Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] Republiek inzake internationaal vervoer over de weg, Bratislava, 16-03-1999

Geldend van 01-12-1999 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Slowaakse Republiek inzake internationaal vervoer over de weg

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Slowaakse Republiek inzake internationaal vervoer over de weg

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Slowaakse Republiek, hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen;

Geleid door de wens, in het belang van hun economische betrekkingen, de ontwikkeling te bevorderen van het vervoer van goederen en personen over de weg in, naar en vanuit hun landen en in doorvoer over hun landen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Toepassingsgebied

 • 1 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op het internationaal vervoer van goederen en personen over de weg tegen betaling of voor eigen rekening tussen de grondgebieden van de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, in doorvoer door hun landen, naar of van derde landen, en op cabotage, verricht door vervoerders die voertuigen gebruiken zoals omschreven in artikel 2 van dit Verdrag.

 • 2 Dit Verdrag laat de rechten en verplichtingen van de Verdragsluitende Partijen voortvloeiend uit andere verdragen onverlet.

 • 3 De toepassing van dit Verdrag doet geen afbreuk aan de toepassing door het Koninkrijk der Nederlanden, als lidstaat van de Europese Unie, van het recht van de Europese Unie.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • 1 „vervoerder”: een persoon (met inbegrip van een rechtspersoon) die op het grondgebied van de Slowaakse Republiek of het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd is en die overeenkomstig de desbetreffende nationale wetten en voorschriften in het land van vestiging wettig is toe-gelaten tot de markt voor het vervoer van goederen of personen over de weg tegen betaling of voor eigen rekening;

 • 2 „voertuig”: een motorvoertuig of combinatie van voertuigen waarvan ten minste het motorvoertuig is geregistreerd op het grondgebied van de Slowaakse Republiek of het Koninkrijk der Nederlanden en dat uitsluitend wordt gebruikt en is uitgerust voor het vervoer van goederen of personen per bus;

 • 3 „cabotage”: vervoerswerkzaamheden binnen het grondgebied van de Slowaakse Republiek of het Koninkrijk der Nederlanden, het gastheerland, waarbij de laad- en losplaatsen zich bevinden in dat land, van een in het andere land gevestigde vervoerondernemer;

 • 4 „vervoer”: het rijden met beladen of onbeladen voertuigen over de weg, ook indien het voertuig, de aanhangwagen of de oplegger voor een deel van de rit reist per spoor of via waterwegen;

 • 5 „gastheerland”: het grondgebied van de Slowaakse Republiek of het Koninkrijk der Nederlanden waarin het voertuig vervoer verricht, terwijl het daar niet is geregistreerd en de vervoerondernemer daar niet is gevestigd.

Artikel 3. Toegang tot de markt

 • 1 Elk der Verdragsluitende Partijen kan een in het land van de andere Verdragsluitende Partij gevestigde vervoerder toestaan vervoer van goederen of personen te verrichten:

  • a. tussen een plaats in haar land en een plaats buiten dat land, en

  • b. in doorvoer over haar grondgebied, op grond van vergunningen die worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten of andere gemachtigde instanties van het land van elke Verdragsluitende Partij, tenzij anders overeengekomen door de Gemengde Commissie.

 • 2 Geen vergunningen zijn vereist voor de onderstaande soorten vervoer of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband met zulk vervoer:

  • a. vervoer van post als openbare dienst;

  • b. vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt;

  • c. voertuigen die worden gestuurd ter vervanging van een voertuig dat onklaar is geraakt in een ander land, met inbegrip van de terugreis, na reparatie van het voertuig dat was beschadigd;

  • d. vervoer van goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met inbegrip van aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane gewicht aan lading, met inbegrip van aanhangwagens, niet meer is dan 3,5 ton;

  • e. vervoer van medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen en voor humanitaire doeleinden;

  • f. vervoer van levende have in speciaal voor het vervoer van levende have gebouwde of duurzaam aangepaste voertuigen, en die als zodanig worden erkend door de bevoegde autoriteiten in het land van vestiging;

  • g. vervoer van kunstwerken voor beurzen en tentoonstellingen of voor niet-commerciële doeleinden;

  • h. vervoer voor niet-commerciële doeleinden van goederen, accessoires en dieren van en naar theater-, muziek-, film-, sportevenementen of circusvoorstellingen, beurzen of festiviteiten en van goederen, accessoires en dieren bestemd voor radio-opnames of voor film- of televisieproducties;

  • i. begin- en eindritten van de voertuigen, nationaal en internationaal, over de weg door middel van gecombineerd vervoer, mits, respectievelijk, gebruik wordt gemaakt van een geschikt laad- en lospunt dat zich het dichtst bij de locatie van laden of lossen van de vracht bevindt;

  • j. vervoer voor eigen rekening;

  • k. begrafenisvervoer;

  • l. vervoer van bederfelijke goederen en snijbloemen.

 • 3 Als uitzondering op ongeregelde vervoersdiensten zijn de onderstaande diensten vrijgesteld van enig vergunningensysteem in het land van de andere Verdragsluitende Partij:

  • a. rondritten met gesloten deuren waarbij hetzelfde voertuig wordt gebruikt om dezelfde groep personen gedurende de gehele reis te vervoeren en weer terug te brengen naar de plaats van vertrek;

  • b. diensten waarbij de voertuigen op de heenweg geladen en op de terugreis ongeladen zijn;

  • c. diensten waarbij de voertuigen op de heenreis ongeladen en op de terugreis geladen zijn, mits de passagiers:

   • - een groep vormen die tot stand komt op grond van een vervoersovereenkomst gesloten voorafgaand aan hun aankomst in het land van de Verdragsluitende Partij waar zij worden opgehaald en vanwaar zij worden vervoerd naar het grondgebied van het land van vestiging;

   • - eerder door dezelfde vervoerder zijn gebracht naar het land van de Verdragsluitende Partij waar zij weer worden opgehaald en vervoerd naar het land waar de vervoerondernemer is gevestigd;

   • - voor een reis zijn uitgenodigd in het land van vestiging en de kosten van het vervoer worden gedragen door de persoon die de uitnodiging heeft doen uitgaan.

 • 4 De bestuurder van een voertuig waarmee een van de vervoersdiensten genoemd in het tweede en derde lid van dit artikel wordt verricht, dient alle benodigde documenten te hebben waaruit duidelijk blijkt dat het vervoer voldoet aan het bepaalde in het tweede en derde lid.

 • 5 Een vervoerder mag geen cabotage verrichten, tenzij hij daartoe speciale toestemming heeft verkregen van de bevoegde autoriteiten of andere gemachtigde instanties van het land van elke Verdragsluitende Partij.

Artikel 4. Gewichten en afmetingen

 • 1 De gewichten en afmetingen van voertuigen dienen in overeenstemming te zijn met de officiële registratie van het voertuig en mogen de geldende grenzen in het gastheerland niet overschrijden.

 • 2 Indien het gewicht en/of de afmetingen van een voertuig in beladen of onbeladen toestand bij het verrichten van vervoer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag het in het gastheerland toelaatbare maximum overschrijden, is een bijzondere vergunning van het gastheerland vereist.

Artikel 5. Naleving van de nationale wetgeving

 • 1 Vervoerders van een van de landen en de bemanningen van hun voertuigen moeten, wanneer zij zich op het grondgebied van het andere land bevinden, de in dat land geldende wetten en voorschriften naleven.

 • 2 In het geval van cabotage zal de Gemengde Commissie de in het gastheerland toepasselijke wetten en voorschriften specificeren.

 • 3 De in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde wetten en voorschriften zullen worden toegepast op dezelfde voorwaarden als die voor inwoners van het gastheerland om discriminatie op grond van nationaliteit of plaats van vestiging uit te sluiten.

Artikel 6. Overtredingen

In geval van overtreding van de bepalingen van dit Verdrag door een vervoerder gevestigd op het grondgebied van de Slowaakse Republiek of het Koninkrijk der Nederlanden, geeft het land op het grondgebied waarvan de overtreding plaatsvond, onverminderd de door dat land te ondernemen gerechtelijke stappen, daarvan kennis aan het andere land, dat de in zijn nationale wetgeving voorziene stappen zal ondernemen. De Verdragsluitende Partijen zullen elkaar in kennis stellen van eventuele opgelegde sancties.

Artikel 7. Belastingaangelegenheden

 • 1 Voertuigen, met inbegrip van hun reserveonderdelen, die vervoer verrichten in overeenstemming met dit Verdrag, zijn wederzijds vrijgesteld van alle belastingen en heffingen opgelegd aan het verkeer of bezit van voertuigen, alsook van alle speciale belastingen en heffingen opgelegd aan vervoerswerkzaamheden op het grondgebied van het andere land. Er wordt geen vrijstelling verleend van belastingen en heffingen op motorbrandstof, belasting over de toegevoegde waarde op vervoersdiensten, tolgelden en gebruiksheffingen.

 • 2 De zich in de standaardreservoirs van de goedgekeurde voertuigen bevindende brandstof, alsmede de alleen voor de goede werking van die voertuigen bestemde smeermiddelen, zijn wederzijds vrijgesteld van invoerrechten en andere belastingen en betalingen.

Artikel 8. Gemengde Commissie

 • 1 De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen regelen alle vraagstukken betreffende de uitvoering en toepassing van dit Verdrag.

 • 2 Hiertoe stellen de Verdragsluitende Partijen een Gemengde Commissie in.

 • 3 De Gemengde Commissie komt geregeld bijeen op verzoek van een der Verdragsluitende Partijen en bestaat uit vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Partijen, die tevens vertegenwoordigers van de wegvervoersbranche kunnen uitnodigen om aanwezig te zijn. De Gemengde Commissie stelt haar eigen reglement van orde vast. De Gemengde Commissie komt afwisselend in een van de landen bijeen. Het gastheerland zit de bijeenkomst voor. De agenda voor de bijeenkomst wordt ten minste twee weken voor de aanvang van de bijeenkomst voorgelegd door de Verdragsluitende Partij in wier land de bijeenkomst wordt gehouden. De bijeenkomst wordt afgesloten met de opstelling van een protocol dat door de hoofden van de delegaties van elke Verdragsluitende Partij zal worden ondertekend.

 • 4 Ingevolge artikel 3, eerste en vijfde lid, beslist de Gemengde Commissie omtrent de soort en het aantal af te geven vergunningen en de voorwaarden voor toegang tot de markt, waaronder arbeidsmarktaspecten. Onverminderd artikel 3, tweede en derde lid, kan de Gemengde Commissie het aantal soorten vervoer waarvoor geen vergunningen vereist zijn, uitbreiden of wijzigen.

 • 5 De Gemengde Commissie besteedt bijzondere aandacht aan de volgende aangelegenheden:

  • a. de harmonische ontwikkeling van het vervoer tussen de twee landen, met inachtneming van, onder andere, de daarbij betrokken milieuaspecten;

  • b. de coördinatie van het beleid inzake het wegvervoer, de vervoerswetgeving en de uitvoering daarvan door de Verdragsluitende Partijen op nationaal en internationaal niveau;

  • c. de formulering van mogelijke oplossingen ter voorlegging aan de respectieve nationale autoriteiten indien zich problemen voordoen, met name op het terrein van belastingen, sociale aangelegenheden, douanezaken en milieu-aangelegenheden, met inbegrip van aangelegenheden de openbare orde betreffende;

  • d. de uitwisseling van ter zake dienende gegevens;

  • e. de methode voor het vaststellen van gewichten en afmetingen;

  • f. de bevordering van de samenwerking tussen vervoers-ondernemingen en -instellingen;

  • g. de bevordering van intermodaal vervoer, met inbegrip van alle vraagstukken betreffende de toegang tot de markt.

Artikel 9. Toepassing voor het Koninkrijk der Nederlanden

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag slechts van toepassing op het grondgebied van het Rijk in Europa.

Artikel 10. Wijziging

Door de Verdragsluitende Partijen overeengekomen wijzigingen van dit Verdrag worden van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de constitutionele voorwaarden in hun respectieve landen is voldaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding en beëindiging

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de constitutionele voorwaarden voor de inwerkingtreding van het Verdrag in hun respectieve landen is voldaan.

 • 2 De Verdragsluitende Partijen kunnen dit Verdrag te allen tijde opzeggen door de andere Verdragsluitende Partij ten minste zes maanden van te voren schriftelijk daarvan in kennis te stellen.

 • 3 Bij de inwerkingtreding van dit Verdrag houdt de Overeenkomst tussen de Regering van de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende het internationale wegvervoer, ondertekend te Praag op 15 november 1967, op te bestaan in de wederzijdse betrekkingen tussen de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Bratislava op 16 maart 1999, in tweevoud in de Nederlandse, de Slowaakse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) H. J. W. SOETERS

Voor de Regering van de Slowaakse Republiek

(w.g.) GABRIEL PALACKA

Terug naar begin van de pagina