Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten, Praag, 03-07-1996

Geldend van 01-10-1997 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tsjechische Republiek houdende een verdrag inzake de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten

Authentiek : CS

Nr. I

Č.j.: 83.130/96-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a s odvoláním na nedávné rozhovory zástupců České republiky a Nizozemského království týkající se zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí, má tu čest navrhnout jménem České republiky následující.

1. Oprávnění zabývat se pracovní a obchodní činností

Česká republika a Nizozemské království souhlasí s tím, aby na základě reciprocity bylo rodinným příslušníkům diplomatů, konzulárních úředníků, členů administrativně technického personálu a obslužného personálu služebně přidělených k diplomatickým misím, konzulátům a stálým misím České republiky v Nizozemském království a Nizozemského království v České republice umožněno zabývat se pracovní a obchodní činností v přijímajícím státě podle následujících ustanovení.

2. Definice

Pro účely této Dohody:

 • i. »Diplomatická úmluva« je Vídenská úmluva o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961;

 • ii. »Konzulární úmluva« je Vídenská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963;

 • iii. »Rodinní příslušníci« jsou členové rodiny, kteří žijí ve společné domácnosti s diplomatem, konzulárním úředníkem, členem administrativně technického personálu a obslužného personálu vysílajícího státu, kteří byli jako takoví notifikováni vysílajícím státem a přijati přijímajícím státem a kteří náleží do jedné z následujících kategorií:

  • a) manželky/manželé;

  • b) partneři, kteří byli jako takoví uznáni vysílajícím státem;

  • c) na rodičích závislé děti, které ještě nedosáhly věku 21 let nebo, které ještě nedosáhly věku 26 let a jsou řádnými studenty vysoké nebo střední školy,

  • d) svobodné, na rodičích závislé děti, které jsou mentálně nebo fyzicky postižené.

3. Postupy

V případě rodinných příslušníků žádajících o povolení k zaměstnání v České republice nebo v Nizozemském království musí zaslat písemnou žádost velvyslanectví České republiky v Nizozemském království protokolárnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království nebo velvyslanectví Nizozemského království v České republice protokolárnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V této žádosti bude uvedena totožnost rodinného příslušníka a stručná charakteristika zaměstnání. Příslušný protokolární odbor urychleně oznámí dotčenému velvyslanectví, že rodinný příslušník obdržel povolení k zaměstnání.

4. Imunita proti trestní jurisdikci

V případě rodinného příslušníka, který nastoupil do zaměstnání podle ustanovení této Dohody a je obviněn ze spáchání trestného činu během tohoto zaměstnání, budou ustanovení Diplomatické úmluvy, Konzulární úmluvy nebo jiné příslušné dohody, která se týkají imunity, použita v souladu s následujícími ustanoveními.

 • a) Ve výše uvedeném případě vysílající stát na požádání přijímajícího státu zbaví dotčeného rodinného příslušníka imunity proti trestní jurisdikci přijímajícího státu s výjimkou zvláštních případů, kdy vysílající stát rozhodne, že by zbavení imunity bylo v rozporu s jeho zájmy.

 • b) Zrušení imunity proti trestnímu řízení se netýká imunity proti výkonu rozsudku, která musí být zrušena pro každý jednotlivý případ; v takovém případě vysílající stát důkladně zváží zrušení této imunity.

5. Imunita proti občanské a správní jurisdikci

 • a) V případě rodinného příslušníka, který nastoupil do zaměstnání v souladu s ustanoveními této Dohody a jehož postavení je stanoveno Diplomatickou úmluvou nebo Konzulární úmluvou, podléhá zaměstnávání tohoto rodinného příslušníka příslušným ustanovením této Úmluvy, tato imunita se tedy nevztahuje na žádnou ze záležitostí souvisejícich se zaměstnáním tohoto rodinného příslušníka.

 • b) V případě rodinného příslušníka, který podle jiné příslušné dohody požívá imunity proti občanské a správní jurisdikci přijímajícího státu, bude tato imunita zrušena vysílajícím státem pro všechny záležitosti související se zaměstnáváním tohoto rodinného příslušníka.

6. Daně a sociální zabezpečení

 • a) Nastoupí-li rodinný příslušník do zaměstnáni podle ustanovení Dohody, nemá tato skutečnost vliv na diplomatické nebo konzulární osvobození od daně, cla a poplatků, které je rodinnému příslušníkovi poskytováno. Osvobození od daně se však nevztahuje na dan z příjmu plynoucího z tohoto zaměstnání.

 • b) Na rodinného příslušníka, který nastoupí do zaměstnání podle ustanovení této Dohody, se vztahuje právní úprava sociálního zabezpečení přijímajícího státu.

7. Nepoužitelnost vnitrostátních zákonů

Právní předpisy České republiky a Nizozemského království upravující zaměstnávání cizinců se nevztahují na rodinné příslušníky, kteří mají povolení k zaměstnání v České republice nebo Nizozemském království podle této Dohody.

8. Ukončení pracovního poměru

 • a) Povolení pro rodinného příslušníka nastoupit do zaměstnání nebo v něm pokračovat pozbývá platnosti při ukončení služebního přidělení diplomata, konzulárního úředníka nebo člena administrativně technického personálu a obslužného personálu v přijímajícím státě.

 • b) Rodinný příslušník, který nastoupí do zaměstnání podle ustanovení této Dohody, není oprávněn dále pobývat v přijímajícím státě, pokračovat v zaměstnání nebo nastoupit do nového zaměstnání po ukončení platnosti povolení podle odstavce a. tohoto článku.

9. Vstup v platnost a ukončení platnosti

 • a) Tato Dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že jejich příslušné ústavní podmínky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

 • b) Každá smluvní strana může ukončit platnost této Dohody předáním písemného oznámení. Tato Dohoda pozbývá platnosti prvním dnem sedmého měsíce následujícího po předání takového oznámení.

Ministerstvo zahraničních věcí dále navrhuje, aby pokud jsou tyto návrhy přijatelné pro Nizozemské království, tato nóta a na ní navazující odpověd' Nizozemského království tvořily dohodu mezi našimi státy. Tato Dohoda vstoupí v platnost v souladu s ustanovenímí článku 9 výše uvedeného textu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Nizozemského království v Praze svou hlubokou úctou.

V Praze dne 19 června 1996

Velvyslanectví

Nizozemského království

Praha

Nr. II

ROYAL NETHERLANDS EMBASSY

No. Pra-986

The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and has the honour to acknowledge the receipt of the latter's Note No. 83.130/96-MPO of June 19, 1996, which reads as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to the Royal Netherlands Embassy in Prague and, with reference to recent discussions between the representative of the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands concerning the employment of dependants of diplomats, and other employees of the Embassy, Consulates-General, Consulates and permanent missions, has the honour on behalf of the Czech Republic to propose the following:

1. Authorization to engage in professional or commercial activities

The Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands agree to permit, on a reciprocal basis, dependants of diplomats, career consular officers and of members of the administrative, technical and service staff assigned to diplomatic missions, consular posts and permanent missions of the Kingdom of the Netherlands in the Czech Republic and of the Czech Republic in the Kingdom of the Netherlands to engage in professional or commercial activities in the receiving state subject to the following provisions.

2. Definitions

For the purpose of this Agreement:

 • i. “Diplomatic Convention" means the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;

 • ii. “Consular Convention" means the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963;

 • iii. “Dependants" means members of the family forming part of the household of a diplomat, career consular officer or member of the administrative, technical and service staff of the sending State, who have been notified as such by the sending State and have been accepted as such by the receiving State, and who belong to one of the following categories:

  • a) spouses;

  • b) partners who are recognised as such by the sending State;

  • c) dependant children who have not yet reached the age of 21, or who have not yet reached the age of 26 and who are full time students at an establishment of higher or secundary education;

  • d) unmarried dependant children who suffer from mental or physical disabilities.

3. Procedures

In the case of dependants who seek permission to take up employment in the Kingdom of the Netherlands or in the Czech Republic, a written request shall be made by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Czech Republic to the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs in the Czech Republic or by the Embassy of the Czech Republic in the Kingdom of the Netherlands to the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands. Such request shall identify the dependant and briefly state the nature of the employment. The respective Protocol Department shall promptly advise the Embassy concerned that the dependant has permission to take up employment.

4. Immunity from criminal jurisdiction

In the case of a dependant who has taken up employment in accordance with the provisions of the Agreement and who is accused of committing a criminal offence in the course of such employment, the provisions concerning immunity from criminal jurisdiction of either the Diplomatic Convention, the Consular Convention, or any other applicable agreement shall apply subject to the following provisions.

 • a) In cases as referred to above the sending State shall, if the receiving State so requests, waive the immunity of the dependant concerned from the criminal jurisdiction of the receiving State, save in special instances when the said sending State adjudges such a waiver to be contrary to its interests.

 • b) A waiver of immunity from criminal proceedings shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentence, for which a specific waiver shall be required; in such cases the sending State shall give serious consideration to waiving the latter immunity.

5. Immunity from civil and administrative jurisdiction

 • a) In the case of a dependant who has taken up employment in accordance with the provisions of this Agreement and whose position is regulated by either the Diplomatic Convention or the Consular Convention, the provisions of that Convention in respect of the dependant's employment shall apply, that is to say no such immunity shall exist with respect to all matters arising out of the dependant's employment.

 • b) In the case of a dependant who has immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State under any other applicable agreement, such immunity shall be waived by the sending State in respect of all matters arising out of the dependants' employment.

6. Taxation and social security

 • a) If a dependant takes up employment in accordance with the provisions of this Agreement, this fact shall not affect the diplomatic or consular exemptions from taxes, duties or charges now or heretofore granted to this dependant. However, no exemptions will be granted from taxes levied on income derived from such employment.

 • b) A dependant who takes up employment in accordance with the provisions of this Agreement shall be subject to the social security legislations of the receiving State.

7. Inapplicability of national laws

The statutory provisions of the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands governing the employment of aliens shall not apply in respect of dependants who are permitted to take up employment in the Czech Republic or the Kingdom of the Netherlands in accordance with this Agreement.

8. Termination of employment

 • a) Permission for a dependant to continue to take up employment shall terminate at the end of the assignment in the receiving State of the diplomat, career consular officer, or member of the administrative or technical staff and service staff.

 • b) A dependant who takes up employment in accordance with the provisions of this Agreement shall not thereby be entitled to continue to reside in the receiving State nor to remain or to enter into other employment after permission has been terminated in accordance with paragraph a. of this Article.

9. Entry into force and termination

 • a) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have notified each other that their respective constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

 • b) Either Contracting Party may terminate this Agreement by notice in writing at any time and it shall cease to be in force on the first day of the seventh month following the day on which notice is given.

If the said proposals are acceptable to the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to propose that this Note together with reply of the Kingdom of the Netherlands to this Note shall constitute an agreement between our states. The Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of Article 9 of the above mentioned text."

The Royal Netherlands Embassy has the honour on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands to inform the Ministry of Foreign Affairs that the proposals in the aforesaid Note are acceptable and that the Ministry's Note and this affirmative Note together shall constitute an agreement between our states. The Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of Artice 9 of the abovementioned text.

The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic the assurances of its highest consideration.

Prague, July 3, 1996

To the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Prague

Vertaling : NL

Nr. I

No. 83/130/96-MPO

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Praag zijn complimenten aan en heeft de eer, onder verwijzing naar onlangs gehouden besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden aangaande de tewerkstelling van gezinsleden van diplomaten en andere personeelsleden van de Ambassade, Consulaten-Generaal, Consulaten en permanente vertegenwoordigingen, namens de Tsjechische Republiek het volgende voor te stellen:

1. Toestemming om beroepswerkzaamheden of andere werkzaamheden van commerciële aard te verrichten

De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden komen overeen gezinsleden van diplomaten, van beroepsconsulaire ambtenaren en van leden van het administratief, technisch en bedienend personeel, werkzaam bij diplomatieke vertegenwoordigingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tsjechische Republiek en van de Tsjechische Republiek in het Koninkrijk der Nederlanden wederzijds toe te staan beroepswerkzaamheden of werkzaamheden van commerciële aard te verrichten in de ontvangende staat, zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

2. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • i. „Verdrag inzake diplomatiek verkeer": het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961;

 • ii. „Verdrag inzake consulaire betrekkingen": het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963;

 • iii. „gezinsleden": leden van het gezin die deel uitmaken van het huishouden van een diplomaat, beroepsconsulair ambtenaar of lid van het administratief, technisch of bedienend personeel van de zendstaat, die als zodanig zijn opgegeven door de zendstaat en die als zodanig zijn aanvaard door de ontvangende staat, en die tot één van de volgende categorieën behoren:

  • a. echtgenoten;

  • b. partners die als zodanig door de zendstaat zijn erkend;

  • c. kinderen die voor hun levensonderhoud van hun ouders afhankelijk zijn en die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, of die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt en een volledige dagopleiding volgen aan een instelling voor voortgezet of hoger onderwijs;

  • d. ongehuwde kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap die voor hun levensonderhoud van hun ouders afhankelijk zijn.

3. Procedures

Indien gezinsleden toestemming wensen te verkrijgen voor het aanvaarden van betaalde werkzaamheden in het Koninkrijk der Nederlanden of in de Tsjechische Republiek dient een schriftelijk verzoek te worden gericht door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tsjechische Republiek aan de Directie Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Tsjechische Republiek, of door de Ambassade van de Tsjechische Republiek in het Koninkrijk der Nederlanden aan de Directie Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. In dit verzoek dient het gezinslid te worden genoemd en de aard van de betaalde werkzaamheden in het kort te worden vermeld. De desbetreffende Directie Protocol stelt de betrokken ambassade er terstond van in kennis dat het gezinslid toestemming heeft betaalde werkzaamheden te aanvaarden.

4. Immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken

Indien een gezinslid dat betaalde werkzaamheden verricht overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag wordt verdacht van het begaan van een strafbaar feit in het kader van die betaalde werkzaamheden, zijn de bepalingen inzake immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken van het Verdrag inzake diplomatiek verkeer of het Verdrag inzake consulaire betrekkingen, dan wel enig ander toepasselijk verdrag, van toepassing, met inachtneming van de volgende bepalingen.

 • a. In de hierboven bedoelde gevallen doet de zendstaat, indien de ontvangende staat daarom verzoekt, afstand van de immuniteit van het betrokken gezinslid ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken van de ontvangende staat, behoudens in bijzondere gevallen, wanneer genoemde zendstaat van oordeel is dat bedoelde afstand in strijd is met zijn belangen.

 • b. Het doen van afstand van immuniteit ten aanzien van strafrechtelijke procedures mag niet worden geacht mede betrekking te hebben op immuniteit ten aanzien van de tenuitvoerlegging van het vonnis, waarvan uitdrukkelijk afstand moet worden gedaan; in dergelijke gevallen neemt de zendstaat het doen van afstand van laatstbedoelde immuniteit ernstig in overweging.

5. Immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in civiel- en administratiefrechtelijke zaken

 • a) Indien een gezinslid betaalde werkzaamheden verricht overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag en zijn rechtspositie is geregeld in het Verdrag inzake diplomatiek verkeer of het Verdrag inzake consulaire betrekkingen, zijn de bepalingen van dat Verdrag van toepassing ten aanzien van de betaalde werkzaamheden van dat gezinslid, hetgeen inhoudt dat betrokkene deze immuniteit niet geniet ten aanzien van alle aangelegenheden die voortvloeien uit de werkzaamheden van het gezinslid.

 • b) Indien een gezinslid immuniteit geniet ten aanzien van de rechtsmacht in civiel- en administratiefrechtelijke zaken van de ontvangende staat krachtens een ander toepasselijk verdrag, wordt door de zendstaat afstand gedaan van deze immuniteit ten aanzien van alle aangelegenheden die voortvloeien uit de werkzaamheden van het gezinslid.

6. Belasting en sociale zekerheid

 • a) Indien een gezinslid betaalde werkzaamheden aanvaardt in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, doet dit geen afbreuk aan de diplomatieke of consulaire vrijstellingen van rechten, belastingen of lasten die hem worden of zijn verleend. Er wordt evenwel geen enkele vrijstelling van belastingen verleend over uit genoemde werkzaamheden verkregen inkomsten.

 • b) Een gezinslid dat betaalde werkzaamheden aanvaardt overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag is onderworpen aan de wetgeving inzake sociale zekerheid van de ontvangende staat.

7. Niet van toepassing zijn van nationale wetten

De wettelijke bepalingen van de Tsjechische Republiek en van het Koninkrijk der Nederlanden inzake de betaalde werkzaamheden van vreemdelingen zijn niet van toepassing op gezinsleden die ingevolge dit Verdrag toestemming hebben betaalde werkzaamheden te aanvaarden in de Tsjechische Republiek of in het Koninkrijk der Nederlanden.

8. Beëindiging van de betaalde werkzaamheden

 • a) De toestemming van een gezinslid om betaalde werkzaamheden voort te zetten of te aanvaarden vervalt aan het einde van de plaatsing in de ontvangende staat van de diplomaat, de beroepsconsulaire ambtenaar of het lid van het administratief, technisch of bedienend personeel van wiens gezin de betrokkene lid is.

 • b) Een gezinslid dat betaalde werkzaamheden aanvaardt overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag is op grond daarvan niet gerechtigd nog te verblijven in de ontvangende staat of betaalde werkzaamheden te behouden of andere betaalde werkzaamheden te aanvaarden nadat de toestemming is vervallen ingevolge het in letter a van dit punt bepaalde.

9. Inwerkingtreding en beëindiging

 • a) Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan hun respectieve constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

 • b) Elk van beide Verdragsluitende Partijen kan dit Verdrag te allen tijde beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, waarna het Verdrag niet langer van kracht is vanaf de eerste dag van de zevende maand na de dag waarop de kennisgeving werd gedaan.

Indien het bovenstaande voorstel voor het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar is, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken de eer voor te stellen dat deze Nota, te zamen met de daartoe strekkende antwoordnota van het Koninkrijk der Nederlanden, een verdrag tussen onze beide Staten zal vormen, dat in werking treedt overeenkomstig het bepaalde in punt 9 van bovenstaande tekst.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting te geven.

Praag, 19 juni 1996

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Praag

Nr. II

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. Pra-986

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van zijn nota 83.130/96-MPO, d.d. 19 juni 1996, waarvan de inhoud als volgt luidt:

[Red: (Zoals onder Nr. I)]

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het Ministerie van Buitenlandse Zaken mee te delen dat het voorstel in bovengenoemde Nota aanvaardbaar is en dat de Nota van het Ministerie tezamen met deze antwoordnota een verdrag zullen vormen tussen onze Staten, dat in werking treedt overeenkomstig het bepaalde in punt 9 van bovenstaande tekst.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting te geven.

Praag, 3 juli 1996

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek Praag

Terug naar begin van de pagina