Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] personeel van de diplomatieke en consulaire missies, Lima, 25-10-2005

Geldend van 22-06-2006 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Peru houdende een verdrag inzake betaalde arbeid ten behoeve van afhankelijke gezinsleden van het diplomatiek, consulair, administratief, technisch en ondersteunend personeel van de diplomatieke en consulaire missies

Authentiek : NL

Nr. I

Lima, 25 oktober 2005

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Nota 1315/2005

Verdrag inzake betaalde arbeid ten behoeve van afhankelijke gezinsleden van het diplomatiek, consulair, administratief, technisch en ondersteunend personeel van de diplomatieke en consulaire missies

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Peru haar complimenten aan en heeft de eer mede te delen dat de regering van het Koninkrijk der Nederlanden voorstelt navolgend verdrag te sluiten met de regering van de Republiek Peru, waarbij de afhankelijke gezinsleden van de diplomatieke of consulaire ambtenaren, of van het administratief, technisch en ondersteunend personeel van de in beide landen geaccrediteerde missies toestemming wordt verleend om betaalde werkzaamheden te verrichten in de ontvangende Staat.

1

De afhankelijke gezinsleden van een diplomatiek of consulair ambtenaar, of van het administratief, technisch en ondersteunend personeel van de diplomatieke en consulaire missies van de Republiek Peru in het Koninkrijk der Nederlanden en de diplomatieke en consulaire missies van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Peru, wordt toegestaan betaalde werkzaamheden te verrichten in de ontvangende Staat op dezelfde voorwaarden als onderdanen van genoemde Staat, na verlening van de desbetreffende autorisatie overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag. 

2

 Voor de toepassing van dit Verdrag zijn afhankelijke gezinsleden diegenen die deel uitmaken van het gezin van een diplomatiek of consulair ambtenaar of van het administratief, technisch of ondersteunend personeel van de accrediterende Staat, mits zij een gemeenschappelijk woonadres delen, welke laatstbedoelde omstandigheid door de accrediterende Staat is medegedeeld en door de ontvangende Staat is aanvaard.

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

  • a. de echtgenoot of (officieel geregistreerde) partner;

  • b. de ongehuwde economisch afhankelijke kinderen, ouder dan 18 jaar maar niet ouder dan 27 jaar, mits zij aantonen met succes een opleiding te volgen aan een instelling voor hoger onderwijs;

  • c. de ongehuwde afhankelijke kinderen, ouder dan 18 jaar maar niet ouder dan 27 jaar, met een bepaalde lichamelijke handicap, die hen het verrichten van arbeid toestaat.

3

Er zijn geen beperkingen van toepassing met betrekking tot de aard of soort te verrichten werkzaamheden, behoudens de in de wet- en regelgeving van de ontvangende Staat vervatte constitutionele en wettelijke beperkingen. Niettemin is wel te verstaan dat het, voor werkzaamheden die bijzondere kwalificaties vereisen, noodzakelijk is dat het afhankelijk gezinslid voldoet aan de voor de uitoefening van die werkzaamheden in de ontvangende Staat geldende regels.

Evenzo kan een autorisatie worden geweigerd in gevallen waarin, om redenen van nationale veiligheid, alleen onderdanen van de ontvangende Staat in dienst kunnen worden genomen.

4

 De aanvraag van de autorisatie om betaalde arbeid te verrichten wordt ingediend via de desbetreffende diplomatieke of consulaire missie door middel van een Nota Verbale, die wordt toegezonden aan de Nationale Directie Protocol en Ceremonieel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Peru, onderscheidenlijk de Afdeling Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bedoelde aanvraag vermeldt de persoonsgegevens van het afhankelijke gezinslid en geeft in het kort aan welke arbeid hij voornemens is uit te oefenen. Nadat is vastgesteld dat de persoon, voor wie de autorisatie wordt aangevraagd, voldoet aan de in dit Verdrag opgenomen bepalingen, deelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de ontvangende Staat onverwijld officieel aan de Ambassade van de accrediterende Staat mede dat het afhankelijke gezinslid autorisatie is verleend tot werken, in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving van de ontvangende Staat. De functie zoals vermeld in de voorgaande alinea zal worden afgedrukt op de identiteitskaart van het afhankelijk gezinslid.

De autorisatie kan worden geweigerd indien de aanvrager strafwetten inzake immigratie en naturalisatie of de belastingwetten van het ontvangende land heeft overtreden, alsmede in die gevallen waarin om redenen van nationale veiligheid, alleen onderdanen van de ontvangende Staat in dienst kunnen worden genomen.

Indien de echtgenoot of partner, na op grond van dit Verdrag toestemming te hebben verkregen voor het vervullen van een betaalde betrekking, op een gegeven moment van werk wenst te veranderen, dient via de ambassade een nieuwe aanvraag om een autorisatie te worden ingediend.

5

Een afhankelijk gezinslid dat krachtens dit Verdrag betaalde werkzaamheden verricht, geniet geen civiel- of administratiefrechtelijke immuniteit in het geval tegen hem een rechtsgeding wordt aangespannen vanwege daden of overeenkomsten die direct verband houden met de uitoefening van die werkzaamheden, waarbij zij ter zake daarvan onderworpen zijn aan de wetgeving en rechtspraak van genoemde Staat.

6

 Indien een afhankelijk gezinslid strafrechtelijke immuniteit geniet krachtens de verdragen van Wenen inzake diplomatieke of consulaire betrekkingen of enig ander toepasselijk verdrag, en beschuldigd wordt van het plegen van een delict dat verband houdt met de uitoefening van betaalde arbeid, kan de accrediterende Staat afzien van de immuniteit van genoemd afhankelijk gezinslid voor strafrechtelijke jurisdictie van de ontvangende Staat, behalve indien de accrediterende Staat van mening is dat het afzien van immuniteit in strijd is met zijn belangen.

Het afzien van de immuniteit voor strafrechtelijk optreden wordt niet geacht zich uit te strekken tot het ondergaan van de uitvoering van het vonnis, waarvoor een bijzondere beslissing tot afzien van de immuniteit vereist is. In dat geval neemt de accrediterende Staat het schriftelijk verzoek van de ontvangende Staat, waarin gevraagd wordt ook van laatstbedoelde immuniteit afstand te doen, in ernstige overweging.

7

  • a   Als een afhankelijk gezinslid betaalde werkzaamheden verricht in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, tast zulks de vrijstellingen van diplomatieke of consulaire aard van rechten, belastingen en heffingen die hem verleend worden of zijn niet aan.

    Niettemin wordt geen enkele vrijstelling verleend van belastingen en heffingen op de inkomsten, voortvloeiend uit de uitoefening van genoemde betaalde werkzaamheden.

  • b Een afhankelijk gezinslid dat betaalde werkzaamheden verricht overeenkomstig dit Verdrag, is met betrekking tot de uitoefening van genoemde werkzaamheden onderworpen aan socialezekerheids-, belasting- en arbeidswetgeving van de ontvangende Staat.

9

De autorisatie tot het verrichten van betaalde arbeid in de ontvangende Staat verloopt op de datum waarop de aanstelling van de diplomatiek of consulair ambtenaar of het lid van het administratief, technisch of ondersteunend personeel van wiens gezin het afhankelijk gezinslid deel uitmaakt, in de ontvangende Staat eindigt.

10

Partijen verplichten zich de maatregelen te nemen die nodig mochten zijn voor het toepassen van dit Verdrag.

11

Dit Verdrag wordt opgesteld in de Spaanse en de Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

12

Dit Verdrag treedt in werking tien dagen nadat elke ondertekenende Staat van de andere ondertekenende Staat een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat voldaan is aan alle wettelijke en grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding ervan op het gehele grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru.

14

 Dit Verdrag geldt voor onbepaalde tijd en elk der partijen kan het langs diplomatieke weg opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. De opzegging wordt van kracht na afloop van zes maanden te rekenen van de datum van de kennisgeving.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Peru, heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de eer voor te stellen dat deze nota en de antwoordnota van het Ministerie een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru, dat zal worden toegepast vanaf de datum van ontvangst van de antwoordnota.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van de Republiek Peru opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken

van de Republiek Peru

Nr. II

Lima, 25 oktober 2005

Nota RE (SEU-ECO) No 6-15/44

Het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Peru biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van haar nota no: 1315/2005 de dato 25 oktober 2005 waarvan de tekst als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Dit Ministerie heeft de eer de Ambassade mede te delen dat de regering van de Republiek Peru instemt met de tekst van voornoemde nota en dat de nota van de Ambassade en deze antwoordnota, waarbij de regering van Peru van haar instemming blijk geeft, een verdrag zullen vormen tussen de Republiek Peru en het Koninkrijk der Nederlanden, dat zal worden toegepast vanaf de datum van de antwoordnota.

Het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Peru maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn gevoelens van de meeste hoogachting.

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Lima

Terug naar begin van de pagina