Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst [...] Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, Brussel, 28-06-1999

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 28-06-1999 t/m heden

Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de lidstaten" te noemen, en

De Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds,

en Roemenië

anderzijds,

Gelet op de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, die op 1 februari 1993 te Brussel werd ondertekend en op 1 februari 1995 in werking is getreden, hierna „de Europa-overeenkomst" te noemen,

Overwegende dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden op 1 januari 1995 lid zijn geworden van de Europese Unie,

Besloten hebbende om in onderling overleg de in de Europa-overeenkomst aan te brengen aanpassingen van de institutionele aspecten vast te stellen, in verband met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden worden overeenkomstsluitende partij bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De tekst van de Europa-overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en protocollen die daarvan integrerend deel uitmaken, evenals de aan deslotakte gehechte verklaringen, gesteld in de Finse en de Zweedse taal,Niet afgedrukt. zijn onder dezelfde voorwaarden rechtsgeldig als de oorspronkelijke teksten. De Finse en de Zweedse teksten van de genoemde Europa-overeenkomst zijn aan dit protocol gehecht.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol, dat een integrerend bestanddeel vormt van de overeenkomst, wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. De partijen nemen de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van dit protocol.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar kennis geven van de voltooiing van de overeenkomstig artikel 3 vereiste procedures.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol werd opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Roemeense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de achtentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Terug naar begin van de pagina