Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de [...] voor hoger onderwijs en de toegang tot hoger onderwijs, Beijing, 30-05-2005

Geraadpleegd op 10-06-2023.
Geldend van 01-06-2006 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van graden van instellingen voor hoger onderwijs en de toegang tot hoger onderwijs

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van graden van instellingen voor hoger onderwijs en de toegang tot hoger onderwijs

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Volksrepubliek China,

Overwegend hun wederzijds belang bij het bevorderen van samenwerking op het gebied van wetenschap en onderwijs en bij het vergemakkelijken van de uitwisseling van studenten;

Geleid door de wens de kwaliteit van de banden op het gebied van onderwijs tussen de Volksrepubliek China en het Koninkrijk der Nederlanden te versterken;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Reikwijdte en doel

 • 1 Dit Verdrag heeft tot doel in beide landen, ten behoeve van studiedoeleinden, de toegang tot hoger onderwijs en de wederzijdse erkenning van graden die aan studenten zijn verleend door hun instellingen van hoger onderwijs te vergemakkelijken.

 • 2 De reikwijdte van dit Verdrag is in beide landen beperkt tot de programma's waarmee een graad kan worden behaald.

 • 3 Dienovereenkomstig worden in dit Verdrag de autonomie van onderwijsinstellingen alsmede de aanvullende voorwaarden voor toelating die door de ontvangende instellingen voor hoger onderwijs overeenkomstig relevante regelgeving worden gesteld, bijvoorbeeld inzake toelatingscapaciteit of taalvereisten, volledig gerespecteerd.

 • 4 In de geest van dit Verdrag worden de bevoegde autoriteiten in beide landen aangemoedigd al het mogelijke in het werk te stellen om de kwalificaties te erkennen die zijn verstrekt ten behoeve van toegang tot de programma's behorend tot het stelsel van hoger onderwijs in beide landen, tenzij een substantieel verschil kan worden aangetoond tussen de algemene toegangseisen in het land waarin de kwalificatie is verkregen en het land waarin om erkenning daarvan wordt beoogd.

 • 5 Dit Verdrag laat bestaande nationale wet- en regelgeving onverlet.

Artikel 2. Graden van instellingen voor hoger onderwijs waarop dit Verdrag betrekking heeft

 • 1 Met betrekking tot Nederland:

  De graden van instellingen voor hoger onderwijs waarop dit Verdrag betrekking heeft zijn de volgende:

  • a. bachelor;

  • b. master;

  • c. doctor.

  Er zijn in Nederland drie soorten instellingen voor hoger onderwijs die een programma aanbieden waarmee een graad kan worden behaald:

  • a. de hogeschool;

  • b. de universiteit;

  • c. de instelling voor internationaal onderwijs.

  De instellingen voor hoger onderwijs en de geaccrediteerde bachelor- en/of masterprogramma's die zij aanbieden, staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

  Geaccrediteerde bachelorprogramma's worden zowel door de hogeschool als de universiteit aangeboden. Geaccrediteerde masterprogramma's worden door de hogeschool, de universiteit en de instelling voor internationaal onderwijs aangeboden.

  Bij geaccrediteerde programma's moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • a. het behalen van 180 (op de universiteit) of 240 (op de hogeschool) studiepunten voor de bachelorgraad;

  • b. het behalen van 60-180 studiepunten voor de mastergraad, na het succesvol afronden van een bachelorprogramma.

  Het doctoraat betreft primair een graad verbonden aan onderzoek dat in het kader van een vierjarig promotieprogramma dan wel onafhankelijk wordt gedaan, waarvoor een proefschrift gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek moet worden geschreven, dat in het openbaar verdedigd moet worden. Een doctorsgraad kan worden verleend door een universiteit of een andere door de minister goedgekeurde instelling. Het promotieprogramma dat tot de doctorsgraad leidt, is toegankelijk voor personen die een mastergraad bezitten. Het College voor Promoties kan hiervoor in bepaalde gevallen vrijstelling verlenen.

 • 2 Met betrekking tot China:

  De graden van instellingen voor hoger onderwijs waarop dit Verdrag betrekking heeft zijn de volgende:

  • a. xueshi (bachelor); vier jaren voltijdstudie;

  • b. shuoshi (master): xueshi en twee tot drie jaar shuoshi-studie;

  • c. boshi (doctor): xueshi en twee tot drie jaar shuoshi-studie en drie tot vier jaarboshi-studie; of xueshi en vijf tot zes jaarboshi-studie.

  De boshi betreft primair een graad verbonden aan onderzoek, waarvoor een proefschrift gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek moet worden geschreven, dat in het openbaar verdedigd moet worden. Deboshi kan worden verleend door een universiteit of door onderzoeksinstellingen die door de nationale autoriteiten zijn goedgekeurd.

Artikel 3. Wijze van toegang tot instellingen voor hoger onderwijs

 • 1 Met betrekking tot Nederland:

  • a. Chinese studenten die verzoeken om toelating tot het eerste jaar van beroepsgerichte bacheloropleidingen in Nederland moeten aantonen dat zij geslaagd zijn voor het provinciale uitgebreide examen (huikao) en het nationale universitair toelatingsexamen (gaokao), of een vergelijkbaar toelatingsexamen zoals vastgesteld door de hogeschool, en zijn toegelaten tot het eerste jaar van het gekozen programma;

  • b. Chinese studenten die verzoeken om toelating tot het eerste jaar van bacheloropleidingen aan een universiteit in Nederland moeten aantonen dat zij geslaagd zijn voor het provinciale uitgebreide examen (huikao) en het nationale universitair toelatingsexamen (gaokao) en zijn toegelaten tot het eerste jaar van het gekozen programma. Van geval tot geval kunnen aanvullende eisen worden gesteld;

  • c. Chinese studenten die een sub-degree-opleiding met een duur van twee of drie jaar hebben voltooid, kunnen in Nederland worden toegelaten tot het derde of vierde jaar van het bachelorprogramma binnen hun studierichting, hoofdzakelijk in de beroepsgerichte stroom;

  • d. Chinese studenten die een bachelorgraad hebben behaald, kunnen in Nederland tot een masterprogramma binnen hun studierichting worden toegelaten. Afhankelijk van de oriëntatie van het bachelorprogramma, kan aan toelating tot een masterprogramma in Nederland het volgen van een overbruggingsprogramma verbonden zijn;

  • e. Chinese studenten die een mastergraad hebben behaald, kunnen in Nederland tot een promotieprogramma binnen hun studierichting worden toegelaten;

  • f. Studenten die aan een Chinese instelling een bachelor- of masterprogramma volgen, kunnen bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs een verzoek indienen om hun studie te mogen vervolgen en voltooien bij een overeenkomstige opleiding waarmee een graad kan worden behaald aan de instelling in Nederland waar het verzoek is ingediend.

  De individuele instelling voor hoger onderwijs neemt zelfstandig beslissingen omtrent de toelating van studenten. De individuele instelling kan in elk afzonderlijk geval aanvullende eisen stellen.

 • 2 Met betrekking tot China:

  • a. Nederlandse studenten die een HAVO- of VWO-diploma hebben behaald kunnen worden toegelaten tot het desbetreffende niveau van een bachelorprogramma aan Chinese universiteiten;

  • b. Nederlandse studenten die een bachelorgraad hebben behaald, kunnen in China worden toegelaten tot een masterprogramma binnen hun studierichting;

  • c. Nederlandse studenten die een mastergraad hebben behaald, kunnen in China worden toegelaten tot een promotieprogramma binnen hun studierichting;

  • d. Studenten die aan een Nederlandse instelling een bachelor- of masterprogramma volgen kunnen bij Chinese instellingen voor hoger onderwijs een verzoek indienen om hun studie te mogen vervolgen en te voltooien bij een overeenkomstige opleiding waarmee een graad kan worden behaald aan de instelling in China waar het verzoek is ingediend.

  De individuele instelling voor hoger onderwijs neemt zelfstandig beslissingen omtrent de toelating van studenten. De individuele instelling kan in elk afzonderlijk geval aanvullende eisen stellen.

Artikel 4. Toepassing van de academische graden

 • 1 De volgende bezitters van graden in China:

  • a. xueshi (bachelor);

  • b. shuoshi (master);

   mogen in Nederland gebruik maken van de bovengenoemde academische titels met de verklaring tussen haakjes;

  • c. boshi (doctor);

   mogen in Nederland aangeven dat dit in China een academische graad is op het niveau van een doctoraat.

 • 2 De volgende bezitters van graden in Nederland:

  • a. bachelor (xueshi);

  • b. master (shuoshi);

  • c. doctor (boshi);

   mogen in China op dezelfde wijze als in Nederland gebruik maken van de bovengenoemde academische titels met de verklaring tussen haakjes.

Artikel 5. Territoriale toepasselijkheid

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag slechts van toepassing op het grondgebied in Europa.

Artikel 6. Inwerkingtreding, werkingsduur en beëindiging

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop beide Verdragsluitende Partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun onderscheiden grondwettelijke procedures.

 • 2 Dit Verdrag blijft van kracht totdat het door een van de Verdragsluitende Partijen wordt opgezegd door daarvan zes maanden daaraan voorafgaand langs diplomatieke weg kennis te geven.

GEDAAN te Peking, China, op 30 mei 2005, in tweevoud, in de Nederlandse, Chinese en Engelse taal, zijnde de teksten in elk van de talen gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

MARIA VAN DER HOEVEN

Voor de regering van de Volksrepubliek China

ZHOU JI

Naar boven