Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, Genève, 27-02-1998

Geldend van 01-03-1999 t/m heden

Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

Authentiek : EN

Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services

Members of the World Trade Organization (hereinafter referred to as the “WTO”) whose Schedules of Specific Commitments1 and Lists of Exemptions from Article II of the General Agreement on Trade in Services concerning financial services2 are annexed to this Protocol (hereinafter referred to as “Members concerned”),

Having carried out negotiations under the terms of the Second Decision on Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),

Agree as follows:

1

A Schedule of Specific Commitments and a List of Exemptions from Article II concerning financial services annexed to this Protocol relating to a Member shall, upon the entry into force of this Protocol for that Member, replace the financial services sections of the Schedule of Specific Commitments and the List of Article II Exemptions of that Member.

2

This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Members concerned until 29 January 1999.

3

This Protocol shall enter into force on the 30th day following the date of its acceptance by all Members concerned. If by 30 January 1999 it has not been accepted by all Members concerned, those Members which have accepted it before that date may, within a period of 30 days thereafter, decide on its entry into force.

4

This Protocol shall be deposited with the Director-General of the WTO. The Director-General of the WTO shall promptly furnish to each Member of the WTO a certified copy of this Protocol and notifications of acceptances thereof pursuant to paragraph 3.

DONE at Geneva this twenty-seventh day of February one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single copy in English, French and Spanish languages, eacht text being authentic, except as otherwise provided for in respect of the Schedules annexed hereto.

Vertaling : NL

Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

De Leden van de Wereldhandelsorganisatie (hierna te noemen „de WTO”) van wie de Lijsten van specifieke verbintenissen3 en Lijsten van uitzonderingen van de toepassing van artikel II van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten betreffende financiële diensten4 als Bijlage bij dit Protocol zijn gevoegd (hierna te noemen de „Betrokken Leden”),

Na onderhandelingen onder de voorwaarden van het Tweede Besluit betreffende financiële diensten, aangenomen door de Raad voor de handel in diensten op 21 juli 1995 (S/L/9),

Komen het volgende overeen:

1

Bij de inwerkingtreding van dit Protocol ten aanzien van een bepaald Lid, worden de rubrieken financiële diensten van de Lijst van specifieke verbintenissen en van de Lijst van uitzonderingen van de toepassing van artikel II van dat Lid, vervangen door een Lijst van specifieke verbintenissen en een Lijst van uitzonderingen van de toepassing van artikel II betreffende financiële diensten die als bijlage bij dit Protocol zijn gevoegd.

2

Dit Protocol staat open voor aanvaarding, door ondertekening of op andere wijze voor de betrokken Leden, tot en met 29 januari 1999.

3

Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag volgend op de datum van aanvaarding hiervan door alle betrokken Leden. Indien dit Protocol op 30 januari 1999 niet is aanvaard door alle betrokken Leden, kunnen de Leden die het vóór genoemde datum hebben aanvaard, binnen een termijn van 30 dagen daaropvolgend, een besluit nemen ten aanzien van de inwerkingtreding.

4

Dit Protocol wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de WTO. De Directeur-Generaal van de WTO doet aan elk Lid onverwijld een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit Protocol toekomen, alsmede kennisgevingen van aanvaarding hiervan overeenkomstig het derde lid.

GEDAAN te Genève, op zevenentwintig februari negentienhonderd achtennegentig, in een enkel exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, zijnde alle teksten authentiek, behoudens waar anders bepaald ten aanzien van de bij dit Protocol gevoegde Lijsten.

 1. [Red: De lijsten zijn niet opgenomen, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [1]
 2. [Red: De lijsten zijn niet opgenomen, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [2]
 3. [Red: De lijsten zijn niet opgenomen, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad. De lijsten zijn niet vertaald.]

  ^ [3]
 4. [Red: De lijsten zijn niet opgenomen, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad. De lijsten zijn niet vertaald.]

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina