Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, Beijing, 15-09-1999

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie

Authentiek : FR

Règlement général de l'Union postale universelle

[Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE I. FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LUNION

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 102. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 103. Documentation sur les activités du Conseil d'administration

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 104. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 105. Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 106. Règlement intérieur des Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 107. Langues de travail du Bureau international

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 108. Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service

[Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE II. BUREAU INTERNATIONAL

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 109. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 111. Fonctions du Vice-Directeur général

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 112. Secrétariat des organes de l'Union

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 114. Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 116. Formules fournies par le Bureau international

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 117. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 119. Rapport annuel sur les activités de l'Union

[Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE III. PROCÉDURE DINTRODUCTION ET DEXAMEN DES PROPOSITIONS

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 120. Procédure de présentation des propositions au Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 121. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 122. Examen des propositions entre deux Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 123. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 124. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès

[Vervallen per 01-01-2006]

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 130. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 131. Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies

[Vervallen per 01-01-2006]

Article 132. Mise à exécution et durée du Règlement général

[Vervallen per 01-01-2006]

Vertaling : NL

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie

[Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK I. WERKING VAN DE ORGANEN VAN DE UNIE

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 101. Organisatie en bijeenkomst van Congressen en buitengewone Congressen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 102. Samenstelling, werking en vergaderingen van de Raad van Bestuur

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 108. Talen die worden gebruikt voor verslaglegging, beraadslagingen en dienstcorrespondentie

[Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK II. INTERNATIONAAL BUREAU

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 109. Verkiezing van de Directeur-Generaal en de Plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Internationaal Bureau

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 114. Inlichtingen. Mening. Verzoek om uitlegging en wijziging van de Akten. Onderzoeken. Optreden bij de vereffening van rekeningen

[Vervallen per 01-01-2006]

HOOFDSTUK III. PROCEDURE VOOR DE INDIENING EN DE BEOORDELING VAN VOORSTELLEN

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 121. Procedure voor de indiening van voorstellen tussen twee Congressen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 124. Inwerkingtreding van de Regelingen en van de andere tussen twee Congressen aangenomen besluiten

[Vervallen per 01-01-2006]

Terug naar begin van de pagina