Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] geschillen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Iran, 's-Gravenhage, 13-07-1981

Geldend van 13-07-1981 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije houdende een overeenkomst betreffende een garantiefonds in verband met de beslechting van bepaalde geschillen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Iran

Authentiek : EN

Nr. I

AMBASSADE

DE LA

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUX PAYS-BAS

Nr. 61/AMB/81/

The Embassy of the Democratic and Popular Republic of Algeria presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the consultations among representatives of the Governments concerned relating to the selection of De Nederlandsche Bank at Amsterdam by the Governments of the Islamic Republic of Iran and the United States of America as a mutually agreeable central bank within the meaning of the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria of 19 January 1981.

The Embassy wishes to inform the Ministry of the concurrence of the Algerian Government with the appointment of De Nederlandsche Bank for this task.

Having regard to the function of the Banque Centrale d'Algérie as escrow Agent pursuant to the above-mentioned Declaration, the Embassy has the honour to request that this Banque shall be protected in the Netherlands in accordance with the rules set out in the Annex to this Note.

If this proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Embassy proposes that this Note together with the affirmative Note of reply of the Ministry constitute an Agreement between the Democratic and Popular Republic of Algeria and the Kingdom of the Netherlands which shall enter into force on the date of the Note of reply.

The Hague, 10th of July 1981

Annex

Article I

The Governments of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, desiring to give effect to certain provisions of the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria of 19 January 1981, have selected, as a mutually agreeable central bank, De Nederlandsche Bank at Amsterdam, to assume the management of a bank which shall act as Depositary of the funds in the Security Account established by the foregoing Declaration.

Article 2

Except as otherwise provided for in the present Agreement, or in Technical Agreements to which the Banque Centrale d'Algérie is a party, the Banque Centrale d'Algérie shall enjoy immunity from jurisdiction in the Netherlands, in accordance with Netherlands law, in respect of claims relating directly or indirectly to:

  • a) the presence in the Netherlands of the funds in the Security Account;

  • b) the function of the Banque Centrale d'Algérie as Escrow Agent.

Article 3

Judgments by foreign courts and writs of execution, insofar as they relate to claims as defined in Article 2 against the Banque Centrale d'Algérie, shall not be enforced or otherwise implemented in the Netherlands.

Article 4

  • 1 If the Banque Centrale d'Algérie institutes or intervenes in proceedings before a court in the Netherlands, it submits, for the purpose of those proceedings, to the jurisdiction of the Netherlands courts.

  • 2 In such case the Bank cannot claim immunity from the jurisdiction of the courts in respect of a counterclaim if the counterclaim arises from the legal relationship or the facts upon which the principal claim is based.

Article 5

If the Banque Centrale d'Algérie appears before the courts in order to assert immunity, it shall not thereby be deemed to have waived immunity.

Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

THE HAGUE

DVE/VV-196262

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Democratic and Popular Republic of Algeria and has the honour to acknowledge receipt of the Note of 10 July 1981 of the Embassy, the text of which reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

The Ministry has the honour to confirm that the contents of the Note and its Annex are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands and that the Note together with this Note constitute an Agreement between both Governments which shall enter into force on the date of this Note.

The Hague, 13 July 1981.

To the Embassy of the

Democratic and Popular Republic of Algeria

at

The Hague

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN DE

DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK ALGERIJE

IN NEDERLAND

Nr. 61/AMB/81

De Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de besprekingen tussen vertegenwoordigers van de desbetreffende Regeringen inzake de keuze van De Nederlandsche Bank te Amsterdam door de Regeringen van de Islamitische Republiek Iran en de Verenigde Staten van Amerika als een voor beide partijen aanvaardbare centrale bankinstelling in de zin van de Verklaring van de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981.

De Ambassade wenst het Ministerie in kennis te stellen van de instemming van de Algerijnse Regering met de aanwijzing van De Nederlandsche Bank voor deze taak.

Gezien de functie van de Banque Centrale d'Algérie als Gevolmachtigde (Escrow Agent) ingevolge bovengenoemde Verklaring heeft de Ambassade de eer te verzoeken dat deze Banque overeenkomstig de in de Bijlage bij deze nota neergelegde regels in Nederland bescherming zal genieten.

Indien de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich met dit voorstel kan verenigen, stelt de Ambassade voor dat de onderhavige nota en de bevestigende antwoordnota van het Ministerie een overeenkomst tussen de Democratische Volksrepubliek Algerije en het Koninkrijk der Nederlanden vormen, welke in werking zal treden op de datum van de antwoordnota.

's-Gravenhage, 10 juli 1981

Bijlage

Artikel 1

De Regeringen van de Islamitische Republiek Iran en de Verenigde Staten van Amerika, geleid door de wens een aantal bepalingen van de Verklaring van de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981 uit te voeren, hebben De Nederlandsche Bank te Amsterdam als een voor beide partijen aanvaardbare centrale bankinstelling uitgekozen om het beheer op zich te nemen van een bank die zal optreden als Depositaris van de gelden, gestort op het Garantiefonds dat bij bovengenoemde Verklaring is ingesteld.

Artikel 2

Behoudens in zoverre anders is bepaald in de onderhavige Overeenkomst of in de technische overeenkomsten waarbij de Banque Centrale d'Algérie partij is, geniet de Banque Centrale d'Algérie immuniteit van rechtsmacht in Nederland, overeenkomstig het Nederlandse recht, met betrekking tot vorderingen die direct of indirect verband houden met:

  • (a) de aanwezigheid van de gelden van het Garantiefonds in Nederland;

  • (b) de functie van de Banque Centrale d'Algérie als Gevolmachtigde (Escrow Agent).

Artikel 3

Rechterlijke uitspraken door buitenlandse rechters en deurwaardersexploten worden, voor zover zij betrekking hebben op vorderingen, ingesteld tegen de Banque Centrale d'Algérie, zoals deze zijn omschreven in Artikel 2, niet geëxecuteerd of anderszins ten uitvoer gelegd in Nederland.

Artikel 4

  • 1 Indien de Banque Centrale d'Algérie rechtsgedingen aanhangig maakt voor een rechterlijke instantie in Nederland of in zodanige rechtsgedingen intervenieert, onderwerpt zij zich met betrekking tot deze rechtsgedingen aan de rechtsmacht van de Nederlandse rechterlijke instanties.

  • 2 In een zodanig geval kan de Banque geen beroep doen op immuniteit van de rechtsmacht van de rechterlijke instanties met betrekking tot een tegenvordering, indien de tegenvordering voortvloeit uit de rechtsverhoudingen of uit de feiten waarop de hoofdvordering is gebaseerd.

Artikel 5

Indien de Banque Centrale d'Algérie in rechte optreedt ter vaststelling van haar immuniteit, wordt zij aldus doende niet geacht afstand van haar immuniteit te hebben gedaan.

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

's-GRAVENHAGE

DVE/VV-196262

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van de Ambassade van 10 juli 1981, waarvan de inhoud luidt als volgt:

[Red: (Zoals in Nr. 1)]

Het Ministerie heeft de eer te bevestigen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich met de inhoud van de nota en haar bijlage kan verenigen en dat de nota van de Ambassade en de onderhavige nota een overeenkomst tussen de beide Regeringen zullen vormen, welke heden in werking treedt.

's-Gravenhage, 13 juli 1981

Aan de Ambassade van de

Democratische Volksrepubliek Algerije

te 's-Gravenhage

Terug naar begin van de pagina