Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het [...] onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), Brussel, 09-06-1999

Geldend van 01-02-2005 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst)

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst)

De Regeringen van de Beneluxstaten

(het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg), die krachtens de bepalingen van de op 11 april 1960 gesloten Benelux-Overeenkomst gemeenschappelijk optreden,

en

de Regering van de Republiek Litouwen

hierna genoemd „de Overeenkomstsluitende Partijen",

ernaar strevend de overname van personen die zich illegaal op het grondgebied van de Staat van een andere Overeenkomstsluitende Partij ophouden, dit wil zeggen die niet of niet meer voldoen aan de geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf, en de doorgeleiding van te repatriëren personen in een geest van samenwerking en op basis van wederkerigheid te vergemakkelijken,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

 • 1 In deze Overeenkomst dient te worden verstaan onder grondgebied van:

  • (1) de Benelux: het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, van het Ko ninkrijk der Nederlanden en van het Groothertogdom Luxemburg;

  • (2) de Republiek Litouwen: het grondgebied van de Republiek Litouwen.

 • 2 In deze Overeenkomst dient te worden verstaan:

  • (1) onder „derde landen": elk land dat geen Beneluxstaat en niet de Republiek Litouwen is;

  • (2) onder „onderdaan van een derde land": een ieder die geen onderdaan van één der Beneluxlanden of van de Republiek Litouwen is;

  • (3) onder „buitengrenzen":

   • a. de eerst overschreden grens die niet een gemeenschappelijke grens van de Overeenkomstsluitende Partijen is;

   • b. iedere binnen het Beneluxgebied of op het grondgebied van de Republiek Litouwen gelegen lucht- of zeehaven, waar personenverkeer van of naar een derde land plaatsvindt.

Artikel 2. Overname van eigen onderdanen

 • 1 Iedere Overeenkomstsluitende Partij neemt op verzoek van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zonder formaliteiten de persoon over die niet of niet meer voldoet aan de op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf, wanneer kan worden aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij de nationaliteit van de Staat van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij heeft. Hetzelfde geldt voor personen wie na binnenkomst op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij de nationaliteit van de Staat van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij ontnomen is en die niet ten minste een naturalisatietoezegging van de kant van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij hebben ontvangen.

 • 2 De aangezochte Overeenkomstsluitende Partij verstrekt op verzoek van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij en overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 onverwijld de voor de terugleiding van de over te nemen persoon noodzakelijke reisdocumenten.

 • 3 De verzoekende Overeenkomstsluitende Partij neemt deze persoon onder dezelfde voorwaarden terug, indien uit een later onderzoek blijkt dat deze op het moment van het verlaten van het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij niet de nationaliteit van de Staat van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij had. Dit geldt niet wanneer de verplichting tot overname volgt uit het feit dat de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij deze persoon na binnenkomst op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij de eigen nationaliteit heeft ontnomen, zonder ten minste een naturalisatietoezegging van de kant van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij te hebben ontvangen.

Artikel 3. Overname van onderdanen van derde staten

 • 1 Iedere Overeenkomstsluitende Partij neemt op verzoek van de andere Overeenkomstsluitende Partij en zonder formaliteiten de onderdanen van een derde land over die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf, wanneer kan worden aangetoond of aannemelijk gemaakt dat deze onderdanen van een derde land het grondgebied van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij zijn doorgereisd of aldaar hebben verbleven en dat ze vervolgens op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij aangekomen zijn.

 • 2 De verplichting tot overname zoals bedoeld in lid 1 geldt niet ten aanzien van een onderdaan van een derde land die bij zijn binnenkomst op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij in het bezit was van een geldige verblijfstitel van deze Overeenkomstsluitende Partij, of na zijn binnenkomst in het bezit is gesteld van een door deze Overeenkomstsluitende Partij afgegeven verblijfstitel.

 • 3 De Overeenkomstsluitende Partijen doen het nodige om onderdanen van de aangrenzende Staat met voorrang naar hun land van herkomst terug te leiden.

 • 4 De bepalingen van bovenstaand lid 1 zijn evenwel niet van toepassing wanneer de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij een regeling van visumvrije binnenkomst toepast ten aanzien van het derde land waarvan de betrokkene onderdaan is.

Artikel 4. Overname van onderdanen van derde landen door de voor binnenkomst verantwoordelijke Overeenkomstsluitende Partij

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen doen het nodige om onderdanen van derde landen met voorrang naar hun land van oorsprong of van herkomst terug te leiden.

  In het geval dat dit onmogelijk blijkt te zijn, en indien een op het grondgebied van de Staat van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij aangekomen persoon niet voldoet aan de geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf en in het bezit is van geldig visum, of van een geldige verblijfstitel door de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij afgegeven, neemt die Overeenkomstsluitende Partij op verzoek van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij, zonder formaliteiten, deze persoon over.

 • 2 Indien beide Overeenkomstsluitende Partijen een visum of een verblijfstitel hebben afgegeven, is de Overeenkomstsluitende Partij van wie het visum of de verblijfstitel het laatst vervalt, verantwoordelijk.

 • 3 De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de afgifte van een transitvisum.

Artikel 5. Verblijfstitels

Onder verblijfstitels als bedoeld in artikel 3, lid 2 en artikel 4, wordt verstaan een door een Overeenkomstsluitende Partij afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die recht geeft op verblijf op het grondgebied van die Partij. Onder deze omschrijving valt niet de tijdelijke toelating tot verblijf op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij met het oog op de behandeling van een asielverzoek.

Artikel 6. Identiteit en nationaliteit

 • 1 De identiteit en de nationaliteit van een over te nemen persoon overeenkomstig de in lid 1 van artikel 2 en de artikelen 3 en 4 opgenomen procedures, kunnen worden aangetoond door middel van de volgende documenten:

  • een geldig nationaal identiteitsbewijs;

  • een geldig paspoort of paspoortvervangend reisdocument met foto (laissez-passer).

 • 2 De identiteit en de nationaliteit kunnen aannemelijk worden gemaakt aan de hand van de volgende documenten:

  • een document, zoals hiervoor beschreven, waarvan de geldigheidsduur is verstreken op de dag van ontvangst van het verzoek om overname;

  • een officieel document anders dan beschreven in het vorige lid, aan de hand waarvan de identiteit van de betrokkene kan worden vastgesteld (rijbewijs e.d.);

  • een document waaruit een consulaire inschrijving blijkt, een nationaliteitsbewijs of een bewijs van de burgerlijke stand;

  • een geldig militair identiteitsbewijs of een ander identiteitsbewijs van het personeel van de strijdkrachten met een foto van de houder.

 • 3 Het vermoeden van identiteit en nationaliteit kan tevens worden ondersteund door middel van één van de volgende elementen:

  • een betrouwbare getuigenverklaring, opgesteld door de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij;

  • andere documenten waaruit de identiteit van de betrokkene blijkt;

  • afschriften van bovengenoemde documenten;

  • de verklaring van de betrokkene zelf, behoorlijk opgesteld door de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij;

  • De taal waarin de betrokkene zich uitdrukt.

Artikel 7. Indiening van het verzoek om overname

 • 1 Een verzoek om overname vindt schriftelijk plaats en omvat:

  • a. de personalia van de betrokkene (naam, voornaam, eventueel vroegere naam, bijnaam en pseudoniem, alias, geboortedatum en plaats, geslacht en laatste verblijfplaats);

  • b. de beschrijving van het paspoort of het paspoortvervangend reisdocument (onder meer volgnummer, plaats en datum van afgifte, geldigheidsduur, afgevende autoriteit) en/of enig ander bewijs waaruit de nationaliteit van de betrokkene blijkt of door middel waarvan zijn nationaliteit kan worden aangetoond;

  • c. twee pasfoto's.

 • 2 De verzoekende Overeenkomstsluitende Partij kan elke andere voor de overnameprocedure dienstige inlichting aan de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij verstrekken.

 • 3 Het verzoek om overname wordt bij de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij ingediend en omvat de in het verzoek om overname opgesomde documenten. Er wordt een verslag van indiening/ontvangst van het verzoek en van de bij het verzoek gevoegde stukken opgesteld.

Artikel 8. Termijnen

 • 1 De aangezochte Overeenkomstsluitende Partij beantwoordt onverwijld, doch uiterlijk binnen een termijn van vijf dagen, de tot haar gerichte verzoeken om overname.

 • 2 De aangezochte Overeenkomstsluitende Partij neemt de persoon wiens overname werd aanvaard onverwijld, doch uiterlijk binnen een termijn van een maand, over. Deze termijn kan op verzoek van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij worden verlengd voor de tijd dat er nog juridische of praktische belemmeringen zijn.

Artikel 9. Verval van de verplichting tot overname

 • 1 Het verzoek om overname van een onderdaan van de Staat van één der Overeenkomstsluitende Partijen kan te allen tijde worden ingediend.

 • 2 Het verzoek om overname van een onderdaan van een derde Staat dient uiterlijk binnen zes maanden na vaststelling door de Overeenkomstsluitende Partij van de binnenkomst en de aanwezigheid van bedoelde onderdaan van een derde land op zijn grondgebied te worden ingediend.

Artikel 10. Doorgeleiding

 • 1 Onverminderd artikel 14 staan de Overeenkomstsluitende Partijen de doorgeleiding van onderdanen van derde landen over het grondgebied van hun Staat toe, indien een andere Overeenkomstsluitende Partij daarom verzoekt en de doorreis door eventuele derde Staten en de toelating tot de Staat van bestemming verzekerd is.

 • 2 Het is niet absoluut noodzakelijk dat de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij een transitvisum afgeeft.

 • 3 Ondanks verleende toestemming kunnen voor doorgeleiding overgenomen personen aan de andere Overeenkomstsluitende Partij worden teruggeven, indien zich later omstandigheden als bedoeld in artikel 14 voordoen of bekend worden, die doorgeleiding in de weg staan, of indien de verdere reis of de overname door de Staat van bestemming niet meer verzekerd is.

 • 4 De Overeenkomstsluitende Partijen doen het nodige om doorgeleidingen, zoals beschreven in lid 1 hierboven, te beperken tot onderdanen van derde landen voor wie de rechtstreekse terugleiding naar het land van herkomst niet mogelijk is.

Artikel 11. Gegevensbescherming

Voor zover voor de uitvoering van deze Overeenkomst persoonsgegevens moeten worden verstrekt, mogen de betrokken inlichtingen uitsluitend betrekking hebben op:

 • (1) De personalia van de over te dragen persoon en in voorkomend geval van hun naaste verwanten (naam, voornaam, eventueel vroegere namen, bijnamen en pseudoniemen, aliassen, geboortedatum en -plaats, geslacht, huidige en, in voorkomend geval, vorige nationaliteit);

 • (2) Paspoort, identiteitsbewijs, andere identiteitspapieren of reisdocumenten en laissez-passer (nummer, geldigheidsduur, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte, enz.);

 • (3) Andere voor identificatie van de over te dragen personen dienstige gegevens;

 • (4) Verblijfplaatsen en reisroutes;

 • (5) Verblijfsvergunningen of door een van de Overeenkomstsluitende Partijen afgegeven visa.

Artikel 12. Kosten

 • 1 De kosten verbonden aan het overbrengen van personen die volgens de artikelen 2, 3 en 4 worden o vergenomen komen tot aan de grens van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij ten laste van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 De kosten verbonden aan de doorgeleiding tot aan de grens van de Staat van bestemming, alsmede de eventueel uit de terugleiding voortvloeiende kosten, komen overeenkomstig artikel 10 ten laste van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 13. Comité van deskundigen

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen verlenen elkaar onderling hulp bij de toepassing en uitlegging van deze Overeenkomst. Daartoe stellen zij een Comité van deskundigen in dat:

  • a. de toepassing van deze Overeenkomst volgt;

  • b. voorstellen doet om vraagstukken in verband met de toepassing van deze Overeenkomst op te lossen;

  • c. wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst voorstelt;

  • d. passende maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie uitwerkt en aanbeveelt.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen behouden zich het recht voor om de voorgestelde maatregelen al dan niet goed te keuren.

 • 3 Het Comité bestaat uit drie vertegenwoordigers voor de Benelux en één vertegenwoordiger voor de Republiek Litouwen. De Overeenkomstsluitende Partijen wijzen daarin de voorzitter en zijn plaatsvervangers aan; tegelijkertijd worden plaatsvervangende leden benoemd. Bij het overleg kunnen nog andere deskundigen worden betrokken.

 • 4 Het Comité komt op voorstel van één der Overeenkomstsluitende Partijen ten minste eenmaal per jaar bijeen.

Artikel 14. Betrekking tot andere verdragen

De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit:

Artikel 15. Uitvoeringsprotocol

Alle nodige praktische bepalingen voor de uitvoering van deze Overeenkomst worden in het Uitvoeringsprotocol vastgelegd.

Artikel 16. Territoriale toepassing

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgebreid door een kennisgeving aan de Regering van het Koninkrijk België, depositaris van deze Overeenkomst, die de overige Overeenkomstsluitende Partijen hiervan in kennis stelt.

Artikel 17. Inwerkingtreding

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de nota waarbij de laatste van de Overeenkomstsluitende Partijen de Regering van het Koninkrijk België kennis heeft gegeven de voor de inwerkingtreding vereiste interne formaliteiten te hebben nageleefd.

 • 2 De Regering van het Koninkrijk België stelt ieder der Overeenkomstsluitende Partijen in kennis van de in lid 1 bedoelde notificaties en van de datum van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

Artikel 18. Schorsing, opzegging

 • 1 Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

 • 2 De Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg gezamenlijk en de Regering van de Republiek Litouwen kunnen deze Overeenkomst, na kennisgeving aan de Regering van het Koninkrijk België, die de overige Overeenkomstsluitende Partijen hiervan in kennis stelt, om ernstige redenen, met name in verband met de bescherming van de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, schorsen. Wat betreft de intrekking van een dergelijke maatregel, brengen de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar onverwijld via diplomatieke weg op de hoogte.

 • 3 De Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg gezamenlijk en de Regering van de Republiek Litouwen kunnen deze Overeenkomst, na mededeling aan de Regering van het Koninkrijk België, die de overige Overeenkomstsluitende Partijen hiervan in kennis stelt, om ernstige redenen opzeggen.

 • 4 De schorsing of opzegging van deze Overeenkomst wordt van kracht op de eerste dag van de tweede maand volgende op de maand waarin de kennisgeving bedoeld in respectievelijk lid 2 en lid 3 door de Regering van het Koninkrijk België is ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de Overeenkomstsluitende Partijen, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 9 juni 1999, in vier exemplaren, in de Nederlandse, Franse en Litouwse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België:

(w.g.) J. DE BOCK

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) R. G. J. STERNEBERG

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg:

(w.g.) J. J. KASEL

Voor de Regering van de Republiek Litouwen:

(w.g.) J. RUDALEVIČIUS

Uitvoeringsprotocol van de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst)

De Regeringen van de Beneluxstaten

(het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg)

en

de Regering van de Republiek Litouwen

met het oog op de toepassing van de Overeenkomst van 9 juni 1999 tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen,

komen het volgende overeen:

Artikel 1. Verzoek

 • 1 De aanvragen tot overname worden gedaan, wanneer de identiteit en de nationaliteit van de over te nemen persoon zijn aangetoond of aannemelijk gemaakt krachtens artikel 6 van de Overeenkomst. Deze aanvragen dienen te worden ingediend overeenkomstig artikel 7 van de Overeenkomst.

 • 2 De verzoekende Staat richt een aanvraag tot de bevoegde instantie van de aangezochte Staat.

 • 3 Het verzoek bevat:

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de verzoekende Staat, nummer van het dossier en de datum van het verzoek;

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de aangezochte Staat;

  • de inleidende tekst die luidt: „Wij vragen dat de persoon ten aanzien van wie kan worden aangenomen dat voor hem de overnameverplichting overeenkomstig artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst bestaat op het grondgebied van het Koninkrijk België (het Koninkrijk der Nederlanden / het Groothertogdom Luxemburg / de Republiek Litouwen) wordt overgenomen";

  • de gegevens inzake de over te nemen persoon;

  • zo nodig, de gegevens betreffende de minderjarige kinderen;

  • de handtekening van de vertegenwoordiger en de officiële stempel van de bevoegde instantie van de verzoekende Staat.

 • 4 De te verstrekken gegevens over de over te nemen persoon zijn de volgende:

  • 4.1 Persoonlijke gegevens:

   • naam en voornaam;

   • geboortedatum;

   • geboorteplaats en -land;

   • geslacht;

   • plaats van de laatste woonplaats op het grondgebied van de aangezochte Staat;

   • zo nodig, vroegere naam, pseudoniem of bijnaam.

  • 4.2 Beschrijving van het paspoort of vervangend reisdocument (met name het nummer van de serie, plaats en datum van uitgifte, geldigheidsduur, afgevende instantie) en / of elk ander document dat het mogelijk maakt om de nationaliteit van de betrokken persoon vast te stellen of aannemelijk te maken.

  • 4.3 2 pasfoto's.

 • 5 Gegevens betreffende de minderjarige kinderen:

  • naam en voornaam;

  • verwantschap met de houder van het reisdocument;

  • geboortedag, -maand en -jaar;

  • geboorteplaats.

  Bijgevoegd worden:

  • geboorteakte voor een op het grondgebied van de verzoekende Staat geboren kind;

  • zo mogelijk, de geboorteakte voor een op het grondgebied van een andere Staat geboren kind;

  • een foto voor elk kind ouder dan vijf (5) jaar.

Artikel 2. Antwoord op het verzoek

 • 1 Het antwoord op het verzoek wordt door de bevoegde instantie van de aangezochte Staat aan de bevoegde instantie van de verzoekende Staat conform de in artikel 8 van de Overeenkomst gestelde termijnen overgemaakt.

 • 2 Het antwoord op het verzoek bevat:

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de aangezochte Staat, het dossiernummer en de datum van het antwoord op het verzoek;

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de verzoekende Staat;

  • de naam en de voornaam, de geboorteplaats en –datum van de betrokken persoon;

  • de verklaring ter bevestiging dat er voor de betrokken persoon een overnameverplichting bestaat conform de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Overeenkomst,

   of

  • ingeval van een negatief antwoord, een verklarende nota waarin wordt aangegeven waarom voor de onderzochte persoon de identiteit niet kon worden vastgesteld en/ of dat de overnameverplichting conform de bepalingen van de artikelen 2 en 3 niet op hem/haar van toepassing is.

Artikel 3. Reisdocument

 • 1 De bevoegde instantie van de verzoekende Staat overhandigt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Staat het positieve antwoord op het verzoek met het oog op de afgifte van het reisdocument.

 • 2 De diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Staat geeft op grond van het positieve antwoord op het verzoek het reisdocument af voor de persoon van wie de overname is toegestaan.

 • 3 Het reisdocument heeft een geldigheidsduur van tenminste zes (6) maanden.

 • 4 Wanneer de bevoegde instantie van de verzoekende Staat niet in staat is een persoon vóór de datum waarop het reisdocument verloopt over te nemen dient deze laatste de betrokken bevoegde instantie van de aangezochte Staat daarvan in kennis te stellen. Zodra de effectieve terugname van de betrokkene kan plaatsvinden dient de bevoegde instantie van de aangezochte Staat een nieuw reisdocument te verstrekken met opnieuw een geldigheidsduur van zes (6) maanden en dit binnen de vijf (5) werkdagen die volgen op een aanvraag daartoe van de bevoegde instantie van de verzoekende Staat.

Artikel 4. Overnameprocedure

 • 1 De bevoegde instantie van de verzoekende Staat zal de bevoegde instantie van de aangezochte Staat van de teruggeleiding van de betrokken persoon tien (10) dagen, uiterlijk vijf (5) dagen vóór de geplande teruggeleiding in kennis stellen.

 • 2 Deze inkennisstelling geschiedt schriftelijk met opgave van de onderstaande gegevens:

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de verzoekende Staat, het nummer van het dossier en de datum van de inkennisstelling van de teruggeleiding;

  • de naam en het adres van de bevoegde instantie van de aangezochte Staat:

   • a. ingeval van vervoer met een vliegtuig dient de inleidende tekst als volgt te luiden: „Wij hebben de eer U mede te delen dat de persoon die aan de onderstaande gegevens beantwoordt naar het Koninkrijk België (het Koninkrijk der Nederlanden / het Groothertogdom Luxemburg / de Republiek Litouwen) op ........ (dag, maand, jaar), van de luchthaven ............met de vlucht .......... van .......uur, aankomst op de luchthaven........... om ......... uur zal worden teruggestuurd."

   • b. Indien het vervoer om gegronde medische redenen over de weg plaatsvindt, dan luidt de inleidende tekst van de inkennisstelling over de teruggeleiding van de persoon als volgt : „Wij hebben de eer u mede te delen dat de persoon die aan de onderstaande gegevens beantwoordt naar het Koninkrijk België (het Koninkrijk der Nederlanden / het Groothertogdom Luxemburg / de Republiek Litouwen) op ........ (dag, maand, jaar), via de internationale grenspost van ........... zal worden teruggestuurd"

  • de naam, de voornaam, de geboortedatum en –plaats van de persoon;

  • het dossiernummer en de datum van het antwoord van het verzoek;

  • een aanwijzing over een persoon die om redenen van zijn gezondheidstoestand of zijn leeftijd een behandeling of specifieke zorg behoeft;

  • een aanwijzing over een persoon die incidenten zou kunnen veroorzaken en voor wie de nodige begeleiding moet worden verzorgd.

 • 3 Indien de bevoegde instantie van de verzoekende Staat in de onmogelijkheid verkeert de in artikel 8, lid 2 van de Overeenkomst vermelde termijn ten aanzien van de terugname van de betrokken persoon in acht te nemen, dient zij de bevoegde instantie van de aangezochte Staat daarvan onverwijld in kennis te stellen. Zodra de effectieve terugname van de betrokkene kan plaatsvinden, dient de bevoegde instantie van de verzoekende Staat de bevoegde instantie van de aangezochte Staat daarvan binnen de onder punt 1 van het onderhavige artikel gestelde termijnen in kennis te stellen.

Artikel 5. Grensovergangen

De plaatsen waar personen daadwerkelijk kunnen worden overgenomen en teruggenomen krachtens de Overeenkomst zijn:

 • 1. Voor het Koninkrijk België:

  – via luchtvervoer:

  de luchthaven Brussel Nationaal;

  – over de weg:

  de door de Dienst Vreemdelingenzaken te bepalen grensposten.

 • 2. Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

  – via luchtvervoer:

  de luchthaven Schiphol te Amsterdam;

  – over de weg:

  de door de bevoegde instantie te bepalen grensposten.

 • 3. Voor het Groothertogdom Luxemburg:

  – via luchtvervoer:

  de luchthaven van Luxemburg;

  – over de weg:

  de door de bevoegde instantie te bepalen grensposten.

 • 4. Voor de Republiek Litouwen:

  – via luchtvervoer:

  de luchthaven van Vilnius;

  – over de weg:

  de grenspost van Lazdijai.

Artikel 6. Bevoegde instanties

 • 1 De bevoegde instanties aan Belgische zijde zijn:

  • 1.1. voor het voorleggen van de verzoeken aan de bevoegde instanties van de Republiek Litouwen, de ontvangst van de antwoorden op de verzoeken, het verkrijgen bij de Ambassade van de Republiek Litouwen van de benodigde reisdocumenten evenals voor het toezenden van de inkennisstellingen van de teruggeleiding van de betrokken personen:

   – het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk België – Algemeen Bestuur Dienst Vreemdelingenzaken

   NORTH GATE II

   E. Jacqmainlaan, 152 - 1000 Brussel

   Telefoon:

   ++ 32 2 205 55 86

   cel „teruggeleiding"

    

   ++ 32 2 205 55 17

   cel „teruggeleiding"

    

   ++ 32 2 205 55 00

   permanentie (18u tot 8u)

   Fax:

   ++ 32 2 205 55 14

   cel „teruggeleiding"

    

   ++ 32 2 205 56 80

   permanentie

  • 1.2. voor de ontvangst van de verzoeken afkomstig van de bevoegde Litouwse instanties, het antwoord op de verzoeken evenals voor de ontvangst van de inkennisstellingen van de teruggeleiding van de betrokken personen:

   – het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk België – Algemeen Bestuur Dienst Vreemdelingenzaken

   NORTH GATE II

   E. Jacqmainlaan, 152 - 1000 Brussel

   Telefoon:

   ++ 32 2 205 56 38

   grensinspectie

   Fax:

   ++ 32 2 205 56 32

   grensinspectie

 • 2 De bevoegde instanties aan Nederlandse zijde zijn:

  Ministerie van Justitie

  IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst

  Bureau Dublin

  Postbus 449

  NL – 6900 AK Zevenaar

  Telefoon:

  ++ 31 31 636 87 24

  Fax:

  ++ 31 31 636 86 49

 • 3 De bevoegde instanties aan Luxemburgse zijde zijn:

  Ministère de la Justice

  16, Boulevard Royal

  L – 2934 Luxembourg

  Telefoon:

  ++ 352 478 45 12

   

  ++ 352 478 45 46

  Fax:

  ++ 352 22 76 61

 • 4 De bevoegde instanties aan Litouwse zijde zijn:

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Migratie Departement

  Saltoniskiu, 19

  2600 Vilnius

  Telefoon:

  ++ 370 2 65 98 90

   

  ++ 370 2 65 99 97

  Fax:

  ++ 370 2 72 53 64

Artikel 7. Comité van deskundigen

De bevoegde instanties van de Overeenkomstsluitende Partijen stellen elkaar binnen de dertig (30) dagen na de inwerkingtreding van de Overeenkomst in kennis van de samenstelling van hun delegatie in het krachtens artikel 13 van de Overeenkomst bepaalde Comité van deskundigen.

Artikel 8. Slotbepaling

Het onderhavige Protocol zal van toepassing zijn vanaf de dag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst, gesloten tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen.

GEDAAN te Brussel, op 9 juni 1999, in vier exemplaren, in de Nederlandse, Franse en Litouwse taal, zijnde de teksten in de drie talen gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België:

(w.g.) J. DE BOCK

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) R. G. J. STERNEBERG

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg:

(w.g.) J. J. KASEL

Voor de Regering van de Republiek Litouwen:

(w.g.) J. RUDALEVIČIUS

Terug naar begin van de pagina