Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden, New York, 14-08-1987

Geldend van 19-10-1988 t/m heden

Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van Canada, de Regering van de Republiek Italië en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, hierna te noemen „de Partijen”,

geleid door de wens belemmeringen voor de universele deelneming aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 weg te nemen,

voornemens praktische problemen op te lossen ten aanzien van de diepzeemijnbouwgebieden waarop deze Overeenkomst betrekking heeft,

en hiertoe besprekingen gevoerd hebbend tussen december 1986 en augustus 1987,

zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

 • (1) De Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent de lijnen waarvan de coördinaten zijn aangegeven in de Bijlagen II, III en IV1 bij deze Overeenkomst, met het doel de praktische problemen op te lossen met betrekking tot de diepzeemijnbouwgebieden waarvan de coördinaten op 6 december 1986 in Moskou door de Partijen werden uitgewisseld en zijn aangegeven in Bijlage I2.

 • (2) In deze Overeenkomst betekent „diepzeemijnbouwgebieden” de gebieden van de diepzeebodem bestemd voor de opsporing en ontginning van vaste minerale delfstoffen.

Artikel 2

Elke Partij eerbiedigt de overeengekomen oplossing van de praktische problemen, zoals aangegeven in de Bijlagen II, III en IV bij deze Overeenkomst.

Artikel 3

De Partijen handelen niet zelf, of tezamen met derden, op een wijze die registratie zou kunnen verhinderen van een aanvraag die is voorgelegd door een Partij aan de Voorbereidende Commissie van de Internationale Zeebodemautoriteit en van het Internationale Hof voor het Recht van de Zee, hierna te noemen „de Voorbereidende Commissie”, voor een gebied genoemd in de Bijlagen bij deze Overeenkomst, en die strookt met de eerbiediging van de gebieden gespecificeerd in de Bijlagen bij deze Overeenkomst.

Artikel 4

 • (1) De Partijen handelen niet zelf, of tezamen met derden, op een wijze die zou kunnen leiden tot het scheppen van bijkomende praktische problemen met betrekking tot de diepzeemijnbouwgebieden, bedoeld in de Bijlagen bij deze Overeenkomst.

 • (2) Dienovereenkomstig, zullen de Partijen zich niet bezighouden met of steun geven aan diepzeemijnbouw in, noch registratie nastreven of ondersteunen in de Voorbereidende Commissie voor, een diepzeemijnbouwgebied op een wijze die niet strookt met de eerbiediging van de gebieden gespecificeerd in de Bijlagen bij deze Overeenkomst.

Artikel 5

De Partijen nemen alle maatregelen in overeenstemming met internationaal recht en bestaande wetgeving, ten einde te verzekeren dat er geen materiële inmenging plaats vindt van elkaars werkzaamheden betrekking hebbend op de opsporing en ontginning van vaste minerale delfstoffen in de diepzeemijnbouwgebieden, bedoeld in de Bijlagen bij deze Overeenkomst.

Artikel 6

Zo nodig plegen de Partijen overleg omtrent vraagstukken die verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 7

 • (1) Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en blijft van kracht totdat de Partijen anders overeenkomen. De Bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integrerend onderdeel ervan.

 • (2) Een Partij kan, bij ondertekening, verklaren dat deze Overeenkomst ten aanzien van die Partij eerst in werking treedt na kennisgeving aan alle andere Partijen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De Overeenkomst treedt ten aanzien van die Partij in werking na ontvangst van deze kennisgeving door alle andere Partijen.

GEDAAN te New York deze 14e dag van augustus 1987 in vijf exemplaren, elk in de Nederlandse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Russische taal, die alle gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) HENRICUS GAJENTAAN3

Voor de Regering van het Koninkrijk België

(w.g.) HUGO FONDER4

Voor de Regering van Canada

(w.g.) PHILIPPE KIRSCH

Voor de Regering van de Republiek Italië

(w.g.) GIORGIO FRANCHETTI PARDO

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

(w.g.) JOURI B. KAZMIN

Bijlage I. De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden, uitgewisseld door de Partijen op 6 december 1986 in Moskou

A

De coördinaten, medegedeeld door de Sovjetunie zijn de volgende:

Eerste Deel:

Hoekpunten

Breedtegraden (N)

Lengtegraden (W)

1

2

3

4

5

6

7

14°45'

13°00'

13°00'

12°00'

12°00'

13°25'

13°25'

128°02'

128°02'

129°29'

129°29'

130°39'

130°39'

131°43'

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

12°32'

12°32'

12°58'

12°58'

11°00'

11°00'

11°30'

11°30'

10°30'

10°30'

11°00'

11°00'

12°00'

12°00'

13°02'

13°02'

13°48'

13°48'

13°11'

13°11'

14°03'

14°03'

14°21'

14°21'

13°52'

13°52'

15°24'

15°24'

15°00'

15°00'

14°45'

14°45'

131°43'

133°32'

133°32'

134°04'

134°04'

134°43'

134°43'

137°08'

137°08'

137°59'

137°59'

138°33'

138°33'

139°00'

139°00'

137°30'

137°30'

136°49'

136°49'

136°10'

136°10'

134°31'

134°31'

133°32'

133°32'

132°48'

132°48'

130°30'

130°30'

129°07'

129°07'

128°02'

Tweede Deel:

Hoekpunten

Breedtegraden (N)

Lengtegraden (W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10°50'

12°00'

12°00'

12°50'

12°50'

12°19'

12°19'

13°00.066'

13°00.066'

13°45'

13°45'

143°00'

143°00'

143°43.244'

143°43.244'

143°00'

143°00'

141°55'

141°55'

140°31'

140°31'

139°31'

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

13°03'

13°03'

12°21'

12°21'

12°44'

12°44'

11°25'

11°25'

10°50'

10°50'

139°31'

139°46'

139°46'

140°06'

140°06'

140°46'

140°46'

141°55'

141°55'

143°00'

B

De coördinaten, medegedeeld door de andere Partijen zijn de volgende:

GEBIED A

Hoekpunten

Breedtegraden (N)

Lengtegraden (W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15°20'

15°20'

15°15'

15°15'

15°44'

15°44'

16°14'

16°14'

16°04'

16°04'

15°44'

15°44'

14°10'

14°10'

128°35'

127°50'

127°50'

127°46'

127°46'

125°20'

125°20'

124° 20'

124° 20'

123°25'

123°25'

122°20'

122°20'

122°45'

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

13°21'

13°21'

12°56'

12°56'

14°05'

14°05'

13°45'

13°45'

14°20'

14°20'

12°00'

12°00'

11°40'

11°40'

15°20'

122°45'

123°00'

123°00'

123°35'

123°35'

125°00'

125°00'

126°15'

126°15'

128°00'

128°00'

127°43'

127°43'

128°35'

128°35'

GEBIED B-EERSTE LOCATIE

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

15°25'

14°00'

14°00'

11°30'

11°30'

10°50'

10°50'

12°30'

12°30'

15°25'

15°25'

134°00'

134°00'

133°50'

133°50'

136°00'

136°00'

137°50'

137°50'

136°00'

136°00'

134°00'

GEBIED B - TWEEDE LOCATIE

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

Eerste Deel:

   

1

2

3

4

5

6

1

14°15'

14°15'

12°30'

12°30'

10°50'

10°50'

14°15'

139°30'

136°00'

136°00'

137°50'

137°50'

139°30'

139°30'

GEBIED C

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

Eerste Deel:

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13°40'

11°40'

11°40'

11°30'

11°30'

11°40'

11°40'

12°50'

12°50'

13°20'

13°20'

I3°40'

13°40'

128°35'

128°35'

131°15'

131°15'

132°00'

132°20'

133° 50'

133°50'

132°15'

132°15'

130°00'

130°00'

128°35'

Tweede Deel:

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

11°50'

11°50'

10°45'

10°45'

09°45'

09°45'

09°15'

09°15'

10°00'

10°00'

09°45'

09°45'

09°30'

09°30'

11°50'

145°00'

143°15'

143°15'

142°15'

142°15'

142°45'

142°45'

143°45'

143°45'

144°00'

144°00'

144°45'

144°45'

145°00'

145°00'

GEBIED D - EERSTE LOCATIE

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

14°20'

14°20'

13°45'

13°45'

12°15'

12°15'

11°40'

11°40'

12°00'

12°00'

14°20'

128°00'

126°15'

126°15'

125°20'

125°20'

127°00'

127° 00'

127°43'

127°43'

128°00'

128°00'

GEBIED D - TWEEDE LOCATIE

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

11°00'

12°00'

12°00'

13°26'

13°26'

13°30'

13°30'

13°45'

13°45'

14°30'

14°30'

14°45'

14°45'

14°58'

14°58'

14°00'

14°00'

13°00'

13°00'

11°00'

11°00'

116°04'

116°04'

118°00'

118°00'

118°40'

118°40'

119°15'

119°15'

119°30'

119°30'

118°15'

118°15'

117°15'

117°15'

116°00'

116°00'

115°00'

115°00'

115°20'

115°20'

116°04'

Bijlage II

A

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die door haar zullen worden teruggegeven zijn de volgende:

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

g

9

10

11

12

13

14

1

14°45'

14°37.5'

14°37.5'

14°15'

14°15'

14°00'

14°00'

13°55'

13°55'

13°34.56'

13°34.56'

13°00'

13°00'

14°45'

14°45'

128°12.5'

128°12.5'

128°9.13'

128°9.13'

128°05'

128°05'

128°10'

128°10'

128°15'

128°15'

128°35'

128°35'

128°02'

128°02'

128°12.5'

B

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die niet door haar zullen worden teruggegeven zijn de volgende:

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

14°45'

14°37.5'

14°37.5'

14°15'

14°15'

14°00'

14°00'

13°55'

13°55'

13°34.56'

13°34.56'

14°45'

14°45'

128°12.5'

128°12.5'

128°09.13'

128°09.13'

128°05'

128°05'

128°10'

128°10'

128°15'

128°15'

128°35'

128°35'

128°12.5'

Bijlage III

A

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die of door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die door haar zullen worden teruggegeven, of die door de Sovjetunie niet zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag zijn de volgende:

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

13° 02'

13° 02'

13° 48'

13°48'

13°11'

13°11'

14°03'

I4°03'

14°21'

14°21'

14°00'

14° 00'

13°3O'

13°30'

11°30'

11° 30'

10° 50'

10° 50'

11°00'

11°00'

13° 02'

138° 22.412'

137°30'

137°30'

136-49'

136° 49'

136° 10'

136° 10'

134-31'

134-31'

134-00'

134-00'

133°50'

133-50'

134-45'

134° 45'

137°08'

137°08'

137°59'

137°59'

138°22.412'

138°22.412'

B

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die door haar niet zullen worden teruggegeven zijn de volgende:

 

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

(a)

1

2

3

4

1

12°58'

12°58'

11°30'

11°30'

12°58'

134°04'

133°50'

133°50'

134°04'

134°04'

(b)

1

2

3

4

5

6

1

13°30'

13°30'

12°58'

12°58'

11°30'

11°30'

13°30'

134°45'

133°50'

133°50'

134-04'

134°04'

134°45'

134°45'

(c)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

14°15'

14°15'

13°02'

13°02'

12°00'

12°00'

11°00'

11°00'

10°50'

10°50'

14°15'

139°30'

138°22.412'

138°22.412'

139°00'

139°00'

138°33'

138°33'

138°22.412'

138°22.412'

139°30'

139°30'

(d)

1

2

3

4

5

6

1

13°02'

13° 02'

11°00'

11°00'

12°00'

12°00'

13°02'

139°00'

138°22.412'

138°22.412'

138°33'

138°33'

139°00'

139°00'

Voetnoot:Van de gebieden aangegeven in paragraaf B van deze Bijlage is het gebied met de volgende coördinaten genoemd in paragraaf A van Bijlage IV, daar deze zal worden opgenomen door de Sovjetunie in haar herziene aanvraag en door haar zal worden teruggegeven:

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13°00'

12°50'

12° 50'

12°11.6'

12°11.6'

12°30'

12°30'

13°00'

13°00'

134°00'

134°00'

133°50'

133°50'

134°04'

134°04'

134°15'

134°15'

134°00'

Bijlage IV

A

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die door haar zullen worden teruggegeven zijn de volgende:

 

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13°20.2'

13°20.2'

13°00'

13°00'

12°00'

12°00'

13°20'

13°20'

13°20.2'

130°00'

128°35'

128°35'

129°29'

129°29'

130°39'

130°39'

130°00'

130°00'

(b)

1

2

3

4

1

13°29'

13°20'

13°20'

13°29'

13°29'

131°00'

131°00'

132°15'

132°15'

131°00'

(c)

1

2

3

4

1

13°20'

12°32'

12°32'

13°20'

13°20'

131°43'

131°43'

132°15'

132°15'

131°43'

(d)

1

2

3

4

1

12°50'

12°32'

12°32'

12°50'

12°50'

133°30.6'

133°30.6'

133°32'

133°32'

133°30.6'

(e)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13°00'

12°50'

12°50'

12°11.6'

12°11.6'

12°30'

12°30'

13°00'

13°00'

134°00'

134°00'

133°50'

133°50'

134°04'

134°04'

134-15'

134°15'

134°00'

B

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die door de Sovjetunie zullen worden opgenomen in haar herziene aanvraag en die niet door haar zullen worden teruggegeven zijn de volgende:

 

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

(a)

1

2

3

4

1

13°40'

13°20.2'

13°20.2'

13°40'

13°40'

128°35'

128°35'

130°00'

130°00'

128°35'

(b)

1

2

3

4

1

12°50'

12°31.1'

12°31.1'

12°50'

12°50'

132°15'

132°15'

133°30.6'

133°30.6'

132°15'

(c)

1

2

3

4

1

11°50'

11°00'

11°00'

11°50'

11°50'

143°37.9'

143°37.9'

145°00'

145°00'

143°37.9'

C

De coördinaten van de diepzeemijnbouwgebieden die ter aanvulling zijn medegedeeld door de andere Partijen in New York in augustus 1987 en die niet door de Sovjetunie in haar herziene aanvraag zullen worden opgenomen zijn de volgende:

Hoekpunten

Breedtegraden(N)

Lengtegraden(W)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11°30'

11°00'

11°00'

10°30'

10°30'

11°00'

11°00'

11°40'

11°40'

11°30'

11°30'

131°30'

131°30'

132°30'

132°30'

133°30'

133°30'

133°40'

133°40'

132°20'

132°00'

131°30'

 1. [Red: De Bijlagen I t/m IV zijn niet afgedrukt.]

  ^ [1]
 2. [Red: De Bijlagen I t/m IV zijn niet afgedrukt.]

  ^ [2]
 3. Ondertekening onder aflegging van de volgende verklaring:

  "On the occasion of the signing today of the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas, and with reference to Article 7, paragraph 2, of the said Agreement, I have the honour to declare on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands that the abovementioned Agreement shall enter into force for the Kingdom of the Netherlands only after a notification of the Netherlands Government to all other Parties to the said Agreement that all legal requirements in the Kingdom of the Netherlands have been met.

  For the delegation of the Netherlands

  (sd.) HENRICUS GAJENTAAN".

  ^ [3]
 4. Ondertekening onder aflegging van de volgende verklaring:

  "Declaration under article 7 (2)

  I have the honour to state, the following on behalf of the Government of the Kingdom of Belgium :

  • 1. As far as the Government of the Kingdom of Belgium is concerned, the Agreement on the Resolution of Practical Problems with respect to Deep Seabed Mining Areas, signed in New York on August 14,1987 will be in force as of the date of signature.

  • 2. The said Agreement will come fully into effect for physical and juridical persons acting under Belgian law as soon as notification will have been received by all other Parties that the relevant national legislation has been passed.

  • 3. The Government of the Kingdom of Belgium will take steps to introduce such legislation immediately after the signing of the said Agreement, with a view to allow its early adoption by Parliament, if possible within several months after the date of introduction of such legislation.

   (sd.) HUGO FONDER

   Hugo Fonder,

   Head of Delegation.".

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina