Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] Argentijnse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden, Buenos Aires, 19-01-1989

Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Argentijnse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Argentijnse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Argentijnse Republiek,

Verlangend een regeling te treffen voor het vervullen van militaire verplichtingen door personen die de nationaliteit van beide Overeenkomstsluitende Partijen bezitten;

Overwegende dat het wenselijk is dat deze onderdanen hun militaire verplichtingen slechts jegens één der Partijen behoeven na te komen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

Onder militaire verplichtingen in de zin van deze Overeenkomst wordt verstaan de verplichtingen ten opzichte van de militaire dienst ingevolge de in het Koninkrijk der Nederlanden en in de Argentijnse Republiek te dien aanzien bestaande wetten.

Artikel II

  • 1 Hij die de nationaliteit van beide Overeenkomstsluitende Partijen bezit, behoeft zijn militaire verplichtingen slechts ten opzichte van één van die Partijen na te komen.

  • 2 Hij is onderworpen aan de militaire verplichtingen jegens de Overeenkomstsluitende Partij op welker grondgebied hij gewoonlijk verblijft. Evenwel staat het hem tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar vrij zich te onderwerpen aan de militaire verplichtingen jegens de andere Partij, door het sluiten van een vrijwillige verbintenis tot werkelijke dienst voor een tijdvak waarvan de totale duur tenminste gelijk moet zijn aan die van de werkelijke militaire dienst bij de Partij waar hij verblijft.

  • 3 Hij die zijn gewoon verblijf heeft op het grondgebied van een Staat welke geen Overeenkomstsluitende Partij is, kan kiezen bij welke van de Overeenkomstsluitende Partijen hij zijn militaire verplichtingen wenst te vervullen.

  • 4 Hij die overeenkomstig de regels voorzien in de voorgaande leden aan zijn militaire verplichtingen jegens één der Overeenkomstsluitende Partijen naar de eisen van de wet van die Partij heeft voldaan, wordt geacht te hebben voldaan aan de militaire verplichtingen ten opzichte van de andere Partij.

  • 5 Hij die voordat deze Overeenkomst van kracht is geworden, aan de militaire verplichtingen jegens één der Partijen overeenkomstig de wet van die Partij heeft voldaan, wordt geacht te hebben voldaan aan diezelfde verplichtingen jegens de andere Partij.

Artikel III

Hij die overeenkomstig de bepalingen van artikel II is vrijgesteld van zijn militaire verplichtingen jegens één der Overeenkomstsluitende Partijen krachtens de aldaar van kracht zijnde wettelijke regelingen, geniet deze vrijstelling ook voor wat betreft de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel IV

In geval van mobilisatie afgekondigd door één van de Overeenkomstsluitende Partijen gelden de verplichtingen welke uit de bepalingen van deze Overeenkomst voortvloeien niet met betrekking tot die Partij gedurende de duur van de mobilisatie.

Artikel V

De voorgaande bepalingen tasten de juridische status van voornoemde personen niet aan voor wat betreft hun nationaliteit.

Artikel VI

Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum waarop beide Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de in hun onderscheiden landen constitutioneel vereiste procedures is voldaan.

Artikel VII

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst voor het gehele Koninkrijk.

Artikel VIII

  • 1 Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

  • 2 Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan deze Overeenkomst opzeggen door middel van een kennisgeving langs diplomatieke weg aan de andere Partij.

  • 3 De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum van ontvangst van de kennisgeving.

GEDAAN te Buenos Aires op 19 januari 1989, in twee originele exemplaren, elk in de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) H. VAN DEN BROEK

Voor de Regering van de Argentijnse Republiek,

(w.g.) DANTE CAPUTTO

Terug naar begin van de pagina