Overeenkomst inzake het onderhoud van de in het grensgebied liggende watergang, achtereenvolgens [...] Wetering, Zeeländische Wässerung en Hauptwässerung, Druten, 05-06-1980

Geldend van 01-03-1992 t/m heden

Overeenkomst inzake het onderhoud van de in het grensgebied liggende watergang, achtereenvolgens genaamd Bimmensche Wetering, Zeeländische Wässerung en Hauptwässerung

Authentiek : NL

Overeenkomst over het onderhoud van de in het grensgebied liggende watergang, achtereenvolgens genaamd Bimmensche Wetering, Zeeländische Wässerung en Hauptwässerung, alsmede het onderhoud van de kunstwerken in en aan deze watergang.

Genoemde watergang voert zowel Nederlands als Duits water af en bevindt zich zowel op Nederlands als Duits grondgebied (zie het in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde plan).

Van grenspaal 653 tot grenspaal 652 grensvormend.

Van grenspaal 652 tot grenspaal 647 Nederlands.

Van grenspaal 647 tot grenspaal 646 grensvormend.

Van grenspaal 646 tot grenspaal 642 Duits.

Gezien het gezamenlijke belang bij goed onderhoud van de watergang sluiten het polderdistrict Groot Maas en Waal, vertegenwoordigd door de dijkgraaf A. Th. J. M. Burgers

en het Deichverband Kleve-Landesgrenze vertegenwoordigd door de Deichgraf Josef Püplichuisen met inachtneming van hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 8 april 1960, de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Het polderdistrict Groot Maas en Waal verplicht zich - behoudens verplichtingen van derden - het aan de Nederlandse zijde van de grens gelegen deel van de watergang van grenspaal 653 tot grenspaal 652,

alsmede het op Nederlands gebied gelegen deel van de watergang van grenspaal 652 tot grenspaal 647,

alsmede het aan Nederlandse zijde van de grens gelegen deel van de watergang van grenspaal 647 tot grenspaal 646, met de in en aan deze delen van de watergang gelegen kunstwerken te onderhouden.

Artikel 2

Het Deichverband Kleve-Landesgrenze verplicht zich - behoudens verplichtingen van derden -

het aan de Duitse zijde van de grens gelegen deel van de watergang van grenspaal 653 tot grenspaal 652,

alsmede het aan de Duitse zijde van de grens gelegen deel van de watergang van grenspaal 647 tot grenspaal 646,

alsmede het op Duits gebied gelegen deel van de watergang van grenspaal 646 tot grenspaal 642, met de in en aan deze delen van de watergang gelegen kunstwerken te onderhouden.

Artikel 3

De voor het onderhoud van de watergang en de kunstwerken maatgevende toestand is in een door partijen gewaarmerkt plan vastgelegd, hetwelk met eventuele toekomstige (op dit plan aangegeven) wijzigingen, onderdeel van deze overeenkomst is1.

Het plan bevat een overzichtskaart met ingetekende stroomgebieden (1:25.000), alsmede een lengteprofiel en kenmerkende dwarsprofielen.

Artikel 4

Het onderhoud van de in artikel 1 en artikel 2 genoemde grensvormende gedeelten watergang en kunstwerken (van grenspaal 653 tot grenspaal 652, en van grenspaal 647 tot grenspaal 646) wordt jaarlijks afwisselend, of om een andere tussen het polderdistrict Groot Maas en Waal en het Deichverband Kleve-Landesgrenze overeengekomen periode, bij toerbeurt op gelijke wijze door een der partijen uitgevoerd.

De per jaar beoogde onderhoudsmaatregelen, alsmede het tijdstip daarvan, dienen vooraf steeds met de andere partij te zijn overeengekomen.

Artikel 5

Partijen verplichten zich om in hun gebied te bevorderen dat een niet door henzelf te onderhouden kunstwerk in en aan de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen door de daartoe verplichte derde wordt onderhouden.

Artikel 6

Partijen verplichten zich, onverminderd het voor hen dan geldende nationale recht, te bevorderen, dat bepalingen in hun reglementen worden opgenomen waardoor de eigenaren en gebruikers van aan de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen gelegen gronden worden verplicht:

 • a. onderhoudswerkzaamheden - ook met machines - toe te laten;

 • b. het tijdelijk opslaan van ruimsel, zowel als onderhoudsmachines en -materiaal op hun gronden toe te laten;

 • c. het betreden van hun gronden toe te staan aan toezichthoudende personen, aan schouwcommissies en aan degenen die het onderhoud uitvoeren;

 • d. hun gronden, voor zover deze voor beweiding worden gebruikt, af te rasteren op een afstand van minstens 1 m uit de kant van de watergang om deze te beschermen tegen het betreden door het vee; voor zover deze als bouwland worden gebruikt, tot een afstand van minstens 1 m uit de kant van de watergang niet te ploegen; voor zover deze grenzen aan onderhoudsstroken, die in eigendom zijn van partijen, af te rasteren op een afstand van minstens 0,30 m van de eigendomsgrens;

 • e. geen veedrinkplaatsen aan de watergang in te richten of te gebruiken;

 • f. te verhinderen dat ruimsel wegdrijft uit de sloten die uitmonden in de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen.

Artikel 7

 • 1 Wijzigingen van de overeenkomst behoeven goedkeuring van de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Wijzigingen van het in artikel 3 genoemde plan behoeven toestemming van de Regierungspräsident in Düsseldorf en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in Arnhem.

Artikel 8

 • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 10 jaar gesloten. Als zij niet minstens 3 jaar voor het einde van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

Artikel 9

 • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Zij treedt in werking een maand na de ontvangst door een van de partijen van de laatst verleende goedkeuring. De partijen stellen het tijdstip van de inwerkingtreding vast door middel van briefwisseling.

GEDAAN te Druten d.d. 5 juni 1989 in viervoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Deichgräf van het Deichverband Kleve-Landesgrenze

(w.g.) J. PÜPLICHHUISEN

J. Püplichhuisen

Dijkgraaf van het polderdistrict Groot Maas en Waal

(w.g.) A. Th. J. M. BURGERS

drs. A. Th. J. M. Burgers

 1. [Red: Bedoeld plan is niet afgedrukt.]

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina