Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid, La Paz, 21-12-2005

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 21-12-2005 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Republiek Bolivia,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Vast besloten samen te werken op het gebied van sociale zekerheid;

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten, en zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Bolivia: het grondgebied van de Republiek;

  • b. „bevoegde autoriteit’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; met betrekking tot de Republiek Bolivia betreffende artikel 2, tweede lid, onder a, b en c: het ministerie van Gezondheid en Sport; en betreffende artikel 2, tweede lid, onder d, e, f, g en h: het ministerie van Financiën;

  • c. „bevoegd orgaan’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c en g: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; betreffende de wetgeving inzake sociale bijstand: de instelling die daartoe is aangewezen door de Nederlandse bevoegde autoriteit; met betrekking tot de Republiek Bolivia betreffende de onderdelen van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, b en c: el Instituto Nacional de Seguros de Salud (het Nationaal Instituut voor Ziekteverzekeringen), en betreffende de onderdelen bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, e, f, g en h: la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (de Toezichthouder op Pensioenen, Fondsen, Effecten en Verzekeringen);

   of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instantie’’, elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • e. „wetgeving’’, de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • f. „uitkering’’, elke uitkering in natura (met betrekking tot ziekte) of in geld (met betrekking tot een duurzame socialezekerheidsuitkering) op grond van de desbetreffende wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde’’, een persoon die als zodanig wordt gedefinieerd of erkend door de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen en een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid’’, een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • i. „wonen’’, regulier wonen;

  • j. „verblijven’’, tijdelijk wonen.

 • 2  Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1  Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekering:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen (in natura of in geld);

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen;

  • g. werkloosheidsuitkeringen.

 • 2  Ten aanzien van de Republiek Bolivia, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. algemene ziekteverzekering voor vrouwen en kinderen;

  • b. basisverzekering voor staatsburgers van 60 jaar;

  • c. ziekteverzekering voor de korte termijn, toegekend door een uitvoeringsorgaan voor gezondheid;

  • d. pensioenuitkeringen;

  • e. collectieve arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

  • f. nabestaandenuitkeringen;

  • g. beroepsrisico-uitkeringen;

  • h. begrafeniskostenuitkering.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op personen op wie de wetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing is of is geweest en die zich bevinden op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, alsmede op hun gezinsleden en nabestaanden voor zover zij rechten ontlenen aan deze personen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend omdat een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin buiten het grondgebied van die Verdragsluitende Partij woont of verblijft, niet van toepassing ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin die respectievelijk dat op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij woont of verblijft.

 • 2  Het eerste lid is niet van toepassing op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand, werkloosheidsuitkeringen, de Nederlandse Toeslagenwet van 6 november 1986 en uitkeringen in natura wegens ziekte of moederschap.

 • 3  Het eerste lid laat onverlet Nederlandse wetgeving tot invoering van beperkingen ten aanzien van de betaling van kinderbijslagen met betrekking tot kinderen die wonen of verblijven buiten het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, of tot uitsluiting van de betaling daarvan.

HOOFDSTUK II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5. Algemene regel

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Een werknemer die werkzaam is op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij, is voor die werkzaamheden alleen aan de wetgeving van die Verdragsluitende Partij onderworpen.

Artikel 6. Detachering

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Een werknemer waarop de wetgeving van een Verdragsluitende Partij van toepassing is en die wordt gedetacheerd om voor zijn of haar werkgever werkzaamheden te verrichten op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, is voor die werkzaamheden alleen onderworpen aan de wetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Partij als zouden die werkzaamheden worden verricht op haar grondgebied en mits deze detachering niet langer duurt dan 60 maanden en de betrokkene niet tevens tewerk wordt gesteld op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij door een andere werkgever die zich op dat grondgebied bevindt. In het laatste geval is de wetgeving van de Ontvangende Staat van toepassing.

Artikel 7. Uitzonderingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen of de door de bevoegde autoriteiten aangewezen lichamen kunnen in onderlinge overeenstemming uitzonderingen op de bepalingen van artikelen 5 en 6 overeenkomen ten aanzien van personen of categorieën personen.

Artikel 8. Regels inzake de dekking

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder „orgaan’’:

  • a. wat Bolivia betreft, het Instituto Nacional de Seguros de Salud (Nationaal Instituut voor Ziekteverzekeringen) en de Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (Toezichthouder op Pensioenen, Fondsen, Effecten en Verzekeringen);

  • b. wat Nederland betreft, de Sociale Verzekeringsbank.

 • 2

  • a.  Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij van toepassing is onder de omstandigheden omschreven in artikel 6 van het Verdrag, geeft het orgaan van die Verdragsluitende Partij op verzoek van de werknemer of van de werkgever van die werknemer een verklaring af dat de werknemer ter zake van de desbetreffende werkzaamheden tot aan de vermelde datum onderworpen is aan die wetgeving.

  • b. Wanneer de werknemer zoals omschreven in het tweede lid, onder a, van dit artikel op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij een werkkring bij een andere op dat grondgebied gevestigde werkgever aanvaardt, dient de werknemer het orgaan dat de verklaring heeft afgegeven daarvan onverwijld in kennis te stellen. Dat orgaan trekt vervolgens de verklaring in en stelt het orgaan van de andere Verdragsluitende Partij daarvan in kennis.

  • c. Totdat zij wordt ingetrokken, wordt een verklaring afgegeven krachtens het tweede lid, onder a, of het derde lid van dit artikel, aanvaard als bewijs dat de werknemer niet onderworpen is aan de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij ter zake van de werkzaamheden of de werkkring waarvoor de verklaring is afgegeven.

 • 3  Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij van toepassing is op grond van een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met artikel 7 van het Verdrag, geeft het orgaan van die Verdragsluitende Partij een verklaring af dat de werknemer ter zake van de desbetreffende werkzaamheden of werkkring onderworpen is aan die wetgeving.

 • 4  Het orgaan van de Verdragsluitende Partij dat een verklaring uit hoofde van het tweede lid, onder a, of van het derde lid van dit artikel heeft afgegeven, zendt een afschrift daarvan aan de werknemer en aan zijn of haar werkgever en het orgaan van de andere Verdragsluitende Partij.

HOOFDSTUK III. HANDHAVING

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 9. Identificatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Teneinde het recht op een uitkering of op de betaling van een uitkering ingevolge de Boliviaanse of Nederlandse wetgeving vast te stellen, is een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn of haar gezin verplicht zich te identificeren door overlegging van een officieel identiteitsbewijs aan het bevoegde orgaan op het grondgebied waarvan de betrokken persoon woont of verblijft. Een officieel identiteitsbewijs is een paspoort of enig ander geldig identiteitsbewijs dat is afgegeven door de bevoegde instantie op het grondgebied waar de betrokken persoon woont of verblijft.

 • 2  Het betrokken bevoegde orgaan identificeert de uitkeringsgerechtigde of het lid van zijn gezin aan de hand van het officiële identiteitsbewijs. Het betrokken bevoegde orgaan stelt het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij door toezending van een gewaarmerkt afschrift van het officiële identiteitsbewijs ervan in kennis dat de identiteit van de uitkeringsgerechtigde of van het gezinslid is geverifieerd.

Artikel 10. Verificatie van aanvragen en betalingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder „inlichtingen’’: gegevens betreffende identiteit, adres, gezinssituatie, werk, scholing, inkomen, vermogensbestanddelen, gezondheidstoestand, overlijden en hechtenis, of alle andere gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van dit Verdrag.

 • 2  Met betrekking tot de behandeling van een aanvraag om een uitkering of de betaling van een uitkering, verifieert het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij, op verzoek van het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij, de inlichtingen aangaande een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin. Indien nodig wordt deze verificatie tezamen met de instanties verricht. Het bevoegde orgaan zendt een verklaring inzake verificatie tezamen met gewaarmerkte afschriften van de relevante stukken aan het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij.

 • 3  Onverminderd het tweede lid stelt het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij, zonder voorafgaand verzoek en voor zover mogelijk, het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij in kennis van wijzigingen in de inlichtingen aangaande een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin.

 • 4  De bevoegde organen van de Verdragsluitende Partijen kunnen rechtstreeks contact opnemen met elkaar alsmede met een uitkeringsgerechtigde, een lid van zijn gezin of een vertegenwoordiger van de betrokken persoon.

 • 5  Onverminderd het tweede lid is het diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers en de bevoegde organen van een Verdragsluitende Partij toegestaan zich rechtstreeks in verbinding te stellen met de instanties van de andere Verdragsluitende Partij teneinde het recht op een uitkering of de betaling van een uitkering te verifiëren.

 • 6  Bij de uitvoering van dit Verdrag zijn de instanties elkaar behulpzaam en handelen zij als betrof het de uitvoering van hun eigen wetgeving.

Artikel 11. Geneeskundig onderzoek

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Op verzoek van het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij wordt het geneeskundig onderzoek ten aanzien van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin die respectievelijk dat woont of verblijft op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, verricht door het bevoegde orgaan van de laatstgenoemde Verdragsluitende Partij.

 • 2  Voor de vaststelling van de arbeidsgeschiktheid van een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin, maakt het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij gebruik van de door het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij verstrekte geneeskundige rapporten en administratieve gegevens. Het bevoegde orgaan van de eerstgenoemde Verdragsluitende Partij kan een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin evenwel verzoeken een geneeskundig onderzoek te ondergaan door een arts naar keuze van het orgaan of op het grondgebied waar het bevoegde orgaan is gevestigd.

 • 3  De uitkeringsgerechtigde of het lid van zijn of haar gezin is verplicht gehoor te geven aan elk verzoek een geneeskundig onderzoek te ondergaan. Indien de betrokken persoon om medische redenen niet in staat is te reizen naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, stelt hij het bevoegde orgaan van die Verdragsluitende Partij daarvan onverwijld in kennis. In dat geval dient hij een geneeskundige verklaring over te leggen, afgegeven door een arts die daartoe is aangewezen door het bevoegde orgaan op het grondgebied waarvan hij woont of verblijft. Deze verklaring dient als bewijs van de medische gronden voor de onmogelijkheid te reizen alsmede de verwachte duur daarvan.

 • 4  De kosten van het onderzoek en, naar gelang van het geval, de uitgaven voor reis en verblijf worden voldaan door het bevoegde orgaan op verzoek waarvan het onderzoek wordt verricht.

Artikel 12. Erkenning van beslissingen en uitspraken

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Iedere beslissing inzake de terugvordering van onverschuldigde betalingen of de inning van socialeverzekeringspremies en administratieve boeten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving genomen door een bevoegd orgaan in de ene Verdragsluitende Partij waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en iedere rechterlijke uitspraak gedaan met betrekking tot een dergelijke beslissing waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, wordt door de andere Verdragsluitende Partij erkend.

 • 2  Een beslissing of uitspraak als bedoeld in het eerste lid wordt niet erkend indien erkenning in strijd zou zijn met de openbare orde in de staat waar erkenning wordt beoogd.

 • 3  Voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen en uitspraken die ingevolge het eerste en tweede lid zijn erkend, worden door de andere Verdragsluitende Partij ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de op het grondgebied van die staat van kracht zijnde wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van soortgelijke beslissingen en uitspraken. De uitvoerbaarverklaring dient te worden vermeld op het gewaarmerkte afschrift van die uitspraak of beslissing. De andere Verdragsluitende Partij wordt in kennis gesteld van de bevestiging dat de beslissing ten uitvoer is gelegd.

Artikel 13. Terugvordering van onverschuldigde betalingen en administratieve boetes

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien een bevoegd orgaan een voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing heeft genomen in de zin van artikel 12 en de desbetreffende uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt van een bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Partij, kan het eerstbedoelde orgaan verzoeken dat de desbetreffende betaling of de administratieve boete wordt verrekend met in die Verdragsluitende Partij achterstallige bedragen of bedragen die nog verschuldigd zijn aan de uitkeringsgerechtigde. Het laatstgenoemde bevoegde orgaan brengt het bedrag in mindering binnen de grenzen van de door dat bevoegde orgaan toegepaste wet inzake de uitvoering van overeenkomstige beslissingen en maakt het bedrag over aan het eerstgenoemde bevoegde orgaan dat recht heeft op teruggave.

Artikel 14. Bescherming van persoonsgegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Wanneer, krachtens dit Verdrag, de bevoegde autoriteiten, bevoegde organen of uitvoeringsorganen van een Verdragsluitende Partij persoonsgegevens mededelen aan de bevoegde autoriteiten of bevoegde organen van de andere Verdragsluitende Partij, is die mededeling onderworpen aan de door de Verdragsluitende Partij die de gegevens verstrekt vastgestelde wettelijke bepalingen inzake de bescherming van gegevens. Elke daaropvolgende overdracht dan wel opslag, wijziging of vernietiging van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake bescherming van gegevens van de ontvangende Verdragsluitende Partij.

 • 2  Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die van sociale zekerheid is onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken persoon of in overeenstemming met andere waarborgen waarin de nationale wetgeving voorziet.

HOOFDSTUK IV. OVERIGE BEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 15. Uitvoering van het Verdrag

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde organen van beide Verdragsluitende Partijen kunnen door middel van aanvullende regelingen maatregelen vaststellen voor de uitvoering van dit Verdrag.

Artikel 16. Taal

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Voor de toepassing van dit Verdrag kunnen de bevoegde autoriteiten, bevoegde organen en instanties van de Verdragsluitende Partijen rechtstreeks met elkaar communiceren in de Spaanse en de Engelse taal.

 • 2  Geen enkel document wordt geweigerd op grond van het enkele feit dat het is opgesteld in de officiële taal van een van de Verdragsluitende Partijen, mits het document vergezeld gaat van een bij wijze van gunst ter beschikking gestelde niet-officiële vertaling in het Engels of in de officiële taal van de andere partij.

Artikel 17. Beslechting van geschillen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen verrichten alle redelijke inspanningen om geschillen die voortvloeien uit de uitlegging of toepassing van dit Verdrag met wederzijdse instemming op te lossen.

HOOFDSTUK V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 18. Inwerkingtreding

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  De Verdragsluitende Partijen stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun onderscheiden wettelijke of grondwettelijke procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

 • 2  Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van de laatste kennisgeving, met dien verstande dat artikel 4 voor het Koninkrijk der Nederlanden met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 1 januari 2003.

 • 3  Het Koninkrijk der Nederlanden past artikel 4 voorlopig toe vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ondertekening.

Artikel 19. Territoriale toepassing

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden is dit Verdrag slechts van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk in Europa.

Met betrekking tot de Republiek Bolivia is dit Verdrag van toepassing op het gehele nationale grondgebied.

Artikel 20. Aanvulling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Verdragsluitende Partijen zullen in overweging nemen om dit Verdrag aan te vullen als zich de situatie voordoet dat de inwoners van één van de Verdragsluitende Partijen bij het aanvragen van uitkeringen erop aandringen dat de premies die zij afgedragen hebben in de andere Verdragsluitende Partij worden erkend. Eventuele rechten op uitkering in verband met de genoemde aanvragen kunnen slechts aan een aanvullend verdrag worden ontleend.

Artikel 21. Beëindiging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag kan te allen tijde worden beëindigd bij schriftelijke kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij. In het geval van beëindiging blijft dit Verdrag van kracht tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de kennisgeving van beëindiging door de andere Verdragsluitende Partij is ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te La Paz op 21 december 2005 in de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

RONALD C. J. MUYZERT

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur

Voor de Republiek Bolivia,

ARMANDO LOALZA MARIACA

Minister van Buitenlandse Zaken en Cultuur

Terug naar begin van de pagina