Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] en die hebben toebehoord aan Nederlandse staatsburgers, Rabat, 14-02-1995

Geldend van 05-06-1997 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko houdende de regeling van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de overdracht aan de Marokkaanse Staat van landbouwgronden of gronden die voor de landbouw waren bestemd en die hebben toebehoord aan Nederlandse staatsburgers

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko houdende de regeling van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de overdracht aan de Marokkaanse Staat van landbouwgronden of gronden die voor de landbouw waren bestemd en die hebben toebehoord aan Nederlandse staatsburgers

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko, enerzijds geleid door de wens hun banden van vriendschap en samenwerking aan te halen en anderzijds zich ervan bewust dat daartoe een definitieve oplossing dient te worden gezocht voor bepaalde financiële kwesties tussen de beide landen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Regering van het Koninkrijk Marokko betaalt aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden een totale en forfaitaire schadevergoeding voor de Nederlandse agrarische goederen, rechten en belangen in Marokko, vallende onder de bepalingen van het Koninklijk Besluit (dahir) houdende wet nr. 1.73.213 d.d. 26 moharrem 1393, overeenkomend met 2 maart 1973, betreffende de overdracht aan de Marokkaanse Staat van landbouwgronden of gronden die voor de landbouw waren bestemd, toebehorend aan buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel 2

In de zin van deze Overeenkomst worden als Nederlands beschouwd de agrarische goederen, rechten en belangen die op het tijdstip van de overdracht in welke vorm dan ook, direkt dan wel indirekt hebben toebehoord aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen van Nederlandse nationaliteit.

Artikel 3

Het bedrag van de totale en forfaitaire schadevergoeding beloopt 249.657 Dh. Dit bedrag wordt gestort binnen één maand na het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst op de rekening van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Algemene Bank Marokko te Rabat onder nummer 27.30.413.

Artikel 4

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden is belast met de verdeling van de in deze Overeenkomst vastgestelde schadevergoeding. Daartoe verstrekken de bevoegde Marokkaanse autoriteiten aan de diensten van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Rabat alle beschikbare documenten die deze verdeling zouden kunnen vergemakkelijken.

Artikel 5

Met ingang van de ondertekening van deze Overeenkomst verbindt elk der beide Regeringen zich ertoe, behoudens de nakoming door de andere Regering van de op haar rustende verplichtingen, bij de andere Regering of bij een arbitrale of gerechtelijke instantie eventuele vorderingen van haar staatsburgers met betrekking tot de goederen die zijn overgedragen krachtens het in artikel 1 bedoelde Koninklijk Besluit, niet in te dienen of deze te ondersteunen.

Artikel 6

Door de betaling van de totale en forfaitaire schadevergoeding die is vastgesteld in artikel 3, beschouwt de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden alle in artikel 1 en 2 van deze Overeenkomst aangegeven vorderingen als definitief en integraal geregeld. Deze regeling ontslaat de Marokkaanse Staat van alle verplichtingen jegens de Nederlandse Staat alsmede jegens de belanghebbende Nederlandse natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel 7

Deze Overeenkomst treedt in werking op het tijdstip waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat is voldaan aan de daartoe vereiste grondwettelijke procedures.

GEDAAN te Rabat, op 14 februari 1995 in twee originele exemplaren in de Nederlandse, de Arabische en de Franse taal, welke drie teksten gelijkelijk gezaghebbend zijn.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) H. P. VAN SOEST

Voor de Regering van het Koninkrijk Marokko,

(S.) MOHAMED MUSTAPHA BEN KHALDOUN

Terug naar begin van de pagina