Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, Beijing, 12-04-1999

Geldend van 01-03-2000 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Volksrepubliek China, hierna te noemen de „Partijen",

Geleid door de wens de vriendschappelijke relatie en de samenwerking voor vreedzame doeleinden op het gebied van wetenschap en technologie tussen de twee landen verder te ontwikkelen en te bevorderen;

Erkennende de noodzaak gezamenlijke activiteiten te consolideren in een tijd waarin wetenschappelijke kennis in een hoog tempo wordt uitgebreid en verdiept en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling een steeds internationaler karakter krijgen;

Tevens erkennende de gunstige invloed van wetenschappelijke en technologische samenwerking op de inspanningen van beide landen de handel te bevorderen om hun economische samenwerking te intensiveren;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Partijen bevorderen en ontwikkelen overeenkomstig hun mogelijkheden en gemeenschappelijke belangen en binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften, met inbegrip van hun verplichtingen op grond van het internationaal recht, de wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de twee landen op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel.

Artikel 2

De Partijen kunnen op de volgende terreinen op daarvoor geschikte manieren samenwerken:

 • 1. Uitwisseling van wetenschappelijke en technologische informatie en gegevens;

 • 2. Uitwisseling van wetenschappers, onderzoekers, technici en stagiair(e)s voor bezoeken, studiereizen en voortgezette opleidingen;

 • 3. Gezamenlijk onderzoek in projecten van gemeenschappelijk belang;

 • 4. Organisatie van bilaterale technisch-wetenschappelijke bijeenkomsten;

 • 5. Implementatie van samenwerkingsprojecten en -programma's;

 • 6. Andere vormen van wetenschappelijke en technologische samenwerking overeen te komen door de Partijen.

Artikel 3

De Partijen voeren dit Verdrag uit overeenkomstig het principe van wederzijds voordeel.

Artikel 4

Ingevolge de doelstellingen van dit Verdrag stimuleren en bevorderen de Partijen directe contacten en samenwerking tussen hun wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra en ondernemingen en de totstandkoming van afzonderlijke uitvoeringsregelingen voor de uitvoering van dergelijke samenwerkingsactiviteiten op grond van dit Verdrag.

Artikel 5

 • 1 Financiële regelingen met betrekking tot de uitvoering van dit Verdrag worden afzonderlijk overeengekomen wanneer de uitvoeringsregelingen worden geformuleerd.

 • 2 De Partijen komen overeen dat, tenzij anders wordt besloten, de zendende Partij, wat betreft de uitgaven die verband houden met de werksessies genoemd in artikel 7, de internationale reiskosten en de loonkosten draagt en dat de ontvangende Partij de plaatselijke reis- en verblijfskosten voor haar rekening neemt.

 • 3 Beide Partijen stellen alles in het werk om, in overeenstemming met hun wetten en voorschriften, de binnenkomst op en het vertrek van hun grondgebied door personeel en uitrusting van het andere land dat betrokken is of gebruikt wordt bij projecten en programma's op grond van dit Verdrag, te vergemakkelijken.

Artikel 6

De voor de uitvoering van dit Verdrag verantwoordelijke autoriteiten zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of, indien van toepassing een ander ministerie aan de zijde van het Koninkrijk der Nederlanden en het Ministerie van Wetenschap en Technologie aan de zijde van de Volksrepubliek China.

Artikel 7

 • 1 De Partijen komen overeen zonodig, bij voorkeur eenmaal in de drie jaar, beurtelings in de twee landen werksessies te beleggen, om de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de twee Partijen te evalueren en te bespreken of aangelegenheden te bespreken die verband houden met de uitvoeringsregelingen van dit Verdrag.

 • 2 Elke Partij draagt haar ambassade in het andere land op frequente contacten te onderhouden met de andere Partij ten behoeve van de effectieve uitvoering van dit Verdrag.

Artikel 8

 • 1 Over aangelegenheden die verband houden met het delen van de resultaten van gemeenschappelijk onderzoek en de beschikking over octrooien, auteursrechten, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de gezamenlijke activiteiten op grond van dit Verdrag wordt overeenstemming bereikt in de afzonderlijke uitvoeringsregelingen.

 • 2 De Partijen verplichten zich technische informatie, bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Artikel 9

Dit Verdrag laat onverlet andere regelingen voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Partijen.

Artikel 10

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking dertig dagen nadat de Partijen elkaar schriftelijk langs diplomatieke weg hebben meegedeeld dat de wettelijk vereiste procedures voor de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn voltooid.

 • 2 Dit Verdrag kan door elk van beide Partijen worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving langs diplomatieke weg, in welk geval dit Verdrag zes maanden na de datum waarop de kennisgeving door de andere Partij is ontvangen wordt beëindigd.

 • 3 Beëindiging van dit Verdrag heeft geen invloed op de uitvoering van een project of programma uit hoofde van dit Verdrag of de uitvoeringsregelingen die niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd ten tijde van de beëindiging van het Verdrag.

GEDAAN in tweevoud te Peking, op 12 april 1999, in de Nederlandse, de Chinese en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A. JORRITSMA-LEBBINK

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

(w.g.) LI LANQING

Terug naar begin van de pagina