Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen, Moskou, 14-03-2000

Geldend van 01-11-2000 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie, hierna te noemen de „Partijen",

Strevend naar de ontwikkeling en verdieping van een veelomvattende samenwerking tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden;

Geleid door de wens de versnelling van de veilige ontmanteling te bevorderen van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten;

In aanmerking nemend dat de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden Partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, gesloten op 1 juli 1968, en lid zijn van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Nederlandse Partij verleent om niet financiële steun aan de Russische Partij teneinde bij te dragen aan een veilige en zekere opslag van splijtstoffen die voortkomen uit de ontmanteling van kernwapens in Rusland op grond van internationaal overeengekomen en/of unilaterale wapenverminderingen, alsmede aan een tijdige, voor het milieu veilige en financieel verantwoorde ontmanteling van Russische nucleair aangedreven onderzeeboten die zijn onttrokken aan de marine in de noordelijke regio, met inbegrip van het beheer van gebruikte nucleaire brandstof en radioactief afval dat daarbij ontstaat.

 • 2 De financiële steun om niet van de Nederlandse Partij overeenkomstig dit Verdrag wordt verleend op basis van overeenstemming tussen de Partijen binnen het kader van de begrotingsmiddelen van de Nederlandse Partij.

 • 3 De Russische Partij gebruikt de door de Nederlandse Partij om niet verleende financiële steun uitsluitend voor de in het eerste lid van dit artikel vermelde doeleinden.

Artikel 2

 • 1 De bevoegde autoriteiten voor de toepassing van dit Verdrag zijn:

  • voor de Nederlandse Partij: het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • voor de Russische Partij: het Ministerie van Atoomenergie van de Russische Federatie.

 • 2 Teneinde de uitvoering van dit Verdrag te coördineren en er toezicht op te houden richten de bevoegde autoriteiten van de Partijen een coördinatiecommissie op.

 • 3 De vergaderingen van de coördinatiecommissie vinden met regelmatige tussenpozen plaats, ten minste eenmaal per jaar, afwisselend in Nederland en in de Russische Federatie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3

 • 1 De Partijen werken samen teneinde de uitvoering te bevorderen van de projecten vermeld in de Bijlage bij het Verdrag.

 • 2 Andere projecten kunnen worden toegevoegd aan de in de Bijlage genoemde projecten met wederzijdse instemming van de bevoegde autoriteiten.

Artikel 4

 • 1 De uitvoering van de in artikel 3 van dit Verdrag voorziene projecten wordt gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten voor elk project, hierna te noemen de „projectovereenkomsten", te sluiten tussen door de bevoegde autoriteiten van de Partijen aangewezen Russische en Nederlandse organisaties.

 • 2 De samenwerking geschiedt op basis van de nationale wetgeving van de Partijen aansluitend bij nucleaire, stralings- en milieuveiligheidseisen in overeenstemming met internationale normen en voorschriften.

 • 3 De projectovereenkomsten worden pas van kracht na hun goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de Partijen.

Artikel 5

 • 1 Apparatuur, materialen en andere goederen worden in het kader van dit Verdrag aangeschaft in overeenstemming met procedures die wederzijds zijn aanvaard bij de projectovereenkomsten.

 • 2 De Russische begunstigde of klantorganisatie neemt de verplichting op zich in overeenstemming met de in de Russische Federatie gebruikelijke gang van zaken de apparatuur te exploiteren en te onderhouden alsmede de materialen op te slaan aangeschaft op kosten van de Nederlandse Partij, en de apparatuur en materialen uitsluitend te gebruiken voor de in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag omschreven doeleinden.

Artikel 6

 • 1 Teneinde de uitvoering van de projectovereenkomsten te beoordelen houden de Partijen vergaderingen en overleg op vooraf overeengekomen data.

 • 2 De Nederlandse Partij krijgt het recht te verifiëren en te controleren of de op kosten van de Nederlandse Partij aangeschafte apparatuur en materialen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Verdrag. De verificatie- en controleprocedure wordt vastgelegd in de projectovereenkomsten in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie.

 • 3 De Partijen dragen zorg voor een doelmatige bescherming van rechten van intellectuele eigendom in overeenstemming met hun nationale wetgeving en verdragen waarbij zij Partij zijn. De procedure ter bescherming van rechten van intellectuele eigendom wordt vastgelegd in de projectovereenkomsten.

 • 4 Elke Partij deelt de andere Partij mede welke gegevens en informatie als vertrouwelijk moeten worden beschouwd in verband met de uitvoering van de in de Bijlage bij het Verdrag genoemde projecten. Deze vertrouwelijke gegevens en informatie worden niet openbaar gemaakt of onthuld aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die niet rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van het Verdrag zonder schriftelijke toestemming van de Partij die deze gegevens en informatie bezit.

Artikel 7

 • 1 Elk geschil inzake de interpretatie van bepalingen van dit Verdrag of de uitvoering ervan wordt opgelost door middel van overleg tussen de Partijen. Overleg vindt plaats uiterlijk drie maanden na een verzoek daartoe van een van de Partijen.

 • 2 In geval van verschil tussen dit Verdrag en de bepalingen van projectovereenkomsten die worden gesloten in het kader van dit Verdrag, prevaleren de bepalingen van dit Verdrag.

 • 3 De Partijen kunnen aanvullende overeenkomsten sluiten over elke vraag die kan rijzen in de loop van de uitvoering van dit Verdrag.

 • 4 De bepalingen van dit Verdrag kunnen worden gewijzigd bij schriftelijke overeenstemming van de Partijen.

Artikel 8

De Russische Partij verplicht zich overeenkomstig de nationale wetgeving onverwijld aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse Partij die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van de uitvoering van dit Verdrag, kosteloos de benodigde diplomatieke visa te verstrekken, mits voornoemde vertegenwoordigers in het bezit zijn van de benodigde paspoorten.

Artikel 9

 • 1 Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening van het Verdrag en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste kennisgeving van de voltooiing door de Partijen van de binnenlandse procedures benodigd voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

 • 2 Iedere Partij kan de andere Partij te allen tijde schriftelijk in kennis stellen van haar voornemen dit Verdrag op te zeggen. Het Verdrag houdt op van kracht te zijn zes maanden nadat langs diplomatieke weg schriftelijke mededeling van opzegging van een van beide Partijen is ontvangen.

 • 3 Aan het einde van de werkingsduur van dit Verdrag plegen de Partijen overleg over de voltooiing van projecten aangevangen in de periode waarin het Verdrag van kracht was.

GEDAAN in tweevoud te Moskou, op 14 maart 2000 in de Nederlandse, Russische en Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie tussen de teksten in de Nederlandse of Russische taal is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. J. VAN AARTSEN

Voor de Regering van de Russische Federatie

(w.g.) J. O. ADAMOV

Bijlage bij het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen

Lijst van projecten waarin de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie samenwerken op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen

 • Vervaardiging van de inzetstukken voor de binnenkant van de containers voor de in aanbouw zijnde voorziening voor splijtstofopslag op het terrein van de „Mayak Production Association" (Tsjeliabinsk Oblast);

 • Vervaardiging van containers van beton en metaal voor het transport en/of de lange-termijnopslag van gebruikte brandstof van atoomonderzeeboten.

Terug naar begin van de pagina