Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake [...] de Duitse eenwording voor de bilaterale verdragsrelaties, Bonn, 25-01-1994

Geldend van 19-07-1994 t/m heden

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de gevolgen van de Duitse eenwording voor de bilaterale verdragsrelaties

Authentiek : NL

Protocol

Tussen de delegaties van de Regering van het Koninkrijk der Neder landen en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland is op 2 en 3 juli 1991 in 's-Gravenhage, op 21 oktober 1991 en op 25 januari 1994 in Bonn overleg gevoerd met het doel, in verband met de totstandkoming van de eenheid van Duitsland, overeenstemming te bereiken over de territoriałe werkingssfeer van de volkenrechtelijke verdragen die tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland voor 3 oktober 1990 van kracht waren, alsmede over de verdere toepassing, de wijziging of het vervallen van volkenrechtelijke verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de voormalige Duitse Democratische Republiek.

Inzake de volgende kwesties werd overeenstemming vastgesteld:

 • 1. De verdragen die zijn vermeld in de door de Nederlandse zijde overgelegde lijst, die als Bijlage 1 bij dit Protocol is gevoegd, behoeven in verband met de totstandkoming van de eenheid van Duitsland niet te worden gewijzigd. Voor zover zij nog van kracht zijn, zijn zij in ongewijzigde vorm met ingang van 3 oktober 1990 van toepassing op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De lijst maakt geen aanspraak op volledigheid.

 • 2. De Vierde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951, die op 21 december 1956 in 's-Gravenhage is gesloten en die aanspraken regelt die door Nederlandse werknemers tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn verkregen, is met ingang van 3 oktober 1990 van toepassing op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. De instemming van het Koninkrijk der Nederlanden hiermee werd verleend nadat een Overeenkomst was gesloten op grond waarvan de Bondsrepubliek Duitsland aan het Koninkrijk der Nederlanden een forfaitair bedrag van 50 miljoen gulden betaalt ter dekking van de kosten, die ontstaan door de uitbreiding van het gebied waarvoor de Aanvullende Overeenkomst geldt.

 • 3. Gezien het feit dat het belastingrecht van de Bondsrepubliek Duitsland pas sinds 1 januari 1991 van toepassing is op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen, en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, met Protocollen en nota's, die op 16 juni 1959 is gesloten en door het op 13 maart 1980 in Bonn gesloten Aanvullend Protocol is gewijzigd, van toepassing op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, niet met ingang van 3 oktober 1990, maar met ingang van 1 januari 1991.

 • 4. De op 8 april 1960 gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake Nederlandse oorlogsgraven in de Bondsrepubliek Duitsland is met ingang van 3 oktober 1990 van toepassing op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, met dien verstande dat deze Overeenkomst in die zin wordt gewijzigd dat zij betrekking heeft op alle Nederlandse oorlogsgraven in de Bondsrepubliek Duitsland en dat bestaande regelingen inzake de instandhouding en het onderhoud van toepassing kunnen blijven.

 • 5. Beide zijden zijn van mening dat de volkenrechtelijke verdragen en overeenkomsten van het Koninkrijk der Nederlanden met de voormalige Duitse Democratische Republiek, die in Bijlage 2 bij dit Protocol zijn vermeld, ten gevolge van de totstandkoming van de eenheid van Duitsland op 3 oktober 1990, met inachtneming van het bepaalde in de nummers 6 en 7 zijn vervallen.

 • 6. Met betrekking tot het opnemen van de Overeenkomst inzake oorlogsgraven van 4 juli 1985 in de lijst die als Bijlage 2 bij dit Protocol is gevoegd, wordt vastgesteld dat de Overeenkomst inzake oorlogsgraven van 8 april 1960 met de Bondsrepubliek Duitsland dienovereenkomstig wordt gewijzigd en dat de Duitse zijde, zolang deze wijziging nog niet van kracht is geworden, handelt alsof de Overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland zich reeds volledig uitstrekt tot de oorlogsgraven waarop vroeger de Overeenkomst met de Duitse Democratische Republiek betrekking had.

 • 7. Met betrekking tot het opnemen van de Overeenkomst inzake het luchtvervoer van 21 juli 1976 in de lijst die als Bijlage 2 bij dit Protocol is gevoegd, wordt vastgesteld dat de respectieve Ministers van Financiën het erover eens zijn dat voor de periode van 3 oktober tot en met 31 december 1990 een regeling wordt toegepast die overeenkomt met de in artikel 11 van de genoemde Overeenkomst voorziene regeling.

Over de volgende kwestie werd geen overeenstemming vastgesteld: Met betrekking tot het Nederlands-Duitse Financiële Verdrag van 8 april 1960 en de daarbij behorende Aanvullende Overeenkomst van 14 mei 1962, die in Bijlage 3 bij dit Protocol zijn genoemd, heeft de Nederlandse zijde uiteengezet dat naar haar mening de totstandkoming van de eenheid van Duitsland de uit de Tweede Wereldoorlog ontstane Nederlandse aanspraken met betrekking tot de voormalige Duitse Democratische Republiek onverlet laat en de Nederlandse Regering niet belet dergelijke aanspraken, niettegenstaande in het bijzonder artikel 15 van het Financiële Verdrag, te doen gelden.

De Duitse zijde was daarentegen van mening dat de in het Financiële Verdrag en in de Aanvullende Overeenkomst voorziene regelingen voor het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gelden.

Dit Protocol treedt in werking zodra de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland in kennis heeft gesteld dat aan de vereiste nationale voorwaarden voor de inwerkingtreding is voldaan.

GEDAAN te Bonn, op 25 januari 1994, in twee exemplaren, in de Nederlandse en de Duitse taal.

Leider van de delegatie van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g) A. BOS

Leider van de delegatie van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland

(w.g) EITEL

Bijlage I

Datum

Titel (of aanduiding)

25-5-1816

Zevenaar

Conventie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende cessie van de districten Huissen, Zevenaar, enz.1

26-6-1816

Aken

Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen2

7-10-1816

Kleef

Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen3

23-9-1818

Emmerik

Algemeen Proces-verbaal tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen nopens de grenslijnen4

7-11-1822

Brussel

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende het vervoer langs de Heelweg5

30-10-1823

Munster

Akte tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende de afschaffing van het „ius compascui"6

2-7-1824

Meppen

Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Koning van het Verenigd Rijk Groot-Brittannië en Ierland... de Koning van Hannover...7

12-9-1825

Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen8

11-4-1827

Nadere Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen houdende wijziging van de bij Akte van 30 oktober 1823 vastgestelde gedeeltelijke grens langs Gelderland en tot afschaffing van het recht van Klauwengang langs de Munsterse grens9

21-3/23-8-1836

Hannover/ 's-Gravenhage

Verklaring tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover betreffende artikel 5 van het Grenstractaat van 2 juli 182410

23-6-1843

Emmerik

Slotprotocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover tot vaststelling van de grenslijn tussen Netterden en Vrasselt met bijlagen11

9-10/3-12-1846

's-Gravenhage/ Hannover

Nadere Verklaring tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover betreffende artikel 5 van het Grenstractaat van 2 juli 1824.12

19-11-1847

Berlijn

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende de artikelen 42 en 45 van de Grenstractaten van 26 juni 1816 en 7 oktober 181613

14/19-3-1863

's-Gravenhage/ Hannover

Verklaring uitgewisseld tussen de koninklijk Nederlandse en de koninklijk Hannoveraanse Regering betreffende de vaststelling van de grenslijn in de Dollard14

25-9-1867

Groningen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen tot wijziging van vroegere Grenstractaten (11-10-1784 en 2-7-1824) met bijbehorend Protocol15

11-12-1868

Aken

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen omtrent grensscheiding tussen de beide Rijken op enige punten langs de provincie Limburg en het district Aken16

12-8-1872

Dinxperlo

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen tot regeling der grensscheiding tussen de Nederlandse gemeente Dinxperlo en de Pruisische gemeente Süderwick17

11-12-1873

Berlijn

Overeenkomst tot regeling van de uitoefening der geneeskunst in de grensgemeenten18

23-9-1874

Leer

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen tot regeling van de indijking van de Dollard19

22-8-1879

Winterswijk

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen omtrent de grensscheiding tussen de beide Rijken onder de gemeenten Winterswijk van Nederlandse en Barlo van Pruisische zijde20

12-5-1880

Eibergen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende een grensregeling tussen Eibergen en Ammeloe21

1/31-8-1882

Aurich/ Groningen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen terzake van de vaststelling van de rijksgrens aan en in het tussen de grensstenen no. 202 en 202a begrepen deel der buiten Aa, hetwelk tengevolge van de op Nederlands gebied gebouwde Nieuwe Statenzijl verlaten en aangevuld is22 met

27-4/29-5-1883

Aurich/ Groningen

Additionele Verklaring

16-8-1883

Bentheim

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen betreffende een grenscorrectie tussen Eibergen en Ammeloe23

15-11-1889

's-Gravenhage

Verklaringen nopens de van weerszijden te nemen maatregelen tegen de z.g. handel in vrouwen en meisjes.

 

Herleving ingevolge notawisseling d.d. 31-1-1952

23-2-1898

's-Gravenhage

Overeenkomst waarbij de Overeenkomst van 11 december 1873 wordt uitgebreid tot de veeartsen24

18-4-1900

's-Gravenhage

Verdrag betreffende de verbetering van het grensgedeelte van de Bocholter Aa25

17-12-1904

's-Gravenhage

Verdrag betreffende de toelating, vestiging en uitzetting van wederzijdse onderdanen op wederzijds staatsgebied26

8-11-1905

's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende de polders Duffelt en Querdam bij Wijler, de Kapitteldijk, de Querdam bij Calcar en de grote waterleiding of het Meer met toebehoren27

11-2-1907

Berlijn

Verdrag over de wederzijdse erkenning van naamloze vennootschappen en andere handels-, nijverheids- of financiële vennootschappen. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 31-1-1952

6-6-1910

's-Gravenhage

Verdrag tot regeling van het verkeer van gedistilleerd over de grens tussen beide Rijken. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 31-1-1952

4-6-1915

Berlijn

Notawisseling nopens de rechtstreekse overbrenging van rogatoire commissies in strafzaken28

29-8-1918

Berlijn

Verdrag betreffende de ophoging van de Oude Rijnmond bij Lobith29

11-5-1920

's-Gravenhage

Verdrag nopens de verlening van krediet en de uitvoer van steenkolen. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 31-10-1956

5-7-1921

Berlijn

Additioneel Protocol bij het Verdrag van 29 augustus 1918 betreffende de ophoging van de Oude Rijnmond bij Lobith30

20-5-1926

's-Gravenhage

Arbitrage- en Verzoeningsverdrag, met bijbehorend Slotprotocol. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 31-1-1952

20-2-1939

's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende de aan de Nederlands Duitse grens nieuw te plaatsen grenstekens31

2/4-3-1939

Berlijn

Notawisseling houdende bevestiging van een Overeenkomst betreffende de aan de Nederlands-Duitse grens nieuw te plaatsen grenstekens, met notawisseling d.d. 6-3-1939, Berlijn, betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst van 20 februari 193932

6-3-1939

Berlijn

Verdrag nopens de wijziging van vroegere grensverdragen33

17-5-1939

's-Gravenhage

Verdrag houdende vaststelling van een ontginningsgrens voor de aan beide zijden van de grens langs de Worm gelegen steenkolenmijnen, met bijbehorend Slotprotocol34

13-11-1950

Bonn

Protocol inzake de regeling van de op 30 juni 1950 bestaande schulden van de Bondsrepubliek Duitsland aan Nederland

14-12-1950

Bonn

Overeenkomst tot regeling van de met de restitutie van binnenschepen verband houdende vraagstukken

29-3-1951

Bonn

Verdrag inzake sociale verzekering

29-3-1951

Bonn

Tweede Aanvullende Overeenkomst betreffende de verzekering van mijnwerkers en de met dezen gelijk gestelden

29-6-1951

Bonn

Handelsovereenkomst, met Eerste en Tweede Aanvullend Protocol

18-1-1952

Bonn

Verdrag houdende vaststelling van een ontginningsgrens voor oostelijk van de Nederlands-Duitse landsgrens gelegen steenkolenvelden

18-1-1952

Bonn

Derde Aanvullend Protocol bij de op 29 juni 1951 gesloten Handelsovereenkomst

31-1-1952

's-Gravenhage

Notawisseling betreffende de gelding van verdragen

19-5-1952 's-Gravenhage

Notawisseling inzake de restitutie van Duitse, in rijksmarken luidende effecten

13/20-6/1952 's-Gravenhage

Notawisseling inzake vrijgave van - in Nederland als buitenlands vermogen behandelde - Duitse, in rijksmarken luidende effecten

18-6-1954 's-Gravenhage

Eerste Technisch Akkoord bij het Verdrag inzake sociale verzekering

13-8-1954 's-Gravenhage

Notawisseling betreffende de gelding van verdragen

11-10-1954 's-Gravenhage

Notawisseling houdende een overeenkomst betreffende de overbrenging naar Duitsland van stoffelijke resten van in Nederland gesneuvelde Duitse militairen

10-1-1956 Bonn

Tweede Technisch Akkoord bij het Verdrag inzake sociale verzekering, betreffende de toepassing van de bepalingen van Titel II van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 29 maart 1951 ten aanzien van mijnbeambten die verzekerd zijn of verzekerd zijn geweest bij de Nederlandse verzekeringsinstellingen voor mijnbeambten

3/20-9-1956 's-Gravenhage

Notawisseling betreffende kustlichten

28-9-1956 's-Gravenhage

Overeenkomst inzake het Luchtverkeer

8/27-11-1956 Bonn

Notawisseling houdende een overeenkomst tot toepasselijkverklaring op het „Land" Berlijn van het in 1951 gesloten Verdrag inzake sociale verzekering, met Slotprotocol, en van de te zelfder tijd gesloten Tweede Aanvullende Overeenkomst bij dat Verdrag

21-12-1956 's-Gravenhage

Vijfde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag inzake sociale verzekering, betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag

29-1-1957 Bonn

Notawisseling houdende een regeling voor de behandeling van eisen tot schadevergoeding in verband met verlies of schade veroorzaakt door in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde Nederlandse militaire eenheden (met notawisseling tot verlenging van deze overeenkomst d.d. 13/31-1-1958)

10-7-1957 Bonn

Notawisseling inzake een Duitse bijdrage in de kosten van het onderhoud van de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde Nederlandse militaire eenheden

28-1-1958 Bonn

Verdrag betreffende de winning van steenkolen in het Nederlands-Duitse grensgebied ten westen van Wegberg-Brüggen

25/30-1-1958 's-Gravenhage

Notawisseling betreffende de samenwerking bij de redding van mensenlevens op de Noordzee

28-10-1957/20-1/25-2-1958 's-Gravenhage

Notawisseling inzake de wederzijdse erkenning van het rijbewijs en het kentekenbewijs

8/9-4-1958 's-Gravenhage

Notawisseling inzake de opheffing van de paspoort-en visumplicht (met notawisseling houdende uitbreiding tot de Nederlandse Antillen d.d. 7-3-1968)

31/1-16/4-1958 Bonn

Notawisseling houdende een overeenkomst betreffende de bestrijding van veeziekten in de grensgebieden

30-5-1958 's-Gravenhage

Overeenkomst nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands-Duitse grens (met een groot aantal uitvoeringsovereenkomsten)

30-6-1958 's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende stagiaires

30-4-1959 Parijs

Overeenkomst inzake schuldaflossing

8-4-1960 's-Gravenhage

Algemeen Verdrag tot regeling van met de grens verband houdende vraagstukken en andere tussen beide landen bestaande problemen

8-4-1960 's-Gravenhage

Verdrag nopens het verloop van de gemeenschappelijke landgrens, de grenswateren, het grondbezit in de nabijheid van de grens, het grensoverschrijdende verkeer over land en via de binnenwateren en andere met de grens verband houdende vraagstukken (Grensverdrag)

8-4-1960 's-Gravenhage

Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag)

8-4-1960 's-Gravenhage

Overeenkomst tot aanvaarding van de verplichte rechtsmacht van het Internationale Gerechtshof voor geschillen inzake de uitlegging of toepassing van de Herziene Rijnvaartakte van 1868 (Akte van Mannheim)

3-6-1960 Bonn

Overeenkomst inzake het kleine grensverkeer (met notawisselingen ter uitvoering van artikel 2, eerste volzin, en artikel 19, d.d. 28-6-1961 en d.d. 10-12-1968/1-2-1969)

8-11-1960 Bonn

Verdrag tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van 18 januari 1952 houdende vaststelling van een ontginningsgrens voor oostelijk van de Nederlands-Duitse landsgrens gelegen steenkoolvelden

9-3-1961 's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende de toepassing van de Nederlandse wetgeving inzake de algemene ouderdomsverzekering

27-4-1961 's-Gravenhage

Culturele Overeenkomst

16-5-1961 's-Gravenhage

Overeenkomst ter aanvulling van de op 21 september 1960 te Parijs ondertekende NAVO-Overeenkomst inzake de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang zijn en onderwerp van octrooi-aanvragen vormen

13/18-7-1961 's-Gravenhage

Notawisseling inzake de uitwisseling van gegevens betreffende geestelijk gestoorden

26-7/3-8-1961 Bonn

Notawisseling betreffende de gelding van verdragen

14-5-1962 Bennekom

Aanvullende Overeenkomst bij het op 8 april 1960 ondertekende Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems Dollardverdrag)

12-7-1962 Brussel

Overeenkomst betreffende de toepassing van artikel 43, alinea (d) van Verordening no. 3 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers

30-8-1962 's-Gravenhage

Verdrag ter verdere vereenvoudiging van het rechtsverkeer, zoals geregeld bij het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

30-8-1962 's-Gravenhage

Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken (notawisseling houdende uitbreiding tot de Nederlandse Antillen d.d. 4-1-1971)

17-1-1963 's-Gravenhage

Overeenkomst nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland (notawisseling ter uitvoering van artikel 2 d.d. 17-5-1963)

27-6-1963 Brussel

Overeenkomst betreffende de toepassing van artikel 73, vierde lid, artikel 74, vijfde lid en artikel 75, derde lid, van Verordening nr. 4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers

25-7-1963 Bonn

Notawisseling inzake de schriftelijke verklaring bedoeld in paragraaf 2 van Bijlage A van het op 8 april 1960 te 's-Gravenhage gesloten Grensverdrag

27-5-1964 Luik

Overeenkomst inzake het afzien van vergoeding van kosten van administratieve en medische controle met betrekking tot verzekering in geval van invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood (renteverzekeringen)

1-12-1964 Bonn

Verdrag inzake de zijdelingse begrenzing van het continentale plat in de nabijheid van de kust

24-5-1965 's-Gravenhage

Zesde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag inzake sociale verzekering, betreffende de toepassing van de Duitse wettelijke regeling inzake de ouderdomsvoorziening voor landbouwers

14-9-1965 Bonn

Notawisseling houdende een administratieve overeenkomst als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Verdrag van 3 augustus 1959 (Militaire Tehuizen)

17-5-1966 Bonn

Overeenkomst inzake het overnemen van personen aan de grens

22-9-1966 's-Gravenhage

Verdrag nopens de regeling van de spoorweggrensovergangen

2-2-1967 Bonn

Bijzondere Overeenkomst inzake het voorleggen aan het Internationale Gerechtshof van een geschil tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de afbakening van het continentaal plat in de Noordzee

14-3-1968 Bonn

Notawisseling houdende een administratieve overeenkomst als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Verdrag van 3 augustus 1959 (Militaire Tehuizen)

28-10-1968 's-Gravenhage

Overeenkomst over het gebruik van Nederlandse territoriale wateren en havens door het n(ucleaire) s(chip) „Otto Hahn"

26-9/25-11 1968 Bonn

Briefwisseling houdende een administratief akkoord tot opheffing van de in Bijlage I bij het Verdrag nopens de regeling van spoorweggrensovergangen van 22 september 1966 onder 5 genoemde spoorweggrensovergang Broekheurne-Alstätte

20-12-1968 's-Gravenhage

Briefwisseling inzake de bevordering der uitwisseling van ambtelijke geschriften

21-1-1969 's-Gravenhage

Overeenkomst inzake invordering van premies voor de sociale zekerheid

3-9-1969 's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende het afzien van de in artikel 14, tweede lid, van EEG-Verordening no. 36/63 voorziene vergoeding van uitgaven voor verstrekkingen, die aan gepensioneerde oudgrensarbeiders, aan nagelaten betrekkingen van grensarbeiders, alsmede aan hun gezinsleden bij ziekte verleend zijn

18-12-1970 's-Gravenhage/ Bonn

Akkoord met betrekking tot het wederzijds meerekenen van voorraden ruwe aardolie en aardolieprodukten

28-1-1971 Kopenhagen

Verdrag inzake de begrenzing van het continentaal plat onder de Noordzee

4-4-1974 's-Gravenhage

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het „Land" Nedersaksen inzake de Vecht en enige zijtakken

23-5-1975 's-Gravenhage

Overeenkomst tot wijziging van de op 30 mei 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands-Duitse grens

4-8-1975 's-Gravenhage

Notawisseling inzake het Grenstractaat van 2 juli 1824 (overeenstemming betreffende het verlenen van bouwvergunningen)

29-9/24-11 1975 Bonn

Notawisseling inzake grensregelingen bij de Molenbeek en de Rammelbeek

17-11-1975 's-Gravenhage

Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag)

4-12-1975 Bonn

Overeenkomst nopens verbindingen tussen het aan de linkerzijde van de Eems gelegen Duitse gebied en het aangrenzende Nederlandse Gebied

30-3-1976 Bonn

Overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

30-3-1976 Dusseldorp

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Deelstaat Noordrijn-Westfalen betreffende samenwerking bij de Stichting en inrichting van een grenspark Maas-Swalm-Nette

15-4-1976 's-Gravenhage

Notawisseling houdende een overeenkomst inzake de overdracht van het beheer en het onderhoud van de Duitse militaire begraafplaats te IJsselsteyn

22-7-1976 's-Gravenhage

Overeenkomst betreffende het afzien van vergoeding van uitkeringen aan werklozen

29-9/7-10-1976 Bonn

Notawisseling houdende een administratieve overeenkomst als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Verdrag van 3 augustus 1959 (Stichting Jeugdwerk)

21-3/17-4-1978 's-Gravenhage

Notawisseling houdende een overeenkomst inzake de stationering van Duitse militairen bij het EUROCONTROL-verkeersleidingscentrum te Beek

4-9-1978 Bonn

Briefwisseling inzake de levering van verrijkt uranium aan Brazilië

30-8-1979 Wittem

Overeenkomst betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag betreffende de uitlevering van 13 december 1957

30-8-1979 Wittem

Overeenkomst betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959

30-10-1980 Bonn

Overeenkomst inzake de instandhouding van de afbakening van de gemeenschappelijke grens

30-10-1980 Bonn

Verdrag inzake grenscorrecties (Eerste Grenscorrectieverdrag)

9-12-1980 Bonn

Overeenkomst inzake de gemeenschappelijke informatie en begeleiding van de scheepvaart in de Eemsmonding door middel van walradar- en hoogfrequent-radio-installaties

1-10-1981 Bonn

Overeenkomst betreffende de vaststelling van de vergoeding van verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

15-2-1982 's-Gravenhage

Overeenkomst inzake de toepassing van artikel 20 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor gezinsleden van grensarbeiders

23-3-1983 Bonn

Overeenkomst inzake de erkenning van equivalenties op het gebied van het hoger onderwijs

22-4-1983/22-6-1984 's-Gravenhage

Notawisseling inzake de uitwijzing van personen per vliegtuig

4-3-1985 's-Gravenhage

Overeenkomst inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens

22-12-1986 's-Gravenhage

Overeenkomst inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding

14-8-1987 's-Gravenhage

Notawisseling houdende een overeenkomst betreffende de op 14 augustus 1987 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden

Bijlage 2

 • 1. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 12 juni 1974 inzake economische, industriële en technische samenwerking

 • 2. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 30 december 1974 inzake het internationale vervoer over de weg

 • 3. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 21 juli 1976 inzake het luchtvervoer

 • 4. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 4 september 1979 inzake de samenwerking op het gebied van wetenschap en cultuur

 • 5. Protocol van 29 december 1979 inzake het aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Democratische Republiek

 • 6. Protocolnotitie over de van 27 tot en met 29 december 1972 tussen de delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Democratische Republiek gehouden gedachtenwisseling van 29 december 1972

 • 7. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 2 juni 1982 inzake samenwerking op veterinair gebied

 • 8. Notawisseling van 29 augustus 1983/20 januari 1984 houdende wijziging van artikel 9, derde lid, van de Overeenkomst inzake economische, industriële en technische samenwerking van 12 juni 1974

 • 9. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek van 4 juli 1985 inzake de zorg voor oorlogsgraven van staatsburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in de Duitse Democratische Republiek

 • 10. Notawisseling van 17 december 1986 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Democratische Republiek inzake de teruggave van kunstbezit, met Teruggaveprotocol van 13 januari 1987

 • 11. Overeenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedingsmiddelenindustrie van de Duitse Democratische Republiek en het Ministerie van Landbouw en Visserij van Nederland over de ontwikkeling van de wetenschappelijk-technische samenwerking op het gebied van het landbouwkundig onderzoek van 19 januari 1987

 • 12. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Duitse Democratische Republiek met betrekking tot de toepassing van de Europese Overeenkomst van 17 oktober 1980 betreffende de verlening van medische hulp aan personen die tijdelijk in het buitenland verblijven van 4 juni 1987

 • 13. Protocol van de 10e bijeenkomst van de Gemengde Commissie in het kader van de Overeenkomst van 12 juni 1974 inzake economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van de Duitse Democratische Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van 3 februari 1989

 • 14. Protocol tussen de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in de Duitse Democratische Republiek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Duitse Democratische Republiek van 9 februari 1989 inzake de uitwisseling van historisch archiefmateriaal

 • 15. Overeenkomst tussen het Ministerie van Buitenlandse Handel van de Duitse Democratische Republiek en het Ministerie van Economische Zaken van Nederland van 1 maart 1989 voor de verdere ontwikkeling van de economische en industrieel-technische samenwerking voor de jaren 1989-1993

 • 16. Werkprogramma inzake de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse Democratische Republiek voor het jaar 1990 van 26 juni 1990

Bijlage 3

Datum

Titel (of aanduiding)

8-4-1960 's-Gravenhage

Verdrag inzake de regeling van financiële vraagstukken en inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaalsocialistische vervolging (Financiële Verdrag)

14-5-1962 Bennekom

Aanvullende Overeenkomst bij het op 8 april 1960 ondertekende Financiële Verdrag

 1. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [1]
 2. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [2]
 3. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [3]
 4. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [4]
 5. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [5]
 6. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [6]
 7. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [7]
 8. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [8]
 9. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [9]
 10. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [10]
 11. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [11]
 12. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [12]
 13. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [13]
 14. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [14]
 15. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [15]
 16. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [16]
 17. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [17]
 18. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [18]
 19. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [19]
 20. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [20]
 21. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [21]
 22. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [22]
 23. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [23]
 24. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [24]
 25. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [25]
 26. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [26]
 27. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [27]
 28. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [28]
 29. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [29]
 30. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [30]
 31. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [31]
 32. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961

  ^ [32]
 33. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [33]
 34. Herleving ingevolge notawisseling d.d. 26-7/3-8-1961.

  ^ [34]
Terug naar begin van de pagina