Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen [...] de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 20-04-1988

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 20-04-1988 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

de President van de Bondsrepubliek Duitsland,

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

de President van de Franse Republiek,

de President van Ierland,

de President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

de President van de Portugese Republiek,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

waarvan de Staten Verdragspartij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

de President van de Helleense Republiek, waarvan de Staat toetredende partij is tot de Europese Gemeenschappen, en

de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en

de President van de Republiek Turkije, anderzijds,

Gelet op de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen op 1 januari 1981,

Gelet op de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, alsmede op het op 23 november 1970 te Brussel ondertekende Aanvullend Protocol en op het op 30 juni 1973 te Ankara ondertekende Complementair Protocol,

Overwegende dat in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap aanpassingen in voornoemde overeenkomst dienen te worden aangebracht,

Hebben besloten bovengenoemde overeenkomst in gemeenschappelijk overleg aan te passen, en hebben daartoe als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Philippe de Schoutheete de Tervarent,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Jakob Esper Larsen,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Werner Ungerer,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Helleense Republiek:

Constantinos Lyberopoulos,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Majesteit de Koning van Spanje:

Carlos Westendorp y Cabeza,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Franse Republiek:

François Scheer,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van Ierland:

John H. F. Campbell,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Italiaanse Republiek:

Pietro Calamia,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Joseph Weyland,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

P. C. Nieman,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Portugese Republiek:

Leonardo Mathias,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

David H. A. Hannay KCMG,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de Raad van de Europese Gemeenschappen:

Werner Ungerer,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland, Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers;

Jean Durieux,

Adviseur buiten dienst bij het Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

de President van de Republiek Turkije:

Özdem Sanberk,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Afgevaardigde bij de Europese Economische Gemeenschap, Hoofd van de Missie van de Republiek Turkije;

Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Helleense Republiek wordt partij bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije en de aan de Slotakte gehechte Verklaringen, bij de op 23 november 1970 te Brussel ondertekende Slotakte en bij de op 30 juni 1973 te Ankara ondertekende Slotakte.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De teksten van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en Protocollen die daarvan een integrerend deel uitmaken en de verklaringen gehecht aan de Slotakten, opgesteld in de Griekse taal, zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad keurt de Griekse versie goed.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

In artikel 29, lid 1, van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst worden de woorden „van de Helleense Republiek” ingevoegd voor de woorden „van de Franse Republiek”.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Protocol maakt een integrerend deel uit van de in artikel 1 bedoelde Overeenkomst.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Dit Protocol wordt door de Ondertekenende Staten bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke regels en wat de Gemeenschap betreft rechtsgeldig goedgekeurd bij besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen, dat overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt genomen en ter kennis wordt gebracht aan de andere partijen.

    De akten van bekrachtiging en de akte van kennisgeving van de goedkeuring worden te Brussel uitgewisseld.

  • 2 Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van uitwisseling van de in lid 1 bedoelde akten.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de twintigste april negentienhonderdachtentachtig.

Terug naar begin van de pagina