 8.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 7.

  .... 6.

  00.0 S

  00.0 S

  20.0 S

  20.0 S

  00.0 S

  00.0 S

  10.0 S

  10.0 S

  00.0 S

  00.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  20.0 S

  20.0 S

  00.0 S

  00.0 S

  50.0 S

  50.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  30.0 S

  ... 92.

  ... 92.

  ... 92.

  ... 91.

  ... 91.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 89.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  ... 90.

  40.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  50.0 W

  50.0 W

  20.0 W

  20.0 W

  50.0 W

  50.0 W

  10.0 W

  10.0 W

  40.0 W

  40.0 W

  50.0 W

  50.0 W

Terug naar begin van de pagina