Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, Santiago de Chile, 10-01-1996

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Authentiek : NL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Wensend de verhouding tussen de beide landen op het terrein van de sociale zekerheid te regelen,

zijn het volgende overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „Chili”, de Republiek Chili en „Nederland” het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. „grondgebied”:

   wat Chili betreft, het toepassingsgebied van de Politieke Grondwet van de republiek Chili, en wat Nederland betreft, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; in beide gevallen in overeenstemming met het Internationale Recht;

  • c. „onderdaan”:

   wat Chili betreft, een Chileen zoals omschreven in de Politieke Grondwet van de Republiek Chili, en wat Nederland betreft, een persoon met de Nederlandse nationaliteit;

  • d. „wetgeving”: de in artikel 2 vermelde wetten en regelingen;

  • e. „bevoegde autoriteit”:

   wat Chili betreft, de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, en wat Nederland betreft, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • f. „bevoegd orgaan”:

   ieder orgaan dat belast is met de uitvoering van de in artikel 2 van dit Verdrag vermelde wetgeving;

  • g. „verzekeringstijdvak”: een tijdvak dat in de wetgeving in het kader waarvan dat tijdvak is vervuld, als zodanig is omschreven, en elk tijdvak dat in deze wetgeving daarmee wordt gelijkgesteld;

  • h. ,uitkering': elke uitkering of elk pensioen ingevolge de wetgeving van één van beide Verdragsluitende Staten, met inbegrip van aanvullingen op en verhogingen van een uitkering of een pensioen conform de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • i. „vluchteling”: iedere persoon als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en in artikel 1, eerste lid, van het Protocol van 31 januari 1967;

  • j. „staatlozen”:

   wat Nederland betreft, iedere persoon als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954, en wat Chili betreft, iedere persoon zonder nationaliteit;

  • k. „gezinslid” of „uitkeringsgerechtigde”, wat Chili betreft: iedere persoon die als uitkeringsgerechtigde beschouwd kan worden krachtens de toe te passen Chileense wetgeving.

 • 2 Elke term die niet in het Verdrag is omschreven heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving die wordt toegepast.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • A. wat betreft Chili, op de wetgeving betreffende:

   • a. het stelsel van ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaanden-pensioenen, gebaseerd op individuele kapitalisatie;

   • b. de wettelijke regelingen met betrekking tot ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioenen beheerd door het Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid, en

   • c. de wettelijke regelingen met betrekking tot verstrekkingen bij ziekte, alleen voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 12, ook op de wetgeving met betrekking tot:

   • d. de overige sociale-verzekeringsregelingen, indien van toepassing.

  • B. wat betreft Nederland, op de wetgeving betreffende:

   • a. de invaliditeitsverzekering;

   • b. de algemene ouderdomsverzekering;

   • c. de algemene weduwen- en wezenverzekering;

   • d. de kinderbijslag;

   • e. de ziekteverzekering (uitkeringen);

   • en voor de toepassing van de artikelen 6 tot en met 12, ook op de wetgeving met betrekking tot:

   • f. de ziekteverzekering (verstrekkingen);

   • g. de werkloosheidsverzekering.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op toekomstige wetgeving van een Verdragsluitende Staat, die de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetten uitbreidt tot nieuwe groepen rechthebbenden, tenzij de bevoegde autoriteit van die Verdragsluitende Staat binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de nieuwe wetgeving de bevoegde autoriteit van de andere Verdragsluitende Staat ervan in kennis stelt dat zij een zodanige uitbreiding van het Verdrag niet wenst.

 • 3 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, omvat de in het eerste lid genoemde wetgeving geen verdragen of andere internationale overeenkomsten of supranationale wetgeving inzake sociale zekerheid die van kracht zijn tussen één van beide Verdragsluitende Staten en een derde Staat, of wetten en regelingen die zijn afgekondigd voor de specifieke uitvoering van deze internationale regelingen.

 • 4 Dit Verdrag is niet van toepassing op:

  • a. niet-wettelijke sociale-verzekeringsregelingen;

  • b. regelingen inzake sociale en medische bijstand;

   en, wat Nederland betreft:

  • c. bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op alle personen op wie de wetgeving van één of van beide Verdragsluitende Staten van toepassing is, dan wel is geweest, alsmede op gezinsleden en nagelaten betrekkingen van bedoelde personen of uitkeringsgerechtigden, naar gelang het geval, voor zover zij rechten ontlenen aan deze personen.

Artikel 4. Gelijke behandeling

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald met betrekking tot de toepassing van de wetgeving van een Verdragsluitende Staat, zullen de volgende personen, woonachtig in één van de Staten, dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de onderdanen van deze Staat:

 • a. de onderdanen van de andere Verdragsluitende Staat;

 • b. vluchtelingen en staatlozen;

 • c. andere personen, voor zover zij rechten hebben die zijn afgeleid van de in a. en b. genoemde personen.

Artikel 5. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, kunnen ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioenen die uitbetaald worden krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat, niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken op grond van het feit dat de uitkeringsgerechtigde tijdelijk verblijft of woont op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat.

 • 2 Wat Nederland betreft, het eerste lid is ook van toepassing wanneer de uitkeringsgerechtigde in een derde Staat krachtens zijn wetgeving woont of verblijft, op voorwaarde dat het Koninkrijk der Nederlanden een bilateraal verdrag of een supranationale overeenkomst met betrekking tot sociale zekerheid heeft gesloten, op grond waarvan deze uitkeringen in die derde Staat kunnen worden betaald, onder de voorwaarden, die daaraan in het betreffende verdrag of de desbetreffende overeenkomst worden gesteld.

 • 3 Wat Chili betreft, de uitkeringen als bedoeld in het eerste lid zullen betaald worden aan Nederlandse onderdanen die in een derde Staat wonen of verblijven, onder dezelfde voorwaarden als aan hun onderdanen die in die derde Staat wonen of verblijven.

 • 4 Het eerste lid is, wat Nederland betreft, niet van toepassing op een uitkering op grond van de Toeslagenwet van 6 november 1986 dan wel op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van 24 april 1997.

TITEL II. BEPALINGEN INZAKE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 6. Algemene regel

Tenzij in deze Titel anders is bepaald, is een persoon die als werknemer of als zelfstandige werkzaamheden op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat verricht, met betrekking tot die werkzaamheden, uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van die Verdragsluitende Staat, zelfs indien de desbetreffende persoon op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat woont of verblijft, of zijn werkgever of het kantoor van de werkgever is gevestigd op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat.

Artikel 7. Personen die gelijktijdig werkzaamheden in beide Staten verrichten

Tenzij in artikel 8 anders is bepaald, is een persoon die in één van de Verdragsluitende Staten woont en op het grondgebied van die Staat als werknemer of als zelfstandige werkzaamheden verricht, uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van die Staat, ook wat betreft werkzaamheden die hij als werknemer of als zelfstandige verricht op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat.

Artikel 8. Gedetacheerde werknemers

 • 1 Indien een persoon in dienst van een werkgever die is gevestigd op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, door deze werkgever wordt uitgezonden naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat voor een periode van niet langer dan twee jaar, blijft deze persoon uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de eerste Verdragsluitende Staat, alsof hij op het grondgebied van de eerste Verdragsluitende Staat werkzaam was.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien een persoon, die door een werkgever van het grondgebied van een Verdragsluitende Staat naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat is gezonden, op het grondgebied van de laatste Verdragsluitende Staat tevens een dienstbetrekking vervult bij een andere, op dit grondgebied gevestigde werkgever.

Artikel 9. Zeelieden en luchtvaartpersoneel

 • 1

  • a. Een persoon die werkzaam is als officier of als bemanningslid van een schip dat onder Chileense vlag vaart en die verzekerd is krachtens de wetgeving van beide Verdragsluitende Staten, is uitsluitend onderworpen aan de Chileense wetgeving.

  • b. Een persoon die werkzaam is als officier of als bemanningslid van een schip dat niet onder Chileense vlag vaart, en aan wie het loon wordt uitbetaald door een onderneming of een persoon die gevestigd is op het grondgebied van Nederland, is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving mits hij op het grondgebied van Nederland woont.

 • 2 Een persoon die werkzaam is als officier of als bemanningslid van een luchtvaartuig en die verzekerd is krachtens de wetgeving van beide Verdragsluitende Staten, is uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de werkgever is gevestigd.

Artikel 10. Diplomatiek en overheidspersoneel

 • 1 Dit Verdrag laat onverlet de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 en van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963.

 • 2 Op onderdanen van een van de Verdragsluitende Staten die door de Regering van een Verdragsluitende Staat tewerkgesteld zijn op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat en wier situatie niet geregeld is door de in het eerste lid genoemde Verdragen, is uitsluitend de wetgeving van de eerstgenoemde Staat van toepassing.

 • 3 De bepalingen van het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden die de in dat lid bedoelde personen vergezellen, tenzij deze gezinsleden zelf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat werkzaamheden verrichten in loondienst of als zelfstandige.

Artikel 11. Woonplaats op het grondgebied van Nederland

Voor de toepassing van de Nederlandse wetgeving wordt degene die op grond van deze Titel aan de Nederlandse wetgeving is onderworpen, geacht te wonen op het grondgebied van Nederland.

Artikel 12. Uitzonderingen

Op verzoek van de werknemer of de werkgever kunnen de bevoegde autoriteiten van de twee Verdragsluitende Staten in het belang van personen of van groepen personen een uitzondering op de bepalingen van deze Titel overeenkomen, op voorwaarde dat de betrokkene is onderworpen aan de wetgeving van één van de Verdragsluitende Staten.

TITEL III

HOOFDSTUK 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 13. Samenstelling van tijdvakken

Wanneer een persoon verzekeringstijdvakken heeft vervuld krachtens de wetgeving van beide Staten en geen aanspraak op uitkering op grond van verzekeringstijdvakken die slechts krachtens de wetgeving van één Staat zijn vervuld, telt het bevoegde orgaan van deze Staat, voor zover vereist voor het recht op uitkeringen krachtens de wetgeving die het toepast, de verzekeringsperioden die zijn vervuld krachtens de wetgeving van elk van de Staten samen, voor zover deze tijdvakken niet samenvallen.

Artikel 14. Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid

 • 1 Het bevoegd orgaan van elk van de Verdragsluitende Staten stelt de vermindering van de arbeidsgeschiktheid, noodzakelijk voor de toekenning van het invaliditeitspensioen, vast overeenkomstig de bepalingen van de door dit orgaan toegepaste wetgeving. De noodzakelijke medische onderzoeken worden verricht door het orgaan van de woon- of verblijfplaats op verzoek van het bevoegd orgaan.

 • 2 Met het oog op het vermelde in het voorgaande lid, doet het bevoegd orgaan van de Verdragsluitende Staat waar betrokkene woont of verblijft, op verzoek van het orgaan van de andere Verdragsluitende Staat, de medische rapporten en documenten waarover het beschikt, aan dit orgaan toekomen.

 • 3 Indien het Chileense bevoegd orgaan het noodzakelijk vindt dat bepaalde medische onderzoeken, waar het bijzondere belangstelling voor heeft, worden uitgevoerd in Nederland, worden de kosten voor de helft betaald door de werknemer en voor de helft door het Chileense bevoegd orgaan, uitgaande van de kosten die hiervoor in Nederland worden gemaakt.

Wanneer tegen een in Chili genomen beslissing omtrent de arbeidsongeschiktheid beroep wordt aangetekend en er als gevolg daarvan nieuwe onderzoeken noodzakelijk zijn, dan worden deze onderzoeken betaald zoals hiervoor is beschreven, behalve wanneer het beroep is ingesteld door het Chileense bevoegd orgaan of een Chileense verzekeringsmaatschappij; in een dergelijk geval worden de kosten betaald door de instantie die het beroep heeft ingesteld.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP CHILI

Artikel 15. Uitkeringen

 • 1 Degenen die aangesloten zijn bij een administratiekantoor voor pensioenfondsen financieren hun pensioen in Chili uit het saldo van hun individuele kapitaalrekening. Wanneer dit saldo ontoereikend is om een pensioen ten bedrage van het minimale, door de Staat gegarandeerde, pensioen te financieren, heeft de aangesloten persoon het recht, overeenkomstig artikel 13, om zijn verzekeringstijdvakken samen te tellen teneinde aanspraak te kunnen maken op een minimum ouderdoms- of invaliditeitsuitkering.

  Bovenstaande geldt ook voor rechthebbenden op een nabestaandenpensioen.

 • 2 Teneinde vast te stellen of is voldaan aan de vereisten die in de Chileense wetgeving worden gesteld aan het verkrijgen van een vervroegd ouderdomspensioen krachtens het Nieuwe Pensioenstelsel, worden de bij een pensioenfonds aangesloten personen aan wie op grond van de Nederlandse wetgeving een pensioen is toegekend, beschouwd als pensioengerechtigden krachtens het in het vierde lid bedoelde pensioenstelsel.

 • 3 Werknemers die aangesloten zijn bij het Nieuwe Pensioenstelsel in Chili kunnen gedurende de periode waarin zij in Nederland wonen of verblijven vrijwillig als zelfstandige bijdragen betalen aan dit stelsel, zonder dat dit van invloed is op hun verplichting tot premiebetaling krachtens de Nederlandse pensioenwetgeving.

  De werknemers die voor deze mogelijkheid hebben gekozen zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van bijdragen aan het Chileense stelsel voor prestaties bij ziekte.

 • 4 Ook degenen die zijn aangesloten bij het pensioenstelsel dat wordt beheerd door het Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid hebben het recht om, met toepassing van artikel 13, verzekeringstijdvakken samen te tellen, teneinde aanspraak te kunnen maken op pensioenuitkeringen krachtens de wetgeving die op hen van toepassing is.

 • 5 In de situaties bedoeld in het eerste en vierde lid stelt het bevoegd orgaan het bedrag van de uitkering vast alsof alle verzekeringstijdvakken vervuld zijn krachtens de wetgeving die dit orgaan toepast en, met het oog op de betaling van de uitkering, berekent dit orgaan het bedrag dat door hem moet worden betaald naar verhouding van de verzekeringstijdvakken die uitsluitend krachtens de door dit orgaan toegepaste wetgeving zijn vervuld en de totale verzekeringstijdvakken die in beide landen in aanmerking worden genomen. Wanneer de totale verzekeringstijdvakken die in beide Verdragsluitende Staten in aanmerking worden genomen de periode die krachtens de Chileense wetgeving in aanmerking moet worden genomen om aanspraak te maken op een volledig pensioen, overtreffen, worden de jaren die het voornoemde totaal overtreffen, bij deze berekening buiten beschouwing gelaten.

Artikel 16. Prestaties bij ziekte voor pensioengerechtigden

Personen die pensioenen ontvangen krachtens de Nederlandse wetgeving en die in Chili wonen of verblijven, hebben het recht om toegelaten te worden tot het Chileense ziektekostenstelsel onder dezelfde voorwaarden als Chileense pensioengerechtigden.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP NEDERLAND

Artikel 17. Vaststelling van het recht op uitkeringen

Wanneer personen die aan de wetgeving van beide Verdragsluitende Staten onderworpen zijn geweest, voldoen aan de voorwaarden krachtens de Nederlandse wetgeving voor het verkrijgen van een recht op uitkering, voor henzelf of voor hun familieleden, nabestaanden, rechtverkrijgenden of andere gerechtigden, zonder een beroep te hoeven doen op het samenstellen van tijdvakken genoemd in artikel 13, zal het Nederlandse bevoegd orgaan de hoogte van de uitkering vaststellen overeenkomstig de bepalingen van de door dit orgaan toegepaste wetgeving.

Artikel 18. Uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidswetten

Wanneer een persoon op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid met daarop volgende invaliditeit is ontstaan, onderworpen was aan de Chileense pensioenwetgeving, en gerechtigd is tot een Chileens invaliditeitspensioen, en in het verleden gedurende ten minste 12 maanden krachtens de Nederlandse invaliditeitswetgeving verzekerd is geweest, heeft hij recht op een uitkering vastgesteld volgens laatstbedoelde wetgeving, indien nodig onder toepassing van artikel 113, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

Artikel 19. Berekening van uitkeringen

 • 1 Indien het recht op uitkering is vastgesteld met toepassing van artikel 18, wordt het bedrag van de uitkering berekend naar verhouding van de totale duur van de verzekeringstijdvakken, door de betrokkene na het bereiken van de 15-jarige leeftijd vervuld krachtens de Nederlandse wetgeving, tot het tijdvak liggende tussen de datum waarop hij de 15-jarige leeftijd heeft bereikt en het tijdstip waarop zijn arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan.

 • 2 Indien de betrokkene op het tijdstip waarop zijn arbeidsongeschiktheid met daaropvolgende invaliditeit is ontstaan, werknemer was, wordt de uitkering vastgesteld volgens de bepalingen van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO). Indien dit niet het geval is, wordt de uitkering vastgesteld volgens de bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van 11 december 1975 (AAW).

 • 3 De volgende krachtens de Nederlandse wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken worden in aanmerking genomen:

  • a. verzekeringstijdvakken vervuld als werknemer krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO);

  • b. verzekeringstijdvakken vervuld krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van 11 december 1975 (AAW), voor zover deze niet samenvallen met tijdvakken vervuld krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); en

  • c. tijdvakken van arbeid en daarmee gelijkgestelde tijdvakken welke voor 1 juli 1967 in Nederland zijn vervuld.

Artikel 20. Ouderdomspensioen

 • 1 Het Nederlands bevoegd orgaan stelt het ouderdomspensioen rechtstreeks en uitsluitend vast op basis van de krachtens de Nederlandse wet, genoemd in artikel 2, eerste lid, sub B, onderdeel b, vervulde tijdvakken.

 • 2 Tijdvakken gelegen voor 1 januari 1957, gedurende welke een onderdaan van één der Verdragsluitende Staten of een in artikel 4, sub b, bedoelde persoon na het bereiken van de 15-jarige leeftijd in Nederland heeft gewoond of gedurende welke hij, in een ander land wonende, in Nederland arbeid in loondienst heeft verricht, worden mede aangemerkt als verzekeringstijdvakken indien hij niet voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse wetgeving op grond waarvan zodanige tijdvakken voor hem met verzekeringstijdvakken mogen worden gelijkgesteld.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde tijdvakken worden alleen in aanmerking genomen voor de berekening van het ouderdomspensioen indien de persoon verzekerd is geweest in de zin van artikel 6 van de Nederlandse wet genoemd in artikel 2, eerste lid, sub B, onderdeel b, en hij na het bereiken van de 59-jarige leeftijd ten minste zes jaar op het grondgebied van één of van beide Verdragsluitende Staten heeft gewoond, en alleen wanneer hij op het grondgebied van één van beide Staten woont. Deze tijdvakken worden evenwel niet in aanmerking genomen indien zij samenvallen met tijdvakken die reeds in aanmerking zijn genomen voor de berekening van een ouderdomspensioen krachtens de wetgeving van een ander land dan Nederland.

Artikel 21. Nabestaandenpensioen

 • 1 Wanneer een onderdaan van één der Verdragsluitende Staten of een in artikel 4, sub b, bedoelde persoon op het tijdstip van zijn overlijden onderworpen was aan de Chileense wetgeving en hij voordien ten minste in totaal 12 maanden krachtens de Nederlandse wetgeving inzake de weduwen- en wezenverzekering verzekerd is geweest, hebben zijn weduwe of wezen recht op een uitkering overeenkomstig de Nederlandse wetgeving en berekend overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrag van de uitkering wordt berekend naar verhouding van de totale duur van de door de overledene voor zijn 65-jarige leeftijd krachtens de Nederlandse wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken tot het tijdvak liggende tussen de datum waarop de overledene de 15-jarige leeftijd heeft bereikt en de datum van overlijden, maar uiterlijk de datum waarop hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

Artikel 21A. Kinderbijslag

 • 1 Het Nederlands bevoegd orgaan stelt de kinderbijslagen rechtstreeks en uitsluitend vast krachtens de Algemene Kinderbijslagwet.

 • 2 Personen die recht hebben op, of in aanmerking komen om recht te verkrijgen op, kinderbijslag, zijn gerechtigd die uitkering te ontvangen indien zij wonen op het grondgebied van Chili.

Artikel 21B. Uitkeringen bij ziekte

 • 1 Het Nederlands bevoegd orgaan stelt de uitkeringen bij ziekte rechtstreeks en uitsluitend vast krachtens de Ziektewet.

 • 2 Personen die recht hebben op, of in aanmerking komen om recht te verkrijgen op, een uitkering bij ziekte, zijn gerechtigd die uitkering te ontvangen indien zij wonen op het grondgebied van Chili.

TITEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 22. Administratief akkoord en verbindingsorganen

 • 1 De bevoegde autoriteiten stellen door middel van een administratief akkoord de maatregelen vast welke nodig zijn voor de toepassing van dit Verdrag.

 • 2 Teneinde de toepassing van dit Verdrag mogelijk te maken wijzen de bevoegde autoriteiten verbindingsorganen aan.

Artikel 23. Wederzijdse hulp

 • 1 De bevoegde autoriteiten van de twee Verdragsluitende Staten verstrekken elkaar zo spoedig mogelijk:

  • a. inlichtingen met betrekking tot de ter uitvoering van dit Verdrag getroffen maatregelen, en

  • b. inlichtingen met betrekking tot alle wijzigingen in hun wetgeving welke van invloed kunnen zijn op de uitvoering van dit Verdrag.

 • 2 De bevoegde autoriteiten en de bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten zijn elkaar behulpzaam bij de toepassing van dit Verdrag.

 • 3 De bevoegde autoriteiten en de bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten zijn elkaar behulpzaam als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving. Dergelijke wederzijdse hulp is kosteloos.

Artikel 24. Verificatie van aanvragen en betalingen

 • 1 Het bevoegd orgaan van de Verdragsluitende Staat waarbij een aanvraag voor een uitkering is ingediend gaat de juistheid na van de inlichtingen die betrekking hebben op de aanvrager en zijn gezinsleden en verstrekt deze bewijsstukken en ander materiaal aan het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat, zodat deze de aanvraag verder kan behandelen.

 • 2 Het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing wanneer het bevoegd orgaan van één van de Verdragsluitende Staten een verzoek indient bij het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat om een onderzoek in te stellen met als doel het vaststellen van de rechtmatigheid van betalingen die zijn verricht aan pensioengerechtigden die wonen of verblijven op het grondgebied van de respectieve Verdragsluitende Staten.

 • 3 De in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde informatie omvat ook inlichtingen met betrekking tot inkomen, gezinssituatie en gezondheidstoestand.

 • 4 Wat betreft Chili zullen de in de vorige leden bedoelde inlichtingen verstrekt worden door het Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid. Niettemin zullen inlichtingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de aanvrager of zijn gezinsleden worden verstrekt door de bevoegde gezondheidsdienst.

 • 5 De bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten kunnen zich rechtstreeks wenden tot elkaar en tot hun respectieve pensioengerechtigden of hun vertegenwoordigers.

 • 6 De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers en de bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten kunnen de autoriteiten op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat rechtstreeks om inlichtingen verzoeken, met als doel het recht op uitkering van en de rechtmatigheid van betalingen aan de respectieve pensioengerechtigden van de Verdragsluitende Staten vast te stellen.

Artikel 25. Identificatie

Om het recht op uitkering en de rechtmatigheid van de betaling krachtens de Nederlandse wetgeving te kunnen vaststellen is een persoon op wie dit Verdrag van toepassing is, verplicht zich te identificeren bij het Chileense bevoegde orgaan door middel van een officieel identiteitsbewijs.

Het Chileense bevoegde orgaan identificeert de persoon naar behoren aan de hand van het door hem getoonde identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is een paspoort of ieder ander geldig legitimatiebewijs dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de woonplaats van betrokkene. Het Chileense bevoegde orgaan stelt het Nederlandse bevoegde orgaan ervan in kennis dat de identiteit naar behoren is vastgesteld door een kopie te zenden van het identiteitsbewijs.

Artikel 26. Terugvordering van onverschuldigde betalingen

 • 1 De Verdragsluitende Staten erkennen elkaars administratieve of rechterlijke beslissingen met betrekking tot de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen verstrekt krachtens hun wetgeving, op voorwaarde dat tegen dergelijke beslissingen geen beroep meer kan worden ingesteld voor een nationale rechter.

 • 2 De Verdragsluitende Staten zijn elkaar behulpzaam bij de tenuitvoerlegging van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde beslissingen.

 • 3 Op verzoek van een bevoegd orgaan of van het orgaan dat voor dit doel is aangewezen bevordert het andere bevoegd orgaan administratieve of rechterlijke procedures teneinde de in het eerste lid van dit artikel bedoelde beslissingen ten uitvoer te leggen. De kosten van deze procedure worden vergoed door het orgaan dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4 Wat betreft Chili, is de wettelijke vertegenwoordiger van de Nederlandse bevoegde organen met het oog op het bevorderen van de hiervoor genoemde rechterlijke procedures, het Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid.

 • 5 Wanneer bij de vaststelling of de herziening van de uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of overlijden krachtens het Verdrag, het bevoegd orgaan van één van de Verdragsluitende Staten aan een rechthebbende op uitkeringen een groter bedrag heeft uitbetaald dan dat waarop deze recht heeft, kan dit orgaan aan het bevoegde orgaan van de andere Staat dat overeenkomstige uitkeringen aan deze rechthebbende verschuldigd is, verzoeken het te veel betaalde bedrag in te houden op de aan bedoelde rechthebbende nog verschuldigde achterstallige betalingen. Laatstgenoemd orgaan houdt de nog verschuldigde betalingen in op de wijze en binnen de grenzen als bepaald in de door dit orgaan toegepaste wetgeving en maakt het ingehouden bedrag over aan het orgaan dat de vorderingen heeft. Voor zover het te veel betaalde niet kan worden ingehouden op de nog verschuldigde betalingen is het zesde lid van dit artikel van toepassing.

 • 6 Wanneer het orgaan van een Verdragsluitende Staat aan een rechthebbende op uitkeringen een groter bedrag heeft uitbetaald dan dat waarop hij recht heeft, kan dit orgaan, op de wijze en binnen de grenzen als bepaald in de door dit orgaan toegepaste wetgeving, aan het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Staat dat uitkeringen aan deze rechthebbende verschuldigd is, verzoeken het te veel betaalde bedrag in te houden op de bedragen die het aan bedoelde rechthebbende betaalt. Laatstgenoemd orgaan houdt het bedrag in op de wijze en binnen de grenzen als voor een dergelijke schuldvergelijking is bepaald bij de wetgeving die door dit orgaan wordt toegepast, alsof het door dit orgaan zelf te veel betaalde bedragen betreft, en maakt het ingehouden bedrag over aan het orgaan dat vorderingen heeft.

Artikel 27. Premie-inning

 • 1 De Verdragsluitende Staten erkennen elkaars beslissingen inzake premie-inning krachtens hun nationale wetgeving, mits tegen deze beslissingen geen hoger beroep meer kan worden ingesteld voor een nationale rechter.

 • 2 De Verdragsluitende Staten zijn elkaar behulpzaam bij de tenuitvoerlegging van de in het eerste lid van dit artikel genoemde beslissingen.

 • 3 Op verzoek van een bevoegd orgaan, bevordert het andere bevoegde orgaan of het orgaan dat daartoe is aangewezen, administratieve en rechterlijke procedures voor de tenuitvoerlegging van beslissingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De kosten van deze procedures worden vergoed door het orgaan dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4 Wat Chili betreft zullen de in het eerste lid bedoelde beslissingen een executoriaal karakter hebben.

  Wat betreft Chili, is de wettelijke vertegenwoordiger van de Nederlandse bevoegde organen met het oog op het bevorderen van de hiervoor genoemde rechterlijke procedures, het Instituut voor de Normalisatie van de sociale zekerheid.

Artikel 28. Termijn voor het indienen van aanvragen, beroepschriften en andere documenten

Aanvragen, beroepschriften of andere documenten welke krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend bij de bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan van die Verdragsluitende Staat, maar die in plaats daarvan binnen dezelfde termijn zijn ingediend bij de bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat, worden geacht op tijd te zijn ingediend.

In zodanig geval vermeldt de bevoegde autoriteit of het bevoegd orgaan waarbij de aanvraag of het beroepschrift is ingediend, de datum van ontvangst van het document en zendt het onverwijld aan het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Staat.

Artikel 29. Indienen van aanvragen

Elke aanvraag voor een uitkering die is ingediend krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat wordt beschouwd als een aanvraag voor een uitkering krachtens de wetgeving van de andere Staat, op voorwaarde dat betrokkene op het moment waarop de aanvraag wordt ingediend, verklaart dat hij of zij verzekeringstijdvakken heeft vervuld krachtens de wetgeving van die Staat.

Artikel 30. Vrijstelling van betaling

Indien de wetgeving van een Verdragsluitende Staat bepaalt dat een document dat wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan van die Verdragsluitende Staat geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van de betaling van kosten of heffingen, daarin begrepen consulaire rechten en administratieve kosten, is deze vrijstelling eveneens van toepassing op gelijksoortige documenten die voor de toepassing van dit Verdrag worden ingediend bij de bevoegde autoriteit of een bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat.

Artikel 31. Taal

 • 1 Correspondentie tussen de bevoegde autoriteiten en de bevoegde organen, en aanvragen van particulieren die betrekking hebben op de toepassing van dit Verdrag mogen zijn gesteld in de Nederlandse, Spaanse of Engelse taal.

 • 2 De aanvragen en documenten die worden ingediend voor de toepassing van dit Verdrag mogen niet worden afgewezen op grond van het feit dat zij zijn gesteld in één van de in het vorige lid genoemde talen.

Artikel 32. Koersen

 • 1 Betalingen krachtens dit Verdrag kunnen deugdelijk worden gedaan in de munteenheid van de Verdragsluitende Staat die de betaling doet of in US dollars.

 • 2 De uit dit Verdrag voortvloeiende overmaking van gelden geschiedt volgens de overeenkomsten die op het tijdstip van overmaking ter zake tussen de Verdragsluitende Staten van kracht zijn.

 • 3 Wanneer door een Verdragsluitende Staat bepalingen worden ingevoerd die ten doel hebben het wisselen of de uitvoer van valuta te beperken, stellen de Regeringen van beide Verdragsluitende Staten onverwijld de nodige maatregelen vast om het overmaken van door elk van beide Verdragsluitende Staten uit hoofde van dit Verdrag verschuldigde geldsommen te waarborgen.

Artikel 33. Geschillenbeslechting

 • 1 Geschillen tussen de beide Verdragsluitende Staten betreffende de interpretatie en de toepassing van dit Verdrag worden zoveel mogelijk door onderhandelingen tussen de bevoegde autoriteiten beslecht.

 • 2 Indien het geschil niet binnen zes maanden gerekend vanaf de dag waarop het eerste verzoek om besprekingen is gedaan, kan worden beslecht, kan elk van beide Verdragsluitende Staten de zaak voor een bindende scheidsrechterlijke beslissing voorleggen aan een scheidsgerecht waarvan de samenstelling en de procedure door de Verdragsluitende Staten worden vastgesteld. De beslissing van het scheidsgerecht is niet vatbaar voor beroep en is voor de Verdragsluitende Staten bindend.

Artikel 34. Aanvullende verdragen

Dit Verdrag kan in de toekomst worden gewijzigd door aanvullende verdragen, die vanaf hun inwerkingtreding worden beschouwd als een integrerend bestanddeel van dit Verdrag. Aan dergelijke aanvullende verdragen kan terugwerkende kracht worden toegekend indien dit daarin is aangegeven.

TITEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 35. Erkenning van eerdere tijdvakken en gebeurtenissen

 • 1 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op gebeurtenissen die van belang zijn voor rechten krachtens de wetgeving van één van de Verdragsluitende Staten en die zich hebben voorgedaan voor de inwerkingtreding ervan. Er kunnen krachtens dit Verdrag echter geen uitkeringen worden verleend over een tijdvak voorafgaande aan de inwerkingtreding. Desalniettemin worden verzekerings-tijdvakken die vervuld zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag in aanmerking genomen voor de vaststelling van een recht op uitkering.

 • 2 Beslissingen die voor de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn genomen, zijn niet van invloed op rechten die op grond van dit Verdrag ontstaan.

 • 3 De toepassing van dit Verdrag mag niet leiden tot vermindering van het bedrag van reeds voor de inwerkingtreding ervan vastgestelde uitkeringen.

 • 4 De bepalingen van dit Verdrag zijn alleen van toepassing op aanvragen om uitkeringen die worden ingediend op of na de datum waarop dit Verdrag in werking treedt.

 • 5 Het in artikel 8, eerste lid, bedoelde tijdvak van arbeid wordt gemeten vanaf de datum waarop dit Verdrag in werking treedt.

Artikel 36. Inwerkingtreding en kennisgeving

Beide Verdragsluitende Staten stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun respectieve interne juridische vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

Artikel 37. Opzegging

 • 1 Dit Verdrag wordt gesloten voor onbepaalde tijd en blijft van kracht tot het einde van het kalenderjaar volgende op het jaar waarin één van de Verdragsluitende Staten de andere Verdragsluitende Staat schriftelijk in kennis heeft gesteld van de beëindiging ervan.

 • 2 Indien dit Verdrag wordt beëindigd blijven de rechten betreffende aanspraak op of betaling van uitkeringen die krachtens dit Verdrag zijn verkregen, gehandhaafd; voor opgebouwde aanspraken treffen de Verdragsluitende Staten regelingen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Santiago, Chili, op tien januari negentienhonderdenzesennegentig, in de Nederlandse en Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A. P. W. MELKERT

Voor de Republiek Chili

(w.g.) M. F. AMUNÁTEGUI

Administratief Akkoord voor de toepassing van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

Overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend in Santiago de Chile, op 10 januari 1996, hierna te noemen „het Verdrag":

zijn de Nederlandse en de Chileense bevoegde autoriteiten:

 • voor Nederland, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • voor Chili, de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg

het volgende Administratief Akkoord overeengekomen:

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

De woorden en uitdrukkingen in dit Administratief Akkoord hebben de betekenis die eraan is toegekend in artikel 1 van het Verdrag.

Artikel 2. Verbindingsorganen

 • 1 Voor de toepassing van het Verdrag worden de volgende verbindingsorganen aangewezen:

  • (A) in Chili:

   • a. voor aangeslotenen bij het Nieuwe Pensioenstelsel: de Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen;

   • b. voor aangeslotenen bij stelsels die beheerd worden door het Instituut voor de Normalisatie van de Sociale Zekerheid: de Inspectie van de Administratiekantoren van de Sociale Zekerheid.

  • (B) in Nederland:

   • a. voor invaliditeitsuitkeringen: de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam;

   • b. voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen;

   • c. voor de administratie met betrekking tot de artikelen 7, 8 en 12 van het Verdrag: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen.

 • 2 De bevoegde autoriteiten van de beide Verdragsluitende Staten mogen na wederzijdse overeenstemming andere verbindingsorganen aanwijzen.

 • 3 De verbindingsorganen stellen gezamenlijk de voor de uitvoering van het Verdrag en dit Administratief Akkoord benodigde formulieren vast.

DEEL II. TOEPASSING VAN TITEL II VAN HET VERDRAG

Artikel 3. Toepasselijke wetgeving

 • 1 In de situaties als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 12 van het Verdrag geven de bevoegde autoriteiten, de bevoegde organen of de verbindingsorganen van de Verdragsluitende Staat waarvan de wetgeving van toepassing is, al naargelang het geval, op verzoek van de werkgever of de werknemer, een verklaring af waarin staat dat de desbetreffende werknemer onderworpen blijft aan de sociale zekerheidswetgeving van het uitzendende land, alsof hij in dat land zijn werkzaamheden verricht.

  In Nederland wordt deze verklaring afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen.

  In Chili wordt deze verklaring afgegeven door het verbindingsorgaan dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten.

 • 2

  • a. De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt verstrekt aan de werknemer en de werkgever. Beiden moeten die verklaring bewaren om hiermede de sociale zekerheidssituatie van de werknemer te kunnen bewijzen in het land waar hij zijn werkzaamheden uitvoert.

  • b. Wanneer de Nederlandse wetgeving van toepassing is op een werknemer, wordt een kopie van de verklaring naar de Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen gezonden.

   Wanneer de Chileense wetgeving van toepassing is op een werknemer, wordt een kopie van de verklaring naar de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen gezonden.

DEEL III. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG

Artikel 4. Bevoegd orgaan

Voor de toepassing van de bepalingen van Titel III van het Verdrag worden de volgende bevoegde organen benoemd:

 • 1 in Chili:

  • a. wat de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en invaliditeitsuitkeringen betreft:

   • voor aangeslotenen bij het Nieuwe Pensioenstelsel: de Administratiekantoren voor Pensioenfondsen;

   • voor aangeslotenen bij de oude voorzieningenstelsels: het Instituut voor de Normalisatie van de Sociale Zekerheid.

  • b. wat de vaststelling van de mate van invaliditeit betreft:

   • de bevoegde Medische Commissie van de Inspectie van de Administratiekantoren van Pensioenfondsen, voor aangeslotenen bij het Nieuwe Pensioenstelsel;

   • de Commissie voor Preventieve Geneeskunde en Invaliditeit van de bevoegde Gezondheidsdienst, voor aangeslotenen bij het Instituut voor de Normalisatie van de Sociale Zekerheid;

   • de Commissie voor Preventieve Geneeskunde en Invaliditeit van de Centrale Gezondheidsdienst, voor aangeslotenen bij de oude voorzieningenstelsels die niet in Chili wonen en voor personen die in Chili niet aangesloten zijn bij een sociale voorzieningsorgaan.

  • c. wat de betaling van bijdragen voor prestaties bij ziekte betreft (artikel 16 van het Verdrag):

   • de instellingen voor Sociale Gezondheidsvoorzieningen; en

   • het Nationale Gezondheidsfonds.

 • 2 in Nederland:

  • a. wat de invaliditeitsuitkeringen betreft: de bedrijfsvereniging waarbij de werkgever van de verzekerde is aangesloten;

  • b. wat de toepassing van de artikelen 18 en 19 van het Verdrag betreft: de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam;

  • c. wat de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen betreft: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen.

Artikel 5. Aanvraag om uitkeringen

 • 1

  • a. Personen die in Chili wonen en die een uitkering aanvragen uitsluitend krachtens de Nederlandse wetgeving kunnen deze aanvraag indienen bij één van de Chileense verbindingsorganen, dat de aanvraag zal doorsturen naar het Nederlandse verbindingsorgaan. Het Chileense verbindingsorgaan zal de datum waarop de aanvraag is ingediend vermelden en zal, zo veel mogelijk, de juistheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens verifiëren, in overeenstemming met artikel 24 van het Verdrag.

  • b. Wanneer een pensioen wordt aangevraagd krachtens de wetgeving van beide Verdragsluitende Staten, zal de aanvraag worden ingediend bij het Chileense bevoegd orgaan, dat haar via het Chileense verbindingsorgaan dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten, naar het Nederlandse verbindingsorgaan zal sturen. De aanvraag vermeldt de datum waarop zij is ingediend en bevat alle informatie die het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat nodig heeft om de aanvraag te kunnen behandelen.

 • 2

  • a. Personen die in Nederland wonen en die een uitkering aanvragen uitsluitend krachtens de Chileense wetgeving kunnen deze aanvraag indienen bij het Nederlandse verbindingsorgaan, dat de aanvraag zal doorsturen naar het Chileense verbindingsorgaan dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten. Het Nederlandse verbindingsorgaan zal de datum waarop de aanvraag is ingediend vermelden en zal, zo veel mogelijk, de juistheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens verifiëren, in overeenstemming met artikel 24 van het Verdrag.

  • b. Wanneer een pensioen wordt aangevraagd krachtens de wetgeving van beide Verdragsluitende Staten, zal de aanvraag worden ingediend bij het Nederlandse verbindingsorgaan, dat haar naar het Chileense verbindingsorgaan zal sturen. De aanvraag vermeldt de datum waarop zij is ingediend en bevat alle informatie die het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat nodig heeft om de aanvraag te kunnen behandelen.

 • 3 De datum van ontvangst van een aanvraag of een ander document dat bij het ene verbindingsorgaan of bevoegd orgaan is ingediend wordt beschouwd als de datum waarop deze is ontvangen door het verbindingsorgaan of bevoegd orgaan van de andere Staat.

Artikel 6. Gegevens met betrekking tot tijdvakken van arbeid of van verzekering

Ten einde op basis van Titel III, hoofdstuk 2 en 3, van het Verdrag het recht op een pensioen of de berekening daarvan te kunnen vaststellen, verstrekt het bevoegd orgaan van de ene Verdragsluitende Staat op verzoek van het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat de geverifieerde gegevens met betrekking tot tijdvakken van arbeid of van verzekering die krachtens de door hem toegepaste wetgeving zijn vervuld, en tevens elk andere beschikbare informatie die wordt gevraagd.

Artikel 7. Betaling van uitkeringen

 • 1 De bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten betalen op grond van dit Verdrag de toegekende uitkeringen direct uit aan de uitkeringsgerechtigden.

 • 2 De bevoegde organen van de Verdragsluitende Staten kunnen, in onderlinge overeenstemming, voorzien in andere wijzen van betaling.

 • 3 De betaling van de uitkeringsbedragen vindt plaats op de datum die daartoe is voorzien in de nationale wetgeving die wordt toegepast door het orgaan dat de uitkering verstrekt.

Artikel 8. Medische onderzoeken en administratieve controles

 • 1

  • a. Voor zover wettelijk is toegestaan verstrekt het bevoegd orgaan van een Verdragsluitende Staat, op verzoek van het bevoegd orgaan van de andere Verdragsluitende Staat, aan dit laatste medische verklaringen en andere informatie aan de hand waarvan de arbeidsongeschiktheid van de aanvrager of toekomstige ontvanger van de uitkering kan worden vastgesteld.

  • b. Dergelijke medische verklaringen en andere informatie worden verstrekt door:

   • wat Chili betreft, het verbindingsorgaan dat verbonden is met het sociale voorzieningsorgaan waarbij de werknemer is aangesloten;

   • wat Nederland betreft, door het bevoegd orgaan;

   • wanneer er in Nederland geen bevoegd orgaan is, de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.

 • 2 Indien het bevoegd orgaan van een Verdragsluitende Staat verzoekt om een aanvrager of een toekomstige ontvanger van een uitkering, die woont op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat, aan een aanvullend medisch onderzoek te onderwerpen, zal het bevoegd orgaan van de laatstgenoemde Staat op het verzoek van het eerstgenoemde bevoegd orgaan er zorg voor dragen dat het onderzoek wordt uitgevoerd. De hiervoor genoemde onderzoeken en andere medische informatie worden medegedeeld op het formulier dat overeenkomstig de bepalingen van in artikel 2 van dit Administratief Akkoord daartoe ontworpen zal worden.

 • 3

  • a. Wat Chili betreft, worden de kosten van deze onderzoeken en medische verklaringen gedragen zoals bepaald in artikel 14, derde lid, van het Verdrag en onmiddellijk na ontvangst van een specificatie van de kosten vergoed.

  • b. Wanneer het Nederlandse bevoegd orgaan het noodzakelijk acht dat bepaalde medische onderzoeken waarvoor het een specifieke belangstelling heeft, worden uitgevoerd in Chili, zullen de kosten daarvan door het Nederlandse bevoegd orgaan worden gedragen.

 • 4 Onverminderd het voorgaande behouden de bevoegde organen het recht om de desbetreffende persoon te laten onderzoeken door een arts van hun keuze in de Staat waar zij hun woonplaats hebben.

 • 5 Het bevoegd orgaan van de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de aanvrager of ontvanger van een krachtens de wetgeving van de andere Verdragsluitende Staat toegekende uitkering, woont of verblijft, verricht op verzoek van het bevoegd orgaan van de laatstgenoemde Staat administratieve controles nodig voor het vaststellen van omstandigheden die kunnen leiden tot de toekenning, voortzetting, schorsing of beëindiging van een uitkering. De bevoegde organen van de Verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de aanvrager of ontvanger van een krachtens de wetgeving van de andere Verdragsluitende Staat toegekende uitkering, woont of verblijft, zullen voor deze controle geen kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Prestaties bij ziekte voor pensioengerechtigden

 • 1 In het geval als bedoeld in artikel 16 van het Verdrag moet de voorwaarde dat iemand beschouwd moet worden als pensioengerechtigde, worden bevestigd door middel van een verklaring die wordt afgegeven door het Nederlandse bevoegd orgaan dat de uitkering heeft toegekend, en waarin de datum moet worden vermeld per wanneer de uitkering is toegekend, alsmede het bedrag van de uitkering ten tijde van de datum waarop de verklaring is afgegeven.

 • 2 Deze verklaring wordt overgelegd aan één van de Chileense verbindingsorganen, dat het uitkeringsbedrag zal omrekenen in de in dat land geldende muntwaarde, en het zal vermelden op een hiervoor speciaal ontworpen formulier, op basis waarvan de belanghebbende persoon gezondheidszorgbijdragen kan betalen aan het desbetreffende orgaan.

Artikel 10. Mededeling van de beslissing en inlichtingen over een pensioenaanvraag

De bevoegde organen zullen elkaar hun besluiten mededelen omtrent de pensioenaanvragen ingediend op grond van het Verdrag, waarbij zij het volgende moeten vermelden:

 • in geval van afwijzing van het pensioen, de aard van de uitkering en de grond waarop deze is afgewezen;

 • in geval van toekenning van het pensioen, het type uitkering en de eerste betaaldatum.

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 11. Bijstand en informatie

 • 1 Het verbindingsorgaan van het land waar een aanvrager woont is deze persoon behulpzaam bij het indienen van de aanvraag om een uitkering krachtens de wetgeving van de andere Verdragsluitende Staat, en zal, voor zover mogelijk, het verbindingsorgaan in de andere Staat op de hoogte stellen van alle veranderingen van omstandigheden waarvan het kennis draagt en die relevant kunnen zijn voor de betaling. Dezelfde bijstand zal worden verstrekt wanneer een aanvrager in beroep gaat tegen een beslissing van een orgaan van de andere Verdragsluitende Staat.

 • 2 De verbindingsorganen zullen modelformulieren en andere documenten opstellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit Akkoord.

Artikel 12. Slotbepalingen

Dit Administratief Akkoord treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag, en met dezelfde werkingsduur als het Verdrag.

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, op 4 december 1996, in de Nederlandse en Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Nederlandse bevoegde autoriteit

(w.g.) A. P. W. MELKERT

Voor de Chileense bevoegde autoriteit

(w.g.) GERMÁN MOLINA

Terug naar begin van de pagina