Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] dubbele belasting met betrekking tot zee- en luchtvervoer, Caracas, 18-12-1990

Geldend van 01-06-1993 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot zee- en luchtvervoer

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot zee en luchtvervoer

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Venezuela,

De wens koesterende een Overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot de voordelen van ondernemingen die zich toeleggen op de uitoefening van zee- en luchtvervoer;

Onderzocht en vastgesteld hebbende de wederkerigheid van behandeling betreffende de belastingheffing van deze ondernemingen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Alle voordelen, inkomsten en vermogenswinsten verkregen door een onderneming van een van de Overeenkomstsluitende Staten uit de uitoefening van zee- en luchtvervoer in internationaal verkeer in de andere Overeenkomstsluitende Staat zijn vrijgesteld van alle belastingen van die andere Overeenkomstsluitende Staat die worden geheven, of zullen kunnen worden geheven over voordelen, inkomsten en vermogenswinsten.

 • 2 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op voordelen, inkomsten en vermogenswinsten uit hoofde van een deelneming in een „pool”, in een gemeenschappelijke onderneming of in een internationaal geëxploiteerd agentschap.

 • 3 Deze Overeenkomst is niet van toepassing op gemeentelijke belastingen. Zou echter Venezuela aan een derde Staat een vrijstelling van zijn gemeentelijke belastingen verlenen in het kader van een overeenkomst met die Staat, dan is die vrijstelling automatisch ook van toepassing onder de bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 2

In deze Overeenkomst:

 • a. betekenen de uitdrukkingen „de ene Overeenkomstsluitende Staat” en „de andere Overeenkomstsluitende Staat” de Republiek Venezuela of het Koninkrijk der Nederlanden, al naar het zinsverband vereist;

 • b. betekent de uitdrukking „onderneming van een van de Overeenkomstsluitende Staten” een onderneming gedreven door die Overeenkomstsluitende Staat, door een natuurlijke persoon die inwoner is van die Overeenkomstsluitende Staat en die niet tevens inwoner is van de andere Overeenkomstsluitende Staat, alsmede door een lichaam of vennootschap die is opgericht naar het recht van die Overeenkomstsluitende Staat en waarvan de plaats van de werkelijke leiding in die Staat is gelegen;

 • c. betekent de uitdrukking „de uitoefening van zee- en luchtvervoer” de exploitatie van het vervoer van personen, dieren, goederen, uitgezonderd koolwaterstoffen, en post door de eigenaar of door degene die de schepen of luchtvaartuigen gecharterd heeft, de verkoop van passagebiljetten en soortgelijke documenten, alsmede elke andere daarmede direct verband houdende vorm van exploitatie;

 • d. betekent de uitdrukking „bevoegde autoriteit” voor wat betreft Venezuela het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen of de bevoegde vertegenwoordiger daarvan, en voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, voor het Koninkrijk in Europa de Minister van Financiën daarvan of diens bevoegde vertegenwoordiger, voor de Nederlandse Antillen de Minister van Financiën daarvan of diens bevoegde vertegenwoordiger en voor Aruba de Minister van Financiën daarvan of diens bevoegde vertegenwoordiger.

Artikel 3

De belastingheffing van een onderneming van een van de Overeenkomstsluitende Staten in de andere Overeenkomstsluitende Staat is in die andere Overeenkomstsluitende Staat niet ongunstiger dan de belastingheffing van ondernemingen van die andere Overeenkomstsluitende Staat die dezelfde werkzaamheden uitoefenen.

Deze bepaling mag niet aldus worden uitgelegd dat zij een Overeenkomstsluitende Staat verplicht aan inwoners van de andere Overeenkomstsluitende Staat bij de belastingheffing de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van de samenstelling van het gezin of gezinslasten te verlenen, die hij aan zijn eigen inwoners verleent.

Artikel 4

 • 1 Beide Overeenkomstsluitende Staten trachten in onderlinge overeenstemming moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen bij de interpretatie of de toepassing van deze Overeenkomst door middel van overleg op te lossen.

 • 2 Te dien einde kunnen de bevoegde autoriteiten zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen. Indien daartoe rechtstreeks overleg raadzaam voorkomt, zal dit plaats hebben binnen een redelijke termijn nadat een daartoe strekkend verzoek door de bevoegde autoriteit van een van beide Overeenkomstsluitende Staten is gericht tot de bevoegde autoriteit van de andere Overeenkomstsluitende Staat.

Artikel 5

Elk van de Overeenkomstsluitende Staten stelt de andere langs diplomatieke weg schriftelijk in kennis van het vervuld zijn van de voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst vereiste grondwettelijke procedures. De Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de laatste van deze kennisgevingen is gedateerd en vindt toepassing met betrekking tot voordelen, inkomsten of vermogenswinsten die op of na 1 januari 1991 worden verkregen.

Artikel 6

 • 1 Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht maar elk van de Overeenkomstsluitende Staten kan haar langs diplomatieke weg beëindigen door ten minste zes maanden voor het einde van enig kalenderjaar een daartoe strekkende kennisgeving te zenden. In dat geval houdt de Overeenkomst op van toepassing te zijn met betrekking tot voordelen, inkomsten of vermogenswinsten die worden verkregen na het einde van het kalenderjaar waarin de kennisgeving van beëindiging is gedaan.

 • 2 Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden kan de beëindiging van deze Overeenkomst door elk van de Overeenkomstsluitende Staten worden beperkt hetzij tot het Koninkrijk in Europa, hetzij tot de Nederlandse Antillen, hetzij tot Aruba. In dat geval blijft de Overeenkomst van kracht in de verhouding tot het andere deel of de andere delen van het Koninkrijk.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Caracas, de 18 december 1990, in twee exemplaren, in de Spaanse en Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) M. VAN DER GAAG

Dr. Maarten M. van der Gaag

Tijdelijk Zaakgelastigde

Voor de Regering van de Republiek Venezuela:

(w.g.) A.R. TAYLHARDAT

Dr. Adolfo Raül Taylhardat

Vice-Minister van Buitenlandse Zaken

Terug naar begin van de pagina