Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië, Brasília, 07-03-2002

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 07-03-2002 t/m heden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Authentiek : NL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Federatieve Republiek Brazilië,

hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens bepalingen vast te stellen die de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van sociale zekerheid regelen,

Vastbesloten een Verdrag inzake sociale zekerheid te sluiten onder de hierna bepaalde voorwaarden:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  • a. Onder „wetgeving" wordt verstaan: de wetgeving met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde takken van sociale zekerheid;

  • b. Onder „bevoegde autoriteit " wordt verstaan:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: de Minister van Sociale Zekerheid en Sociale Bijstand;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. Onder „bevoegd ministerie" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de formulering van het Verdrag in overeenstemming met zijn wetgeving:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Ministerie van Sociale Zekerheid en Sociale Bijstand;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • d. Onder „bevoegd orgaan" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wetgeving van de Verdragsluitende Partij:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Nationale Instituut voor de Sociale Zekerheid – INSS;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder a, b en c bedoelde wetgeving; en Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder d, e en f bedoelde wetgeving;

  • e. Onder „verbindingsorgaan" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor het informeren van de betrokken Verdragsluitende Partijen, alsmede voor de documenten- en berichtenstroom tussen de Verdragsluitende Partijen:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid - INSS;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder a, b en c bedoelde wetgeving; en de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder d, e en f bedoelde wetgeving, en met betrekking tot de administratie van ingevolge artikel 8 en artikel 12 gedetacheerde werknemers;

  • f. Onder „rechthebbende" wordt voor de toepassing van dit Verdrag verstaan: een persoon die sociale zekerheid geniet, de verzekerde of een gezinslid als zodanig omschreven in de toepasselijke wetgeving van elke Verdragsluitende Partij bij dit Verdrag;

  • g. Onder „uitkering" wordt verstaan: betaling in geld, inkomen, subsidie of vergoeding voorzien in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen, met inbegrip van de aanvullingen en toeslagen hierop en aanpassingen hiervan op basis van deze wetgeving;

  • h. Onder „socialeverzekeringstijdvak" wordt verstaan: een periode die als zodanig wordt aangemerkt in de wetgeving waaraan de persoon in elk van de Verdragsluitende Partijen onderworpen is of is geweest.

 • 2 De overige termen of uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen wordt toegekend.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • A. – In de Federatieve Republiek Brazilië, op de wetgeving van het Algemene Regiem van Sociale Zekerheid met betrekking tot de volgende uitkeringen:

  • a. uittreding vanwege: arbeidsongeschiktheid;

   leeftijd;

   jaren van betaling van premie of bijdrage (dienstjaren);

  • b. uitkeringen wegens overlijden;

  • c. ziekte-uitkeringen;

  • d. gezinstoelage;

  • e. moederschapstoelage.

 • B. – In het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ziekte-uitkeringen (uitkeringen bij ziekte en moederschap);

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenpensioenen;

  • f. kinderbijslagen;

   en voor de toepassing van Titel II van het Verdrag tevens de wetgeving inzake:

  • g. werkloosheidsuitkeringen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing op alle personen die aan de wetgeving van een van beide of beide Verdragsluitende Partijen onderworpen zijn of zijn geweest, alsmede op gezinsleden en nabestaanden van deze personen voor zover zij rechten aan die personen ontlenen.

Artikel 4. Gelijke behandeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De volgende personen die wonen op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij hebben dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van die Verdragsluitende Partij als haar eigen onderdanen:

 • a. onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij;

 • b. vluchtelingen en staatlozen;

 • c. gezinsleden van de onder a of b bedoelde personen, ongeacht hun nationaliteit, wier rechten afhankelijk zijn van die van de verzekerde.

Artikel 5. Export van uitkeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Bepalingen van de wetgeving die uitsluitend omdat de rechthebbende of een lid van zijn gezin buiten het grondgebied van een Verdragsluitende Partij woont of verblijft, betaling van uitkeringen beperken, zijn niet van toepassing indien de rechthebbende of dit gezinslid woont of verblijft op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij.

TITEL II. REGELINGEN INZAKE TOEPASSELIJKE WETGEVING

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

HOOFDSTUKALGEMENE BEPALINGEN I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6. Algemene bepalingen inzake het grondbeginsel van verzekering

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De personen op wie dit Verdrag van toepassing is zijn uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zij werkzaam zijn, tenzij anders bepaald in de artikelen 7 tot en met 11.

 • 2 Een persoon die onderworpen is aan de wetgeving van een Verdragsluitende Partij behoudt de rechten die hij in overeenstemming met de bepalingen van de genoemde Verdragsluitende Partij heeft verworven, zelfs wanneer hij inwoner is van de andere Verdragsluitende Partij.

 • 3 Het bepaalde in dit Verdrag laat de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, of van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963, onverlet.

 • 4 De persoon die bij een regeringsorgaan of bij een officieel internationaal agentschap werkzaam is waarvan een van de Verdragsluitende Partijen regulier lid is, en die wordt uitgezonden naar de andere Verdragsluitende Partij, is onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij die hem in dienst heeft genomen, tenzij hij valt onder het socialezekerheidsregiem van de genoemde organen of agentschappen.

HOOFDSTUK II. UITZONDERINGEN OP DE ALGEMENE BEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7. Ambtenaren

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De ambtenaren van een Verdragsluitende Partij, of andere als zodanig aangestelde personen die worden gedetacheerd op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, blijven onderworpen aan de wetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Partij, zelfs als zij inwoner zijn van de andere Verdragsluitende Partij. Wanneer echter een ambtenaar of een ander als zodanig aangesteld persoon een of meerdere activiteiten verricht waarop de sociale zekerheidswetgeving van de Verdragsluitende Partij waar hij woont van toepassing is, is hij ten aanzien van deze activiteiten onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij waar hij woont.

Artikel 8. Werknemers

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Een persoon die als werknemer werkzaam is op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij en die wordt gedetacheerd om voor zijn of haar werkgever werkzaamheden te verrichten op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij is voor die werkzaamheden alleen onderworpen aan de wetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Partij als zouden die werkzaamheden worden verricht op haar grondgebied en mits deze detachering niet langer duurt dan 24 maanden en de betrokkene niet tevens tewerk wordt gesteld op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij door een andere werkgever die zich op dat grondgebied bevindt.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tijdvak kan voor een gelijke periode worden verlengd, mits dit wordt toegestaan door de bevoegde autoriteiten of door eenieder die op grond van een volmacht bevoegd is deze toestemming te verlenen.

Artikel 9. Personeel van internationale luchttransportondernemingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Een persoon die deel uitmaakt van het vliegend personeel van een onderneming die tegen betaling of voor eigen rekening internationale vervoersdiensten exploiteert voor passagiers of goederen door de lucht en haar zetel heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij is onderworpen aan de wetgeving van die Verdragsluitende Partij. Indien de genoemde onderneming evenwel een filiaal of een permanente vertegenwoordiging heeft op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij dan die waar zij haar zetel heeft, is een persoon die als werknemer werkzaam is bij een dergelijk filiaal of een dergelijke permanente vertegenwoordiging onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan dit filiaal of deze permanente vertegenwoordiging zich bevindt.

Artikel 10. Bemanningsleden aan boord van schepen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Een persoon die als werknemer werkzaam is aan boord van een schip en op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij woont, is onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan de werkgever zijn zetel of domicilie heeft.

Artikel 11. Personeel van diplomatieke en consulaire zendingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onderdanen van een Verdragsluitende Partij die door de regering van die Verdragsluitende Partij worden uitgezonden naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij als lid van een diplomatieke zending of consulaire post zijn onderworpen aan de wetgeving van de eerstgenoemde Verdragsluitende Partij.

 • 2 Een persoon die als werknemer werkzaam is bij een diplomatieke zending of consulaire post van een van de Verdragsluitende Partijen op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij is onderworpen aan de wetgeving van de laatstgenoemde Verdragsluitende Partij.

 • 3 Indien de diplomatieke zending of consulaire post van een van de Verdragsluitende Partijen personen in dienst heeft die overeenkomstig het tweede lid van dit artikel onderworpen zijn aan de wetgeving van de andere Verdragsluitende Partij, neemt de zending of post de verplichtingen die de wetgeving van deze Verdragsluitende Partij aan werkgevers oplegt in acht.

 • 4 Het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op particuliere bedienden die uitsluitend in dienst zijn bij een in het eerste lid van dit artikel bedoelde persoon. In dat geval neemt de natuurlijke persoon die deze particuliere bedienden in dienst heeft de verplichtingen in acht die de wetgeving van de Verdragsluitende Partij waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend aan werkgevers oplegt.

 • 5 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op honoraire leden van een consulaire post of op personen die als werknemer werkzaam zijn in persoonlijke dienst van dergelijke personen. Zij zijn onderworpen aan artikel 6.

Artikel 12. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 6 tot en met 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen of de door de bevoegde autoriteiten aangewezen lichamen kunnen ten behoeve van de betrokkenen uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 6 tot en met 11 overeenkomen.

TITEL III. UITKERINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

HOOFDSTUK I. BEPALINGEN INZAKE BRAZILIË

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 13. Samentelling van de verzekeringstijdvakken

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor het verkrijgen, behouden of herstellen van het recht op betalingen onder de voorwaarden van de wetgeving van Brazilië worden, indien nodig, de op grond van deze wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken samengeteld met de op grond van de Nederlandse wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken, mits deze niet samenvallen, als was over het gehele tijdvak premie of bijdrage betaald ingevolge de wetgeving van Brazilië.

 • 2 Wanneer de wetgeving van Brazilië het recht op een bijzondere uitkering ondergeschikt maakt aan de voorwaarde dat de verzekeringstijdvakken zijn vervuld onder bijzondere omstandigheden met gevaar voor de gezondheid of het lichamelijk welzijn, worden de in de andere Verdragsluitende Partij onder soortgelijke omstandigheden vervulde tijdvakken met deze tijdvakken samengeteld. Indien blootstelling aan deze bijzondere omstandigheden in de andere Verdragsluitende Partij evenwel niet kan worden aangetoond, worden de tijdvakken in aanmerking genomen voor gewone uitkeringen.

Artikel 14. Berekening van de betaling van uitkeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het Braziliaanse bevoegde orgaan, gebruik makend van de samentelling van de in het vorige artikel bedoelde berekende tijdvakken, stelt de hoogte van de uitkering vast waarop de belanghebbenden recht zouden hebben krachtens de Braziliaanse wetgeving.

 • 2 Voor het berekenen van het bedrag van de uitkering worden, met betrekking tot het basistijdvak voor de berekening, alleen aan premieheffing onderhevige lonen waarop inhoudingen hebben plaatsgevonden voor het algemene socialezekerheidsregiem van Brazilië in aanmerking genomen, waarbij als volgt te werk wordt gegaan:

  • a. de waarde van de theoretische betaling wordt vastgesteld alsof alle in beide Verdragsluitende Partijen vervulde tijdvakken ingevolge de Braziliaanse wetgeving waren vervuld;

  • b. op basis van de theoretische betaling wordt de waarde van het door Brazilië verschuldigde deel van de uitkering vastgesteld door middel van een „pro-rata temporis" berekening, waarvan het resultaat de verhouding is tussen het feitelijk in Brazilië vervulde verzekeringstijdvak en de samentelling van de in de twee Verdragsluitende Partijen vervulde verzekeringstijdvakken.

Artikel 15. Behoud van status

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien de wetgeving van Brazilië vereist dat voor het toekennen van het recht op uitkeringen de aanvrager onderworpen dient te zijn aan haar wetgeving, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn indien de verzekerde onderworpen is aan de wetgeving van Nederland of recht heeft op uitkeringen, met uitzondering van uitkeringen wegens overlijden.

HOOFDSTUK II. Bepalingen met betrekking tot nederland

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 16. Ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het bevoegde orgaan van Nederland stelt het ouderdomspensioen rechtstreeks en uitsluitend vast op basis van de ingevolge de Nederlandse Algemene Ouderdomswet vervulde verzekeringstijdvakken.

 • 2 Het bevoegde orgaan van Nederland stelt het nabestaandenpensioen rechtstreeks en uitsluitend vast op basis van de Nederlandse Algemene Nabestaandenwet.

 • 3 Het bevoegde orgaan van Nederland stelt de arbeidsongeschiktheidsuitkering rechtstreeks en uitsluitend vast op basis van de Nederlandse Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Nederlandse Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen.

TITEL IV. HANDHAVING

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 17. Verificatie van aanvragen en betalingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder „inlichtingen": alle gegevens met betrekking tot identiteit, adres, gezinssituatie, werk, opleiding, inkomen, gezondheidstoestand, overlijden en detentie, of andere gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van dit Verdrag.

 • 2 Met betrekking tot de rechtmatigheid van betalingen van uitkeringen verstrekt het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij op verzoek van het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij de inlichtingen met betrekking tot de aanvrager, rechthebbende of een lid van zijn gezin, door een gewaarmerkte kopie van de documenten aan de desbetreffende formulieren te hechten.

 • 3 Het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij stelt zich rechtstreeks met het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij in verbinding, alsmede met de rechthebbenden, de aanvragers en hun gezinsleden of hun vertegenwoordigers.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, kunnen het bevoegde orgaan en de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van een Verdragsluitende Partij zich rechtstreeks in verbinding stellen met het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij teneinde het recht op uitkeringen en de rechtmatigheid van de betaling van uitkeringen te verifiëren.

 • 5 Onverminderd het tweede lid stelt het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij voor zover mogelijk en zonder voorafgaand verzoek, het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij in kennis van veranderingen in de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Artikel 18. Verificatie van inlichtingen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Op verzoek van het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij wordt het medisch onderzoek met betrekking tot een aanvrager of een rechthebbende die of een lid van zijn gezin dat op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij woont of verblijft, uitgevoerd door het bevoegde orgaan van de laatstgenoemde Verdragsluitende Partij.

 • 2 Teneinde de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen gebruiken de bevoegde organen van beide Verdragsluitende Partijen de medische rapporten en administratieve gegevens die door het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij zijn verstrekt, maar zij behouden zich desalniettemin het recht voor de aanvrager of rechthebbende of het lid van zijn gezin te laten onderzoeken door een arts naar keuze van het orgaan of de betrokkene op te roepen om op het grondgebied van het orgaan een medisch onderzoek te ondergaan.

 • 3 De betrokkene is verplicht gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid door zich te melden voor medisch onderzoek. Indien de persoon zich om medische redenen niet in staat acht te reizen naar het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar hij is opgeroepen door het bevoegde orgaan, dient hij dat orgaan daarvan onverwijld in kennis te stellen. De betrokkene is alsdan verplicht een medische verklaring afgegeven door een daartoe door het bevoegde orgaan aangewezen arts over te leggen. Deze verklaring moet de medische redenen bevatten van de onmogelijkheid te reizen, alsmede de verwachte duur daarvan.

 • 4 De kosten voor het vereiste onderzoek, in voorkomend geval, en de reis- en verblijfkosten worden betaald door het bevoegde orgaan op verzoek waarvan het medisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Artikel 19. Weigering te betalen, schorsing, intrekking

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Staat kan, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, weigeren een uitkering toe te kennen, of de betaling van een uitkering schorsen of intrekken indien:

 • a. de aanvrager, de rechthebbende of een lid van zijn gezin verzuimt onderzoeken te ondergaan of inlichtingen te verstrekken zoals vereist ingevolge dit Verdrag binnen een termijn van drie maanden, of

 • b. indien het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij verzuimt inlichtingen te verstrekken of onderzoeken uit te voeren zoals vereist ingevolge dit Verdrag binnen een termijn van zes maanden.

Artikel 20. Identificatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag dient de rechthebbende te worden geïdentificeerd door het bevoegde orgaan van de Verdragsluitende Partij waar hij zijn woonplaats heeft, door overlegging van het originele identiteitsbewijs afgegeven door de hiertoe gemachtigde overheidsinstanties.

 • 2 Het desbetreffende bevoegde orgaan identificeert de aanvrager, de rechthebbende of het lid van zijn gezin op basis van het officiële identiteitsbewijs. Het bevoegde orgaan stelt het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij door een gewaarmerkte kopie van het officiële identiteitsbewijs toe te zenden ervan in kennis dat de identiteit van de aanvrager, de rechthebbende of het lid van zijn gezin is geverifieerd.

TITEL V. OVERIGE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

HOOFDSTUKOVERIGE BEPALINGEN I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 21. Taken van de bevoegde autoriteiten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen:

  • a. stellen het Administratief Akkoord vast dat nodig is voor de uitvoering van dit Verdrag overeenkomstig het tweede lid van dit artikel;

  • b. wijzen de respectieve bevoegde organen en verbindingsorganen aan;

  • c. maken de maatregelen openbaar die zijn aangenomen met betrekking tot de binnenlandse wetgeving welke relevant is voor de uitvoering van dit Verdrag;

  • d. stellen de andere bevoegde autoriteit binnen de termijn van twee maanden in kennis van alle wijzigingen van wettelijke en procedurele bepalingen die de in het tweede artikel of in een ander artikel van dit Verdrag bedoelde bepalingen wijzigen; en

  • e. zijn behulpzaam bij en verlenen volledige administratieve medewerking bij de uitvoering van dit Verdrag.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van beide Verdragsluitende Partijen wijzen een gemengde commissie aan bestaande uit deskundigen die beide Verdragsluitende Partijen vertegenwoordigen, voor het opstellen van het in het eerste lid onder a van dit artikel en het eerste lid, onder a, van artikel 24 bedoelde Administratief Akkoord.

 • 3 De bevoegde autoriteiten trachten de geschillen of meningsverschillen welke voortvloeien uit de uitvoering van dit Verdrag in onderlinge overeenstemming te beslechten.

 • 4 De Verdragsluitende Partijen kunnen langs diplomatieke weg andere bevoegde organen en overeenkomstige autoriteiten en verbindingsorganen aanwijzen in het geval van opheffing, samenvoeging, oprichting of naamsverandering van de in dit artikel aangewezen organen.

Artikel 22. Administratieve samenwerking tussen de bevoegde organen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de uitvoering van dit Verdrag zijn de bevoegde organen behulpzaam en handelen als voerden zij hun eigen wetgeving uit. De door de bevoegde organen verleende administratieve bijstand is in het algemeen kosteloos.

 • 2 De bevoegde organen van beide Verdragsluitende Partijen kunnen te allen tijde verzoeken om de documenten, medische rapporten en bewijzen van feiten en handelingen die kunnen leiden tot het verkrijgen, wijzigen, opschorten, uitbreiden, vervallen of behouden van door hen erkende rechten op uitkeringen. In ieder geval geschiedt de inwilliging van verzoeken door de bevoegde organen wanneer zij worden gedaan via de socialezekerheidsorganen kosteloos.

Artikel 23. Dienstverlening en afgifte van documenten en hun rechtsgevolgen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Verzoeken, verklaringen, beroepschriften en andere documenten die voor de toepassing van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij binnen een vastgestelde termijn bij de autoriteiten, het bevoegde orgaan of verbindingsorgaan van die Verdragsluitende Partij dienen te worden ingediend, worden geacht bij de voornoemde autoriteit of het voornoemde verbindingsorgaan te zijn ingediend indien zij binnen dezelfde termijn bij de autoriteit of het bevoegde orgaan of verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij zijn ingediend.

 • 2 Een bij een Verdragsluitende Partij ingediend verzoek wordt aangemerkt als een aanvraag om een uitkering bij de andere Verdragsluitende Partij, telkens wanneer de rechthebbende of de aanvrager kenbaar maakt of uitdrukkelijk verklaart dan wel uit de ingediende documentatie kan worden opgemaakt, dat die persoon een recht heeft op het grondgebied van die andere Verdragsluitende Partij.

 • 3 Aan door de rechthebbende of de aanvrager bij de bevoegde autoriteit, bij het bevoegde orgaan of bij het verbindingsorgaan van een Verdragsluitende Partij ingediende verzoeken of andere documenten wordt gevolg gegeven als waren zij ingediend bij de bevoegde autoriteit of bij het bevoegde orgaan of bij het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij.

 • 4 Beroepschriften die binnen een vastgestelde termijn bij een autoriteit, bevoegd orgaan of verbindingsorgaan van een Verdragsluitende Partij ingediend dienen te worden, worden aanvaard als waren zij binnen dezelfde termijn bij de autoriteit, het bevoegde orgaan of het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij ingediend. Bijgevolg zendt de ontvangende autoriteit, het ontvangende bevoegde orgaan of verbindingsorgaan de beroepschriften onverwijld aan het bevoegde orgaan of het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij, en geeft de belanghebbende partij een ontvangstbericht als bewijs dat een beroepschrift is ingediend.

 • 5 Voor de administratieve akten en de voor de uitvoering van dit Verdrag verzonden documenten gelden niet de gewone procedures van legalisering en echting door de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 24. De gemengde commissie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De gemengde commissie voert de volgende taken uit:

  • a. zij stelt het Administratief Akkoord inzake dit Verdrag op;

  • b. zij is telkens wanneer hierom wordt verzocht, de bevoegde autoriteiten behulpzaam bij de uitvoering van dit Verdrag;

  • c. zij brengt adviezen uit aan de bevoegde autoriteiten telkens wanneer hierom wordt verzocht of op eigen initiatief, inzake de uitvoering van bedoelde akten;

  • d. zij doet de respectieve regeringen via de bevoegde autoriteiten voorstellen omtrent mogelijke wijzigingen of verbeteringen in de bedoelde akten alsmede omtrent aanvullende normen, die tot doel hebben de bestaande normen voortdurend bij te werken en te verbeteren;

  • e. voert andere taken uit inzake de uitleg en uitvoering van deze akten die de bevoegde autoriteiten haar, in onderling overleg, kunnen toewijzen.

 • 2 De gemengde commissie komt afwisselend op het grondgebied van de ene of de andere Verdragsluitende Partij bijeen, telkens wanneer zij door de bevoegde autoriteiten, in onderling overleg, wordt opgeroepen.

HOOFDSTUK II. OVERGANGSBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 25. Beoordeling van aan de inwerkingtreding van dit Verdrag voorafgaande tijdvakken en vaststelling van aan de inwerkingtreding van dit Verdrag voorafgaande oorspronkelijke rechten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit Verdrag vervulde verzekeringstijdvakken worden in aanmerking genomen ten behoeve van de vaststelling van rechten die voortvloeien uit dit Verdrag, mits de rechthebbende ten tijde van de inwerkingtreding van dit Verdrag verzekerd is krachtens de socialezekerheidswetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen.

 • 2 Het in dit artikel bepaalde is niet van invloed op de uitvoering van de bepalingen inzake beperkingen en het verlopen van rechten welke van kracht zijn in elke Verdragsluitende Partij.

 • 3 De uitvoering van dit Verdrag voorziet in de betaling inzake gebeurtenissen die zich voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding hiervan hebben voorgedaan, mits de rechthebbende vanaf de inwerkingtreding hiervan onder de socialezekerheidswetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen valt. De betalingen vangen echter aan vanaf het verzoek, tenzij de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Partijen anders voorziet.

 • 4 De rechten die voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag zijn verworven, kunnen op verzoek van de Verdragsluitende Partijen worden herzien, evenwel zonder terugwerkende kracht. Deze herziening wordt toegepast binnen de maximale termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van dit Verdrag.

 • 5 Betaalde uitkeringen ineens zijn niet onderworpen aan herziening.

HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 26. Bekrachtiging en inwerkingtreding

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Dit Verdrag wordt bekrachtigd door beide Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met de constitutionele vereisten van elke Verdragsluitende Partij en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.

 • 2 Het Koninkrijk der Nederlanden past artikel 5 vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ondertekening voorlopig toe.

 • 3 Dit Verdrag geldt voor onbepaalde tijd. Het kan echter te allen tijde worden opgezegd door één van de Verdragsluitende Partijen. In geval van opzegging blijft het Verdrag van kracht tot aan het einde van de twaalfde maand volgend op de dag waarop de andere Verdragsluitende Partij de kennisgeving van opzegging door de eerste Verdragsluitende Partij ontvangt.

 • 4 In geval van opzegging blijven verworven rechten behouden en worden de in opbouw zijnde rechten vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in het Verdrag tot maximaal een jaar na beëindiging hiervan.

Artikel 27. Toepassing van het Verdrag

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden is dit Verdrag alleen van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk in Europa.

TEN BLIJKE waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Brasília op 7 maart 2002, in tweevoud, in de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) G. YBEMA

Voor de Federatieve Republiek Brazilië

(w.g.) CELSO LAFER

(w.g.) JÓSÉ CECHIN

Terug naar begin van de pagina