Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden, 's-Gravenhage, 14-08-1987

Geldend van 19-10-1988 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland houdende een overeenkomst betreffende de op 14 augustus 1987 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden

Authentiek : EN

Nr. I. EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE HAGUE

Wi 500.72

The Embassy of the Federal Republic of Germany presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to refer to the Agreement on the resolution of practical problems with respect to deep seabed mining areas concluded at New York on 14 August 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August 1987, between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy has the honour to propose that the Government of the Kingdom of the Netherlands shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the Federal Republic of Germany shall not take steps to terminate the Agreement concluded by that Exchange of Notes, except by common accord of the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Kingdom of the Netherlands.

This Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of the Kingdom of the Netherlands within three months of the date of entry into force of this Agreement.

If it is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, this Note and the Note in reply shall constitute an Agreement between the two Governments which shall enter into force on the date on which the Government of the Federal Republic of Germany will receive from the Government of the Kingdom of the Netherlands a notification of the completion of the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands.

The Embassy of the Federal Republic of Germany avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

The Hague, 14 August 1987

L. S.

Ministry of Foreign Affairs

of the Kingdom of the Netherlands

The Hague

Nr. II. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

THE HAGUE

Treaties Department

DVE/VV-200477

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Federal Republic of Germany and has the honour to acknowledge receipt of the Embassy's Note No. 500.72, dated 14 August 1987, which reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

In reply, the Ministry has the honour to inform the Embassy that the above proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, who therefore agree that the Embassy's Note together with this reply to that effect shall constitute an Agreement between the two Governments which shall enter into force on the date on which the Government of the Kingdom of the Netherlands has notified the Government of the Federal Republic of Germany that the procedures constitutionally required therefor have been completed in the Kingdom of the Netherlands.

The Hague, 14 August 1987

To the Embassy of the Federal

Republic of Germany

at The Hague

Vertaling : NL

Nr. I. AMBASSADE VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 'S-GRAVENHAGE

Wi 500.72

De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de op 14 augustus 1987 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, Canada, de Republiek Italië, het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, alsmede naar de op die Overeenkomst betrekking hebbende notawisseling van 14 augustus 1987 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken. In dit verband heeft de Ambassade de eer voor te stellen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden geen stappen onderneemt tot beëindiging van die Overeenkomst en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland geen stappen onderneemt tot beëindiging van de bij die notawisseling tot stand gekomen overeenkomst dan bij onderlinge overeenstemming hierover tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze overeenkomst zal mede van toepassing zijn op het Land Berlijn tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland een verklaring in tegenovergestelde zin richt aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Indien dit aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zullen deze nota en de antwoordnota een overeenkomst vormen tussen de twee Regeringen, welke in werking treedt op de datum waarop de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland een kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ontvangt dat aan de grondwettelijke vereisten daarvoor in het Koninkrijk der Nederlanden is voldaan.

De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken de hernieuwde verzekering te geven van haar meest bijzondere hoogachting.

's-Gravenhage, 14 augustus 1987

L. S.

Aan

het Ministerie van Buitenlandse Zaken

van het Koninkrijk der Nederlanden

's-Gravenhage

Nr. II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

'S-GRAVENHAGE

Directie Verdragen

DVE/VV-200477

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van Haar nota nr. 500.72, dd. 14 augustus 1987, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

In antwoord hierop heeft het Ministerie de eer de Ambassade mede te delen dat bovenstaand voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en dat deze ermede instemt dat de nota van de Ambassade en deze antwoordnota een overeenkomst vormen tussen de twee Regeringen, welke in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland ervan in kennis stelt dat aan de grondwettelijke vereisten daarvoor in het Koninkrijk der Nederlanden is voldaan.

's-Gravenhage, 14 augustus 1987

Aan de Ambassade van

de Bondsrepubliek Duitsland

te 's-Gravenhage

Terug naar begin van de pagina