Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Regering van de Volksrepubliek China anderzijds, Brussel, 06-12-2002

Geldend van 01-03-2008 t/m heden

Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Regering van de Volksrepubliek China anderzijds

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Regering van de Volksrepubliek China anderzijds

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

hierna „lidstaten" te noemen,

de Europese Gemeenschap,

hierna „de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

de Regering van de Volksrepubliek China

hierna „China" genoemd,

anderzijds,

Indachtig de overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China van mei 1985;

Indachtig het belang van de bestaande zeevaartbetrekkingen tussen de Gemeenschap en haar lidstaten en China;

Van mening dat samenwerking op het gebied van de internationale zeevaart tussen de partijen gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen en de economische betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en de Gemeenschap en haar lidstaten;

Verlangende de betrekkingen op het gebied van het internationale zeevervoer verder te versterken en te consolideren op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel;

Het belang van zeevervoersdiensten erkennend en verlangend zelfs verder multimodaal vervoer waarvan een traject over zee deel uitmaakt, te bevorderen om de efficiëntie van de vervoersketen te vergroten;

Het belang erkennend van verdere ontwikkeling van een f.exibele marktgerichte benadering en de voordelen voor exploitanten van beide partijen die zijn verbonden aan het controleren en exploiteren van hun eigen internationale vrachtvervoersdiensten in het kader van een efficiënt internationaal zeevervoersysteem;

Indachtig de bestaande bilaterale maritieme overeenkomsten tussen de lidstaten en China;

De multilaterale onderhandelingen over zeevervoersdiensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie steunend;

Hebben besloten deze overeenkomst te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

de Europese Gemeenschap,

de Regering van de Volksrepubliek China,

Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Als volgt zijn overeengekomen:

Artikel 1. Doel

Deze overeenkomst heeft tot doel ten bate van de economische subjecten van de partijen de omstandigheden te verbeteren waaronder het goederenvervoer over zee naar en van China, naar en van de Gemeenschap en naar en van de Europese Gemeenschap en China enerzijds en derde landen anderzijds plaatsvindt. Zij is gebaseerd op de beginselen van vrijheid om zeevervoersdiensten te verlenen, vrije toegang tot lading en cross trade en onbeperkte toegang tot en niet-discriminerende behandeling bij het gebruik van havens en ondersteunende diensten en wat commerciële aanwezigheid betreft. Bovendien worden in de overeenkomst alle aspecten van deur-tot-deur-diensten behandeld.

Artikel 2. Werkingssfeer

 • 1 Deze overeenkomst is van toepassing op internationale zeevervoersdiensten en logistieke diensten, met inbegrip van multimodale diensten waarvan een traject over zee deel uitmaakt, tussen de havens van China en die van de lidstaten alsmede internationaal goederenvervoer over zee tussen de havens van de lidstaten van de Gemeenschap. De overeenkomst is tevens van toepassing op cross trade en het verkeer van materieel, zoals lege containers, dat niet tegen betaling als vracht wordt vervoerd tussen havens van China of havens van een lidstaat van de Gemeenschap.

  Wanneer schepen van de ene partij van een haven van de andere partij naar een andere haven varen of van een haven van een lidstaat van de Gemeenschap naar een andere varen om vracht voor andere landen te laden of vracht uit andere landen te lossen, wordt dit beschouwd als een onderdeel van het internatonale zeevervoer.

  Deze overeenkomst is niet van toepassing op binnenlands vervoer tussen de havens van China of tussen de havens van een bepaalde lidstaat van de Gemeenschap.

 • 2 Deze overeenkomst laat de toepassing van bilaterale maritieme overeenkomsten tussen China en de lidstaten van de Europese Gemeenschap onverlet voor zover het kwesties betreft die buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen.

 • 3 Deze overeenkomst laat het recht van schepen van derde landen om vracht en passagiers te vervoeren tussen de havens van de partijen of tussen de havens van een van beide partijen en een derde land onverlet.

Artikel 3. Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • a. „Internationale zeevervoersdiensten en logistieke diensten”: de levering van diensten van internationaal goederenvervoer over zee en de bijbehorende diensten met betrekking tot laden en lossen, opslag en bewaring van goederen, douaneafhandeling, opslag en bewaring van containers, zowel in de havens als in het binnenland, scheepsagentdiensten en expediteursdiensten;

 • b. „Multimodaal vervoer”: het vervoer van goederen via meer dan één vervoersmodaliteit waaronder een traject over zee, onder één vervoersdocument;

 • c. „Scheepsagentdiensten”: activiteiten waarbij de zakelijke belangen van een of meer scheepvaartlijnen of scheepvaartmaatschappijen in een bepaald geografisch gebied door een agent worden behartigd voor de volgende doeleinden:

  • marketing en verkoop van zeevervoer- en bijbehorende diensten, van prijsopgave tot facturering en het afgeven van vrachtbrieven namens de maatschappijen, het contracteren van de nodige bijbehorende diensten, het opstellen van documenten en het verschaffen van bedrijfsinformatie;

  • optreden namens de maatschappijen om indien nodig het aanlopen van het schip te regelen of vracht over te nemen;

 • d. „Expediteursdiensten”: de activiteit waarbij verzendingsactiviteiten namens verzenders worden georganiseerd en gevolgd door het contracteren van de bijbehorende diensten, het opstellen van documentatie en het verschaffen van bedrijfsinformatie;

 • e. „Scheepvaartmaatschappij”: een maatschappij die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • i. zij is opgericht in overeenstemming met het publieke recht of het privaatrecht van China of de Gemeenschap dan wel een lidstaat van de Gemeenschap;

  • ii. zij is gevestigd of heeft haar hoofdkantoor of hoofdvestiging in China of de Gemeenschap;

  • iii. zij verricht internationale zeevervoersdiensten met haar eigen of door haar geëxploiteerde schepen.

  De bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op buiten de Gemeenschap of China gevestigde scheepvaartmaatschappijen die worden gecontroleerd door onderdanen van een lidstaat van de Gemeenschap dan wel van China, wanneer hun schepen in die lidstaat of China volgens het aldaar toepasselijke recht zijn geregistreerd;

 • f. „Dochtermaatschappij”: een maatschappij die eigendom is van een scheepvaartmaatschappij en rechtspersoonlijkheid heeft;

 • g. „Filiaal”: een vestiging die eigendom is van een scheepvaartmaatschappij en geen rechtspersoonlijkheid heeft;

 • h. „Agentschap”: een kantoor dat een scheepvaartmaatschappij van een partij vertegenwoordigt en in de andere partij is gevestigd;

 • i. „Schip”: elk koopvaardijschip dat overeenkomstig de wetten van China of de Gemeenschap of haar lidstaten is geregistreerd in het scheepsregister van een van beide partijen, dat onder de nationale vlag van die partij vaart en wordt gebruikt voor internationaal zeevervoer, alsmede schepen die onder de vlag van een derde land varen, maar eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door een scheepvaartmaatschappij uit China of een lidstaat van de Gemeenschap. Deze term omvat geen oorlogsschepen of andere niet-commerciële schepen.

Artikel 4. Dienstverlening

 • 1 Iedere partij blijft schepen die onder de vlag van de andere partij varen of door onderdanen of maatschappijen van de andere partij worden geëxploiteerd, wat betreft toegang tot havens, gebruik van infrastructuur en ondersteunende maritieme diensten van die havens, alsmede bijbehorende vergoedingen en heffingen, douaneformaliteiten en toewijzing van aanlegplaatsen en laad- en losfaciliteiten, behandelen op een wijze die, vergeleken met de behandeling die haar eigen schepen krijgen, niet-discriminerend is.

 • 2 De partijen verbinden zich ertoe het beginsel van onbeperkte toegang tot de internationale markt voor zeevervoer en tot het internationale zeevervoer op niet-discriminerende en commerciële grondslag effectief toe te passen.

 • 3 In het kader van de toepassing van de leden 1 en 2:

  • a. nemen de partijen in toekomstige overeenkomsten met derde landen inzake zeevervoersdiensten geen vrachtverdelingsclausules op en beëindigen zij dergelijke clausules indien zij in bestaande bilaterale overeenkomsten zijn opgenomen, binnen een redelijke termijn;

  • b. schaffen de partijen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst alle unilaterale administratieve, technische of andere maatregelen af die een indirecte belemmering zouden kunnen vormen en discriminerende effecten zouden kunnen hebben op de vrije levering van diensten in het internationale zeevervoer;

  • c. onthouden de partijen zich na de inwerkingtreding van deze overeenkomst van het tenuitvoerleggen van administratieve, technische of wettelijke maatregelen die tot gevolg zouden kunnen hebben dat onderdanen of maatschappijen van de andere partij worden gediscrimineerd bij de levering van diensten in het internationale zeevervoer.

 • 4 De ene partij staat scheepvaartmaatschappijen van de andere partij toe om, op niet-discriminerende grondslag en op tussen de betrokken maatschappijen overeengekomen voorwaarden, toegang te hebben tot en gebruik te maken van feeder services van in de eerstgenoemde partij geregistreerde scheepvaartmaatschappijen voor het vervoer van internationale vracht tussen de havens van China of tussen de havens van een lidstaat van de Gemeenschap.

Artikel 5. Commerciële aanwezigheid

In verband met de levering van internationale zeevervoersdiensten en logistieke diensten, met inbegrip van multimodale diensten van deur tot deur, staat iedere partij de scheepvaartmaatschappijen van de andere partij toe om overeenkomstig haar wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dochtermaatschappijen, filialen of agentschappen te vestigen die geheel hun eigendom zijn of waarin gezamenlijk is geïnvesteerd en, wat dochtermaatschappijen en filialen betreft, economische activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn:

 • 1. acquisitie van vracht en boeken van ruimte;

 • 2. opstellen, bevestigen, verwerken en versturen van de vrachtbrief, met inbegrip van het in het internationale zeevervoer algemeen aanvaarde doorvoercognossement, opstellen van vervoersdocumenten en douanedocumenten;

 • 3. vaststellen, innen en overboeken van vrachtkosten en andere heffingen op basis van dienstcontracten of tarieven;

 • 4. onderhandelen over en sluiten van dienstcontracten;

 • 5. sluiten van contracten voor vervoer over de weg of per spoor, afhandeling van vracht en andere bijkomende diensten;

 • 6. opgeven en publiceren van tarieven;

 • 7. ondernemen van marketingactiviteiten in verband met hun diensten;

 • 8. eigenaar zijn van het materieel dat nodig is voor de economische activiteiten;

 • 9. verschaffen van bedrijfsinformatie met alle middelen, met inbegrip van gecomputeriseerde informatiesystemen en elektronische uitwisseling van gegevens (onder voorbehoud van eventuele niet-discriminerende beperkingen op telecommunicatiegebied);

 • 10. opzetten van joint ventures met iedere lokaal gevestigde scheepsagent om deel te nemen aan zaken die deze doet, zoals het organiseren van het aanlopen van de schepen, of het in ontvangst nemen van te verzenden vracht.

Artikel 6. Transparantie

 • 1 Iedere partij maakt na voorafgaand overleg en passende voorafgaande kennisgeving onverwijld alle relevante maatregelen van algemene strekking die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst, bekend.

 • 2 Wanneer bekendmaking als bedoeld in lid 1 niet uitvoerbaar is, wordt die informatie op andere wijze openbaar gemaakt.

 • 3 Iedere partij reageert onverwijld op alle verzoeken van de andere partij om specifieke informatie over elke door haar getroffen maatregel van algemene strekking als bedoeld in lid 1.

Artikel 7. Interne regelgeving

 • 1 De partijen dragen ervoor zorg dat alle maatregelen van algemene strekking die gevolgen hebben voor de handel in internationale zeevervoersdiensten op redelijke, objectieve en onpartijdige wijze worden beheerd.

 • 2 In gevallen waarin een vergunning vereist is, stellen de bevoegde instanties van een partij de aanvrager binnen een redelijke termijn nadat een volgens de binnenlandse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen volledig geachte aanvraag is ingediend, in kennis van het besluit over de aanvraag. Op verzoek van de aanvrager verstrekken de bevoegde instanties van een partij onverwijld inlichtingen over de status van de aanvraag.

 • 3 Om zeker te stellen dat maatregelen in verband met technische normen en vergunningsvoorschriften en -procedures geen nodeloze handelsbelemmeringen vormen, worden voorschriften gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende, van tevoren vastgestelde en transparante criteria, zoals het vermogen om de dienst te leveren, en mogen in geval van vergunningsprocedures de voorschriften als zodanig geen beperking of belemmering voor de levering van de dienst inhouden.

Artikel 8. Kaderpersoneel

De dochtermaatschappijen, filialen of agentschappen die geheel het eigendom zijn van of waarin gezamenlijk is geïnvesteerd door de scheepvaartmaatschappijen van de ene partij en die zijn gevestigd in de andere partij, hebben het recht overeenkomstig het vigerende recht van het gastland kaderpersoneel aan te nemen ongeacht de nationaliteit daarvan. Ieder partij vergemakkelijkt het verkrijgen van werkvergunningen en visa's voor buitenlandse werknemers.

Artikel 9. Betalingen en kapitaalverkeer

 • 1 Inkomsten van onderdanen of maatschappijen van de ene partij uit internationaal zeevervoer en multimodaal vervoer in de andere partij mogen worden afgerekend in vrij inwisselbare valuta.

 • 2 De inkomsten en uitgaven van de economische activiteiten van de dochtermaatschappijen, filialen en agentschappen van scheepvaartmaatschappijen van de ene partij, die zijn gevestigd in de andere partij, mogen worden afgerekend in de valuta van het gastland. Het saldo van de betaling van de plaatselijke vergoedingen door genoemde scheepvaartmaatschappijen, dochtermaatschappijen, filialen en agentschappen mag vrij naar het buitenland worden overgeboekt tegen de wisselkoers van de bank op de datum van overboeking.

Artikel 10. Maritieme samenwerking

Ter bevordering van de maritieme industrie van de partijen moedigen de partijen hun bevoegde instanties, scheepvaartmaatschappijen, havens, onderzoekinstellingen, universiteiten en hogescholen aan om samen te werken op onder meer de volgende gebieden, zonder zich daartoe te beperken:

 • 1. gedachtewisseling in verband met hun activiteiten in het kader van internationale maritieme organisaties;

 • 2. opstellen en vervolmaken van de wetgeving inzake zeevervoer en marktbeheer;

 • 3. bevorderen van efficiënte vervoersdiensten voor de internationale zeevaart door doelmatige exploitatie van de havens en vloten van de partijen;

 • 4. waarborgen van de veiligheid van de scheepvaart en preventie van verontreiniging van de zee;

 • 5. bevorderen van onderwijs en opleiding in de maritieme sector, met name de opleiding van zeelieden;

 • 6. uitwisselen van personeel, wetenschappelijke informatie en technologie;

 • 7. uitbreiden van hun inspanningen om piraterij en terrorisme te bestrijden.

Artikel 11. Overleg en beslechting van geschillen

 • 1 De partijen werken de nodige procedures uit om de goede tenuitvoerlegging van de overeenkomst te waarborgen.

 • 2 Ingeval tussen de partijen een geschil mocht ontstaan in verband met de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst, trachten de bevoegde instanties van de partijen dit geschil in der minne te schikken. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil langs diplomatieke weg beslecht.

Artikel 12. Wijziging

Deze overeenkomst kan bij schriftelijke overeenkomst tussen de partijen worden gewijzigd. De wijziging wordt van kracht volgens de procedures van artikel 15, lid 2.

Artikel 13. Territoriale toepassing

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op het grondgebied van China.

Artikel 14. Authentieke tekst

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 15. Looptijd en inwerkingtreding

 • 1 De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar. Zij wordt vervolgens jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst zes maanden voor de einddatum schriftelijk opzegt.

 • 2 Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de in de eerste alinea bedoelde procedures.

 • 3 Wanneer deze overeenkomst in bepaalde opzichten minder gunstig is dan de bestaande bilaterale overeenkomsten tussen afzonderlijke lidstaten van de Gemeenschap en China, gelden de gunstigste bepalingen onverminderd de verplichtingen van de Gemeenschap en rekening houdend met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De bepalingen van deze overeenkomst komen in de plaats van die van eerdere bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten van de Gemeenschap en China, wanneer laatstgenoemde bepalingen ofwel in strijd zijn met eerstgenoemde, behalve in het in de eerste zin bedoelde geval, ofwel identiek zijn. Bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten die niet onder deze overeenkomst vallen, blijven van kracht.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Terug naar begin van de pagina