Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, Washington, 28-11-2001

Geldend van 13-12-2002 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de uitbreiding tot de Nederlandse Antillen en Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Authentiek : EN

Nr. I

Royal Netherlands Embassy

Washington, April 27, 2001

No. PCdP-2604/01

The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Department of State and has the honor to refer to the Agreement on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offenses between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America signed at Washington on 28 October 1996 (hereinafter referred to as ``the Agreement").

The Government of the Kingdom of the Netherlands proposes that, in accordance with Article 20, paragraph 2 of the Agreement, the application of the Agreement shall be extended to the Netherlands Antilles and Aruba, subject to the following.

  • 1. For the Kingdom of the Netherlands, as regards the Netherlands Antilles and as regards Aruba, the term "Customs Administration" shall mean the central administration responsible for the implementation of customs laws, including the assessment of customs duties, charges and other taxes.

  • 2. The application of Article 5 and Article 15, paragraph 6, of the Agreement shall not be extended to the Netherlands Antilles and Aruba.

  • 3. The second sentence of Article 2, paragraph 4, of the Agreement shall apply only to the Netherlands Antilles and Aruba, as the case may be, insofar as the bilateral and multilateral treaties referred to therein apply to those parts of the Kingdom of the Netherlands, respectively.

  • 4. 4. Wat de Nederlandse Antillen en wat Aruba betreft, omvatten nationale wettelijke en administratieve bepalingen in de zin van artikel 16, eerste lid, ook hoofdstuk 3 van de Rijkswet inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, tot het tijdstip waarop de wettelijke en administratieve bepalingen die door de Nederlandse Antillen, respectievelijk Aruba worden aangenomen, in werking treden.

If the foregoing is acceptable to the Government of the United States of America, the Embassy has the further honor to propose that this Note and the Department's reply to that effect shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America which shall be provisionally applied as from the date of the Department's reply and enter into force after the Kingdom of the Netherlands has notified the United States of America in writing through diplomatic channels that its constitutional requirements for the entry into force have been complied with.

The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to reiterate to the Department of State the assurances of its highest consideration.

Department of State

Washington

Nr. II

Department of State

Washington, November 28, 2001

The Department of State acknowledges receipt of note No. PCdP-2604/01 dated April 27, 2001 from the Royal Netherlands Embassy concerning the Agreement on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offenses between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands signed at Washington October 28, 1996. The text of aforesaid note reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

The Department confirms that the above proposal is acceptable to the Government of the United States of America and that the Embassy's note and this note in reply shall constitute an Agreement between the two Governments, which shall be provisionally applied as from the date of this note and enter into force after the Kingdom of the Netherlands has notified the United States of America in writing through diplomatic channels that its constitutional requirements for the entry into force have been complied with.

The Royal Netherlands Embassy

Washington

Vertaling : NL

Nr. I

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Washington, 27 april 2001

Nr. PCdP-2604/01

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te Washington op 28 oktober 1996 (hierna te noemen „het Verdrag").

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor, in overeenstemming met artikel 20, tweede lid, van het Verdrag, de toepassing van het Verdrag uit te breiden tot de Nederlandse Antillen en Aruba, met inachtneming van het volgende.

  • 1. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, wordt, voor wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba, onder „douane-administratie" verstaan: de centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor de toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van de vaststelling van de douanerechten, heffingen en andere belastingen.

  • 2. De toepassing van artikel 5 en artikel 15, zesde lid, van het Verdrag wordt niet uitgebreid tot de Nederlandse Antillen en Aruba.

  • 3. De tweede zin van artikel 2, vierde lid, van het Verdrag is uitsluitend van toepassing op de Nederlandse Antillen en Aruba, naar gelang van het geval, voor zover de aldaar genoemde bilaterale en multilaterale verdragen respectievelijk van toepassing zijn op deze delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • 4. Wat de Nederlandse Antillen en wat Aruba betreft, omvatten nationale wettelijke en administratieve bepalingen in de zin van artikel 16, eerste lid, ook hoofdstuk 3 van de Rijkswet inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, tot het tijdstip waarop de wettelijke en administratieve bepalingen die door de Nederlandse Antillen, respectievelijk Aruba worden aangenomen, in werking treden.

Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, heeft de Ambassade voorts de eer voor te stellen dat deze Nota en het antwoord van gelijke strekking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, dat voorlopig zal worden toegepast vanaf de datum van het antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en dat in werking zal treden nadat het Koninkrijk der Nederlanden langs diplomatieke weg de Verenigde Staten van Amerika schriftelijk ervan in kennis heeft gesteld dat aan de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting."

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Washington

Nr. II

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Washington, 28 november 2001

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de ontvangst van nota nummer PCdP-2604/01 d.d. 27 april 2001, van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te Washington op 28 oktober 1996. De tekst van bovengenoemde nota luidt als volgt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het bovenstaande voorstel voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika aanvaardbaar is, en dat de nota van de Ambassade en deze antwoordnota een verdrag vormen tussen de twee Regeringen, dat voorlopig zal worden toegepast vanaf de datum van deze nota en van kracht zal worden nadat het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten van Amerika langs diplomatieke weg schriftelijk ervan in kennis heeft gesteld dat aan de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Washington

Terug naar begin van de pagina