Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, Brussel, 10-04-1997

Geldend van 01-12-2000 t/m heden

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Authentiek : NL

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „Lid-Staten” te noemen, en

de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna „de Gemeenschappen” te noemen,

enerzijds, en

Oekraïne,

anderzijds,

Gelet op de toetreding op 1 januari 1995 van de Republiek Finland, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en uit dien hoofde tot de Gemeenschap,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zijn Partijen bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 14 juni 1994 te Luxemburg werd ondertekend, hierna „Overeenkomst” te noemen, en zoals de andere Lid-Staten van de Gemeenschap hechten zij hun goedkeuring aan, respectievelijk nemen zij nota van, de tekst van de Overeenkomst en de aan de op dezelfde datum ondertekende Slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen.

Artikel 2

De tekst van de Overeenkomst, de Slotakte en alle daaraan gehechte documenten worden opgesteld in de Finse en de Zweedse taal. Zij worden aan dit Protocol gehecht1 en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst, de Slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld.

Artikel 3

Dit Protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Oekraïense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 4

Dit Protocol wordt door de Overeenkomstsluitende Partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Het Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar ervan kennisgeving doen dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

GEDAAN te Brussel, de tiende april negentienhonderd zevenennegentig

  1. De Finse en de Zweedse tekst van de Overeenkomst zijn niet opgenomen.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina