Internationale Overeenkomst inzake het gebruik van IMSO-grondstations aan boord van schepen binnen de territoriale zee en de havens, Londen, 16-10-1985

Geldend van 12-09-1993 t/m heden

Internationale Overeenkomst inzake het gebruik van IMSO-grondstations aan boord van schepen binnen de territoriale zee en de havens

Authentiek : EN

International Agreement on the Use of INMARSAT Ship Earth Stations within the Territorial Sea and Ports

Preamble

The States Parties (hereinafter referred to as "Parties") to this Agreement,

Desiring to achieve the objectives envisaged in Recommendation 3 of the International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, 1975-1976, and

Having decided to improve the distress and safety of life at sea communications, and the efficiency and management of ships,

Have agreed as follows:

Article 1

 • (1) Pursuant to the provisions set forth in this Agreement and in accordance with navigational rights established under international law, Parties shall permit in their territorial seas and ports the operation of approved ship earth stations appertaining to the maritime space communication system provided by the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) and properly installed aboard ships flying the flag of any other Party (hereinafter referred to as "INMARSAT Ship Earth Stations").

 • (2) Such permission shall at all times be restricted to the use of maritime mobile-satellite frequencies by the INMARSAT Ship Earth Station and shall be subject to compliance by the INMARSAT Ship Earth Station with the applicable Radio Regulations of the International Telecommunication Union and the conditions set forth in Article 2 of this Agreement.

Article 2

 • (1) The operation of INMARSAT Ship Earth Stations shall be subject to the following conditions:

  • (a) it shall not be prejudicial to the peace, good order and security of the Coastal State;

  • (b) it shall not cause harmful interference to other radio services operating within the boundaries of the Coastal State's territory;

  • (c) it shall give priority to distress and safety transmissions in accordance with relevant international conventions and, in particular, the Radio Regulations of the International Telecommunication Union;

  • (d) safeguard measures shall be taken, subject to relevant safety regulations, during the operation of INMARSAT Ship Earth Stations in an area containing the presence of explosive gases, in particular during operations relating to oil and other inflammable substances;

  • (e) INMARSAT Ship Earth Stations shall be subject to inspection by the authorities of the Coastal State at the latter's request, without prejudice to the navigational rights established under international law.

 • (2) In this Agreement, "Coastal State" means the State in whose territorial sea and ports the INMARSAT Ship Earth Station, subject to the provisions of this Agreement, is operating.

Article 3

Parties may, without prejudice to navigational rights established under international law, restrict, suspend or prohibit the operation of INMARSAT Ship Earth Stations in ports and areas of territorial sea specified by them. Without prejudice to the entry into force of such restriction, suspension or prohibition, as determined by the Party, it shall be notified to the Depositary of this Agreement as soon as possible.

Article 4

Without prejudice to distress and safety communications, the permission referred to in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement may be limited to the rights which the flag State grants under paragraph (1) of Article 1 within its territorial sea and ports to the ships of the Coastal State concerned.

Article 5

Nothing in the present Agreement shall be construed as preventing the granting of any wider facilities by a Party in respect of the operation of INMARSAT Ship Earth Stations.

Article 6

This Agreement shall not apply to warships and other government ships operated for non-commercial purposes.

Article 7

 • (1) Any State may become Party to this Agreement by:

  • (a) signature; or

  • (b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

  • (c) accession or adhesion.

 • (2) This Agreement shall remain open for signature in London from 1 January 1986 until it enters into force and shall thereafter remain open for accession or adhesion.

Article 8

 • (1) This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date on which twenty-five (25) States have become Parties.

 • (2) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion is deposited after the date on which this Agreement enters into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.

Article 9

A Party may withdraw from this Agreement at any time by notification to the Depositary. Such withdrawal shall take effect ninety (90) days after the date of receipt by the Depositary of the Party's written notification to withdraw.

Article 10

 • (1) The Director General of INMARSAT shall be the Depositary of this Agreement.

 • (2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to this Agreement of:

  • (a) any signature of this Agreement;

  • (b) the date of entry into force of this Agreement;

  • (c) any deposit of instruments of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion;

  • (d) the date on which a State has ceased to be a Party to this Agreement;

  • (e) any other notifications and communications relating to this Agreement.

 • (3) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. At the same time, the Depositary shall transmit a certified copy of this Agreement to the International Telecommunication Union and to the International Maritime Organization.

Article 11

This Agreement is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Depositary, who shall send a certified copy to Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at London on this sixteenth day of October of the year One Thousand Nine Hundred and Eighty Five.

Vertaling : NL

Internationale Overeenkomst inzake het gebruik van INMARSAT-grondstations aan boord van schepen binnen de territoriale zee en de havens

Preambule

De Staten die Partij bij deze Overeenkomst zijn (hierna te noemen: „de Partijen”),

Geleid door de wens de in Aanbeveling 3 van de Internationale Conferentie over de Totstandkoming van een Internationaal Maritiem Satellietsysteem, 1975-1976, beoogde doeleinden te verwezenlijken, en

Besloten hebbende de berichtgeving bij noodgevallen en voor de beveiliging van mensenlevens op zee, alsmede de doelmatigheid in het beheer van schepen, te verbeteren,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Krachtens het bepaalde in deze Overeenkomst en in overeenstemming met de ingevolge het internationale recht vastgestelde rechten met betrekking tot de scheepvaart geven de Partijen in hun territoriale zeeën en in hun havens toestemming tot het gebruik van goedgekeurde grondstations aan boord van schepen, die deel uitmaken van het satellietsysteem voor maritieme berichtgeving dat beschikbaar wordt gesteld door de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT), en naar behoren zijn geïnstalleerd aan boord van schepen die de vlag van enige andere Partij voeren (hierna te noemen: „de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen”).

 • 2 Deze toestemming is te allen tijde beperkt tot het gebruik van de frequenties van het mobiele maritieme satellietsysteem door de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen en wordt verleend onder het voorbehoud dat deze grondstations de desbetreffende bepalingen van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-Unie en de in artikel 2 van deze Organisatie genoemde voorwaarden in acht nemen.

Artikel 2

 • 1 Het gebruik van een INMARSAT-grondstation aan boord van een schip is afhankelijk van de vervulling van de volgende voorwaarden:

  • a) het mag geen inbreuk maken op de rust en de openbare orde en veiligheid van de Kuststaat;

  • b) het mag geen nadelige storing veroorzaken voor de andere radiodiensten die binnen de grenzen van het grondgebied van de Kuststaat worden geëxploiteerd;

  • c) het moet voorrang verlenen aan uitzendingen bij noodgevallen en voor de beveiliging van mensenlevens op zee overeenkomstig de desbetreffende internationale verdragen en, in het bijzonder, het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-Unie;

  • d) er dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen, rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften, tijdens het gebruik van de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen in een gebied waarin explosieve gassen aanwezig zijn, in het bijzonder tijdens werkzaamheden die verband houden met olie en andere ontvlambare stoffen;

  • e) de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen dienen te worden onderworpen aan inspectie door de autoriteiten van de Kuststaat op verzoek van deze Staat, onverminderd de krachtens het internationale recht vastgestelde rechten met betrekking tot de scheepvaart.

 • 2 In deze Overeenkomst wordt onder „Kuststaat” verstaan de Staat in welks territoriale zee en havens het INMARSAT-grondstation aan boord van een schip wordt gebruikt, behoudens het bepaalde in deze Overeenkomst.

Artikel 3

De Partijen kunnen, onverminderd de krachtens het internationale recht vastgestelde rechten met betrekking tot de scheepvaart, het gebruik van de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen beperken, opschorten of verbieden in de door hen aangegeven havens of zones van de territoriale zee. Onverminderd het van-kracht-worden van deze beperking of opschorting of dit verbod, naar gelang van de beslissing van de Partij, wordt de Depositaris voor deze Overeenkomst daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 4

Behoudens het bepaalde inzake de berichtgeving bij noodgevallen en voor de beveiliging van mensenlevens op zee kan de in het eerste lid van artikel 1 van deze Overeenkomst bedoelde toestemming worden beperkt tot de rechten die de Vlagstaat krachtens het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 binnen zijn territoriale zee en zijn havens verleent aan de schepen van de betrokken Kuststaat.

Artikel 5

Niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd als een beletsel voor de verlening van ruimere faciliteiten door een Partij met betrekking tot het gebruik van de INMARSAT-grondstations aan boord van schepen.

Artikel 6

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op oorlogsschepen en andere gouvernementele schepen die voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 7

 • 1 Elke Staat kan Partij bij deze Overeenkomst worden door:

  • a) ondertekening; of

  • b) ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring; of

  • c) toetreding of instemming.

 • 2 Deze Overeenkomst blijft open voor ondertekening te Londen vanaf 1 januari 1986 tot aan het tijdstip van inwerkingtreding en blijft daarna open voor toetreding of instemming.

Artikel 8

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking dertig (30) dagen na de datum waarop vijfentwintig (25) Staten Partij zijn geworden.

 • 2 Ten aanzien van een Staat waarvan de akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, toetreding of instemming wordt nedergelegd na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van deze nederlegging.

Artikel 9

Een Partij kan deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een kennisgeving aan de Depositaris. Deze opzegging wordt van kracht negentig (90) dagen na de datum waarop de Depositaris de schriftelijke kennisgeving van opzegging van de Partij heeft ontvangen.

Artikel 10

 • 1 De Directeur-Generaal van de INMARSAT is de Depositaris van deze Overeenkomst.

 • 2 De Depositaris geeft in het bijzonder alle Partijen bij deze Overeenkomst onmiddellijk kennis van:

  • a) een ondertekening van deze Overeenkomst;

  • b) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst;

  • c) een nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, toetreding of instemming;

  • d) de datum waarop een Partij heeft opgehouden Partij bij deze Overeenkomst te zijn;

  • e) andere kennisgevingen en mededelingen met betrekking tot deze Overeenkomst.

 • 3 Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zendt de Depositaris een gewaarmerkt afschrift aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor registratie en publikatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd zendt de Depositaris een gewaarmerkt afschrift van deze Overeenkomst aan de Internationale Telecommunicatie-Unie en aan de Internationale Maritieme Organisatie.

Artikel 11

Deze Overeenkomst is opgesteld in één exemplaar in de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn, en wordt nedergelegd bij de Depositaris, die een gewaarmerkt afschrift toezendt aan de Partijen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Londen, op de zestiende oktober negentienhonderd vijfentachtig.

Terug naar begin van de pagina