Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen, Bonn, 28-02-1996

Geldend van 01-03-1997 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de kosten van bijstandsverlening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst van 7 juni 1988 inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de vaststelling van de kosten van bijstandsverlening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst van 7 juni 1988 inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de op 7 juni 1988 te Bonn ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen, hierna te noemen „de Overeenkomst”;

Overwegende, dat het wederzijds verlenen van bepaalde soorten bijstand zeer hoge kosten met zich kan brengen en dat vergoeding daarvan in bepaalde gevallen noodzakelijk is;

Met het oogmerk om voor vergoeding van bepaalde kosten die door de wederzijdse bijstandsverlening ontstaan, een afzonderlijke regeling te treffen;

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

  • 1 Indien ter uitvoering van de Overeenkomst door of onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer van de Bondsrepubliek Duitsland dan wel door of onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van Nederland bijstand wordt verleend, vergoedt de Overeenkomstsluitende Partij die om bijstand heeft verzocht de kosten daarvan. Het in de eerste zin bepaalde is slechts van toepassing indien op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland het Ministerie van Verkeer of onder verantwoordelijkheid van dit ministerie staande instanties, dan wel indien op het grondgebied van Nederland het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of onder verantwoordelijkheid van dit ministerie staande instanties, bevoegd zijn tot dergelijke bijstandsverlening.

  • 2 De ingevolge het eerste lid te vergoeden kosten worden op basis van de in de desbetreffende Staat gebruikelijke praktijk van berekening berekend met toepassing van de in de Bondsrepubliek Duitsland respectievelijk Nederland ter zake van de vergoeding van dergelijke kosten door aansprakelijke derden wettelijke bepalingen.

Artikel 2

In geval van bijstandsverlening op basis van de op 13 september 1983 gesloten Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, zoals gewijzigd bij Besluit van 22 september 1989 betreffende wijzigingen op die Overeenkomst, is de in de artikelen 9, eerste lid, onder a en b, tweede en derde lid, en 10 van die Overeenkomst vastgestelde kostenvergoedingsregeling van toepassing.

Artikel 3

Indien ter uitvoering van de Overeenkomst door of onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie van de Bondsrepubliek Duitsland dan wel door of onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden bijstand wordt verleend, worden de kosten daarvan, voor zover deze het bedrag f 600.000,– (zegge zeshonderdduizend Nederlandse gulden) respectievelijk de tegenwaarde daarvan in Duitse marken te boven gaan, door de Overeenkomstsluitende Partij die om bijstand heeft verzocht, vergoed. Onder kosten worden in dit artikel verstaan die kosten welke niet zouden zijn gemaakt indien de bijstand niet zou zijn verleend.

Artikel 4

  • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden heeft medegedeeld dat aan de binnenlandse vereisten voor inwerkingtreding is voldaan.

  • 2 Deze Overeenkomst geldt voor dezelfde periode als die waarvoor de Overeenkomst geldt.

GEDAAN te Bonn, op 28 februari 1996, in twee exemplaren, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) A. P. VAN WALSUM

Voor de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

(w.g.) H. HILLGENBERG

(w.g.) R. KASS

Terug naar begin van de pagina