Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek [...] voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten, Washington, 24-07-1992

Geldend van 01-02-1995 t/m heden

Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna te noemen „de Drie Regeringen”), en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen „de Regering van de Verenigde Staten”);

Gelet op de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de produktie van verrijkt uranium, ondertekend te Almelo op 4 maart 1970 (het Verdrag van Almelo);

Geleid door de wens een intergouvernementeel kader vast te stellen voor een Gezamenlijke Onderneming in de Verenigde Staten die gebruik maakt van het in de drie Europese landen ontwikkelde procédé voor de produktie van verrijkt uranium uitsluitend voor vreedzaam niet-explosief gebruik;

Gelet op de Overeenkomst tussen de Drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gegevens die aan de Verenigde Staten van Amerika worden overgedragen in verband met de initiële fase van een project voor de vestiging in de Verenigde Staten van een Installatie voor de verrijking van uranium gebaseerd op het gas-ultracentrifuge-procédé dat in de drie Europese landen is ontwikkeld, ondertekend te Washington op 11 april 1990, zoals verlengd in april 1991;

Overwegende dat de Drie Regeringen, als Partijen bij het Verdrag van Almelo, internationale verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het gebruik en de behandeling van gegevens, uitrusting en grondstoffen of bijzondere splijtstoffen verband houdend met de ultracentrifuge-technologie;

Overwegende dat de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten beleidslijnen hebben vastgesteld voor de beveiliging van gegevens aangaande ultracentrifuge-technologie;

Overwegende dat de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens van 1 juli 1968, en bij het Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), en overwegende het feit dat alle vier Regeringen waarborgenovereenkomsten met de IAEA zijn aangegaan;

Overwegende dat de Drie Regeringen partij zijn bij het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend te Rome op 25 maart 1957;

Zich ten doel stellend te verzekeren dat alle toekomstige activiteiten van de Gezamenlijke Onderneming verenigbaar zijn met hun beleidslijnen ten aanzien van de niet-verspreiding van kernwapens en met hun internationale verplichtingen op dit gebied;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt, tenzij daarin anders vermeld, verstaan onder:

 • a. „ultracentrifuge-technologie”: de krachtens het Verdrag van Almelo ontwikkelde technologie, met inbegrip van gegevens en „know-how”, en de gegevens die zijn verwerkt in het ontwerp van (en zijn voortgebracht door) gas-ultracentrifuge-uitrusting of onderdelen daarvan;

 • b. „Urenco”: de krachtens het Verdrag van Almelo opgerichte gezamenlijke industriële onderneming, met inbegrip van haar dochterbedrijven en de mogelijke toekomstige wettelijke opvolgers daarvan;

 • c. „Gezamenlijke Onderneming”: de naar het recht van de Verenigde Staten door Urenco en industriële bedrijven in de Verenigde Staten opgerichte Gezamenlijke Onderneming;

 • d. „Installatie”: de in de Verenigde Staten door de Gezamenlijke Onderneming te bouwen installatie voor de verrijking van uranium;

 • e. „splijtstoffen”:

  • i. „grondstoffen”, dat wil zeggen uranium dat het mengsel van isotopen bevat dat in de natuur voorkomt, en verarmd uranium (dat een lager dan natuurlijk gehalte aan de isotoop U-235 bevat), en

  • ii. „bijzondere splijtstoffen”, dat wil zeggen plutonium, uranium-233, en uranium dat verrijkt is in de isotopen U-233 of U-235;

 • f. „gerubriceerde gegevens”: gegevens die overeenkomstig de nationale wetten en voorschriften betreffende gerubriceerde gegevens beschermd dienen te worden tegen openbaarmaking zonder machtiging. Gerubriceerde gegevens omvatten mede documenten, informatiemateriaal of ander materiaal waarin gerubriceerde gegevens zijn opgenomen, en de gegevens die verwerkt zijn in de ultracentrifuge-uitrusting en onderdelen daarvan, ongeacht op welke wijze zij worden doorgegeven;

 • g. „Tripartiete Instantie”: de instantie die bij toerbeurt optreedt namens de nationale instanties van de Drie Regeringen die verantwoordelijk zijn voor beveiliging en rubricering krachtens het Verdrag van Almelo;

 • h. „Instantie van de Verenigde Staten”: de US Nuclear Regulatory Commission;

 • i. „Vertrouwelijke Gegevens”: restricted data zoals omschreven in de Atomic Energy Act (Wet inzake atoomenergie) van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd.

Artikel II. Werkingssfeer

 • 1 In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet waaronder:

  • a. de Drie Regeringen, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en hun onderscheiden wetten en voorschriften dit toelaten, de overdracht toestaan naar de Verenigde Staten van ultracentrifugetechnologie ten behoeve van de Gezamenlijke Onderneming voor de vestiging, bouw en exploitatie van de Installatie'

  • b. de Regering van de Verenigde Staten, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten dit toelaten, voorzieningen treft voor de overdracht naar en het gebruik in de Verenigde Staten door de Gezamenlijke Onderneming van die ultracentrifuge-technologie voor de vestiging, bouw en exploitatie van de Installatie;

  • c. de Drie Regeringen en Urenco toegestaan wordt toegang te hebben volgens de in de Bijlage beschreven procedure, tot in de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens worden bestempeld. De Bijlage vormt een integrerend onderdeel van deze Overeenkomst.

  • d. de Drie Regeringen en Urenco toegestaan wordt toegang te hebben, waar passend, en behoudens de van toepassing zijnde internationale overeenkomsten en de wetten, voorschriften en gebruiken van de Verenigde Staten, tot op de Installatie toepasselijke gegevens, bestempeld als gegevens inzake de Nationale Veiligheid van de Verenigde Staten, die betrekking hebben op het waarborg- en beveiligingsstelsel ten aanzien van de Installatie.

 • 2 Krachtens deze Overeenkomst worden vanuit de Verenigde Staten geen gegevens doorgegeven die Vertrouwelijke Gegevens zijn ingevolge artikel 144a, van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd. In dit verband geldt de in het eerste lid, letter c, van dit artikel voorziene toegang niet als het doorgeven uit de Verenigde Staten van gegevens die Vertrouwelijke Gegevens zijn ingevolge artikel 144a, van de Act.

Artikel III. Vreedzaam gebruik

De ultracentrifuge-technologie, de uitrusting en onderdelen daarvan die uit hoofde van deze Overeenkomst naar de Verenigde Staten worden overgedragen, de Installatie, splijtstoffen in de Installatie, bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van deze technologie, bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van die bijzondere splijtstoffen, en in de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens worden bestempeld zolang deze vallen onder de rechtsmacht van de Regering van de Verenigde Staten of die van de Drie Regeringen worden uitsluitend gebruikt voor vreedzaam, niet-explosief gebruik.

Artikel IV. Toepassing van internationale waarborgen

 • 1 Splijtstoffen waarop de verbintenis ten aanzien van vreedzaam gebruik in artikel III van toepassing is en die zich in het grondgebied van de Verenigde Staten bevinden, zijn onderworpen aan de toepassing van internationale waarborgen. In dit verband wordt met de toepassing van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie voor de toepassing van waarborgen in de Verenigde Staten (IAEA-Document INFCIRC/288) geacht aan dit vereiste te zijn voldaan.

 • 2 De Regering van de Verenigde Staten voegt, ingevolge de in IAEA-Document INFCIRC/288 vervatte Overeenkomst, de Installatie toe aan de lijst van installaties die in aanmerking komen voor de toepassing van waarborgen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

 • 3 De Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten zijn van mening dat de Installatie onder waarborgen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie moet worden gesteld en gehandhaafd die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die worden toegepast op de commerciële gas-ultracentrifuge-installaties voor de verrijking van uranium onder de rechtsmacht van de Drie Regeringen. Zij zullen hiertoe alles doen wat in hun vermogen ligt.

Artikel V. Fysieke beveiliging

De Installatie en de in artikel III bedoelde splijtstoffen zijn te allen tijde onderworpen aan maatregelen voor fysieke beveiliging die ten minste het door de IAEA aanbevolen niveau van beveiliging bieden (IAEA-Document INFCIRC/225, herziene versie 2 of later herziene versies).

Artikel VI. Overdrachten

 • 1 De in artikel III bedoelde splijtstoffen worden niet uit de Verenigde Staten uitgevoerd tenzij de Regering van de Verenigde Staten van de Regering van het ontvangende land verzekeringen heeft verkregen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de artikelen III, IV, eerste lid, V en dit artikel. Indien uitvoer naar een niet-kernwapenstaat plaatsvindt, past de Regering van de Verenigde Staten de in het aanhangsel bij IAEA-Document INFCIRC/254 of (latere) herziene versies daarvan nedergelegde beginselen toe.

 • 2 Krachtens deze Overeenkomst naar de Verenigde Staten overgedragen ultracentrifuge-technologie mag vanuit de Verenigde Staten uitsluitend weer worden overgedragen aan Partijen bij deze Overeenkomst. Ook in de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens zijn bestempeld, mogen niet worden overgedragen aan een land dat geen Partij is bij deze Overeenkomst.

Artikel VII. Verantwoordelijke instanties

 • 1 Voor de toepassing van de artikelen VIII t/m X van deze Overeenkomst worden de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten vertegenwoordigd door respectievelijk de Tripartiete Instantie en de Instantie van de Verenigde Staten.

 • 2 Wanneer nodig vindt tussen de Tripartiete Instantie en de Instantie van de Verenigde Staten overleg plaats over aangelegenheden betreffende de toepassing van de artikelen VIII tot X van deze Overeenkomst.

Artikel VIII. Rubriceringscategorieën en de overdracht van gerubriceerde gegevens

 • 1 De nationale instanties van de Drie Regeringen die verantwoordelijk zijn voor beveiliging en rubricering krachtens het Verdrag van Almelo, en de Instantie van de Verenigde Staten maken, binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften, gebruik van overeengekomen gemeenschappelijke beginselen en procedures betreffende rubricering en overdracht van gerubriceerde gegevens krachtens deze Overeenkomst.

 • 2 Gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst naar de Verenigde Staten worden overgedragen, dragen rubriceringsgraden in overeenstemming met het Verdrag van Almelo. Deze gerubriceerde gegevens worden aanvankelijk overgedragen aan de Instantie van de Verenigde Staten die er een rubriceringsgraad aan toekent en een mate van beveiliging ten minste gelijkwaardig aan die welke de Regeringen die de gegevens verstrekken, eraan hebben toegekend binnen het kader van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten en in overeenstemming met de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke beginselen en procedures die dienen te worden gehanteerd bij de toepassing van die beveiligingsmaatregelen. De rubriceringsniveaus van de Verenigde Staten mogen niet worden verlaagd of opgeheven zonder de instemming van de Tripartiete Instantie. Aan deze gegevens kan in de Verenigde Staten ook aanvullende beveiliging worden toegekend waar vereist volgens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

 • 3 Alle gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst naar de Verenigde Staten worden overgedragen, worden overgedragen door tussenkomst van de diplomatieke koeriersdienst of langs een ander veilig kanaal dat door de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten kan worden overeengekomen.

Artikel IX. Beveiliging van gerubriceerde gegevens

 • 1 De Regering van de Verenigde Staten neemt passende maatregelen voor de beveiliging van alle gerubriceerde gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen en van alle gerubriceerde gegevens die voortkomen uit de gebruikmaking van die overgedragen gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de waarborg dat toegang tot deze gegevens uitsluitend wordt verleend aan door de Instantie van de Verenigde Staten of door de nationale instanties van de Drie Regeringen die verantwoordelijk zijn voor beveiliging en rubricering krachtens het Verdrag van Almelo, gemachtigde personen en dat de gegevens op passende wijze worden beveiligd.

 • 2 De Drie Regeringen verschaffen de gegevens en de bijstand die nodig zijn om de Regeringsautoriteiten van de Verenigde Staten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten en regelgeving van de Verenigde Staten opdat de in het eerste lid bedoelde gerubriceerde gegevens kunnen worden beveiligd krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

Artikel X. Verlies van gerubriceerde gegevens

 • 1 Indien gerubriceerde gegevens na overdracht verloren gaan of, zonder dat daartoe machtiging is verleend, openbaar worden gemaakt, of indien er een redelijk vermoeden bestaat dat openbaarmaking zonder machtiging heeft plaatsgevonden, stelt de Instantie van de Verenigde Staten de Tripartiete Instantie hiervan onverwijld in kennis.

 • 2 In gevallen waarop het eerste lid van toepassing is, vallen het onderzoek of een dergelijk feit ingevolge de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten strafbaar is en de vervolging in verband met dat feit volledig binnen de bevoegdheden van de Regering van de Verenigde Staten in overeenstemming met het recht en de voorschriften van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten doet niettemin alles wat in haar vermogen ligt om de Drie Regeringen een gelegenheid te bieden om aan de in de Verenigde Staten tot vervolging of regelgeving bevoegde autoriteiten alle gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het instellen van rechtsvervolging in verband met dergelijke feiten. De Drie Regeringen wordt te zijner tijd medegedeeld of een dergelijke rechtsvervolging al dan niet is ingesteld, en, indien hiertoe aanleiding bestaat, wat de uitslag ervan is.

Artikel XI. Beveiliging van tot de industriële eigendom behorende gegevens

 • 1 Wanneer de Regering van de Verenigde Staten krachtens deze Overeenkomst overgedragen gegevens verkrijgt, mag zij deze niet aanwenden voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsdoeleinden, dan voorzien in deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Drie Regeringen.

 • 2 Overgedragen gegevens die krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten tot de industriële eigendom behoren, met inbegrip van handelsgeheimen en commerciële gegevens, worden behandeld en beveiligd in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten eerbiedigt derhalve de vertrouwelijke aard van die tot de industriële eigendom behorende gegevens.

 • 3 Met name voor gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen ten behoeve van de vergunningverlening en regelgeving van de Instantie van de Verenigde Staten, geldt dat deze gegevens, waar passend, worden behandeld en beveiligd als behorend tot de industriële eigendom ingevolge de voorschriften van de Instantie van de Verenigde Staten die in het algemeen worden toegepast op tot de industriële eigendom behorende Amerikaanse gegevens van binnenlandse oorsprong.

 • 4 Indien de Regering van de Verenigde Staten verwacht niet langer in staat te zullen zijn deze overgedragen gegevens als behorend tot de industriële eigendom te beveiligen krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, doet zij daarvan onmiddellijk op passende wijze kennisgeving. Vervolgens plegen de Regering van de Verenigde Staten en de Drie Regeringen overleg over een geschikte handelwijze om de doelstellingen van dit artikel te verwezenlijken.

Artikel XII. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

De in deze Overeenkomst uiteengezette verplichtingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de Drie Regeringen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Artikel XIII. Overleg

De Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten plegen, wanneer noodzakelijk, overleg over aangelegenheden betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst.

Artikel XIV. Inwerkingtreding en duur

 • 1 De Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op een diplomatieke notawisseling tussen de Partijen bij deze Overeenkomst, waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan, en blijft van kracht voor een tijdvak van dertig jaar. Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van vijftien jaar, tenzij de Drie Regeringen dan wel de Regering van de Verenigde Staten de andere een jaar voor de datum waarop de Overeenkomst anders stilzwijgend zou worden verlengd, in kennis stelt van haar wens de ingevolge deze Overeenkomst ondernomen activiteiten te beëindigen.

 • 2 Niettegenstaande de beëindiging of het verstrijken van de looptijd van deze Overeenkomst blijven de artikelen III t/m VI en VIII t/m XI van kracht zolang technologie, stoffen, uitrusting of onderdelen daarvan waarop deze artikelen betrekking hebben, zich in de Verenigde Staten of elders onder de rechtsmacht of het beheer van de Verenigde Staten bevinden, of totdat de Regering van de Verenigde Staten en de Drie Regeringen overeenkomen dat die stoffen, uitrusting of onderdelen niet langer bruikbaar zijn voor activiteiten op nucleair gebied die onder de internationale waarborgen vallen.

Bijlage Procedure voor de bewaking en beoordeling van de in de Installatie gegenereerde als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens

 • 1. Deze procedure dient te worden gevolgd voor het bewaken en beoordelen van de in de Installatie gegenereerde als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens, ten einde te verzekeren dat uitsluitend gegevens worden overgedragen die niet nieuw zijn voor Urenco, d.w.z. de aard van de technologische inhoud van die gegevens is al bekend bij en beschikbaar voor Urenco als gevolg van haar werk in Europa. De procedure is gericht op het herkennen van in de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens worden bestempeld en die nieuw voor Urenco zouden zijn, en het voorkomen van de overdracht daarvan aan Urenco, ook al wordt de kans op overdracht zeer gericht geacht. De procedure is tweeledig: ten eerste dient een door de Instantie van de Verenigde Staten goedgekeurde rubriceringsdeskundige, in dienst van of onder contract bij de Gezamenlijke Onderneming, voor zover uitvoerbaar te onderzoeken tot welke van de in de Installatie gegenereerde als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens Urenco toegang zal hebben1; en ten tweede dient het personeel2van de Instantie van de Verenigde Staten jaarlijks of met andere periodieke tussenpozen een controle-onderzoek te verrichten naar de in de Installatie gegenereerde gegevens die in het afgelopen tijdvak aan Urenco zijn overgedragen. Met deze procedure:

  • a. kan worden nagegaan welke van de gegenereerde gegevens nieuw voor Urenco waren, en

  • b. kan, indien blijkt dat er sprake is geweest van voor Urenco nieuwe gegevens, onmiddellijk onderling overleg worden gepleegd door de Regering van de Verenigde Staten en de Drie Regeringen en Urenco, waarbij kan worden beoordeeld in hoeverre het waarschijnlijk is dat opnieuw ten onrechte gegevens worden overgedragen en in hoeverre het in de toekomst mogelijk en uitvoerbaar is dergelijke gegevens vooraf eruit te filteren dan wel een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd, om de teruggave ervan toe te staan.

 • 2. De procedure omvat in het bijzonder de volgende punten:

  • a. Urenco zal een gids opstellen (hierna te noemen de Urenco Technologiegids), die door de Regering van de Verenigde Staten moet worden bezien en aanvaard, voor gebruik door de Gezamenlijke Onderneming en de Instantie van de Verenigde Staten, waarin wordt beschreven welke gerubriceerde gegevens naar Urenco verwacht - op grond van haar ervaring in andere installaties - in de Installatie zullen worden gegenereerd. In deze gids dienen te worden beschreven:

   • i. de soorten gerubriceerde gegevens (bijv. beschrijvingen van kwantitatieve operationele voorwaarden en technische bedrijfsresultaten, en beschrijvende gegevens over het functioneren); een brede scala van mogelijke functioneringsparameters binnen elke categorie (bijv. maximum en minimum numerieke gegevens en beschrijvingen van categorieën storingen en defecten van de uitrusting);

   • ii. een indicatie, binnen de bovengenoemde brede scala, van een bandbreedte van het gemiddelde functioneren met een zo volledig mogelijke beschrijving van de aard van afwijkingen van deze bandbreedte tot aan de uiterste grenzen van de brede scala;

   • iii. alle overige mogelijke functioneringsparameters met betrekking tot de belangrijkste uitrustingsstukken waarin als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens zijn verwerkt (bijv. centrifuges) ten einde Urenco's bekendheid met alle gegevens die naar verwachting in de Installatie zullen worden gegenereerd, aan te tonen, met inbegrip van gegevens die defecte centrifuges bevatten; en

   • iv. alle overige gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens kunnen worden bestempeld krachtens de Joint NRC/DOE Classification Guide for the Louisiana Energy Services Gas Centrifuge Plant (Gemeenschappelijke Rebruceringsgids van de Nuclear Regulatory Commission en het Departement van Energie voor de ultracentrifuge-installatie van de Louisiana Energiebedrijven).

   De Urenco Technologiegids zal worden gebaseerd op documentatie van uit andere Urenco-installaties verkregen gegevens, met inbegrip van gegevens betreffende de meest extreme en zich zelden voordoende voorvallen die zich in die installaties hebben voorgedaan. Functioneringsparameters kunnen ook worden ondersteund door gegevens ontleend aan prototypes en computermodellen geschikt voor een beproefde technologie. Urenco kan de Urenco Technologiegids te allen tijde bijwerken, afhankelijk van de bestudering en aanvaarding door de Regering van de Verenigde Staten, om ervaring opgedaan in Urenco's werk in Europa erin te verwerken, met dien verstande dat de bijgewerkte onderdelen uitsluitend van toepassing zijn op nadien gegenereerde gegevens.

  • b. Voordat gegevens aan Urenco worden doorgegeven, wordt door de rubriceringsdeskundige die door de Instantie van de Verenigde Staten is goedgekeurd en in dienst is van of onder contract is bij de Gezamenlijke Onderneming, zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld of die gegevens binnen de parameters van de Urenco Technologiegids vallen. (Het wordt expliciet erkend dat dit vereiste onderworpen is aan beperkingen vanwege de aanwezigheid van Urenco-personeel dat technische ondersteuning biedt in de Installatie).

  • c. Indien uit de beoordeling door de rubriceringsdeskundige blijkt dat er een verschil is tussen de in de Installatie gegenereerde specifieke als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens en de parameters van voorziene gegevens in de Urenco Technologiegids, worden de specifieke gegevens niet overgedragen; in plaats daarvan worden zij door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten ter beoordeling aan de Regering van de Verenigde Staten voorgelegd. Indien de Regering van de Verenigde Staten tot de slotsom komt dat het nieuwe gegevens zou kunnen betreffen, pleegt zij overleg met Urenco en de Drie Regeringen, zonder de gegevens zelf openbaar te maken, ten einde Urenco de gelegenheid te bieden aan te tonen, indien mogelijk, dat die afwijking van de parameters niet inhoudt dat er gegevens zouden worden doorgegeven die nieuw voor Urenco zouden zijn.

  • d. De Instantie van de Verenigde Staten heeft toegang tot alle in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijke bestempelde gegevens die aan Urenco worden overgedragen, en verricht jaarlijks of met andere periodieke tussenpozen een controle-onderzoek. Tijdens dat onderzoek vergelijkt de Instantie van de Verenigde Staten een groot aantal willekeurig gekozen in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijke bestempelde gegevens met de Urenco Technologiegids. Indien de Instantie van de Verenigde Staten op een discrepantie stuit tussen specifieke in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijk bestempelde gegevens en de parameters van gegevens voorzien in de Urenco Technologiegids, beoordeelt de Regering van de Verenigde Staten of de gegevens niet voor Urenco zouden kunnen zijn. Indien zij tot de slotsom komt dat specifieke gegevens mogelijk nieuw voor Urenco zijn, wordt er onmiddellijk overleg op gang gebracht tussen de Regering van de Verenigde Staten en de Drie Regeringen om Urenco de gelegenheid te bieden aan te tonen, indien mogelijk, dat de desbetreffende gegevens niet nieuw voor Urenco zouden zijn.

  • e. Indien, na overleg in een van beide hierboven beschreven gevallen, wordt vastgesteld dat de gegevens nieuw zijn voor Urenco, worden deze gegevens aan Urenco onthouden, indien Urenco er niet reeds toegang toe heeft gehad. Er wordt onderling overleg gepleegd door de Regering van de Verenigde Staten en de Drie Regeringen om ook te beoordelen of het, gezien de aanwezigheid van niet verwachte gegevens, waarschijnlijk moet worden geacht dat zich onvoorziene voorvallen zullen voordoen waardoor nog meer gegevens worden gegenereerd die als Vertrouwelijke Gegevens zouden worden bestempeld en nieuw zouden zijn voor Urenco in de zin van paragraaf 1 hierboven.

  • f. Als de slotsom van deze beoordeling is dat dit waarschijnlijk is, (i) bepaalt de Regering van de Verenigde Staten, in overleg met Urenco en de Drie Regeringen, of er een uitvoerbare methode bestaat om de overdracht van specifieke nieuwe als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens en andere nieuwe als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens die in de Installatie worden gegenereerd, te voorkomen, of (ii) streeft de Regering van de Verenigde Staten ernaar een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd.

GEDAAN TE Washington op 24 juli 1992 in vier oorspronkelijke exemplaren, in de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal, zijnde alle drie de teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het

Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) J. H. MEESMAN

Voor de Regering van de Verenigde

Staten van Amerika:

(w.g.) ROBERT T. KENNEDY

Voor de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland:

(w.g.) J. RUHFUS

Voor de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

(w.g.) ROBIN RENWICK

11 november 1991

Overeengekomen Notulenverklaring

Met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen de Drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland enerzijds en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika anderzijds inzake de vestiging, bouw en exploitatie van een Installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten (hierna te noemen de Overeenkomst) die heden werd ondertekend, bevestigen de ondertekenaars van de Overeenkomst bij dezen de volgende afspraken:

1. Ad artikel I, letter a:

De ultracentrifuge-technologie wordt, voor zover zij tot de industriële eigendom behoort of gerubriceerd is, bewaakt en onderworpen aan controle in de Verenigde Staten naar het recht van de Verenigde Staten. Uit hoofde van deze Overeenkomst ontstaat geen bijkomende verplichting om ultracentrifuge-technologie in de Verenigde Staten te volgen ten einde de bepalingen van deze Overeenkomst uit te voeren.

2. Ad artikelen II en VI:

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst doet afbreuk aan de toegang van Urenco tot ultracentrifuge-technologie die door Urenco is ontwikkeld en overgedragen naar de Verenigde Staten, of tot niet-gerubriceerde of niet tot de industriële eigendom behorende in de Installatie gegenereerde gegevens.

3. Ad artikel II, eerste lid, letter d:

Iedere uitwisseling van gegevens inzake de Nationale Veiligheid van de Verenigde Staten geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de bestaande toepasselijke bilaterale algemene beveiligingsovereenkomsten. Met name zijn dit de algemene beveiligingsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, getekend op 14 april 1961, zoals gewijzigd op 5 juli 1983 en 19 december 1983; de Bondsrepubliek Duitsland, getekend op 23 december 1960, zoals gewijzigd op 22 juni en 23 juli 1982 en 29 maart 1988 en 16 februari 1989; Nederland, getekend op 18 augustus 1960, zoals gewijzigd op 4 maart en 6 april 1981.

4. Ad artikel III:

 • a. In overeenstemming met artikel VI van het Verdrag van Almelo zullen aan de Verenigde Staten overgedragen informatie, uitrusting en onderdelen welke weer worden overgedragen aan de Drie Regeringen, niet worden gebruikt door een niet-kernwapenstaat, dan wel om een niet-kernwapenstaat te helpen, aan te moedigen of ertoe te bewegen kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven, of om de beschikkingsmacht over zodanige kernwapens of explosiemiddelen te verkrijgen.

 • b. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst legt de Drie Regeringen of Urenco beperkingen op ten aanzien van het gebruik buiten de Verenigde Staten van gegevens verband houdende met de ultracentrifuge-technologie (zoals omschreven in artikel I) die buiten de Verenigde Staten zijn gegenereerd. Het gebruik van zulke gegevens blijft vallen onder de bepalingen van het Verdrag van Almelo.

5. Ad artikel IV:

 • a. De vier Regeringen bevestigen hun steun aan de overeenstemming bereikt bij de afronding van het Hexapartiete Waarborgenproject. Aangezien de Verenigde Staten en de Drie Regeringen zich bewust zijn van hun gezamenlijke belang bij doeltreffende waarborging van verrijkingsinstallaties op basis van gas-ultracentrifuge-technologie, zullen zij zoveel mogelijk gegevens uitwisselen over de toepassing van artikel IV en over de toepassing van waarborgen op de commerciële installaties voor verrijking op basis van gas-ultracentrifuge-technologie onder de rechtsmacht van de Drie Regeringen.

 • b. In ieder van de hieronder genoemde gevallen, zal de Regering van de Verenigde Staten de Drie Regeringen vooraf mededelen of te verwachten is dat het gevolgen zal hebben voor onder artikel III van de Overeenkomst vallende splijtstoffen:

  • - indien INFCIRC/288 ten einde zou lopen of zou worden beëindigd, vervangen of wezenlijk gewijzigd;

  • - indien de Regering van de Verenigde Staten maatregelen zou nemen om opwerking in de Verenigde Staten mogelijk te maken van bestraalde splijtstoffen uit andere kernenergiecentrales bestemd voor civiel gebruik; of

  • - indien de Regering van de Verenigde Staten voornemens is gebruik te maken van haar recht splijtstoffen waarop de verbintenis inzake vreedzaam gebruik in artikel III van de Overeenkomst van toepassing is, in overeenstemming met artikel 12 van INFCIRC/288 over te brengen naar een andere bestemming in de Verenigde Staten dan een van de installaties genoemd in de lijst die is vastgesteld en wordt bijgehouden ingevolge de artikelen l.b en 34 van INFCIRC/ 288.

  Op basis van die inlichtingen kunnen de Drie Regeringen de wens kenbaar maken met de Regering van de Verenigde Staten overleg te plegen in overeenstemming met artikel XIII.

6. Ad artikel VI:

De volgende landen (naast de lidstaten van EURATOM) komen in aanmerking voor het ontvangen van splijtstoffen uit de Verenigde Staten krachtens de bepalingen van hun overeenkomsten voor vreedzame samenwerking op nucleair gebied met de Verenigde Staten en in overeenstemming met overige van toepassing zijnde vereisten van het recht van de Verenigde Staten. (De datum tot welke de desbetreffende overeenkomst van kracht is, staat tussen haakjes).3

Australië (2011)

Oostenrijk (2014)

Bangladesh (1992)

Canada (2000)

Colombia (2013)

Tsjecho-Slowakije (2022)

Egypte (2021)

Finland (2022)

Hongarije (2022)

Japan (eerste termijn eindigt in 2018; overeenkomst blijft daarna van kracht tenzij een van beide partijen haar beëindigt)

Korea (2014)

Marokko (2001)

Noorwegen (2014)

Peru (2002)

Filippijnen (1998)

Zweden (2014)

Zwitserland (1996)

Thailand (2014)

(Alle bovengenoemde landen zijn Partij bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens of het Tlatelolco-Verdrag, en hebben alomvattende waarborgenovereenkomsten met de IAEA, die voldoen aan de voorwaarde van het recht van de Verenigde Staten volgens welke waarborgen vereist zijn voor de uitvoer van een significante hoeveelheid splijtstoffen uit de Verenigde Staten. Daarnaast bieden de samenwerkingsovereenkomsten van alle bovengenoemde landen overige verzekeringen die vereist zijn voor uitvoer uit de Verenigde Staten, betreffende onder meer: 1. niet-explosief gebruik; 2. fysieke beveiliging; 3. instemmingsrecht van de Verenigde Staten betreffende doorvoer naar derde landen; 4. instemmingsrecht van de Verenigde Staten betreffende opwerking; 5. alomvattende waarborgen in het ontvangende land.)

Naast bovengenoemde landen kan ook Taiwan voor ontvangst van splijtstoffen in aanmerking komen.

De Verenigde Staten kunnen andere landen aan deze lijst toevoegen door kennisgeving aan de Drie Regeringen door middel van een diplomatieke nota.

7. Ad artikel XI:

Onder „doet op passende wijze kennisgeving" wordt verstaan dat de Instantie van de Verenigde Staten onmiddellijk Urenco in kennis stelt, die vervolgens de Drie Regeringen in kennis stelt.

 1. Het overdragen vanuit de Verenigde Staten van in de Installatie gegene- reerde als Vertrouwelijke Gegevens bestempelde gegevens aan Urenco geschiedt door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten zoals bepaald in het Quadripartite Security and Classification Handbook voor de Installatie.

  ^ [1]
 2. Deze functie kan ook worden vervuld door andere daartoe naar behoren gemachtigde personen die optreden namens de Regering van de Verenigde Staten (bijv. gemachtigd personeel in dienst van of onder contract bij de Regering).

  ^ [2]
 3. Landen die reeds in aanmerking komen op grond van trilaterale leveringsovereenkomsten ingevolge de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de IAEA zijn niet in de lijst opgenomen.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina