Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, Genève, 06-10-1995

Geldend van 28-07-1996 t/m heden

Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

Authentiek : EN

Third Protocol to the General Agreement on Trade in Services

Members of the World Trade Organization whose Schedules1 of Specific Commitments to the General Agreement on Trade in Services relating to movement of natural persons are annexed to this Protocol,

Having carried out negotiations under the terms of the Ministerial Decision on Negotiations on Movement of Natural Persons adopted at Marrakesh on 15 April 1994,

Having regard to the results of such negotiations,

Having regard to the Decision on the Movement of Natural Persons adopted by the Council for Trade in Services on 30 June 1995,

Agree as follows:

1

The commitments on Movement of Natural Persons annexed to this Protocol relating to a Member shall, upon the entry into force of this Protocol for that Member, replace or supplement the relevant entries on movement of natural persons in the Schedule of Specific Commitments of that Member.

2

This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by Members concerned until 30th June 1996.

3

This Protocol shall enter into force on the 30th day after 1st January 1996 for those Members which have accepted it by that date, and for those accepting it after that date, which date shall not be beyond 30th June 1996, it shall enter into force on the 30th day following the date of each acceptance. If a Member whose schedule is annexed to this Protocol does not accept it by that date, the matter shall be referred to the Council for Trade in Services for consideration and appropriate action.

4

This Protocol shall be deposited with the Director-General of the World Trade Organization. The Director-General shall promptly furnish to each Member a certified copy of this Protocol and notifications of acceptances thereof pursuant to paragraph 3.

5

This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

DONE at Geneva this sixth day of October one thousand nine hundred and ninety-five, in a single copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic, except as otherwise provided for in respect of the Schedules annexed hereto.

Vertaling : NL

Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

De Leden van de Wereldhandelsorganisatie van wie de Lijsten van specifieke verbintenissen2 van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten betreffende het verkeer van natuurlijke personen als Bijlage bij dit Protocol zijn gevoegd,

Na onderhandelingen onder de voorwaarden van het Ministeriële Besluit betreffende onderhandelingen over het verkeer van natuurlijke personen, aangenomen te Marrakesh op 15 april 1994,

Gezien de uitkomst van deze onderhandelingen,

Gezien het Besluit betreffende het verkeer van natuurlijke personen, aangenomen door de Raad voor de Handel in Diensten op 30 juni 1995,

Komen het volgende overeen:

1

De bepalingen inzake het verkeer van natuurlijke personen in de Lijst van specifieke verbintenissen van een Lid, worden bij de inwerkingtreding van dit Protocol ten aanzien van dat Lid, vervangen of aangevuld door de verbintenissen betreffende het verkeer van natuurlijke personen die als bijlage bij dit Protocol zijn gevoegd.

2

Dit Protocol staat open voor aanvaarding, door ondertekening of op andere wijze voor de betrokken Leden, tot en met 30 juni 1996.

3

Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag volgend op 1 januari 1996 voor die Leden die het vóór die datum hebben aanvaard, en voor die leden die het na die datum aanvaarden, doch niet na 30 juni 1996, treedt dit Protocol in werking 30 dagen na de datum van de aanvaarding. Indien een Lid wiens Lijst als bijlage bij dit Protocol is gevoegd, dit Protocol op die datum niet heeft aanvaard, wordt de zaak doorverwezen naar de Raad voor de Handel in Diensten ter bestudering en voor het treffen van gepaste maatregelen.

4

Dit Protocol wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie. De Directeur-Generaal doet aan elk Lid onverwijld een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit Protocol toekomen, alsmede kennisgevingen van aanvaarding hiervan overeenkomstig het derde lid.

5

Dit Protocol wordt geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het Handvest van de Verenigde Naties.

GEDAAN te Genève, op zes oktober negentienhonderd vijfennegentig, in een enkel exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, zijnde alle teksten authentiek, behoudens waar anders bepaald ten aanzien van de bij dit Protocol gevoegde Lijsten.

  1. [Red: De lijsten zijn niet afgedrukt, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

    ^ [1]
  2. [Red: De lijsten zijn niet afgedrukt, maar liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina