Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] geschillen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Iran, 's-Gravenhage, 13-08-1981

Geldend van 13-08-1981 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Islamitische Republiek Iran houdende een overeenkomst betreffende een garantiefonds in verband met de beslechting van bepaalde geschillen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Iran

Authentiek : EN

Nr. I

EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

THE HAGUE

IN THE NAME OF GOD

No. 340

The Embassy of the Islamic Republic of Iran at The Hague presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the consultations among representatives of the Governments concerned relating to the selection of De Nederlandsche Bank at Amsterdam by the Governments of the Islamic Republic of Iran and the United States of America as a mutually agreeable central bank within the meaning of the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria of 19 thJanuary 1981.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran has the honour to enclose herewith the text of agreement which is agreed by the appropriate authorities.

If this agreement which contains preamble and nine articles set in the Annex to this note, are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Embassy proposes that this note together with the affirmative Note of reply of the Ministry constitutes an agreement between the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of the Netherlands which shall enter into force on the date of the Note of reply.

The Hague, August 13, 1980

The Embassy of the Islamic Republic of Iran

Attachment: Annex.

Annex

Considering the Exchange of Notes dated July 10, 1981 between the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the United States of America as well as the Exchange of Notes dated 10th and 13th of July 1981 between the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the Democratic and Popular Republic of Algeria and the immunities covered by the above referred two Exchanges of Notes, the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the Islamic Republic of Iran do state their agreements hereunder as follows:

Article 1

 • 1 The Governments of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, desiring to give effect to certain provisions of the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria of 19th January 1981, have selected, as a mutually agreeable central bank, De Nederlandsche Bank at Amsterdam, to assume the management of the N.V. Settlement Bank of the Netherlands which shall act as Depositary of the funds in the Security Account established by the foregoing Declaration.

 • 2 The Government of the Kingdom of the Netherlands concurs with the appointment of De Nederlandsche Bank for this task, subject to the provisions of the present Agreement and subject to agreement being reached among the competent authorities or central banks of the other States concerned and De Nederlandsche Bank and the Depositary on the conditions subject to which the latter shall carry out their respective tasks. The agreement or agreements reached by De Nederlandsche Bank and the Depositary on this matter with the authorities or central banks of the other States shall hereafter be referred to as the "Technical Agreements".

 • 3 Having regard to the international and public nature of the foregoing tasks entrusted to De Nederlandsche Bank and the Depositary, the said Banks shall, in performing their functions, enjoy immunity from the jurisdiction of each of the Contracting States as described below.

Article 2

 • 1 The Security Account shall be opened by the Depositary on its books in the name of the Banque Centrale d'Algerie, as Escrow Agent.

 • 2 The Security Account may consist of one or more accounts as may be provided for in the Technical Agreements.

 • 3 The Security Account has as its sole purpose to hold funds in order to secure the payment of, and to pay, claims in accordance with awards rendered by the Tribunal pursuant to the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria Concerning the Settlement of Claims by the Government of the United States of America and the Government of the Islamic Republic of Iran, of 19 January 1981, and in accordance with the Technical Agreements.

  It is further understood that in case the Islamic Republic of Iran and the United States of America reach an agreement on the question of the payment out of the Security Account of the amounts agreed between Iran and any of the United States claimants in settlement of the relevant claim or in case a decision of the Tribunal is issued to this effect, then the amount of such settlements may also be paid for out of the Security Account. The sole function of the Depositary shall be to carry out the responsibilities specified in the present Agreement and in the Technical Agreements.

  Nothing in this clause shall prevent the Depositary from investing the funds held in the Security Account in accordance with the provisions of the Technical Agreements.

Article 3

Payments from the Security Account shall be made and the Account shall be closed in accordance with rules to be set forth in the Technical Agreements.

Article 4

The Depositary shall be responsible to the Banque Centrale d'Algerie as Escrow Agent, and to other parties to the Technical Agreements, for the management of the Security Account in accordance with rules to be set forth in the Technical Agreements.

Article 5

 • 1 The funds held in the Security Account and the funds in turn deposited with third parties by the Depositary are immune in each of the Contracting States from attachment, enforcement of court judgements and/or writs of execution.

 • 2 Attachment orders, court judgements and/or writs of execution issued against the funds held in the Security Account shall not be enforced or otherwise implemented within the territory of the Contracting States.

Article 6

Except as otherwise provided for in the present Agreement or in the Technical Agreements, De Nederlandsche Bank and the Depositary shall enjoy immunity from the jurisdiction of the Contracting States, in accordance with their laws, in respect of claims relating to;

 • a) the presence in the Netherlands of the funds in the Security Account;

 • b) the assistance given by De Nederlandsche Bank or the Depositary in setting up and managing the Security Account;

 • c) actions performed or omitted by De Nederlandsche Bank or the Depositary in carrying out the tasks entrusted to them in accordance with the present Agreement.

Article 7

Judgments by foreign courts and writs of execution, in so far as they relate to claims as defined in Article 6 above against De Nederlandsche Bank and/or the Depositary shall not be enforced or otherwise implemented within the Territory of the Contracting States.

Article 8

The Governments of the Contracting States shall be responsible for the effective implementation of the immunities covered by the present Agreement in their respective countries.

Article 9

If De Nederlandsche Bank or the Depositary appears before the courts in order to assert immunity pursuant to the present Agreement, it shall not thereby be deemed to have waived immunity.

Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

THE HAGUE

DVE/VV-226111

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Islamic Republic of Iran at The Hague and has the honour to acknowledge receipt of the Note of 13 August 1981 of the Embassy, the text of which reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

The Ministry has the honour to confirm that the contents of the Note and its Annex are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands and that the Note together with this Note constitute an Agreement between the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the Islamic Republic of Iran which shall enter into force on the date of this Note.

The Hague, 13 August 1981.

To the Embassy of

the Islamic Republic of Iran

at

The Hague.

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN DE ISLAMITISCHE

REPUBLIEK IRAN

's-GRAVENHAGE

In de naam van God

Nr. 340

De Ambassade van de Islamitische Republiek Iran te 's-Gravenhage biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de besprekingen tussen vertegenwoordigers van de desbetreffende Regeringen inzake de keuze van De Nederlandsche Bank te Amsterdam door de Regeringen van de Islamitische Republiek Iran en de Verenigde Staten van Amerika als een voor beide partijen aanvaardbare centrale bankinstelling in de zin van de Verklaring van de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981.

De Ambassade van de Islamitische Republiek Iran heeft de eer hierbij in te sluiten de tekst van een overeenkomst waarover overeenstemming bestaat bij de bevoegde autoriteiten.

Indien de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich kan verenigen met deze overeenkomst welke een preambule en negen artikelen bevat, als opgenomen in de Bijlage bij deze nota, stelt de Ambassade voor dat de onderhavige nota en de bevestigende antwoordnota van het Ministerie een overeenkomst tussen de Islamitische Republiek Iran en het Koninkrijk der Nederlanden vormen, welke in werking zal treden op de datum van de antwoordnota.

's-Gravenhage, 13 augustus 1981

De Ambassade van de Islamitische Republiek Iran

Aanhangsel: Bijlage

Bijlage

De Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Islamitische Republiek Iran, overwegende de op 10 juli 1981 tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Verenigde Staten van Amerika, en de op 10 en 13 juli 1981 tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Democratische Volksrepubliek Algerije gewisselde nota's, en de daarin voorziene immuniteiten, zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1) De Regeringen van de Islamitische Republiek Iran en de Verenigde Staten van Amerika, geleid door de wens een aantal bepalingen van de Verklaring van de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981 uit te voeren, hebben De Nederlandsche Bank te Amsterdam als een voor beide partijen aanvaardbare centrale bankinstelling uitgekozen om het beheer op zich te nemen van de N. V. Settlement Bank of the Netherlands die zal optreden als Depositaris van de gelden, gestort op het Garantiefonds dat bij bovengenoemde Verklaring is ingesteld.

 • 2) De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stemt in met de aanwijzing van De Nederlandsche Bank voor deze taak, waarvan de uitvoering afhankelijk is van de bepalingen van deze Overeenkomst en van de nog te bereiken overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten of de centrale banken van de andere betrokken Staten en De Nederlandsche Bank en de Depositaris inzake de voorwaarden waarop laatstgenoemden hun onderscheiden taak zullen uitvoeren. De overeenkomst of overeenkomsten die door De Nederlandsche Bank en de Depositaris inzake deze kwestie met de autoriteiten of de centrale banken, van de andere Staten is of zijn gesloten, worden hierna „technische overeenkomsten” genoemd.

 • 3) Gelet op het internationale en openbare karakter van de bovenvermelde, aan De Nederlandsche Bank en de Depositaris toevertrouwde taken, genieten deze banken bij de uitoefening van hun functies immuniteit van rechtsmacht in elk van de Overeenkomstsluitende Staten, zoals hierna is omschreven.

Artikel 2

 • 1) Het Garantiefonds wordt door de Depositaris in zijn boeken ten name van de Banque Centrale d'Algérie als Gevolmachtigde (Escrow Agent) geopend.

 • 2) In de technische overeenkomsten kan worden bepaald dat het Garantiefonds uit één of uit meer rekeningen kan bestaan.

 • 3) Het Garantiefonds is uitsluitend bestemd voor de bewaring van gelden om de betaling van vorderingen te garanderen en deze betalingen te verrichten overeenkomstig de door het Scheidsgerecht gedane scheidsrechterlijke uitspraken ingevolge de Verklaring van de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende de regeling van vorderingen door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Regering van de Islamitische Republiek Iran van 19 januari 1981, alsmede overeenkomstig de technische overeenkomsten.

  Voorts is overeengekomen dat ingeval de Islamitische Republiek Iran en de Verenigde Staten van Amerika overeenstemming bereiken inzake betaling ten laste van het Garantiefonds van bedragen als overeengekomen tussen Iran en elke eiser van de Verenigde Staten ter regeling van de desbetreffende vordering of ingeval een uitspraak van het Scheidsgerecht met die strekking wordt gedaan, het bedrag van zulke regelingen ook ten laste van het Garantiefonds kan worden uitbetaald.

  De functie van de Depositaris omvat uitsluitend de uitvoering van de in de onderhavige Overeenkomst en in de technische overeenkomsten omschreven taken.

  Niets in deze clausule weerhoudt de Depositaris ervan om gelden die in het Garantiefonds in bewaring worden gehouden, in overeenstemming met de bepalingen van de technische overeenkomsten, te beleggen.

Artikel 3

Betalingen ten laste van het Garantiefonds worden gedaan en de rekening wordt gesloten overeenkomstig de in de technische overeenkomsten neergelegde voorschriften.

Artikel 4

De Depositaris is aan de Banque Centrale d'Algérie als Gevolmachtigde (Escrow Agent) en aan de andere partijen bij de technische overeenkomsten verantwoording verschuldigd voor het beheer van het Garantiefonds overeenkomstig de in de technische overeenkomsten neergelegde regels.

Artikel 5

 • 1 De gelden die in het Garantiefonds in bewaring worden gehouden en de gelden die vervolgens door de Depositaris bij derden zijn gedeponeerd, zijn in geen van de Overeenkomstsluitende Staten vatbaar voor beslaglegging, de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken en/of deurwaardersexploten.

 • 2 Bevelen tot beslaglegging, gerechtelijke uitspraken en/of deurwaardersexploten uitgevaardigd tegen de gelden die in het Garantiefonds in bewaring worden gehouden, worden niet geëxecuteerd of anderszins ten uitvoer gelegd in het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Staten.

Artikel 6

Behoudens in zoverre anders is bepaald in de onderhavige Overeenkomst en in de technische overeenkomsten, genieten De Nederlandsche Bank en de Depositaris immuniteit van de rechtsmacht van de Overeenkomstsluitende Staten, overeenkomstig het in deze Staten geldende recht, met betrekking tot vorderingen die verband houden met:

 • (a) de aanwezigheid van de gelden van het Garantiefonds in Nederland;

 • (b) de door De Nederlandsche Bank of door de Depositaris verleende medewerking bij het openen en het beheer van het Garantiefonds;

 • (c) door De Nederlandsche Bank of door de Depositaris verrichte of nagelaten handelingen bij de uitvoering van de hun overeenkomstig de onderhavige Overeenkomst toevertrouwde taken.

Artikel 7

Rechterlijke uitspraken door buitenlandse rechters en deurwaardersexploten worden, voor zover zij betrekking hebben op vorderingen, ingesteld tegen De Nederlandsche Bank en/of tegen de Depositaris, zoals deze zijn omschreven in Artikel 6, niet geëxecuteerd of anderszins ten uitvoer gelegd binnen het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Staten.

Artikel 8

De Regeringen van de Overeenkomstsluitende Staten zijn verantwoordelijk voor een doelmatige nakoming van de immuniteiten als voorzien in deze overeenkomst in hun onderscheiden landen.

Artikel 9

Indien De Nederlandsche Bank of de Depositaris in rechte optreedt ter vaststelling van haar of zijn immuniteit overeenkomstig deze overeenkomst, wordt zij of hij aldus doende niet geacht afstand van haar of zijn immuniteit te hebben gedaan.

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

's-GRAVENHAGE

DVE/VV-226111

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van de Islamitische Republiek Iran te 's-Gravenhage zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van de Ambassade van 13 augustus 1981, waarvan de inhoud luidt als volgt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie heeft de eer te bevestigen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich met de inhoud van de nota en haar bijlage kan verenigen en dat de nota van de Ambassade en de onderhavige nota een overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Islamitische Republiek Iran zullen vormen, welke heden in werking treedt.

's-Gravenhage, 13 augustus 1981.

Aan de Ambassade van de

Islamitische Republiek Iran

te

's-Gravenhage

Terug naar begin van de pagina