Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke [...] enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, Florence, 21-06-1996

Geldend van 01-02-1999 t/m heden

Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel

Authentiek : NL

Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag van de Europese Unie, hierna aangeduid als „de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap”,

De Europese Gemeenschap,

hierna aangeduid als „de Gemeenschap”,

enerzijds, en

De Republiek Chili,

hierna aangeduid als „Chili”,

anderzijds,

Overwegende dat zij een cultureel erfgoed gemeen hebben en dat tussen hen nauwe historische, politieke en economische banden bestaan;

Overwegende dat de op 20 december 1990 ondertekende Kaderovereenkomst voor Samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Chili een essentiële bijdrage heeft geleverd tot versterking van al deze banden;

Overwegende dat zij de eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten, zoals vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ten volle onderschrijven;

Overwegende dat beide Partijen groot belang hechten aan de waarden en beginselen die zijn vervat in de Slotverklaring van de Sociale Top die in maart 1995 in Kopenhagen heeft plaatsgevonden;

Rekening houdende met het streven van beide Partijen om een duurzame ontwikkeling te verzekeren en tevens met de noodzaak het milieu in stand te houden en te beschermen;

Overwegende dat zij de markteconomie zijn toegedaan en bevestigend dat zij vastbesloten zijn de regels van een vrije internationale handel volgens de normen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te handhaven en te versterken, daarbij in het bijzonder wijzend op het belang van een open vorm van regionalisme;

Overwegende dat beide Partijen belang hebben bij de totstandkoming van nieuwe contractuele banden ten einde hun samenwerking te versterken en uit te breiden, de onderlinge handel te intensiveren en diversifiëren en de investeringsstromen te verhogen;

Overwegende dat beide Partijen bezield zijn van de politieke wil om, als einddoel, een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en Chili op te richten, op basis van diepgaande politieke samenwerking, geleidelijke en wederzijdse liberalisering van het gehele handelsverkeer, met inachtneming van de gevoeligheid van bepaalde produkten en overeenkomstig de regels van de Wereldhandelsorganisatie, en tenslotte bevordering van investeringen en verdieping van de samenwerking;

Rekening houdende met de termen van de gezamenlijke verklaring over de politieke dialoog, waarin beide Partijen zijn overeengekomen een versterkte politieke dialoog aan te gaan om zich meer te kunnen concentreren op punten van gemeenschappelijk belang, ten einde hun betrekkingen in een lange-termijnperspectief te plaatsen,

Hebben besloten deze overeenkomst te sluiten:

TITEL I. AARD EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Grondslag van de overeenkomst

De eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten volgens de definitie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de grondslag voor het binnenlands en internationaal beleid van de Partijen en is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst.

Artikel 2. Doelstellingen en toepassingsgebied

 • 1 Deze overeenkomst heeft ten doel de bestaande betrekkingen tussen de Partijen te versterken op basis van de beginselen van wederkerigheid en gemeenschappelijke belangen, in het bijzonder door de geleidelijke en wederkerige liberalisering van het gehele handelsverkeer voor te bereiden, ten einde de grondslagen te leggen voor een proces dat in de toekomst moet uitmonden in een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en Chili, overeenkomstig de normen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en rekening houdende met de gevoeligheid van bepaalde produkten.

 • 2 Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen bestrijkt deze overeenkomst de gebieden politieke dialoog, handel, economie en samenwerking, alsook andere sectoren van gemeenschappelijk belang, ten einde de betrekkingen tussen de Partijen en hun respectieve instellingen te intensiveren.

TITEL II. POLITIEKE DIALOOG

Artikel 3

 • 1 De Partijen komen overeen een geregelde politieke dialoog in te stellen over bilaterale en internationale kwesties van gemeenschappelijk belang. Deze dialoog zal plaatsvinden volgens de regels die zijn vervat in de gezamenlijke verklaring die een integrerend deel van deze overeenkomst vormt.

 • 2 De ministeriële dialoog waarin de gezamenlijke verklaring voorziet zal plaatsvinden binnen de bij artikel 33 van deze overeenkomst ingestelde raad of in andere, in onderlinge overeenstemming aan te wijzen fora op hetzelfde niveau.

TITEL III. HANDELSGEBIED: HANDELSSAMENWERKING EN VOORBEREIDING VAN DE HANDELSLIBERALISERING

Artikel 4. Oogmerken

De Partijen verbinden zich hun betrekkingen te intensiveren ten einde de uitbreiding en diversificatie van hun onderlinge handelsverkeer te bevorderen, de geleidelijke en wederkerige liberalisering daarvan voor te bereiden en gunstige voorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van een toekomstige politieke en economische associatie, met inachtneming van de WHO-normen en de gevoeligheid van sommige produkten.

Artikel 5. Economisch en handelsoverleg

 • 1 De Partijen verbinden zich een geregelde economische en commerciële dialoog te onderhouden in het institutionele kader waarin Titel VII voorziet, ten einde hun handelsoogmerken te bereiken en de werkzaamheden die moeten uitmonden in de toekomstige liberalisering van het handelsverkeer voor te bereiden.

 • 2 De Partijen stellen in gezamenlijke overeenstemming de gebieden van handelssamenwerking vast, zonder enige sector uit te sluiten.

 • 3 Deze samenwerking zal de volgende aspecten omvatten:

  • a. de toegang tot de markt en de liberalisering van de handel, bestudering en planning van de vooruitzichten voor de toepassing van de wederkerige handelsliberalisering, met name de termijnen en regeling voor de onderhandelingen en de overgangsperioden;

  • b. tariefmuren en andersoortige belemmeringen, kwantitatieve import- en exportbeperkingen en maatregelen met gelijksoortige werking: analyse, studies en beheer, met inbegrip van contingenten, administratieve normen voor de buitenlandse handel, anti-dumpingrechten, vrijwaringsclausules, technische normen, sanitaire en fytosanitaire normen, wederzijdse erkenning van certificatiesystemen;

  • c. structuur van de douanetarieven van de Partijen;

  • d. verenigbaarheid van de handelsliberalisering met de normen van de WHO;

  • e. opsporing van mogelijkheden voor verlaging van de douanetarieven en afschaffing van pseudo-tariefmaatregelen;

  • f. aanwijzing van voor de Partijen gevoelige en/of prioritaire produkten;

  • g. samenwerking en uitwisseling van informatie inzake diensten, in het kader van de respectieve bevoegdheden van de Partijen, in het bijzonder in de sector vervoer, verzekeringen en financiële dienstverlening;

  • h. bestrijding van praktijken die de concurrentie beperken;

  • i. normen van oorsprong die bevorderlijk zijn voor het gebruik van grondstoffen uit de regio, ten einde de integratie te stimuleren.

Artikel 6. Samenwerking inzake standaardisering, erkenning, certificatie, metrologie en beoordeling van conformiteit

De Partijen komen overeen samen te werken op het gebied van normalisering, erkenning, certificatie, metrologie en beoordeling van conformiteit.

De samenwerking zal hoofdzakelijk bestaan uit:

 • a. verstrekking van technische bijstand aan Chili op het gebied van standaardisering, erkenning, certificatie en metrologie om op deze gebieden een systeem en structuren op te zetten die verenigbaar zijn met:

  • de internationale normen,

  • de essentiële vereisten voor bescherming van de veiligheid en gezondheid van de mens, het voortbestaan van planten en dieren, bescherming van de consument en behoud van het milieu;

 • b. de samenwerking zal beogen de totstandkoming van een Kaderovereenkomst van wederzijdse erkenning te vergemakkelijken wanneer de betreffende sectoren daarvoor technisch rijp zijn;

 • c. samenwerking inzake technische normen om de toegang tot de markten te vergemakkelijken.

Artikel 7. Samenwerking op douanegebied

 • 1 De Partijen zullen, met inachtneming van hun respectieve bevoegdheden, streven naar samenwerking op douanegebied om het juridische kader van hun handelsbetrekkingen te verbeteren en te consolideren. In het kader van de interinstitutionele samenwerking zal de douanesamenwerking tevens gericht zijn op versterking en betere werking van de douanestructuren van de Partijen.

 • 2 De douanesamenwerking kan onder meer verwezenlijkt worden door:

  • a. uitwisseling van informatie, met inachtneming van de bescherming van persoonlijke gegevens;

  • b. ontwikkeling van nieuwe scholingsmethoden en coördinatie van het optreden binnen de ter zake bevoegde internationale organisaties;

  • c. uitwisseling van functionarissen en kaderpersoneel van douane- en belastingdiensten;

  • d. vereenvoudiging van douaneprocedures;

  • e. technische bijstand.

 • 3 De Partijen verklaren zich bereid om binnen het institutionele kader waarin deze overeenkomst voorziet in de toekomst de sluiting van een protocol voor douanesamenwerking te overwegen.

Artikel 8. Tijdelijke import van goederen

De Partijen bij het Verdrag verbinden zich vrijdom van rechten en heffingen toe te passen bij tijdelijke import van goederen waarvoor ter zake internationale overeenkomsten gelden op hun grondgebied.

Artikel 9. Samenwerking op statistiekgebied

De Partijen komen overeen te streven naar meer overeenstemming in hun methoden op statistiekgebied, om statistiekgegevens betreffende het goederen- en dienstenverkeer en meer algemeen alle voor statistische verwerking vatbare sectoren, op wederzijds erkende grondslagen te kunnen benutten.

Artikel 10. Samenwerking op het gebied van intellectuele eigendom

 • 1 De Partijen komen overeen samen te werken op het gebied van intellectuele eigendom met het oog op de bevordering van de onderlinge handel in goederen en diensten, investeringen, technologieoverdracht, verspreiding van informatie, culturele en creatieve activiteiten en daarmee samenhangende economische bedrijvigheid.

 • 2 Voor de toepassing van dit artikel omvat intellectuele eigendom in het bijzonder auteursrechten – met inbegrip van auteursrechten van computerprogramma's en gegevensbestanden – en daaraan gekoppelde rechten, handels- of dienstmerken, geografische aanduidingen – met inbegrip van oorsprongsbenamingen – industriële ontwerpen en modellen, patenten, topografische schema's van geïntegreerde circuits, bescherming van vertrouwelijke gegevens en bescherming tegen oneerlijke concurrentie zoals omschreven in artikel 10 bis van de Overeenkomst van Parijs over de bescherming van industriële eigendom.

 • 3 De Partijen komen overeen in het kader van hun respectieve wetgeving, reglementen en beleidsvormen gepaste en afdoende bescherming van de intellectuele eigendomsrechten te verzekeren volgens de hoogste internationale normen, die zijn vastgesteld in het in het kader van de WHO gesloten TRIPS-Akkoord over de commerciële aspecten van intellectuele eigendomsrechten, en zo nodig te overwegen deze te versterken, bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten voor bescherming en wederzijdse erkenning van geografische aanduidingen en oorsprongbenamingen.

 • 4 De samenwerking in deze sector kan ook bestaan uit technische bijstand door middel van de uitvoering van gezamenlijke programma's en projecten.

 • 5 Bij handelsgeschillen die te maken hebben met de bescherming van intellectuele eigendom kunnen de Partijen overleg plegen om elke twijfel of moeilijkheid met betrekking tot de toepassing van hun respectieve normen voor bescherming van de intellectuele eigendomsrechten weg te nemen.

 • 6 Bij onderzoek en andere gezamenlijke wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de wetenschap en de technologie zullen de Partijen de criteria voor toekenning van de op de resultaten toe te passen intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming brengen.

Artikel 11. Samenwerking op het gebied van overheidscontracten

 • 1 De Partijen komen overeen samen te werken om op basis van wederkerigheid open, niet-discriminerende en overzichtelijke procedures te verzekeren bij de gunning van hun respectieve overheidscontracten en contracten van instanties in de sector overheidsdiensten, op centraal, federaal, regionaal, provinciaal en plaatselijk niveau.

 • 2 Om dit doel te bereiken komen de Partijen overeen de mogelijkheid te onderzoeken een akkoord te sluiten over de toegang tot de contracten in deze sectoren, met overzichtelijke, eerlijke voorwaarden en duidelijke criteria voor mededinging.

 • 3 De samenwerking van de Partijen in deze sector beoogt tevens technische samenwerking op gebieden die verband houden met het akkoord over de gunning van overheidscontracten.

 • 4 De Partijen overwegen de mogelijkheid in deze sector jaarlijks overleg te plegen.

TITEL IV. ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 12. Oogmerken

 • 1 Gezien de positieve resultaten die behaald zijn met de Kaderovereenkomst voor Samenwerking tussen de Gemeenschap en Chili van december 1990 verbinden beide Partijen zich in deze overeenkomst hun economische samenwerking in zijn geheel te versterken en uit te breiden om synergie in de produktie te stimuleren, nieuwe kansen te scheppen en hun economische concurrentiepositie te verbeteren.

 • 2 De economische samenwerking tussen de Partijen zal op de ruimst mogelijke grondslag worden uitgevoerd, zonder er enige sector bij voorbaat uit te sluiten, rekening houdende met hun respectieve prioriteiten, hun gemeenschappelijk belang en hun eigen bevoegdheden.

 • 3 De Partijen zullen voorrang verlenen aan samenwerking die bevorderlijk is voor de totstandkoming van banden en economische en sociale netwerken tussen bedrijven op gebieden als handel, investeringen, technologieën en informatie- of communicatiesystemen.

 • 4 In het kader van deze samenwerking zullen de Partijen streven naar de uitwisseling van informatie die vereist is voor geregeld toezicht op de ontwikkeling van hun beleidsvormen en macro-economische evenwichten en voor doeltreffende werking van de markt.

 • 5 Gezien de mate van liberalisering die Chili reeds heeft bereikt in de sector diensten, investeringen en wetenschappelijke, technologische, industriële en landbouwsamenwerking verbinden de Partijen zich met name tot een bijzondere inspanning om hun samenwerking op deze gebieden uit te breiden en te versterken.

 • 6 Bij de te ondernemen samenwerkingsacties zullen de Partijen rekening houden met het behoud van het milieu en het ecologisch evenwicht.

 • 7 De Partijen laten zich bij hun acties en maatregelen op dit gebied leiden door het streven naar sociale ontwikkeling en in het bijzonder de bevordering van de fundamentele sociale rechten.

Artikel 13. Industriële samenwerking en samenwerking tussen bedrijven

 • 1 De Partijen zullen samenwerking tussen industrieën en bedrijven ondersteunen met het doel een gunstig kader te scheppen voor economische ontwikkeling in dienst van hun wederzijdse belangen.

 • 2 Deze samenwerking zal in het bijzonder gericht zijn op:

  • a. versterking van de stromen van handelsverkeer, investeringen, industriële samenwerkingsprojecten en technologieoverdracht;

  • b. ondersteuning van modernisering en diversificatie in de industrie;

  • c. opsporing en uitschakeling van belemmeringen voor industriële samenwerking tussen de Partijen door maatregelen die de naleving van de concurrentieregels en aanpassing daarvan aan de markteisen bevorderen, met deelneming van en overleg binnen het bedrijfsleven;

  • d. versterking van de samenwerking tussen ondernemers van beide Partijen, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB);

  • e. bevordering van industriële vernieuwing door een geïntegreerde en gedecentraliseerde aanpak van de samenwerking tussen het bedrijfsleven van beide Partijen;

  • f. behoud van de samenhang in alle acties die een gunstige invloed kunnen uitoefenen op de samenwerking tussen de bedrijven van beide Partijen.

 • 3 In het kader van een dynamische, geïntegreerde en gedecentraliseerde aanpak zal de samenwerking hoofdzakelijk worden uitgevoerd via de volgende acties:

  • a. het organiseren van meer contacten tussen bedrijven, met name het MKB, en ondernemers van beide Partijen, die de ondernemers in de gelegenheid stellen wederzijdse belangen op te sporen en te benutten, ten einde de handelsstromen, de investeringen en het aantal projecten voor industriële en bedrijfssamenwerking in het algemeen te verhogen, in het bijzonder door bevordering van gezamenlijke ondernemingen (joint ventures);

  • b. bevordering van samenwerkingsinitiatieven en -projecten die zijn voortgekomen uit de versterkte dialoog tussen Chileense en Europese ondernemersnetwerken;

  • c. ontplooiing van initiatieven als aanvulling op de samenwerking tussen bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het kwaliteitsbeleid en vernieuwing in de industrie, scholing, toegepast onderzoek en de ontwikkeling en overdracht van technologie.

Artikel 14. Samenwerking in de dienstensector

 • 1 De Partijen erkennen het groeiende belang van de diensten in de ontwikkeling van hun economieën. Met het oog daarop zullen zij de samenwerking in deze sector versterken en intensiveren, in het kader van hun bevoegdheden en overeenkomstig de normen van het algemene akkoord over de handel in diensten (GATS).

 • 2 Voor de uitvoering van deze samenwerking zullen de Partijen de sectoren aanwijzen die op dit gebied voorrang verdienen, ten einde de doelmatige benutting van de beschikbare instrumenten te garanderen.

  De uit te voeren acties zullen in de eerste plaats gericht zijn op de volgende oogmerken:

  • a. het MKB gemakkelijker toegang verlenen tot kapitaal en markttechnologie;

  • b. de handel tussen de Partijen en met derde landen bevorderen;

  • c. produktiviteit, concurrentievermogen en diversificatie in deze sector stimuleren;

  • d. informatie uitwisselen over normen, wetten en regelingen voor de handel in diensten;

  • e. informatie uitwisselen over de ambtelijke gang van zaken voor de toekenning van:

   – vergunningen en certificaten voor professionele dienstverleners,

   – erkenning van vakdiploma's;

  • f. ontwikkeling van de toerismesector, met het oog op betere informatie en uitwisseling van ervaringen die bevorderlijk zijn voor de duurzame en ordelijke ontwikkeling van het toerismeaanbod. Tevens zal getracht worden de opleiding van personeel in deze sector en gezamenlijke acties op het gebied van publiciteit en marketing te bevorderen.

Artikel 15. Bevordering van investeringen

De Partijen zullen in het kader van hun bevoegdheden bijdragen tot de instandhouding van een aantrekkelijk, stabiel bedrijfsklimaat voor wederkerige investeringen.

Deze samenwerking zal onder meer de volgende vormen aannemen:

 • a. regelingen voor informatie over en opsporing en verspreiding van de wetgevingen en investeringsmogelijkheden;

 • b. steunverlening voor het uitstippelen van een juridisch kader dat bevorderlijk is voor investeringen tussen de Partijen, eventueel door het sluiten, tussen Chili en de Lid-Staten van de Gemeenschap die dat wensen van bilaterale overeenkomsten, voor de bevordering en bescherming van investeringen en bilaterale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting;

 • c. uitwerken van geharmoniseerde en vereenvoudigde administratieprocedures;

 • d. bevordering van joint ventures, in het bijzonder tussen kleine en middelgrote ondernemingen van beide Partijen.

Artikel 16. Samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

 • 1 De Partijen komen overeen op het gebied van wetenschap en technologie samen te werken in het wederzijds belang en overeenkomstig hun beleidsvormen.

 • 2 Deze samenwerking heeft ten doel:

  • a. uitwisseling van informatie en wetenschappelijke en technologische ervaringen, in het bijzonder bij de uitvoering van beleidsvormen en programma's;

  • b. bevordering van duurzame betrekkingen tussen de wetenschappelijke gemeenschappen van de Partijen;

  • c. intensivering van de activiteiten voor vernieuwing in het Chileense en het Europese bedrijfsleven;

  • d. bevordering van technologieoverdracht.

 • 3 De samenwerking zal hoofdzakelijk worden verwezenlijkt door:

  • a. gezamenlijke onderzoeksprojecten in gemeenschappelijke sectoren, eventueel met actieve deelneming van het bedrijfsleven;

  • b. uitwisseling van wetenschappers voor het bevorderen van onderzoek, de voorbereiding van projecten en scholing op hoog niveau;

  • c. gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten om informatie uit te wisselen, wisselwerking te bevorderen en gemeenschappelijke onderzoeksterreinen te kiezen;

  • d. te zijner tijd verspreiding van de resultaten en versterking van de banden tussen de openbare en de particuliere sector;

  • e. uitwisseling van ervaringen inzake standaardisering;

  • f. evaluatie van de activiteiten.

 • 4 De Partijen zullen hun respectieve instellingen voor hoger onderwijs, de onderzoekscentra en de produktiesectoren, met name het MKB, aanmoedigen om aan de uitvoering van deze samenwerking deel te nemen.

 • 5 De Partijen zullen, zonder enig gebied van tevoren uit te sluiten, de toepassingsgebieden, de reikwijdte, de aard en de prioriteiten van deze samenwerking vaststellen door middel van een meerjarenprogramma dat aan de omstandigheden kan worden aangepast.

Artikel 17. Samenwerking op energiegebied

De samenwerking tussen de Partijen zal beogen hun economieën dichter bij elkaar te brengen in de sectoren van vernieuwbare en niet-vernieuwbare, conventionele en niet-conventionele energie en technologieën voor verantwoord energiegebruik.

De samenwerking in deze sector zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd door middel van:

 • a. uitwisseling van informatie op alle passende manieren, met inbegrip van de ontwikkeling van gegevensbanken voor het bedrijfsleven van de Partijen, scholing en gezamenlijke conferenties;

 • b. acties voor overdracht van technologie;

 • c. voorstudies en de uitvoering van projecten voor de bevoegde instellingen en bedrijven van de Partijen;

 • d. deelneming van bedrijven van beide Partijen aan gezamenlijke projecten voor de ontwikkeling van technologie of infrastructuur;

 • e. in voorkomend geval het sluiten van specifieke akkoorden in sleutelsectoren van gemeenschappelijk belang;

 • f. steun voor de Chileense instellingen die belast zijn met energiekwesties en het uitstippelen van het desbetreffende beleid;

 • g. technische scholingsprogramma's.

Artikel 18. Samenwerking op het gebied van vervoer

 • 1 In deze sector is de samenwerking hoofdzakelijk bestemd om:

  • a. de modernisering van de vervoersystemen te ondersteunen;

  • b. het personen- en goederenverkeer en de toegang tot de vervoermarkt te verbeteren;

  • c. exploitatienormen te bevorderen.

 • 2 De samenwerking zal voornamelijk bestaan uit:

  • a. uitwisseling van informatie over het respectieve vervoerbeleid en andere onderwerpen van wederzijds belang;

  • b. scholingsprogramma's voor het bedrijfsleven en het overheidskader;

  • c. uitwisseling van informatie over de vestiging van controlestations (monitoring stations) als elementen van de infrastructuur van het algemene scheepvaartsysteem per satelliet (GNSS).

 • 3 In het kader van hun respectieve bevoegdheden, wetgevingen en internationale verbintenissen besteden de Partijen aandacht aan alle aspecten inzake de internationale zeevervoerdiensten, opdat die geen belemmering vormen voor de uitbreiding van de handel. Zij zien er in het bijzonder op toe dat onbeperkte toegang tot de markten op commerciële en niet-discriminerende grondslag gewaarborgd is.

Artikel 19. Samenwerking op het gebied van telecommunicatie en de informatiemaatschappij

 • 1 De Partijen erkennen dat informatie- en geavanceerde communicatietechnologie een sleutelsector van de moderne samenleving is en van levensbelang voor de economische en sociale ontwikkeling en de harmonische vestiging van de informatiemaatschappij.

 • 2 Op dit gebied zal de samenwerking zich met name richten op:

  • a. een dialoog over de verschillende aspecten van de informatiemaatschappij, met inbegrip van het beleid in de sector telecommunicatie;

  • b. uitwisseling van informatie en eventueel technische bijstand inzake normen en standaardisering, conformiteitsproeven en certificatie met betrekking tot informatie- en telecommunicatietechnologie;

  • c. verspreiding van nieuwe informatie- en telecommunicatietechnologieën en ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor geavanceerde communicatie, diensten en informatietechnologie;

  • d. stimuleren en uitvoeren van gezamenlijke projecten voor onderzoek en technologische of industriële ontwikkeling op het gebied van nieuwe informatietechnologieën, communicaties, telematica en informatiemaatschappij;

  • e. mogelijkheid tot deelneming van Chileense instanties aan experimentele Gemeenschapsprojecten en programma's, in het bijzonder in regionaal verband, volgens hun specifieke modaliteiten in de betreffende sectoren;

  • f. onderlinge aansluiting en hanteerbaarheid van telematicanetwerken en -diensten van de Gemeenschap en Chili.

Artikel 20. Samenwerking op het gebied van de bescherming van het milieu

 • 1 De Partijen verbinden zich een vorm van samenwerking op te zetten voor de bescherming en verbetering van het milieu, voorkoming van milieubederf, bestrijding van vervuiling en bevordering van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, ten einde een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

In dit kader zal bijzondere aandacht worden besteed aan behoud van de ecosystemen, geïntegreerd beheer van de natuurlijke hulpbronnen, het milieueffect van de economische bedrijvigheid, het stedelijke milieu en programma's tegen vervuiling.

 • 2 De samenwerking zal geconcentreerd worden op:

  • a. projecten om in Chili de structuren en beleidsvormen voor milieubehoud te versterken;

  • b. uitwisseling van informatie en ervaringen, ook over de respectieve normen en standaarden;

  • c. milieuscholing en -educatie;

  • d. technische bijstand en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprogramma's.

Artikel 21. Samenwerking in de landbouw- en plattelandssector

 • 1 De Partijen bevorderen wederzijdse samenwerking in de landbouw- en plattelandssector. Te dien einde onderzoeken zij:

  • a. maatregelen voor bevordering van de wederkerige handel in landbouwprodukten;

  • b. ecologische, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, alsook andere daarmee samenhangende aspecten, met inachtneming van de voor beide Partijen ter zake geldende wetgeving, in overeenstemming met de normen van de WHO.

 • 2 De samenwerking zal worden uitgevoerd via maatregelen zoals wederzijdse uitwisseling van informatie, technische bijstand, wetenschappelijke en technologische experimenten.

TITEL V. ANDERE SAMENWERKINGSGEBIEDEN

Artikel 22. Oogmerken en toepassingsgebieden

De Partijen besluiten hun samenwerking te handhaven op de gebieden sociale ontwikkeling, werking van het openbaar bestuur, informatie en communicatie, scholing en regionale integratie, en besteden daarbij allereerst aandacht aan de sectoren die het toenaderingsproces kunnen versterken ten einde een politieke en economische associatie tussen hen tot stand te brengen.

Artikel 23. Financiële en technische samenwerking en samenwerking inzake sociale ontwikkeling

 • 1 De Partijen bevestigen opnieuw het belang van hun financiële en technische samenwerking, waarvan de strategie gericht moet zijn op bestrijding van de ergste armoede en meer algemeen voorrang moet verlenen aan de meest achtergestelde sociale groepen.

 • 2 De samenwerking kan zich bedienen van experimentele programma's, te weten:

  • a. programma's voor vakscholing en het scheppen van werkgelegenheid;

  • b. projecten voor beheer en administratie van sociale diensten;

  • c. projecten voor rurale ontwikkeling en huisvesting, of voor ruimtelijke ordening;

  • d. programma's op het gebied van gezondheidszorg en basisonderwijs;

  • e. steun voor activiteiten van basisorganisaties van de burgersamenleving;

  • f. programma's en projecten die bevorderlijk zijn voor bestrijding van de armoede door het scheppen van produktiemogelijkheden en werkgelegenheid;

  • g. programma's om de leefsituatie van vooral de meest kansarme sociale groepen te verbeteren.

Artikel 24. Samenwerking op het gebied van overheidsadministratie en regionale integratie

 • 1 De Partijen ondersteunen de samenwerking op het gebied van openbare administratie die beoogt de bestuurlijke stelsels aan te passen aan de openstelling van hun onderlinge goederen- en dienstenverkeer.

 • 2 In dit verband zullen de Partijen tevens samenwerken om de bestuurlijke hervormingen die voortvloeien uit het Latijnsamerikaanse integratieproces te bevorderen.

 • 3 Te dien einde, en om de Chileense oogmerken van modernisering van bestuur, decentralisering en regionalisering te ondersteunen, bevorderen de Partijen een vorm van samenwerking die kan worden uitgebreid tot de gehele werking van de instellingen, uitgaande van de ervaring met de regelingen en de beleidsvormen van de Gemeenschap.

 • 4 Deze samenwerking zal in het bijzonder worden uitgevoerd door middel van:

  • a. bijstand aan de Chileense instanties die belast zijn met het uitstippelen en uitvoeren van beleid, in hoofdzaak via contacten tussen personeel van de Europese en de Chileense instellingen;

  • b. systemen voor uitwisseling van informatie in elke geschikte vorm, inclusief computernetwerken. Daarbij zal worden toegezien op de bescherming van persoonlijke gegevens in alle sectoren waar de uitwisseling van dergelijke gegevens is gepland;

  • c. overdracht van ervaringen;

  • d. voorstudies en uitvoering van gezamenlijke projecten;

  • e. scholing en institutionele steun.

Artikel 25. Interinstitutionele samenwerking

 • 1 De Partijen zijn het eens over de noodzaak van nauwere administratieve samenwerking tussen de betrokken instellingen.

 • 2 Deze samenwerking zal worden uitgevoerd op zo ruim mogelijke grondslag, waarbij in het bijzonder gebruik zal worden gemaakt van:

  • a. alle middelen die bevorderlijk zijn voor geregelde uitwisseling van informatie, met inbegrip van gezamenlijk opgezette computernetwerken voor communicatie;

  • b. consulten en scholing;

  • c. overdracht van ervaringen.

Artikel 26. Samenwerking op het gebied van communicatie, voorlichting en cultuur

 • 1 Gezien de zeer nauwe culturele banden die tussen Chili en de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap bestaan hebben de Partijen besloten de samenwerking in deze sfeer, alsook op het gebied van communicatie en voorlichting, te versterken.

 • 2 In het kader van de respectieve bevoegdheden van de Partijen zal deze samenwerking gericht zijn op bevordering van:

  • a. ontmoetingen tussen communicatie- en voorlichtingsambtenaren van de Partijen, eventueel met deelneming van de technische bijstand;

  • b. intensivering van de uitwisseling van informatie over kwesties van wederzijds belang;

  • c. het organiseren van culturele manifestaties;

  • d. activiteiten – studies en scholingsmaatregelen – voor bescherming van het cultureel erfgoed.

 • 3 De Partijen komen overeen een zo ruim mogelijke samenwerking te bevorderen onder meer in de sector audiovisuele technieken en de pers.

Artikel 27. Samenwerking op het gebied van scholing en onderwijs

 • 1 De Partijen zullen in het kader van hun respectieve bevoegdheden de middelen vaststellen om de scholing en het onderwijs te verbeteren, zowel in het jeugd- en basisonderwijs als in de vakscholing of de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

 • 2 De Partijen besteden bijzondere aandacht aan acties die banden smeden tussen hun respectieve gespecialiseerde instanties en bevorderlijk zijn voor het gemeenschappelijk gebruik van technische middelen en uitwisseling van ervaringen.

 • 3 Deze acties zullen hoofdzakelijk worden uitgevoerd door middel van:

  • a. overeenkomsten tussen onderwijs- en scholingscentra;

  • b. ontmoetingen tussen instanties voor onderwijs en scholing.

 • 4 De samenwerking tussen de Partijen zal tevens gericht zijn op de totstandkoming van overeenkomsten in de sector onderwijs, scholing en jeugdzorg.

Artikel 28. Samenwerking in de strijd tegen drugs en de handel in drugs

 • 1 De Partijen zullen, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, hun acties coördineren en hun samenwerking intensiveren om drugsmisbruik te voorkomen, de onwettige handel in verdovende middelen en het oneigenlijke gebruik van chemische precursoren te bestrijden en het witwassen van uit de drugssmokkel afkomstige gelden te voorkomen. Te dien einde zullen de Partijen hun inspanningen en gebieden van samenwerking in bilateraal verband en binnen de internationale organisaties en fora coördineren.

 • 2 Deze samenwerking, waarvoor een beroep zal worden gedaan op de ter zake bevoegde instanties, zal gericht zijn op:

  • a. projecten voor scholing, educatie, behandeling en rehabilitatie van verslaafden en programma's om onwettige consumptie van drugs te voorkomen;

  • b. gezamenlijke onderzoeksprojecten;

  • c. scholingsprogramma's voor overheidsambtenaren betreffende preventie en bestrijding van smokkelhandel, witwassen van geld en handel in precursoren en essentiële chemische produkten, enz.;

  • d. uitwisseling van ter zake doende informatie en invoering van gepaste maatregelen om te strijden tegen smokkelhandel en witwassen van geld, in het kader van de bestaande multilaterale overeenkomsten en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF);

  • e. voorkoming van sluikhandel in chemische precursoren en andere essentiële stoffen die gebruikt worden voor de onwettige produktie van drugs en psychotropische substanties. Deze preventieve actie berust op de Conventie van de Verenigde Naties van 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen of1 psychotrope stoffen, de door de Gemeenschap en de bevoegde internationale instanties aangenomen beginselen en de aanbevelingen van de Chemical Action Task Force (CATF).

 • 3 De Partijen kunnen in gezamenlijke overeenstemming deze samenwerking tot nog andere actiegebieden uitbreiden.

Artikel 29. Samenwerking voor bescherming van de consument

 • 1 De Partijen komen overeen dat de samenwerking op dit gebied moet beogen hun systemen voor bescherming van de consument te vervolmaken en in het kader van hun respectieve wetgevingen meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

 • 2 De samenwerking zal hoofdzakelijk gericht zijn op de volgende aspecten:

  • a. uitwisseling van informatie en deskundigen;

  • b. scholingsacties en technische bijstand.

Artikel 30. Samenwerking op het gebied van de zeevisserij

De Partijen komen overeen dat de samenwerking op dit gebied zal plaatsvinden met inachtneming van de internationale commerciële en ecologische verplichtingen, door middel van periodiek overleg, waarbij de mogelijkheid zal worden onderzocht in de visserijsector een vorm van nauwere samenwerking op te zetten die zou kunnen uitmonden in een visserijakkoord.

Artikel 31. Driehoekssamenwerking

De Partijen erkennen de waarde van internationale samenwerking voor het bevorderen van rechtvaardige en duurzame ontwikkelingsprocessen en komen overeen programma's voor samenwerking met derde landen op gebieden en sectoren van gemeenschappelijk belang aan te moedigen.

TITEL VI. MIDDELEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE SAMENWERKING

Artikel 32

 • 1 Om de verwezenlijking van de in deze overeenkomst vervatte samenwerkingsdoelstellingen te vergemakkelijken, wenden de Overeenkomstsluitende Partijen de passende middelen aan, met inbegrip van financiële middelen, al naar gelang van hun draagkracht en van hun respectieve mechanismen.

 • 2 De Partijen moedigen de Europese Investeringsbank aan zijn actie in Chili te versterken, overeenkomstig zijn procedures en criteria voor financiering.

TITEL VII. INSTITUTIONEEL KADER

Artikel 33

 • 1 Er wordt een Gezamenlijke Raad voor de Kaderovereenkomst voor Samenwerking, hierna de Gezamenlijke Raad genoemd, opgericht, die toezicht zal houden op de toepassing van de overeenkomst. De Gezamenlijke Raad zal op ministerniveau bijeenkomen, op gezette tijden en telkens wanneer de omstandigheden dat vereisen.

 • 2 De Gezamenlijke Raad zal belangrijke problemen onderzoeken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen, alsook alle overige bilaterale of internationale kwesties van gemeenschappelijk belang, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst.

 • 3 Tevens kan de Gezamenlijke Raad, met wederzijdse instemming van beide Partijen, passende voorstellen formuleren. Bij de uitoefening van deze taken belast de Raad zich in het bijzonder met het doen van aanbevelingen die bijdragen tot verwezenlijking van het uiteindelijke oogmerk van politieke en economische associatie.

Artikel 34

 • 1 De Gezamenlijke Raad zal bestaan uit, enerzijds, leden van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie en, anderzijds, de vertegenwoordigers van Chili.

 • 2 De Gezamenlijke Raad neemt zijn huishoudelijk reglement aan.

 • 3 Het voorzitterschap van de Gezamenlijke Raad zal bij toerbeurt worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van elke Partij.

Artikel 35

 • 1 De Gezamenlijke Raad wordt in de vervulling van zijn taken bijgestaan door een Gemengde Commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie enerzijds en vertegenwoordigers van Chili anderzijds.

 • 2 In de regel komt de Gemengde Commissie eenmaal per jaar bijeen, afwisselend te Brussel en in Chili. De datum en de agenda van deze vergadering worden in onderling overleg vastgesteld. Met instemming van beide Partijen kunnen buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen. Het voorzitterschap van de Gemengde Commissie wordt bij toerbeurt door een vertegenwoordiger van elke Partij uitgeoefend.

 • 3 De Gezamenlijke Raad stelt in zijn huishoudelijk reglement de wijze van functioneren van de Gemengde Commissie vast.

 • 4 De Gezamenlijke Raad kan alle of een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de Gemengde Commissie, die de continuïteit van zijn vergaderingen zal verzekeren.

 • 5 De Gemengde Commissie staat de Gezamenlijke Raad bij bij de uitoefening van zijn functies. In dit verband zal de Gemengde Commissie in het bijzonder belast zijn met de volgende taken:

  • a. de handelsbetrekkingen stimuleren overeenkomstig de doelstellingen die deze overeenkomst nastreeft en volgens de in Titel III vermelde bepalingen;

  • b. van gedachten wisselen over toekomstige samenwerkingsprogramma's en de voor de uitvoering daarvan beschikbare middelen, alsook over alle kwesties van gemeenschappelijk belang inzake de geleidelijke en wederkerige liberalisering van de handel;

  • c. voorstellen van de Gemengde Commerciële Subcommissie om vaart te zetten achter de geleidelijke en wederkerige handelsliberalisering, alsook voorstellen voor intensivering van de samenwerking op dit gebied, bij de Gezamenlijke Raad indienen;

  • d. en, in het algemeen, de Gezamenlijke Raad aanbevelingen doen die bijdragen tot de verwezenlijking van het einddoel, namelijk de politieke en economische associatie tussen de Partijen.

Artikel 36

De Gezamenlijke Raad kan besluiten tot de oprichting van andere organen om hem bij de vervulling van zijn taken bij te staan en bepaalt tevens de samenstelling, oogmerken en werkwijze van die organen.

Artikel 37

 • 1 De Partijen komen overeen een Gemengde Subcommissie voor Handelszaken op te richten die voor de verwezenlijking van de in artikel 5 vermelde commerciële oogmerken moet zorgen en de werkzaamheden voor de geleidelijke en wederkerige handelsliberalisering voorbereiden.

 • 2 De Gemengde Subcommissie voor Handelszaken bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie, enerzijds, en vertegenwoordigers van Chili, anderzijds.

 • 3 De Gemengde Subcommissie voor Handelszaken kan alle studies en technische analyses laten uitvoeren die zij nodig acht .

 • 4 De Gemengde Subcommissie voor Handelszaken legt de in artikel 35 vermelde Gemengde Commissie minstens eenmaal per jaar verslagen voor over het verloop van haar werkzaamheden, alsook voorstellen met het oog op de latere liberalisering van het handelsverkeer.

 • 5 De Gemengde Subcommissie voor Handelszaken legt zijn huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de Gemengde Commissie voor.

Artikel 38. Overlegclausule

In het kader van hun bevoegdheden verbinden de Partijen zich overleg te plegen op alle in deze overeenkomst genoemde gebieden. De procedure voor het in de voorgaande alinea bedoelde overleg wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de Gemengde Commissie.

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 39. Definitie van de Partijen

Voor de toepassing van deze overeenkomst duidt de term „de Partijen” aan: enerzijds de Gemeenschap, of haar Lid-Staten, of de Gemeenschap en haar Lid-Staten overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, zoals vermeld in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en anderzijds de Republiek Chili.

Artikel 40. Aanpassingsclausule

De Partijen kunnen deze overeenkomst met wederzijdse instemming uitbreiden ten einde overeenkomstig hun respectieve wetgevingen zijn toepassingsgebieden te verdiepen en aan te vullen door het sluiten van akkoorden met betrekking tot specifieke sectoren of activiteiten, rekening houdend met de bij de uitvoering ervan opgedane ervaring.

Artikel 41. Territoriale toepassing

Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, enerzijds, en op het grondgebied van de Republiek Chili, anderzijds.

Artikel 42. Duur en inwerkingtreding

 • 1 Deze overeenkomst is van onbeperkte duur.

 • 2 De Partijen zullen, overeenkomstig hun respectieve procedures en afhankelijk van de in het institutionele kader van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden en de in dat kader ingediende voorstellen, bepalen of en wanneer het opportuun is over te gaan tot de associatie van politieke en economische aard, afhankelijk van de in het kader van deze overeenkomst geboekte vorderingen.

 • 3 Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de Partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

 • 4 De kennisgevingen moeten gericht worden aan de Raad van de Europese Unie, die de depositaris van deze overeenkomst zal zijn.

 • 5 Vanaf zijn inwerkingtreding komt deze overeenkomst in de plaats van de Kaderovereenkomst voor Samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Chili die op 20 december 1990 is ondertekend.

Artikel 43. Vervulling van de verplichtingen

 • 1 De Partijen nemen alle algemene of bijzondere maatregelen die vereist zijn voor het vervullen van hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst en zien toe op de verwezenlijking van de daarin nedergelegde doelstellingen.

  Indien één van de Partijen van mening is dat de andere Partij niet heeft voldaan aan één van de verplichtingen die deze overeenkomst hem oplegt, dan kan deze passende maatregelen nemen. Daarvoor moet hij, behalve in bijzonder dringende gevallen, de Gemengde Commissie alle nuttige inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor een diepgaand onderzoek van de situatie, ten einde een voor beide Partijen acceptabele oplossing te zoeken.

  In eerste instantie moet de keuze vallen op maatregelen die de werking van deze overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen moeten onmiddellijk worden medegedeeld aan de Gemengde Commissie, die daarover overleg zal plegen op verzoek van de andere Partij.

 • 2 De Partijen komen overeen dat met het oog op lid 1 van dit artikel onder de term „bijzonder dringende gevallen” wordt verstaan: gevallen van wezenlijke inbreuk op de overeenkomst door één van de Partijen. Als wezenlijke inbreuk op de overeenkomst wordt beschouwd:

  • a. afwijzing van de overeenkomst in strijd met de algemene regels van het internationale recht;

  • b. schending van de in artikel 1 vermelde essentiële onderdelen van de overeenkomst.

 • 3 De Partijen komen overeen dat de in dat artikel genoemde „passende maatregelen” maatregelen zijn die in overeenstemming met het internationale recht zijn genomen. Indien één van de Partijen in geval van bijzondere urgentie een maatregel in toepassing van dit artikel zou nemen, dan kan de andere Partij verzoeken met spoed een vergadering tussen beide Partijen te beleggen binnen een termijn van vijftien dagen.

Artikel 44. Authentieke teksten

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Duitse, de Deense, de Spaanse, de Franse, de Finse, de Griekse, de Nederlandse, de Engelse, de Italiaanse, de Portugese en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig.

Bijlage Gezamenlijke verklaring betreffende de politieke dialoog tussen de Europese Unie en Chili

1. Inleiding

De Europese Unie en Chili,

 • zich bewust van hun gemeenschappelijk cultureel erfgoed en van de nauwe historische, politieke en economische banden die hen verenigen;

 • geleid door hun gehechtheid aan de democratische waarden en andermaal bevestigend dat de eerbiediging van de mensenrechten, de individuele vrijheden en de beginselen van de rechtsstaat, grondslag van democratische samenlevingen, het binnenlands en buitenlands beleid van de landen van de Europese Unie en van Chili bepaalt en het uitgangspunt is van hun gemeenschappelijk voornemen;

 • geleid door de wens om vrede en veiligheid in de wereld te versterken, overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en vastbesloten de beginselen betreffende voorkoming of vreedzame oplossing van internationale conflicten toe te passen;

 • bevestigend dat zij belang stellen in de regionale integratie als instrument ter bevordering van een duurzame, harmonische ontwikkeling van hun volkeren, gebaseerd op beginselen van sociale vooruitgang en solidariteit tussen hun leden;

 • zich baserend op de bevoorrechte betrekkingen die zijn gecreëerd bij de Kaderovereenkomst voor Samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili,

hebben besloten hun wederkerige betrekkingen in een lange-termijnperspectief te plaatsen.

2. Oogmerken

Rekening houdend met de conclusies die de Raad van de Europese Unie op basis van de mededeling „Naar een verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Chili", op 17 juli 1995 heeft aangenomen, bevestigen de Partijen hun voornemen een overeenkomst te sluiten waarin zij uiting zouden geven aan hun politieke wil om als einddoel tot een associatie van politieke en economische aard te komen.

Te dien einde zijn de Partijen overeengekomen een versterkte politieke dialoog in te stellen om nauwer overleg over kwesties van gemeenschappelijk belang mogelijk te maken, met name door middel van coördinatie van de respectieve standpunten in de bevoegde multilaterale fora. Deze dialoog zou samen met andere gesprekspartners uit de regio kunnen worden gehouden ofwel, indien mogelijk, als verlengstuk van andere reeds bestaande politieke dialogen.

3. Mechanismen voor de dialoog

Ten einde deze politieke dialoog over bilaterale en internationale aangelegenheden van wederzijds belang te entameren en tot ontwikkeling te brengen, komen de Partijen het volgende overeen:

 • a. de president van de Republiek Chili en de hoogste autoriteit van de Europese Unie komen geregeld bijeen op vergaderingen waarvan de nadere details door de Partijen zullen worden vastgesteld;

 • b. er vinden geregeld bijeenkomsten plaats op het niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken, volgens modaliteiten die door de Partijen zullen worden vastgesteld;

 • c. over kwesties van wederzijds belang worden geregeld ontmoetingen gehouden wanneer de Partijen zulks nodig achten om hun betrekkingen te versterken;

 • d. op gezette tijden worden vergaderingen belegd tussen hoge ambtenaren van beide Partijen.

4

De Europese Unie en Chili komen overeen dat deze gezamenlijke verklaring het begin van een nauwere en diepere betrekking inluidt.

Proces-verbaal van ondertekening van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel

De gevolmachtigden van de Verdragsluitende Partijen zijn heden overgegaan tot ondertekening van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, en hebben volgende verklaringen aangenomen:

GEDAAN te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig.

Gemeenschappelijke verklaring over de politieke dialoog

De Partijen juichen het door het Europees Parlement en het Chileense Parlement geuite voornemen tot institutionalisering van hun onderlinge dialoog toe, en verklaren zich bereid bij te dragen tot het opzetten en ontwikkelen van deze parlementaire dialoog.

Gezamenlijke verklaring over de dialoog op parlementsniveau

De Partijen juichen het door het Europees Parlement en het Chileense Parlement geuite voornemen tot institutionalisering van hun onderlinge dialoog toe, en verklaren zich bereid bij te dragen tot het opzetten en ontwikkelen van deze parlementaire dialoog.

Gezamenlijke verklaring over interregionale economische samenwerking

 • 1. De Partijen zullen in gezamenlijke overeenstemming eventuele regelingen bestuderen om, volgens de ontwikkeling van de integratie in de regio en voor zover die regelingen bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst, hun mechanismen tot voorbereiding van de handelsliberalisering te koppelen aan die welke door de Partijen zijn gepland met landen of regionale organisaties en met name de Gemeenschappelijke Markt van het Zuiden (MERCOSUR).

 • 2. In dit verband zullen de Partijen de mogelijkheid onderzoeken Chili te laten deelnemen aan samenwerkingsprogramma's waarin de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Gemeenschappelijk(e) Markt van het Zuiden en zijn Lid-Staten voorziet, alsook de mogelijkheid van deelneming van MERCOSUR aan de samenwerkingsprogramma's waarin deze overeenkomst voorziet. Over de modaliteiten zal in voorkomend geval tussen alle betrokken Partijen worden onderhandeld.

 1. [Red: Lees: en]

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina