Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Kabinet van [...] van Oekraïne inzake technische en financiële samenwerking, Kiev, 11-05-1998

Geldend van 20-04-1999 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Kabinet van Ministers van Oekraïne inzake technische en financiële samenwerking

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Kabinet van Ministers van Oekraïne inzake technische en financiële samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Kabinet van Ministers van Oekraïne, hierna te noemen „de Partijen",

Met het oogmerk de vriendschappelijke banden tussen de twee landen te versterken,

Geleid door de wens deze relaties te versterken en een vruchtbare technische en financiële samenwerking tussen de twee landen tot stand te brengen,

Erkennende dat de totstandbrenging van deze technische en financiële samenwerking zal bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische situatie in Oekraïne met het oogmerk de verdere ontwikkeling van een markteconomie en van democratie, alsmede van goed bestuur in het algemeen te bevorderen,

Zich ervan bewust dat het Kabinet van Ministers van Oekraïne zich ervoor inzet de hervormingen na te streven om een markteconomie onder democratische voorwaarden tot stand te brengen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doelstellingen

 • 1.1 De Partijen zullen de verwezenlijking van projecten of programma's inzake technische en financiële bijstand in Oekraïne bevorderen. De projecten of programma's dragen bij aan de ondersteuning van het transitieproces in Oekraïne en aan de verlichting van de economische en maatschappelijke kosten van de aanpassing. Zij dragen tevens bij aan de verdere versterking van de samenwerking tussen Nederlandse en Oekraïense ondernemingen.

 • 1.2 Het doel van dit Verdrag is een wettelijk kader van regels en procedures te creëren voor het verloop en de uitvoering van deze projecten of programma's.

Artikel 2. Werkingssfeer en toepassing

De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op:

 • a. projecten of programma's die wederzijds zijn overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne;

 • b. projecten of programma's die wederzijds zijn overeengekomen tussen de Partijen of hun bevoegde autoriteiten met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke lichamen in het Koninkrijk der Nederlanden en, wat betreft Oekraïne, met rechtspersonen of particulieren die in overeenstemming met de geldende wetgeving van Oekraïne daaraan gelijk worden gesteld;

 • c. de lopende projecten of programma's of in voorbereiding zijnde projecten of programma's vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit Verdrag;

 • d. projecten of programma's die in samenwerking met derde partijen worden uitgevoerd, zoals wederzijds overeengekomen tussen de twee Partijen of hun bevoegde autoriteiten.

Beide Partijen stellen jaarlijks in onderlinge overeenstemming een lijst op met projecten die onder de werkingssfeer van dit artikel vallen.

Artikel 3. Samenwerkingsterreinen

AFDELING 1

SAMENWERKINGSVORMEN

 • 3.1 De samenwerking geschiedt in de vorm van technische bijstand, financiële bijstand en humanitaire hulp.

 • 3.2 Deze samenwerking kan op bilaterale basis of in samenwerking met derde partijen geschieden.

AFDELING 2

TECHNISCHE BIJSTAND

 • 3.3 Technische bijstand aan de Oekraïense Partij geschiedt door de Nederlandse Partij in de vorm van kennisoverdracht via opleiding en adviesactiviteiten en in de vorm van diensten, alsmede door de levering van uitrusting en materialen die noodzakelijk zijn voor de voorspoedige uitvoering van de projecten of programma's en voor de demonstratie van de Nederlandse kennisoverdracht en technologie.

 • 3.4 De projecten of programma's die vallen onder de technische bijstand voor Oekraïne zullen worden gekoppeld aan geselecteerde problemen van het politieke en economische transformatieproces.

AFDELING 3

FINANCIËLE BIJSTAND

 • 3.5 Financiële bijstand aan de Oekraïense Partij geschiedt door de Nederlandse Partij in de vorm van financiering van goederen, uitrusting, vee en materialen voor projecten of programma's, alsmede in de vorm van de diensten en de kennisoverdracht die noodzakelijk zijn voor de voorspoedige uitvoering van de projecten of programma's.

AFDELING 4

HUMANITAIRE HULP

 • 3.6 De bepalingen van dit Verdrag zijn van overeenkomstige toepassing op projecten of programma's inzake humanitaire hulp tussen de Partijen.

AFDELING 5

VERTEGENWOORDIGING

 • 3.7 Afhankelijk van de aard van het project wordt de Nederlandse Partij vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Economische Zaken of, indien de minister van Economische Zaken hiertoe besluit, door zijn uitvoerend agentschap Senter.

 • 3.8 De coördinatie van de in dit Verdrag bedoelde activiteiten in Oekraïne is in handen van de instantie die de internationale technische bijstand coördineert en die optreedt namens het Kabinet van Ministers van Oekraïne.

Artikel 4. Voorwaarden voor de uitvoering

 • 4.1 Om de uitvoering van de samenwerkingsprojecten of -programma's te vergemakkelijken worden alle uitrusting, diensten en materialen die door de Nederlandse Partij binnen de werkingssfeer van dit Verdrag worden gefinancierd vrijgesteld van belastingen, rechten (behalve douanerechten die de Oekraïense begunstigden moeten betalen) en andere verplichte heffingen.

 • 4.2 De Oekraïense Partij verleent de noodzakelijke vergunningen voor de tijdelijke invoer van de uitrusting die vereist is voor uitvoering van de projecten of programma's binnen de werkingssfeer van dit Verdrag kosteloos en onverwijld. De Oekraïense Partij draagt er zorg voor dat elke voor de uitvoering van de projecten of programma's binnen de werkingssfeer van dit Verdrag vereiste certificering en registratie onverwijld en kosteloos geschiedt.

 • 4.3 De Oekraïense Partij stemt ermee in dat voor de betalingsprocedures die verband houden met de projecten of programma's inzake financiële bijstand, projectmanagement-eenheden die optreden namens de Oekraïense partners in de desbetreffende projecten of programma's kunnen worden aangewezen in onderlinge overeenstemming tussen de partners van elk project of programma. Voor betalingen in de tegenwaardefondsen in de plaatselijke valuta (Oekraïense hryvnas) kunnen speciale rekeningen worden geopend bij deze projectmanagement-eenheden in overeenstemming met de Oekraïense wetgeving. Over het gebruik van deze toevertrouwde fondsen wordt door de partners van het project of het programma gezamenlijk een beslissing genomen.

 • 4.4 De persoonlijke bezittingen van de deskundigen die zijn belast met de uitvoering van projecten of programma's binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en die geen staatsburgers van Oekraïne zijn en niet permanent verblijven op het grondgebied van laatstgenoemde Staat worden vrijgesteld van rechten, belastingen en andere verplichte heffingen wanneer zij in het douanegebied van Oekraïne worden gebracht. Indien dergelijke goederen worden vervreemd in het douanegebied van Oekraïne, wordt de verschuldigde accijns bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving van Oekraïne.

 • 4.5

De Oekraïense Partij verstrekt, binnen het kader van de nationale wetgeving, kosteloos en onverwijld inreisvisa voor deskundigen en vertegenwoordigers die deelnemen aan de overeengekomen projecten of programma's.

Artikel 5. Anticorruptie-bepaling

De Partijen hebben een gemeenschappelijke bezorgdheid met betrekking tot corruptie, die goed bestuur ondermijnt, schaarse middelen voor ontwikkeling verspilt en een open en doorzichtige concurrentie op basis van prijs en kwaliteit in gevaar brengt. Daarom verplichten zij zich ertoe hun krachten te bundelen bij de bestrijding van corruptie en verklaren zij dat elk aanbod, elke betaling, beloning of gunst die als een illegale of corrupte praktijk zou kunnen worden geïnterpreteerd en die, direct of indirect, is gedaan als een stimulans of vergoeding voor de gunning van een opdracht verleend in het kader van dit Verdrag, reden is voor onmiddellijk overleg, uitwisseling van alle relevante informatie en passende maatregelen, die mede de annulering van het plaatsen en de daaruit voortvloeiende gunning van de opdracht kunnen inhouden. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Artikel 6. Coördinatie en procedure

 • 6.1 Elk project of programma wordt op basis van dit Verdrag onderworpen aan een bijzondere regeling tussen de partners van het project of programma, waarin gedetailleerd de rechten en verplichtingen van elke partner van het project of programma worden vastgelegd en omschreven. Elk project of programma wordt kosteloos en onverwijld naar behoren geregistreerd bij de instantie die de internationale technische bijstand coördineert en die optreedt namens het Kabinet van Ministers van Oekraïne in overeenstemming met de geldende wetgeving van Oekraïne. De Oekraïense begunstigde of de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Oekraïne dient de documenten ter registratie in.

 • 6.2 Om herhaling en overlapping met projecten of programma's die door derde partijen worden uitgevoerd te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de projecten of programma's het grootst mogelijke effect hebben, verstrekken de Partijen de voor effectieve coördinatie vereiste informatie en wisselen deze uit.

 • 6.3 Aan Oekraïense zijde geschiedt deze coördinatie door de instantie die de internationale technische bijstand coördineert en die optreedt namens het Kabinet van de Ministers van Oekraïne.

 • 6.4 Aan Nederlandse zijde geschiedt deze coördinatie door de in artikel 3.7. van dit Verdrag genoemde Nederlandse instanties. De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Oekraïne onderhoudt de contacten met de Oekraïense autoriteiten inzake de uitvoering en monitoring van projecten of programma's.

 • 6.5 De Partijen houden elkaar volledig op de hoogte over de ingevolge dit Verdrag geïnitieerde projecten of programma's. Zij wisselen met regelmatige tussenpozen op werkniveau gezichtspunten uit inzake de voortgang onder dit Verdrag gefinancierde projecten of programma's gedurende de uitvoering daarvan en gedurende het eerste loopjaar van de projecten of programma's.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 7.1 Dit Verdrag treedt in werking vanaf de datum van uitwisseling van de laatste kennisgevingen waarin wordt bevestigd dat de Partijen aan hun nationale vereiste procedures voor de inwerkingtreding hebben voldaan.

 • 7.2 Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening, voor zover het niet in strijd is met de geldende wetgeving van beide Partijen.

 • 7.3 Elke wijziging van dit Verdrag wordt schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen en wordt van kracht op de datum waarop de Partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan de nationale vereiste procedures voor de vankrachtwording is voldaan.

 • 7.4 Het Verdrag blijft gedurende vijf jaar van kracht, tenzij een van beide Partijen de andere Partij ten minste zes maanden vóór het einde van de desbetreffende periode schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen het op te zeggen. Na de datum van verstrijking van deze periode van vijf jaar wordt dit Verdrag automatisch telkens met een jaar verlengd, tenzij het door een van de Partijen schriftelijk wordt beëindigd met inachtneming van een termijn van zes maanden.

 • 7.5 In geval van beëindiging blijven de bepalingen van dit Verdrag van toepassing op alle projecten of programma's die vóór de beëindiging zijn overeengekomen.

 • 7.6 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit Verdrag uitsluitend van toepassing op het grondgebied in Europa.

GEDAAN te Kiev op 11 mei negentienhonderd achtennegentig in tweevoud, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in de Nederlandse, Oekraïense en Engelse taal. In geval van verschil in uitleg is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) G. ZALM

Voor het Kabinet van Ministers van Oekraïne

(w.g.) SHPEK ROMAN VASYLYOVYCH

Terug naar begin van de pagina