Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie, Genève, 24-07-1997

Geldend van 20-10-1999 t/m heden

Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie

Authentiek : EN

Cooperation Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Organization for Migration

The Kingdom of the Netherlands and the International Organization for Migration (IOM),

Recalling the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Organization for Migration on the Organization's Operational Activities in the Netherlands, concluded on 1 May 1990,

Taking into consideration developments in the cooperation between IOM and the Netherlands,

Desirous to conclude a new Agreement to enable IOM to better assist the Netherlands on migration issues,

Have agreed as follows:

Article I

 • 1 Upon mutual agreement between IOM and the Netherlands, IOM shall implement the following migration programmes and activities:

  • a) assisted voluntary return programmes for asylum seekers and other aliens;

  • b) other programmes and activities.

 • 2 Modalities concerning the implementation of such programmes and activities shall be agreed upon between IOM and the Netherlands.

Article II

 • 1 For the purpose of carrying out the programmes and activities mentioned in Article I, IOM shall maintain an Office in the Netherlands and shall appoint the staff needed to implement its tasks.

 • 2 IOM Staff members shall be subject to IOM Staff Regulations for Officials or Employees, as the case may be, and to any rules that may be issued by IOM.

Article III

The Netherlands shall contribute to the costs of the programmes and activities mentioned in Article I.

Article IV

IOM shall submit to the Netherlands, each year prior to 1 May, a report regarding its activities of the previous year.

Article V

Representatives of the Netherlands and IOM shall meet periodically to ensure the proper implementation of this Agreement and to consider any measure which they may deem necessary to further the objectives of their cooperation.

Article VI

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement, which can not be settled by negotiation, shall be referred for final decision to a tribunal at the request of either IOM or the Netherlands.

Each party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint the third one who shall be the chairman of the tribunal.

Article VII

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply solely to the part of the Kingdom in Europe.

Article VIII

 • 1 This Agreement shall enter into force on the date on which the Kingdom of the Netherlands notifies IOM in writing that its constitutional procedures have been completed.

 • 2 Upon its entry into force, this Agreement shall replace the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Organization for Migration on the Organizations's Operational Activities in the Netherlands, concluded on 1 May 1990, without prejudice to the continuing validity of separate arrangements concluded on the basis of the said Agreement.

 • 3 This Agreement shall cease to be in force twelve months after either IOM or the Kingdom of the Netherlands shall have given notice in writing of its decision to terminate the Agreement.

DONE at Geneva, in two copies, the 24 July 1997.

For the Kingdom of the Netherlands

(sd.) E. L. HERFKENS

For the International Organization for Migration (IOM)

(sd.) JAMES N. PURCELL JR.

Vertaling : NL

Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Herinnerend aan de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie inzake de uitvoerende werkzaamheden van de Organisatie in Nederland, gesloten op 1 mei 1990,

Rekening houdende met de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de IOM en Nederland,

Verlangende een nieuw verdrag te sluiten om de IOM in staat te stellen Nederland beter te assisteren in migratie-aangelegenheden,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Met wederzijdse instemming van de IOM en Nederland voert de IOM de volgende migratieprogramma's en werkzaamheden uit:

  • a. assisteren bij programma's voor vrijwillige terugkeer voor asielzoekers en andere vreemdelingen;

  • b. andere programma's en werkzaamheden.

 • 2 De wijze van uitvoering van deze programma's en werkzaamheden wordt overeengekomen door de IOM en Nederland.

Artikel II

 • 1 Met het oog op het uitvoeren van de in artikel 1 genoemde programma's en werkzaamheden houdt de IOM een kantoor in Nederland en stelt de IOM personeel aan voor de uitvoering van haar taken.

 • 2 Het personeel van de IOM is onderworpen aan het IOM-personeelsreglement voor functionarissen of personeelsleden, al naar gelang van het geval, en aan door de IOM uit te vaardigen regels.

Artikel III

Nederland draagt bij aan de kosten van de in artikel I genoemde programma's en werkzaamheden.

Artikel IV

De IOM legt Nederland elk jaar voor 1 mei een verslag voor met betrekking tot haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar.

Artikel V

Vertegenwoordigers van Nederland en de IOM komen periodiek bijeen teneinde de goede uitvoering van dit Verdrag te waarborgen en eventuele maatregelen te overwegen die zij nodig achten ter bevordering van de doelstellingen van hun samenwerking.

Artikel VI

Enig geschil betreffende de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag, dat niet door onderhandelingen kan worden beslecht, wordt, op verzoek van de IOM of Nederland, voor een definitieve uitspraak verwezen naar een scheidsgerecht.

Elke partij benoemt een scheidsman en de twee aldus benoemde scheidslieden benoemen de derde die tevens voorzitter is van het scheidsgerecht.

Artikel VII

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden is dit Verdrag uitsluitend van toepassing op het deel van het Rijk in Europa.

Artikel VIII

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden de IOM schriftelijk ervan in kennis stelt dat zijn constitutionele procedures zijn voltooid.

 • 2 Bij de inwerkingtreding vervangt dit Verdrag de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Migratie inzake de uitvoerende werkzaamheden van de Organisatie in Nederland, gesloten op 1 mei 1990, onverminderd de blijvende geldigheid van aparte regelingen die op basis van genoemde Overeenkomst zijn getroffen.

 • 3 Dit Verdrag houdt op van kracht te zijn twaalf maanden nadat het Koninkrijk der Nederlanden of de IOM zijn of haar besluit om het Verdrag te beëindigen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

GEDAAN in twee exemplaren te Genève, 24 juli 1997.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) E. L. HERFKENS

Voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

(w.g.) JAMES N. PURCELL JR.

Terug naar begin van de pagina