Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 [...] de Stollwerkgraben, de Aarninkgraben en de Ohmanngraben, Achterberg / Noordhorn / Almelo, 12-03-1986

Geldend van 07-08-1987 t/m heden

Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 Vecht en het Wasser- und Bodenverband Puntbecke over het onderhoud van de Puntbecke, de Haarmanngraben, de Ravenshorster Bach, de Stollwerkgraben, de Aarninkgraben en de Ohmanngraben

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 Vechte en het Wasser- und Bodenverband Puntbecke over het onderhoud van de Puntbecke, de Haarmanngraben, de Ravenshorster Bach, de Stollwerkgraben, de Aarninkgraben en de Ohmanngraben

 • 1. Het waterschap Regge en Dinkel te Almelo, in het onderstaande „waterschap” genoemd, vertegenwoordigd door de voorzitter;

 • 2. het Unterhaltungsverband 114 Vechte te Nordhorn, in het onderstaande „Unterhaltungsverband” genoemd,

  vertegenwoordigd door de voorzitter;

 • 3. het Wasser- und Bodenverband Puntbecke te Achterberg (Bad Bentheim) in het onderstaande „Wasser- und Bodenverband” genoemd,

  vertegenwoordigd door de voorzitter;

sluiten op grond van de wenselijkheid de door verbetering ontstane toestand van de Puntbecke, de Haarmanngraben, de Ravenshorster Bach, de Stollwerkgraben, de Aarninkgraben en de Ohmanngraben in de toekomst in stand te houden en de onbelemmerde afvoer van het water in overeenstemming met de afvoerkapaciteit van de desbetreffende dwarsprofielen na de verbetering te verzekeren, gelet op hoofdstuk 4, artikel 59(2) van het Grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960,

de volgende overeenkomst.

Artikel 1

 • 1 Deze overeenkomst betreft:

  • a. het gedeelte van de Puntbecke, over een lengte van 200 meter op Nederlands gebied, gerekend vanaf de Nederlands-Duitse grens op 91 meter ten zuidwesten van grenssteen 22 I;

  • b. het gedeelte van de Haarmanngraben, over een lengte van 293 meter op Nederlands gebied, gerekend vanaf de Nederlands-Duitse grens op 7 meter ten zuiden van grenssteen 14 I;

  • c. het gedeelte van de Ravenshorster Bach, over een lengte van 110 meter op Nederlands gebied, gerekend vanaf de Nederlands-Duitse grens op 4 meter ten zuidoosten van grenssteen 5 1;

  • d. de zandvang in de Puntbecke, gelegen op Duits gebied en grenzende aan de Nederlands-Duitse grens ten noordoosten van grenssteen 22;

  • e. de zandvang in de Ravenshorster Bach, gelegen op Duits gebied bij grenssteen 5 I, benedenstrooms grenzend aan de Klosterstrasse;

  • f. het gedeelte van de Stollwerkgraben, over een lengte van 90 meter op Nederlands gebied, gerekend vanaf de Nederlands-Duitse grens op 29 meter ten zuiden van grenssteen 12;

  • h. het gedeelte van de Ohmanngraben, over een lengte van 260 meter op Duits gebied, gerekend vanaf de Nederlands-Duitse grens op 112 meter ten zuidoosten van grenssteen 2.

 • 2 Maatgevende toestand ten behoeve van het onderhoud:

  • a. de voor het onderhoud maatgevende toestand van de in het eerste lid genoemde watergangen, de daarin gelegen kunstwerken, alsmede de zandvangen van de Puntbecke en de Ravenshorster Bach, is op een uit 20 bladen bestaand grondplan vastgelegd, dat, inclusief de eventueel toekomstige door partijen nader overeen te komen wijzigingen, onderdeel van deze overeenkomst is;

  • b. de door de partijen ondertekende bladen bestaan uit:

   • - een overzichtskaart, waarop de stroomgebieden zijn aangegeven, schaal 1:50.000;

   • - twee overzichtskaarten, waarop de stroomgebieden van de Puntbecke, de Haarmanngraben en de Stollwerkgraben, respectievelijk de Ravenshorster Bach, de Aarninkgraben en de Ohmanngraben zijn aangegeven, schaal 1:25.000;

   • - zes situatietekeningen van de verbeteringswerken, schaal 1:5.000;

   • - zes lengteprofielen, schaal 1:2.000/100;

   • - zes bladen met dwarsprofielen, schaal 1:100.

Artikel 2

 • 1 Het onderhoud van de gedeelten van de Puntbecke, de Haarmanngraben en de Ravenshorster Bach, alsmede van de daarin gelegen kunstwerken (met uitzondering van de brug in de Ravenshorster Bach op 0-038), komt ten laste van het waterschap.

 • 2 De zandvangen van de Puntbecke en de Ravenshorster Bach worden door het Unterhaltungsverband onderhouden.

 • 3 Het onderhoud van de Stollwerkgraben, alsmede van de daarin gelegen kunstwerken, komt ten laste van het waterschap.

 • 4 Het onderhoud van de Aarninkgraben, alsmede van de daarin gelegen kunstwerken, komt ten laste van het waterschap.

 • 5 Het onderhoud van de Ohmanngraben, alsmede de daarin gelegen kunstwerken, komt ten laste van het Wasser- und Bodenverband.

Artikel 3

De partijen verplichten zich, binnen het raam van hun mogelijkheden, er voor zorg te dragen, dat het onderhoud in de nabuurstaat uitgevoerd kan worden.

Artikel 4

 • 1 Voor het toezicht op de uitvoering van het onderhoud, volgens de regels, wordt een schouwcommissie van vier leden gevormd, die als volgt is samengesteld:

  a. van Nederlandse zijde:

   

  Waterschap Regge en Dinkel:

  twee vertegenwoordigers;

  b. van Duitse zijde:

   

  Unterhaltungsverband 114 Vechte:

  één vertegenwoordiger;

     

  Wasser- und Bodenverband Puntbecke:

  één vertegenwoordiger;

 • 2 Het voorzitterschap berust jaarlijks, afwisselend bij een vertegenwoordiger van de Nederlandse en de Duitse partij, te beginnen met de eerstgenoemde. De organen belast met het toezicht op partijen moeten worden uitgenodigd.

 • 3 Voor de werkzaamheden van de schouwcommissie gelden de regels van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voorzover deze op de door deze commissie ingestelde subcommissies van toepassing zijn.

 • 4 De schouwcommissie schouwt de watergangen ten minste éénmaal per jaar, in de herfst. Om de oorzaak van geconstateerde gebreken vast te stellen, kan het onderzoek zich over de aansluitende watergangen uitstrekken.

 • 5 Na afloop van de herfstschouw wordt een officiële vergadering belegd, waarvoor de organen belast met het toezicht op partijen, moeten worden uitgenodigd.

 • 6 Voor een vergadering of schouw wordt binnen een termijn van ten minste twee en ten hoogste vier weken uitgenodigd.

 • 7 De schouwcommissie beslist met meerderheid van stemmen.

 • 8 De schouwcommissie rapporteert over elke schouw en vergadering. In het schouwrapport moeten worden vermeld de maatregelen die nodig zijn voor het herstel van een onderhoudstoestand zoals deze behoort te zijn en, zonodig, termijnen worden gesteld.

  De partijen, de organen belast met het toezicht op partijen, alsmede de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit rapport.

 • 9 De leden van de schouwcommissie hebben de bevoegdheid te allen tijde de in artikel 1 genoemde watergangen te bezichtigen.

 • 10 De partijen nemen de verplichting op zich elkaar bij de aanschaffing van de vereiste grenspapieren voor de leden van de commissie en de aangetrokken deskundigen behulpzaam te zijn.

Artikel 5

 • 1 Wijzigingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Veranderingen van de in artikel 1, tweede lid, genoemde grondplannen hebben de goedkeuring nodig van de Bezirksregierung Weser-Ems en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Artikel 6

 • 1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 25 jaar.

  Wanneer de overeenkomst niet 3 jaar voor het aflopen van deze periode wordt opgezegd, wordt de geldigheidsduur stilzwijgend telkens met 10 jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 7

Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

Zij treedt een maand na afwikkeling van de bij laatstverleende goedkeuring in werking.

De partijen stellen het tijdstip van de inwerkingtreding middels briefwisseling vast.

GETEKEND te Almelo, de 27 februari 1986

GETEKEND te Nordhorn, de 12 maart 1986

GETEKEND te Achterberg de 12 maart 1986

(Bad Bentheim),

op vijf originele stukken, elk in Nederlandse en Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk verbindend zijn.

Voor het waterschap Regge en Dinkel,

J. B. M. HOEFSLOOT

voorzitter

Voor het Unterhaltungsverband 114 Vechte,

SCHOETTERT

Verbandsvorsteher

A. HEMKES

Geschaftsführer

Voor het Wasser- und Bodenverband Puntbecke,

H. HOLKE

Verbandsvorsteher

STEGEMATER

Vorstandsmitglied

Terug naar begin van de pagina