Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende [...] afzien van de vergoeding van de uitkeringen aan werklozen, Stockholm, 08-05-2003

Geldend van 01-02-2004 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het afzien van de vergoeding van de uitkeringen aan werklozen

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Sweden concerning the reimbursement of the costs of unemployment benefits

The Kingdom of the Netherlands

and

the Kingdom of Sweden,

Hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Wishing to simplify the administrative procedures concerning the unemployment benefits;

Considering that this purpose can be achieved by the mutual waiver of reimbursement of the costs of unemployment benefits provided by institutions of one State on behalf of those of the other State as laid down in Article 69, paragraph 1 and Article 70, paragraph 1 in Chapter 6 of Title III of the Regulation (EEC) No. 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community (hereafter to be referred to as ``the Regulation");

Have agreed as follows on the basis of article 70, paragraph 3 of the Regulation:

Article 1

The reimbursement of the costs of unemployment benefits provided by institutions of one State on behalf of those of the other State as laid down in Article 69, paragraph 1 and Article 70, paragraph 1 of the Regulation shall be mutually waived on the basis of the provision of Article 70, paragraph 3 of the Regulation.

Article 2

  • 1 This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Sweden have notified each other in writing of the completion of their respective legal or constitutional procedures required for the entry into force of this Agreement.

  • 2 The provisions of this Agreement shall be applied on unemployment benefits paid according to certificates E 303 with date of departure 1 January 2002 or later.

Article 3

This Agreement will be concluded for an unlimited period of time. Any of the Contracting Parties can terminate this Agreement by notification in writing to the other Contracting Party at least three months before the end of the calendar year; the Agreement shall then remain in force until the end of that calendar year.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Stockholm, on this 8th day of May 2003, in the English language.

For the Kingdom of the Netherlands

(sd.) R.S. BEKINK

For the Kingdom of Sweden

(sd.) HANS KARLSSON

Vertaling : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het afzien van de vergoeding van de uitkeringen aan werklozen

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Koninkrijk Zweden,

Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens de administratieve procedures inzake de werkloosheidsuitkeringen te vereenvoudigen;

Overwegende dat deze doelstelling kan worden verwezenlijkt door wederzijds afstand te doen van de vergoeding van de kosten van werkloosheidsuitkeringen die namens de organen van de ene Staat worden verstrekt door die van de andere staat zoals voorzien in artikel 69, eerste lid, en artikel 70, eerste lid, van Hoofdstuk 6 van Titel III van Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (hierna te noemen „de Verordening");

Zijn op grond van artikel 70, derde lid, van de Verordening het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Op grond van het bepaalde in artikel 70, derde lid, van de Verordening wordt wederzijds afstand gedaan van de vergoeding van de kosten van werkloosheidsuitkeringen die namens de organen van de ene staat worden verstrekt door die van de andere staat zoals voorzien in artikel 69, eerste lid, en artikel 70, eerste lid, van de Verordening.

Artikel 2

  • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden elkaar schriftelijk in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun onderscheiden wettelijke of constitutionele procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

  • 2 De bepalingen van dit Verdrag worden toegepast op werkloosheidsuitkeringen betaald overeenkomstig E 303-verklaringen met een datum van vertrek op of na 1 januari 2002.

Artikel 3

Dit Verdrag wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de Verdragsluitende Partijen kan dit Verdrag uiterlijk drie maanden voor het einde van een kalenderjaar opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij, waarna het Verdrag van kracht blijft tot het einde van dat kalenderjaar.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Stockholm, op 8 mei 2003, in de Engelse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) R. S. BEKINK

Voor het Koninkrijk Zweden

(w.g.) HANS KARLSSON

Terug naar begin van de pagina