Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en [...] betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, Brussel, 29-11-1996

Geldend van 01-10-1998 t/m heden

Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie

Authentiek : NL

Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, door lid te worden van de Europese Unie, zich verplicht hebben om toe te treden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden treden toe

  • a. tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, hierna „Verdrag van 1980” te noemen, met alle aanpassingen en wijzigingen die daarin zijn aangebracht:

    • bij het te Luxemburg op 10 april 1984 ondertekende Verdrag, hierna „Verdrag van 1984” te noemen, inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst;

    • bij het te Funchal op 18 mei 1992 ondertekende Verdrag, hierna „Verdrag van 1992” te noemen, inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst;

  • b. tot het op 19 december 1988 ondertekende Eerste Protocol, hierna „Eerste Protocol van 1988” te noemen, betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst;

  • c. tot het op 19 december 1988 ondertekende Tweede Protocol, hierna „Tweede Protocol van 1988” te noemen, waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

TITEL III. AANPASSINGEN IN HET EERSTE PROTOCOL VAN 1988

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld op 19 juni 1980; Brussel, 19 december 1988]

TITEL IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

Artikel 5

Dit Verdrag wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 6

  • 2 Dit Verdrag treedt voor elke Verdragsluitende Staat die het later bekrachtigt, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Artikel 7

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie stelt de ondertekenende Staten in kennis van:

  • a. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging;

  • b. de data van inwerkingtreding van dit Verdrag voor de Verdragsluitende Staten.

Artikel 8

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, welke twaalf teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regering van elke ondertekenende Staat.

GEDAAN te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderdzesennegentig.

Terug naar begin van de pagina