Overeenkomst tot instelling van een gemengde Commissie voor economische en technologische [...] der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije, 's-Gravenhage, 23-06-1986

Geldend van 05-09-1989 t/m heden

Overeenkomst tot instelling van een gemengde Commissie voor economische en technologische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije

Authentiek : NL

Overeenkomst tot instelling van een gemengde Commissie voor Economische en Technologische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije,

Geleid door de wens de bestaande vriendschappelijke betrekkingen verder te intensiveren en te verdiepen door een vruchtbare samenwerking op velerlei gebied,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Er wordt bij deze Overeenkomst een Gemengde Commissie ingesteld ten einde, met inachtneming van het wederzijds voordeel en van de wederzijdse belangen, de samenwerking tussen de beide landen te bevorderen op die gebieden die de beide Regeringen in gemeen overleg zullen vaststellen.

Artikel 2

De Gemengde Commissie ziet in het algemeen toe op de totstandkoming van deze samenwerking.

Zij heeft met name tot taak:

  • - de samenwerking richting te geven door de wijzen en middelen te bestuderen om deze verder uit te breiden en te intensiveren;

  • - de economische en technologische betrekkingen tussen de beide landen te beoordelen, daaronder begrepen gunstige financieringsvoorwaarden voor samenwerkingsprojecten en de daadwerkelijke overdracht van technologie;

  • - de technische samenwerking, in het kader van de verwezenlijking van samenwerkingsprojecten en tussen de overheidsinstanties van de beide landen, te bevorderen en tot ontwikkeling te brengen.

Voorts kan zij:

  • - de opstelling van eventuele sectoriële of specifieke overeenkomsten overwegen en bestuderen;

  • - overgaan tot de eventuele vorming van sectoriële werkgroepen;

  • - de uitwisseling van deskundigen, technici en stagiairs vergemakkelijken;

  • - de uitwisseling van informatie, publikaties en documentatie van economische, technologische en commerciële aard tot ontwikkeling brengen en bevorderen ten einde een betere uitvoering van economische projecten, met inbegrip van de overdracht en de beheersing van technologie, te bereiken;

  • - alle dienstige maatregelen nemen voor een minnelijke schikking van geschillen die zich zouden kunnen voordoen tussen de uitvoerders van de beide landen in het kader van de tenuitvoerlegging van contracten, zulks onverlet de contractuele bepalingen waardoor deze uitvoerders gebonden zijn.

Artikel 3

De Voorzitters van de Gemengde Commissie worden door de onderscheiden Regeringen benoemd. De Gemengde Commissie komt afwisselend bijeen te Algiers en te 's-Gravenhage.

De datum, de agenda van de vergaderingen, alsmede de samenstelling van de delegaties zullen langs diplomatieke weg worden vastgesteld.

Artikel 4

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de beide Regeringen de door de wetgeving van hun onderscheiden landen vereiste formaliteiten hebben voltooid. Zij wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Deze Overeenkomst kan op initiatief van een der Regeringen worden beëindigd door zes maanden van te voren langs diplomatieke weg hiervan kennis te geven aan de andere Regering.

GEDAAN te 's-Gravenhage, de 23e juni 1986 in twee exemplaren in de Arabische, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) H. VAN DEN BROEK

Voor de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

(w.g.) MUSTEFA BENAMAR

Terug naar begin van de pagina