Samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Globaal Navigatiesatellietsysteem [...] Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël, Brussel, 13-07-2004

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 13-07-2004 t/m heden

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Globaal Navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël

Authentiek : NL

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een Civiel Globaal Navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Staat Israël

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Europese Gemeenschap, hierna de „Gemeenschap" te noemen,

en

het Koninkrijk België,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, hierna „de lidstaten" te noemen,

enerzijds, en

De Staat Israël, hierna „Israël" te noemen,

anderzijds,

hierna „de partijen" te noemen,

Gezien de gemeenschappelijke belangen bij de ontwikkeling van een globaal navigatiesatellietsysteem voor civiel gebruik,

Erkennende het belang van GALILEO als een bijdrage tot de navigatie- en informatie-infrastructuur in Europa en Israël,

Erkennende de gevorderde toestand van de Israëlische satellietnavigatieactiviteiten,

Gezien de toenemende ontwikkeling van GNSS-toepassingen in Israël, Europa en andere regio's in de wereld,

Wensende de samenwerking te versterken tussen Israël en de Gemeenschap en rekening houdende met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, die op 1 juni 2000 in werking is getreden.1

Zijn overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Doel van de overeenkomst

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het doel van de overeenkomst is het stimuleren, faciliteren en versterken van samenwerking tussen de partijen in het kader van Europese en Israëlische bijdragen aan een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS).

Artikel 2. Definities

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

„augmentatie": regionale of lokale mechanismen zoals het „European Geostationary Navigation Overlay System" (EGNOS). Zij bieden aan de gebruikers van satellietgebaseerde navigatie- en tijdsynchronisatiesignalen extra inputinformatie bovenop de informatie die afkomstig is van de voornaamste in gebruik zijnde constellatie(s), en bijkomende afstand/pseudoafstand-input of correcties aan, of verbeteringen van, bestaande pseudoafstand-input aan. Deze mechanismen stellen de gebruikers in staat een verbeterde prestatie te verkrijgen, zoals verhoogde nauwkeurigheid, beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid.

„Galileo": een autonoom civiel Europees globaal satellietnavigatie- en tijdsynchronisatiesysteem onder civiele leiding, voor de aanbieding van GNSS-diensten die zijn ontworpen en ontwikkeld door de Gemeenschap en haar lidstaten. De exploitatie van GALILEO kan aan een private partij worden overgedragen. GALILEO overweegt een of meer diensten voor open, commerciële en aan de beveiliging van levens gerelateerde doeleinden.

„lokale elementen van GALILEO": lokale mechanismen die aan de gebruikers van satellietgebaseerde navigatie- en tijdsynchronisatiesignalen van GALILEO extra inputinformatie aanbieden bovenop de informatie die afkomstig is van de voornaamste in gebruik zijnde constellatie. Lokale elementen kunnen worden ingezet voor bijkomende prestatie rondom luchthavens, zeehavens en in stedelijke of andere omgevingen die in geografisch opzicht een uitdaging vormen. GALILEO zal generieke modellen voor lokale elementen aanbieden.

„apparatuur voor globale navigatie, plaatsbepaling en tijdsynchronisatie": alle civiele eindgebruikersapparatuur bestemd om satellietgebaseerde navigatie- of tijdsynchronisatiesignalen uit te zenden, te ontvangen of te verwerken voor het aanbieden van een dienst, of om te exploiteren met een regionale augmentatie.

„regulerende maatregel": elke wet, regeling, regel, procedure, beslissing, administratieve handeling of soortgelijke handeling door een partij.

„interoperabiliteit": op gebruikersniveau een situatie waarin een tweesystemenontvanger signalen kan gebruiken van twee systemen samen hetgeen een gelijke of betere prestatie oplevert dan wanneer slechts één systeem wordt gebruikt.

„intellectuele eigendom": de betekenis die het heeft in artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, gedaan te Stockholm op 14 juli 1967.

„aansprakelijkheid": het feit dat een persoon of juridische entiteit in rechte aangesproken kan worden tot de vergoeding van aan een andere persoon of juridische entiteit berokkende schade in overeenstemming met specifieke rechtsbeginselen en -regels. Deze verplichting kan voorgeschreven zijn in een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) of in een rechtsnorm (niet-contractuele aansprakelijkheid).

„gerubriceerde informatie": officiële informatie die bescherming vereist in het belang van de nationale defensie of buitenlandse betrekkingen van de partijen, en gerubriceerd wordt in overeenstemming met hun toepasselijke wet- en regelgeving. Voor de Europese Unie zijn de regels vervat in Besluit 2001/264/EG van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1..

Artikel 3. Beginselen van de samenwerking

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen zijn overeengekomen de volgende beginselen toe te passen op onder deze overeenkomst vallende samenwerkingsactiviteiten:

 • 1. Wederzijds voordeel op basis van een algemeen evenwicht van rechten en verplichtingen, inclusief bijdragen.

 • 2. Partnerschap in het GALILEO-programma in overeenstemming met de procedures en regels waaraan het beheer van GALILEO is onderworpen.

 • 3. Wederkerige gelegenheden om samenwerkingsactiviteiten uit te voeren in Europese en Israëlische GNSS-projecten voor civiel gebruik.

 • 4. Opportune uitwisseling van informatie die van invloed kan zijn op de samenwerkingsactiviteiten.

 • 5. Passende bescherming van intellectuele-eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, van deze overeenkomst.

Artikel 4. Toepassingsgebied van de samenwerkingsactiviteiten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De sectoren voor samenwerkingsactiviteiten op het gebied van satellietnavigatie en tijdsynchronisatie zijn: wetenschappelijk onderzoek, industriële fabricage, opleiding, toepassing, dienst- en marktontwikkeling, handel, radiospectrumkwesties, integriteitskwesties, normalisering en certificering en veiligheid. De partijen kunnen deze lijst van kwesties aanpassen bij beslissing van het in het kader van artikel 14 van deze overeenkomst opgerichte gezamenlijk stuurcomité.

 • 2 Het uitbreiden van de samenwerking, indien door de partijen gevraagd, tot:

  • 2.1. Gevoelige technologieën en producten van GALILEO op grond van de exportcontrolevoorschriften van de EU, EU- en ESA-lidstaten, MTCR en de regeling van Wassenaar en cryptografie- en belangrijke informatiebeveiligingstechnologieën en -producten,

  • 2.2. De systeembeveiligingsarchitectuur van GALILEO (ruimte-, grond- en gebruikerssegmenten),

  • 2.3. Veiligheidscontroleaspecten van de globale segmenten van GALILEO,

  • 2.4. De „Public Regulated Services" in de definitie-, ontwikkelings-, implementatie-, test- en evaluatie- en operationele (beheer en gebruik) fasen, en

  • 2.5. De uitwisseling van gerubriceerde informatie betreffende satellietnavigatie en GALILEO, is onderworpen aan een tussen de partijen te sluiten passende afzonderlijke overeenkomst.

 • 3 Deze overeenkomst is niet van invloed op de toepassing van de wetgeving van de Europese Gemeenschap houdende oprichting van de gemeenschappelijke onderneming GALILEO en de institutionele structuur ervan of houdende oprichting van een opvolgingsentiteit voor de gemeenschappelijke onderneming GALILEO. Deze overeenkomst is evenmin van invloed op toepasselijke wet- en regelgeving en beleid ter uitvoering van non-proliferatieverbintenissen en exportcontrole betreffende producten voor tweeërlei gebruik en nationale binnenlandse maatregelen betreffende beveiliging en controles van immateriële overdrachten van technologie.

Artikel 5. Vormen van samenwerkingsactiviteiten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Behoudens hun toepasselijke regulerende maatregelen bevorderen de partijen zoveel mogelijk de samenwerkingsactiviteiten op grond van deze overeenkomst, met het oog op het bieden van vergelijkbare gelegenheden voor deelname aan hun activiteiten in de onder artikel 4 genoemde sectoren.

 • 2 De partijen komen overeen samenwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals vermeld in de artikelen 6 tot 13 van deze overeenkomst.

Artikel 6. Radiospectrum

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voortbouwend op vroegere successen in het kader van de Internationale Telecommunicatie-unie komen de partijen overeen de samenwerking en wederzijdse steun in verband met radiospectrumkwesties voort te zetten.

 • 2 In deze context bevorderen de partijen adequate frequentietoewijzingen voor GALILEO teneinde de beschikbaarheid van GALILEO-diensten te verzekeren ten voordele van de gebruikers wereldwijd en met name in Israël en de Gemeenschap.

 • 3 Bovendien erkennen de partijen het belang om het radionavigatiespectrum te beschermen tegen verstoring en interferentie. Met dit doel wijzen zij bronnen van interferentie aan en streven zij wederzijds aanvaardbare oplossingen na om interferentie te bestrijden.

 • 4 De partijen komen overeen het comité in het kader van artikel 14 met de taak te belasten het passende mechanisme te definiëren om voor effectieve contacten en samenwerking in deze sector te zorgen.

 • 5 Niets in deze overeenkomst mag aldus worden geïnterpreteerd dat afbreuk wordt gedaan aan de toepasselijke bepalingen van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), inclusief de ITU-radioreglementen.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderzoek

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen bevorderen gezamenlijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van GNSS via Europese en Israëlische onderzoeksprogramma's, inclusief het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese Gemeenschap, en de onderzoeksprogramma's van het Europees Ruimte-agentschap, het Israëlische ministerie van Wetenschap en Technologie en het Israëlische ministerie van Industrie, Handel en Arbeid.

De gezamenlijke onderzoeksactiviteiten moeten bijdragen aan het plannen van de toekomstige ontwikkelingen van een GNSS voor civiel gebruik.

De partijen komen overeen het comité in het kader van artikel 14 met de taak te belasten het passende mechanisme te definiëren om voor effectieve contacten en samenwerking in deze sector te zorgen.

Artikel 8. Industriële samenwerking

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen stimuleren en steunen de samenwerking tussen industrieën van de twee partijen, inclusief door middel van joint ventures en Israëlische deelname aan relevante Europese industriële verenigingen en Europese deelname aan relevante Israëlische industriële verenigingen, met het doel het opzetten van het GALILEO-systeem en het bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van GALILEO-toepassingen en -diensten.

 • 2 Er wordt een gezamenlijke adviesgroep inzake industriële samenwerking ingesteld in het kader van het op grond van artikel 14 opgerichte stuurcomité teneinde samenwerking inzake satellietfabricage, lanceerdiensten, de bouw van grondstations en toepassingsproducten te onderzoeken en begeleiden.

 • 3 Ter vergemakkelijking van industriële samenwerking verlenen en verzekeren de partijen, in overeenstemming met de strengste internationale normen, adequate en effectieve bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten betreffende de gebieden en sectoren die relevant zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van GALILEO/EGNOS, inclusief effectieve middelen om dergelijke normen te handhaven.

 • 4 Uitvoer door Israël naar derde landen van gevoelige producten die specifiek ontwikkeld en gefinancierd worden in het kader van het GALILEO-programma, moet worden voorgelegd voor voorafgaande goedkeuring door de bevoegde beveiligingsinstantie van GALILEO, indien deze instantie heeft aanbevolen dat deze producten onderworpen moeten worden aan een uitvoervergunning in overeenstemming met de toepasselijke regulerende maatregelen. In elke afzonderlijke overeenkomst als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de overeenkomst wordt eveneens een passend mechanisme uitgewerkt voor Israël om potentiële producten aan te bevelen die aan een uitvoervergunning moeten worden onderworpen.

 • 5 De partijen stimuleren versterkte banden tussen het Israëlische ministerie van Industrie, Handel en Arbeid, het Israëlische ministerie van Wetenschap en Technologie, het Israëlische Ruimte-agentschap en het Europees Ruimte-agentschap teneinde de doelstellingen van de overeenkomst te bevorderen.

Artikel 9. Handels- en marktontwikkeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen stimuleren handel en investeringen in Europese en Israëlische satellietnavigatie-infrastructuur en -apparatuur, lokale elementen van GALILEO en toepassingen.

 • 2 Met dit doel verhogen de partijen het niveau van publiek bewustzijn betreffende GALILEO-satellietnavigatieactiviteiten, wijzen zij potentiële barrières aan voor de groei in GNSS-toepassingen en nemen zij passende maatregelen om deze groei te bevorderen.

 • 3 Om de gebruikersbehoeften vast te stellen en er effectief op te reageren overwegen de Gemeenschap en Israël de oprichting van een gezamenlijk GNSS-gebruikersforum.

 • 4 Deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, relevante uitvoercontroleregels, relevante wetgeving van de Europese Gemeenschap betreffende controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, bepalingen die krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgesteld inzake de controle op technische bijstand in verband met bepaalde vormen van militair eindgebruik, relevante internationale instrumenten zoals de Haagse internationale gedragscode tegen de proliferatie van ballistische raketten en gerelateerde wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie en Israël.

Artikel 10. Normen, certificering en regulerende maatregelen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen erkennen de waarde van het coördineren van de benaderingen in internationale normalisatie- en certificeringsforums betreffende globale satellietnavigatiediensten. Met name steunen de partijen gezamenlijk de ontwikkeling van GALILEO-normen en bevorderen zij de toepassing ervan wereldwijd, waarbij de klemtoon gelegd wordt op interoperabiliteit met andere GNSS-systemen.

  Eén doelstelling van de coördinatie is het bevorderen van breed en innovatief gebruik van de GALILEO-diensten voor open, commerciële en aan de beveiliging van levens gerelateerde doeleinden als wereldwijde navigatie- en tijdsynchronisatienorm. De partijen komen overeen gunstige omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van GALILEO-toepassingen.

 • 2 Bijgevolg werken de partijen, ter bevordering en implementatie van de doelstellingen van deze overeenkomst, in voorkomende gevallen samen inzake alle GNSS-aangelegenheden die met name aan de orde komen in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, de Internationale Maritieme Organisatie en de Internationale Telecommunicatie-unie.

 • 3 Op bilateraal niveau zorgen de partijen ervoor dat maatregelen inzake technische normen, certificering en vergunningseisen en -procedures betreffende GNSS geen onnodige handelsbelemmeringen vormen. Binnenlandse eisen zijn gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende, vooraf vastgestelde transparante criteria.

 • 4 Op het niveau van experts zijn de partijen voornemens via het comité in het kader van artikel 14 samenwerking en uitwisselingen te organiseren inzake normen in verband met signaalcodes, navigatie, grondontvangerapparatuur en de beveiliging van de navigatietoepassingen. Bovendien bevorderen de partijen de deelname van Israëlische vertegenwoordigers aan Europese normalisatieorganisaties.

Artikel 11. Ontwikkeling van globale en regionale GNSS-grondaugmentatiesystemen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De interoperabiliteit van de globale en regionale grond-satellietnavigatiesystemen verhoogt de kwaliteit van de voor de gebruikers beschikbare diensten. De partijen werken samen om grondsysteemarchitecturen te definiëren en implementeren die een optimale waarborg van de integriteit van GALILEO en de continuïteit van de diensten van GALILEO mogelijk maken.

 • 2 Daartoe werken de partijen op regionaal niveau samen bij het implementeren en bouwen van een op het GALILEO-systeem gebaseerd regionaal grondaugmentatiesysteem in Israël. Het is de bedoeling dat een dergelijk regionaal systeem regionale integriteitsdiensten gaat aanbieden die bovenop de diensten komen die door het GALILEO-systeem globaal worden aangeboden. Als een voorloper bevestigen de partijen het besluit om een regionaal integriteitsmonitoringstation op te zetten in Israël teneinde een toekomstige EGNOS-uitbreiding in de regio te bevorderen.

 • 3 Op lokaal niveau vergemakkelijken de partijen de ontwikkeling van lokale elementen van GALILEO.

Artikel 12. Beveiliging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen zijn overtuigd van de noodzaak om globale navigatiesatellietsystemen te beschermen tegen misbruik, interferentie, verstoring en vijandige handelingen.

 • 2 De partijen nemen alle haalbare stappen om de continuïteit en veiligheid van de satellietnavigatiediensten en gerelateerde infrastructuur op hun grondgebied te verzekeren.

 • 3 De partijen erkennen dat samenwerking om de veiligheid van het GALILEO-systeem en de GALILEO-diensten te verzekeren een belangrijke gemeenschappelijke doelstelling is.

 • 4 Derhalve creëren de partijen een passend overlegkanaal om GNSS-veiligheidskwesties te behandelen. Dit kanaal wordt gebruikt om de continuïteit van de GNSS-diensten te verzekeren.

  De praktische regelingen en procedures moeten door de bevoegde beveiligingsinstanties van beide partijen worden vastgesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en kostendekking

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen werken in voorkomende gevallen samen om een aansprakelijkheidsregeling en kostendekkingsregelingen vast te stellen en uit te voeren teneinde de aanbieding van civiele GNSS-diensten te vergemakkelijken.

Artikel 14. Samenwerkingsmechanismen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De coördinatie en facilitering van samenwerkingsactiviteiten op grond van deze overeenkomst wordt namens Israël door de regering van de Staat Israël en namens de Gemeenschap en haar lidstaten door de Europese Commissie geëffectueerd.

 • 2 In overeenstemming met de doelstelling in artikel 1 richten deze twee entiteiten een GNSS-stuurcomité op, hierna het „comité" te noemen, voor het beheer van deze overeenkomst. Dit comité bestaat uit officiële vertegenwoordigers van elke partij en stelt zijn eigen reglement van orde vast. Het stuurcomité heeft onder meer tot taak:

  • 2.1. Bevorderen, doen van aanbevelingen inzake en toezicht houden op de verschillende samenwerkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 13 van de overeenkomst;

  • 2.2. Adviseren van de partijen over manieren om de samenwerking te versterken en te verbeteren overeenkomstig de in deze overeenkomst neergelegde beginselen;

  • 2.3. Evalueren van de efficiënte werking en uitvoering van deze overeenkomst.

 • 3 Het comité vergadert in principe jaarlijks. De vergaderingen vinden afwisselend in de Gemeenschap en in Israël plaats. Op verzoek van één van beide partijen kunnen bijkomende vergaderingen worden georganiseerd.

  De door of namens het comité gemaakte kosten worden gedragen door de partij waarmee de leden in verhouding staan. Kosten buiten reis- en verblijfkosten die rechtstreeks verband houden met de vergaderingen van het comité, worden gedragen door de partij die als gastheer optreedt. Het comité kan gezamenlijke technische werkgroepen betreffende specifieke onderwerpen oprichten voor zover de partijen dit nodig achten.

 • 4 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Europese Gemeenschap juichen de partijen de deelname toe van een relevante Israëlische entiteit aan de gemeenschappelijke onderneming GALILEO en aan elke opvolgingsentiteit die door de Gemeenschap in overeenstemming met de desbetreffende procedures wordt opgericht.

Artikel 15. Financiering

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het bedrag en de modaliteiten van de Israëlische bijdrage in het GALILEO-programma via de gemeenschappelijke onderneming GALILEO zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst behoudens naleving van de institutionele regelingen van de toepasselijke wetgeving van de Europese Gemeenschap.

 • 2 Het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is van toepassing op de samenwerkingsregelingen van de partijen in het kader van deze overeenkomst in overeenstemming met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds.

 • 3 Onverminderd lid 2 zorgen de partijen ervoor, wanneer specifieke samenwerkingsregelingen van de ene partij voorzien in financiële middelen voor de deelnemers van de andere partij, en de financiële middelen de aankoop van apparatuur mogelijk maken, dat geen douanerechten worden geheven op de overdracht van deze apparatuur van de ene partijaan de deelnemers van de andere partij in overeenstemming met de op de grondgebieden van elke partij toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 16. Informatie-uitwisseling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen stellen administratieve regelingen en informatiepunten in teneinde te voorzien in overleg en de effectieve uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst.

 • 2 De partijen stimuleren verdere uitwisselingen van informatie betreffende satellietnavigatie onder de instellingen en ondernemingen van de twee partijen.

Artikel 17. Overleg en oplossing van geschillen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De partijen voeren, op verzoek van een van hen, onmiddellijk overleg over elk punt van discussie dat voortkomt uit de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst. Alle geschillen betreffende de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst worden in der minne geschikt tussen de partijen.

 • 2 Lid 1 belet de partijen niet een beroep te doen op geschillenregeling in het kader van de WTO-overeenkomst.

Artikel 18. Inwerkingtreding en opzegging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Deze overeenkomst treedt, na ondertekening ervan door de partijen, in werking op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun respectieve interne procedures nodig voor de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn voltooid.

 • 2 Behoudens andersluidende bepalingen is opzegging van deze overeenkomst niet van invloed op de geldigheid of duur van regelingen of specifieke rechten en verplichtingen krachtens de overeenkomst.

 • 3 Deze overeenkomst kan worden gewijzigd wanneer de partijen daarover schriftelijk overeenstemming bereiken. Wijzigingen treden in werking op de datum waarop de partijen diplomatieke nota's uitwisselen waarin zij elkaar ervan in kennis stellen dat hun respectieve, voor de inwerkingtreding van een wijziging noodzakelijke, interne procedures zijn voltooid.

 • 4 Deze overeenkomst blijft van kracht gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. Daarna wordt zij automatisch voor verdere periodes van telkens vijf jaar verlengd tenzij één van beide partijen de andere partij minstens drie maanden voor het einde van de relevante periode van vijf jaar schriftelijk in kennis stelt van het voornemen de overeenkomst niet te verlengen.

 • 5 Deze overeenkomst kan altijd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één jaar, schriftelijk worden opgezegd.

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds en Hebreeuws.

Engels en Hebreeuws zijn de authentieke talen.

GEDAAN te Brussel, de dertiende juli tweeduizendvier.

 1. PB L 147 van 21.6.2000, blz. 3.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina