Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake [...] de Nederlandse Antillen, Aruba en de Dominicaanse Republiek, Santo Domingo, 24-06-1992

Geldend van 01-07-1998 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake economische en technologische samenwerking tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en de Dominicaanse Republiek

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake economische en technologische samenwerking tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en de Dominicaanse Republiek

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

en

de Regering van de Dominicaanse Republiek,

hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen;

geleid door hun wens de van oudsher bestaande vriendschapsbanden te versterken en een op gelijkwaardigheid gebaseerde en tot wederzijds voordeel strekkende onderlinge economische en technologische samenwerking te bevorderen;

komen het volgende overeen:

Artikel I

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen zullen, met inachtneming van de binnenlandse wetten en voorschriften en onverminderd hun internationale verplichtingen, een op wederzijds voordeel gebaseerde onderlinge economische en technologische samenwerking bevorderen en inhoud geven.

 • 2 Teneinde de in het vorige lid vermelde doeleinden te bereiken, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden, met name de totstandkoming van banden tussen bedrijven en organisaties in enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Domincaanse Republiek, stimuleren.

Artikel II

De onderlinge economische en technologische samenwerking zal zich kunnen afspelen op het gebied van handel en industrie, energie, toerisme, transport en communicatie, landbouw, de dienstensector en elk ander gebied waarover de Overeenkomstsluitende Partijen overeenstemming bereiken, uitgaande van de voordelen voor, en de capaciteiten van enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek.

Artikel III

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen elkaar te zullen raadplegen, teneinde betere resultaten te verkrijgen uit deze Overeenkomst en uit de onderlinge betrekkingen die in de verschillende sectoren van hun economie tot stand komen door samenwerking tussen bedrijven en organisaties van enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek. Deze samenwerking kan bestaan uit:

 • 1. Onderzoek, evenals voorbereiding en uitvoering van projecten die tot wederzijds voordeel strekken.

 • 2. Opzet van gezamenlijke activiteiten die kunnen leiden tot de oprichting van nieuwe formeel aanvaarde bedrijven, waarin enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek participeren.

 • 3. De aanstelling van agenten van enerzijds Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek die tevens zullen worden belast met productmarketing.

Artikel IV

Teneinde de samenwerking op technologisch gebied te bevorderen, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen projecten opzetten waarin een begin wordt gemaakt met de samenwerking tussen bedrijven en organisaties in de genoemde landen, of waarin deze samenwerking wordt uitgebreid.

Deze samenwerking zal onder andere de volgende gebieden omvatten:

 • 1. uitwisseling van kennis en technisch documentatiemateriaal;

 • 2. uitwisseling van personeel dat technisch wordt opgeleid;

 • 3. studiebezoeken en -reizen door specialisten en technici;

 • 4. organisatie van specialistische seminars en cursussen;

 • 5. gezamenlijk onderzoek door technici van enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek, ten behoeve van de uitvoering van projecten die zijn overeengekomen tussen bedrijven en organisaties uit enerzijds de Nederlandse Antillen en/of Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek.

Artikel V

 • 1 Een Gemengde Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers benoemd door de regeringen van enerzijds de Nederlandse Antillen en anderzijds de Dominicaanse Republiek, zal zorg dragen voor de naleving van deze Overeenkomst tussen de Nederlandse Antillen en de Dominicaanse Republiek, en zal optreden als adviesorgaan voor genoemde regeringen inzake de uitvoering ervan. Deze Commissie kan advies inwinnen bij deskundigen of technici uit het particuliere bedrijfsleven.

 • 2 Ook kunnen groepen worden gevormd om in specifieke economische sectoren de samenwerking die in het kader van deze Overeenkomst tot stand komt, aan onderzoek te onderwerpen en te bespreken. De bevindingen en aanbevelingen van deze specifieke groepen zullen worden voorgelegd aan de Gemengde Commissie.

Artikel VI

 • 1 Een Gemengde Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers benoemd door de regeringen van enerzijds Aruba en anderzijds de Dominicaanse Republiek, zal zorg dragen voor de naleving van deze Overeenkomst tussen Aruba en de Dominicaanse Republiek, en zal optreden als adviesorgaan voor genoemde regeringen inzake de uitvoering ervan. Deze Commissie kan advies inwinnen bij deskundigen of technici uit het particuliere bedrijfsleven.

 • 2 Ook kunnen groepen worden gevormd om in specifieke economische sectoren de samenwerking die in het kader van deze Overeenkomst tot stand komt, aan onderzoek te onderwerpen en te bespreken. De bevindingen en aanbevelingen van deze specifieke groepen zullen worden voorgelegd aan de Gemengde Commissie.

Artikel VII

Voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is deze Overeenkomst uitsluitend van toepassing op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel VIII

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitwisseling van nota's, waarin de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar mededelen aan de binnenlandse grondwettelijke vereisten te hebben voldaan, en heeft een geldigheidsduur van vijf (5) jaar.

 • 2 Tenzij een van de Overeenkomstsluitende Partijen de andere partij zes (6) maanden voorafgaande aan de vervaldatum van de Overeenkomst te kennen geeft deze te willen beëindigen, wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van vijf (5) jaar.

Artikel IX

De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen deze Overeenkomst opzeggen door de andere Partij schriftelijk van hun voornemen daartoe op de hoogte te stellen. De opzegging zal negentig (90) dagen na bevestiging van ontvangst van genoemd schrijven ingaan.

ALDUS getekend door de gevolmachtigde vertegenwoordigers, in twee originelen, in de Nederlandse en in de Spaanse taal, zijnde beide versies gelijkelijk geldig,

te Santo Domingo de Güzman,

op 24 juni negentienhonderdtweeënnegentig

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) M. PH. LIBERIA-PETERS

Voor de Dominicaanse Republiek,

(w.g.) J. A. T. GUZMAN

Terug naar begin van de pagina