Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, Turijn, 21-10-1991

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 21-10-1991 t/m heden

Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest

Authentiek : EN

Protocol amending the European Social Charter

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol to the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 October 1961 (hereinafter referred to as "the Charter"),

Being resolved to take some measures to improve the effectiveness of the Charter, and particularly the functioning of its supervisory machinery;

Considering therefore that it is desirable to amend certain provisions of the Charter,

Have agreed as follows:

Article 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Charter, which may express their consent to be bound by:

  • a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

  • b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

 • 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which all Contracting Parties to the Charter have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

 • a) any signature;

 • b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

 • c) the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;

 • d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE at Turin, this 21st day of October 1991, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Vertaling : NL

Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, dat op 18 oktober 1961 te Turijn voor ondertekening werd opengesteld (hierna te noemen „het Handvest") hebben ondertekend,

Vastbesloten maatregelen te nemen ter verbetering van de doeltreffendheid van het Handvest, en met name de werking van de regeling van het toezicht;

Overwegende daarom dat het wenselijk is, enkele bepalingen van het Handvest te wijzigen,

Zijn als volgt overeengekomen:

Article 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Article 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Europees Sociaal Handvest; Turijn, 18-10-1961]

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Lidstaten van de Raad van Europa die het Handvest hebben ondertekend, die hun instemming gebonden te worden tot uitdrukking kunnen brengen door:

  • a. ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring; of

  • b. ondertekening onder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, gevolgd door bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

 • 2 De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na de datum waarop alle overeenkomstsluitende Partijen bij het Handvest in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7 hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht.

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de Lidstaten van de Raad in kennis van:

 • a. alle ondertekeningen;

 • b. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;

 • c. de datum van inwerkingtreding van dit Protocol overeenkomstig artikel 8;

 • d. alle andere handelingen, kennisgevingen of mededelingen betreffende dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe behoorlijk gemachtigde ondergetekenden dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Turijn, de éénentwintigste oktober 1991, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend, in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift aan iedere Lidstaat van de Raad van Europa.

Terug naar begin van de pagina