Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk [...] van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, Boekarest, 06-06-1995

Geldend van 01-10-2006 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen

De Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, die op grond van de op 11 april 1960 tussen hen gesloten Overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied gemeenschappelijk optreden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds,

ernaar strevend de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen in een geest van samenwerking en op basis van wederkerigheid te vergemakkelijken teneinde het vrije personenverkeer te vereenvoudigen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Roemeense Regering neemt op verzoek van de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse Regering, zonder formaliteiten, de persoon over die niet of niet meer voldoet aan de op het grondgebied van België, Luxemburg of Nederland geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf, voor zover vaststaat of aangenomen kan worden dat hij de Roemeense nationaliteit heeft.

 • 2 Het bezit van de Roemeense nationaliteit kan worden vastgesteld of verondersteld aan de hand van de gegevens, genoemd in Aanhangsel I van deze Overeenkomst.

 • 3 Verzoeken tot overname worden schriftelijk ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Roemenië en worden beantwoord binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek. Het antwoord wordt schriftelijk verstrekt. Elke weigering wordt met redenen omkleed.

 • 4 De Belgische, Luxemburgse of Nederlandse Regering neemt deze persoon onder dezelfde voorwaarden terug, indien uit een later onderzoek blijkt, dat deze op het moment van de verwijdering van het Belgische, Luxemburgse of Nederlandse grondgebied niet de Roemeense nationaliteit had.

 • 5 De Roemeense ambassade of de Roemeense consulaire vertegenwoordiging in België, Luxemburg of Nederland geeft op verzoek van de bevoegde Belgische, Luxemburgse of Nederlandse autoriteiten onverwijld de voor de teruggeleiding van de over te nemen personen benodigde reisdocumenten af.

Artikel 2

 • 1 De Belgische, Luxemburgse of Nederlandse Regering neemt op verzoek van de Roemeense Regering, zonder formaliteiten, de persoon over die niet of niet meer voldoet aan de op het grondgebied van Roemenië geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf, voor zover vaststaat of aangenomen kan worden dat hij de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit heeft.

 • 2 Het bezit van de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit kan worden vastgesteld of verondersteld aan de hand van de gegevens, genoemd in Aanhangsel II van deze Overeenkomst.

 • 3 Verzoeken tot overname worden schriftelijk ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van België of het Ministerie van Justitie van Luxemburg of Nederland, naar gelang de aard van het geval, en worden beantwoord binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek. Het antwoord wordt schriftelijk verstrekt. Elke weigering wordt met redenen omkleed.

 • 4 De Roemeense Regering neemt deze persoon onder dezelfde voorwaarden terug, indien uit een later onderzoek blijkt, dat deze op het moment van de verwijdering van het grondgebied van Roemenië niet de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit had.

 • 5 De Belgische, Luxemburgse of Nederlandse ambassade of de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in Roemenië geeft op verzoek van de bevoegde Roemeense autoriteiten onverwijld de voor de teruggeleiding van de over te nemen personen benodigde reisdocumenten af.

Artikel 3

De kosten van verwijdering tot aan de grens van de Staat van bestemming, alsmede de kosten verbonden aan een eventuele terugwijzing, worden gedragen door de verzoekende Partij.

Artikel 4

De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de verplichtingen, voortvloeiend uit het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.

Artikel 5

De voor de uitvoering van deze Overeenkomst vereiste administratieve afspraken, in het bijzonder met betrekking tot

 • 1 de overgavemodaliteiten;

 • 2 het aanwijzen van de voor de uitvoering van deze Overeenkomst verantwoordelijke overheidsorganen of -instanties;

 • 3 het vaststellen van de grensposten waar de overgave dient plaats te vinden,

zullen worden vastgelegd in een diplomatieke notawisseling.

Artikel 6

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Regering van Roemenië.

Artikel 7

 • 1 Deze Overeenkomst wordt ondertekend en zal worden bekrachtigd of goedgekeurd door de Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig hun onderscheidenlijke grondwettelijke bepalingen.

 • 2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akte van de laatste bekrachtiging of goedkeuring.

 • 3 Deze Overeenkomst wordt voorlopig toegepast met ingang van de eenentwintigste dag na de datum van ondertekening.

Artikel 8

 • 1 Wijzigingen van deze Overeenkomst, overeengekomen door de Overeenkomstsluitende Partijen, treden in werking op de eerste dag van de tweede maand waarin de laatste mededeling dat aan de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan, door de depositaris is ontvangen.

 • 2 Wijzigingen van de in artikel 1, tweede lid, en artikel 2, tweede lid, genoemde Aanhangselen worden schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten en treden onmiddellijk in werking.

Artikel 9

 • 1 Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan, na overleg met de andere Overeenkomstsluitende Partij, deze Overeenkomst om ernstige redenen door middel van een aan de depositaris gerichte schriftelijke kennisgeving schorsen of opzeggen.

 • 2 De schorsing of opzegging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de ontvangst van de kennisgeving door de depositaris.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de Overeenkomstsluitende Partijen, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Boekarest, op 6 juni 1995, in de Nederlandse, Franse en Roemeense taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) M. P. A. FRANK

Voor de Regering van het Koninkrijk België,

(w.g.) I. VAN STEENBERGE

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

(w.g.) M. P. A. FRANK

Voor de Regering van Roemenië

(w.g.) T. MELEŞCANU

Aanhangsel I

De Roemeense nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van een paspoort, een ander reisdocument of een door de Roemeense autoriteiten afgegeven identiteitsbewijs, indien deze documenten volledig zijn en de geldigheidsduur niet is verlopen. De Roemeense nationaliteit kan worden verondersteld aan de hand van een paspoort, een ander reisdocument of een door de Roemeense autoriteiten afgegeven identiteitsbewijs, waarvan de geldigheidsduur niet langer dan tien jaar is verlopen, een legitimatiebewijs waaruit de identiteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, een verzekeringsbewijs, betrouwbare getuigenverklaringen van andere Roemeense staatsburgers, of aan de hand van verklaringen van betrokkene zelf.

Aanhangsel II

De Belgische nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van een paspoort of een identiteitsbewijs afgegeven door de Belgische autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de geldigheidsduur niet is verlopen, of door middel van een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand betreffende de verkrijging van deze nationaliteit; zij kan worden verondersteld aan de hand van een paspoort, een ander reisdocument of een door de Belgische autoriteiten afgegeven identiteitsbewijs, waarvan de geldigheidsduur niet langer dan tien jaar verlopen is; voorts aan de hand van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen afgegeven door de bevoegde autoriteiten in Frankrijk, Luxemburg of Zwitserland ten behoeve van Belgische onderdanen die aldaar hun vaste verblijfplaats hebben, en waaruit de Belgische nationaliteit van de houder blijkt, aan de hand van een legitimatiebewijs waaruit de identiteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, een verzekeringsbewijs, betrouwbare getuigenverklaringen van andere Belgische staatsburgers, of aan de hand van verklaringen van betrokkene zelf.

De Luxemburgse nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van een paspoort of een identiteitsbewijs afgegeven door de Luxemburgse autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de geldigheidsduur niet is verlopen; zij kan worden verondersteld aan de hand van een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de Luxemburgse autoriteiten waarvan de geldigheidsduur niet langer dan tien jaar verlopen is; of aan de hand van een geldig identiteitsbewijs voor vreemdelingen waaruit de Luxemburgse nationaliteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, betrouwbare getuigenverklaringen van andere Luxemburgse staatsburgers, of aan de hand van verklaringen van betrokkene zelf.

De Nederlandse nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van een paspoort of een identiteitsbewijs afgegeven door de Nederlandse autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de geldigheidsduur ervan niet is verlopen; zij kan worden verondersteld aan de hand van een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de Nederlandse autoriteiten waarvan de geldigheidsduur niet langer dan tien jaar verlopen is, voorts aan de hand van een geldig Belgisch of Luxemburgs identiteitsbewijs voor vreemdelingen, waaruit de Nederlandse nationaliteit van de houder blijkt, aan de hand van een legitimatiebewijs waaruit de identiteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, een verzekeringsbewijs, betrouwbare getuigenverklaringen van andere Nederlandse staatsburgers, of aan de hand van verklaringen van betrokkene zelf.

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Nr. AR/229

Boekarest, 6 juni 1995

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn complimenten aan en heeft, gelet op de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen (hierna te noemen 'de Overeenkomst'), de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië, namens het Koninkrijk der Nederlanden en mede namens het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, voor te stellen dat de in artikel 5 van de Overeenkomst voorziene administratieve afspraken als volgt luiden:

Artikel I

 • 1 Verzoeken op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk ingediend en beantwoord.

 • 2 Verzoeken om overname in de zin van artikel 1, derde lid, en artikel 2, derde lid, van de Overeenkomst worden gedaan indien de Roemeense respectievelijk de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit wordt verondersteld aan de hand van de in Aanhangselen I en II bij deze Overeenkomst genoemde documenten of verklaringen. Verzoeken om reisdocumenten als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, en artikel 2, vijfde lid, van de Overeenkomst worden gedaan indien de Roemeense respectievelijk de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit is vastgesteld, anders dan aan de hand van een geldig paspoort of reisdocument of wordt verondersteld aan de hand van documenten als genoemd in de Aanhangselen I en II bij de Overeenkomst. De diplomatieke of consulaire post van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij geeft het voornoemde reisdocument onverwijld – in de regel binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek – af. Inwilliging van een verzoek om een reisdocument, maakt een verzoek om overname overbodig.

 • 3 Indien verzoeken om overname in de zin van artikel 1, derde lid, en artikel 2, derde lid, van de Overeenkomst niet worden beantwoord binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, wordt gehandeld als ware het verzoek om overname ingewilligd, tenzij het tweede lid van artikel III van toepassing is.

Artikel II

 • 1 De adressen van de autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen, welke bevoegd zijn tot het indienen en beantwoorden van verzoeken tot overname als bedoeld in artikel 1, derde lid, en artikel 2, derde lid, van de Overeenkomst zijn:

  Voor het Koninkrijk België:

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  De Meeusquare 8, bus 5

  1040 Brussel

  België

  Telefoonnummer: 0032-25126539

  Telefaxnummer: 0032-25141386

  Voor het Groothertogdom Luxemburg:

  Ministerie van Justitie

  16 Boulevard Royal

  L 2934 Luxemburg

  Telefoonnummer: 0035-24784512

  Telefaxnummer: 0035-2227661

  Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

  Ministerie van Justitie

  Immigratie- en Naturalisatiedienst

  District Zuid-West

  Postbus 30122

  2500 GC 's-Gravenhage

  Nederland

  Telefoonnummer: 0031-703703419

  Telefaxnummer: 0031-703703402

  Voor Roemenië:

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Directia Generala de Pasapoarte si a Politiei de Frontiera

  Strada Nicolae Iorga nr. 29

  Bucuresti

  Roemenië

  Telefoonnummer: 0040-16596611

  Telefaxnummer: 0040-13121500

 • 2 Verzoeken als bedoeld in het eerste lid dienen de volgende gegevens, te bevatten:

  • de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de over te nemen persoon, diens laatste verblijfplaats op het grondgebied van de aangezochte Partij;

  • voorzover bekend, de naam en voornaam van diens ouders;

  • de gegevens als bedoeld in de Aanhangselen bij de Overeenkomst aan de hand waarvan de nationaliteit van de over te nemen persoon wordt verondersteld;

  • de datum, het tijdstip en de plaats van de voorgenomen overgave.

Artikel III

 • 1 De feitelijke overname van personen door de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij ten aanzien van wie na een verzoek als bedoeld in het tweede lid van artikel II is vastgesteld dat zij voor overname in aanmerking komen, vindt plaats uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het antwoord op het verzoek is ontvangen door de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 Echter indien de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij niet in staat is een persoon binnen de in het eerste lid bedoelde termijn feitelijk over te geven, brengt zij dit onverwijld ter kennis van de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij. Zodra de feitelijke overgave van betrokkene alsnog kan plaatsvinden wordt de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij, zo mogelijk drie werkdagen voordien, in kennis gesteld van het tijdstip van de feitelijke overgave.

Artikel IV

 • 1 Verzoeken om reisdocumenten als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, en artikel 2, vijfde lid, van de Overeenkomst dienen de volgende gegevens te bevatten:

  • de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de over te nemen persoon, diens laatste verblijfplaats op het grondgebied van de aangezochte Partij;

  • voorzover bekend, de naam en voornaam van diens ouders;

  • de gegevens als bedoeld in de Aanhangselen bij de Overeenkomst aan de hand waarvan de nationaliteit van de over te nemen persoon wordt vastgesteld, anders dan aan de hand van een geldig paspoort of reisdocument, of wordt verondersteld aan de hand van documenten of verklaringen als genoemd in de Aanhangselen bij de Overeenkomst.

 • 2 Bij verzoeken als bedoeld in het eerste lid dienen twee pasfoto's van de over te nemen persoon te worden overgelegd.

 • 3 De reisdocumenten, welke op basis van een verzoek als bedoeld in het eerste lid worden afgegeven, hebben een geldigheidsduur van ten minste zes maanden.

Artikel V

 • 1 Zodra de feitelijke overgave van een persoon te wiens behoeve overeenkomstig het bepaalde in artikel IV een reisdocument is afgegeven, kan plaatsvinden, wordt de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij, zo mogelijk drie werkdagen voordien, in kennis gesteld van het tijdstip van de feitelijke overgave.

 • 2 Echter indien de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij niet in staat is een persoon voordat de geldigheidsduur van het reisdocument is verstreken feitelijk over te geven, brengt zij dit ter kennis van de aangezochte Partij. Zodra de feitelijke overgave alsnog kan plaatsvinden verstrekt de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij een nieuw reisdocument, met wederom een geldigheidsduur van zes maanden.

Artikel VI

Bij de feitelijke overgave wordt aan de aangezochte Overeenkomstsluitende Partij een proces-verbaal van overgave verstrekt, houdende de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de over te geven persoon, alsmede – in voorkomend geval – diens behoefte aan verzorging wegens ziekte of hoge leeftijd.

Artikel VII

De plaatsen waar personen op grond van de Overeenkomst feitelijk kunnen worden overgegeven en worden overgenomen zijn:

Voor het Koninkrijk België:

voor luchtverkeer: nationale luchthaven Zaventem

voor landverkeer: de door de dienst Vreemdelingenzaken aan te wijzen grensovergangen

Voor het Groothertogdom Luxemburg:

voor luchtverkeer: de luchthaven Luxemburg

voor landverkeer: aan te wijzen door de gendarmerie

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

voor luchtverkeer: de luchthaven Schiphol te Amsterdam

voor landverkeer: de door de Brigade van de KMAR te Arnhem aan te wijzen grensovergang

Voor Roemenië:

voor luchtverkeer: de luchthaven Otopeni

voor landverkeer: de grenspolitieposten

De Ambassade heeft de eer voor te stellen dat deze nota en de instemmende nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken samen de in artikel 5 van de Overeenkomst voorziene administratieve afspraken vormen.

De Ambassade maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië de hernieuwde verzekering van zijn bijzondere hoogachting te geven.

Nr. II

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Nr. H(02)/3425

Boekarest, 6 juni 1995

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota nr. AR/229 d.d. 6 juni 1995 waarmee de Ambassade, namens het Koninkrijk der Nederlanden en mede namens het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, voorstelt – gelet op de Overeenkomst tussen de Regering van Roemenië, enerzijds, en de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen (hierna te noemen „de Overeenkomst") – dat de in artikel 5 van de Overeenkomst voorziene administratieve afspraken als volgt luiden:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië gaat ermee akkoord dat de bovengenoemde nota en deze instemmende nota samen de in artikel 5 van de Overeenkomst voorziene administratieve afspraken vormen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering van zijn bijzondere hoogachting te geven.

Terug naar begin van de pagina