Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië, 's-Gravenhage, 30-03-1993

Geldend van 15-10-1996 t/m heden

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Kaapverdië,

De vriendschappelijke betrekkingen bevestigend die tussen beide Staten en hun bevolkingen bestaan,

Vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en daartoe het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Het doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van de technische samenwerking en het in dat kader scheppen van het juridisch en bestuurlijk kader voor projecten van technische samenwerking waartoe beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten van beide Partijen ter uitvoering van deze Overeenkomst besluiten.

 • 2 Een besluit tot samenwerking als bedoeld in het eerste lid hierboven, de bijdragen aan een project en de wijze waarop elk project zal worden uitgevoerd, worden voor elk afzonderlijk geval vastgelegd door afsluiting van een administratief akkoord tussen de bevoegde bestuurlijke autoriteiten.

Artikel 2

 • 1 Met betrekking tot een project zal de Regering van Kaapverdië:

  • a. het Nederlandse personeel vrijstellen van alle belastingen en andere fiscale heffingen met betrekking tot alle van de Nederlandse Regering ontvangen vergoedingen;

  • b. het Nederlandse personeel vrijstellen van invoer- en douanerechten en andere fiscale heffingen, waaronder BTW, op nieuwe of gebruikte huisraad en persoonlijke bezittingen die in Kaapverdië worden geïmporteerd binnen zes maanden na de eerste aankomst van het personeel in Kaapverdië. Deze periode kan onder speciale omstandigheden worden verlengd. In ieder geval moeten deze bezittingen weer uit Kaapverdië worden geëxporteerd wanneer het personeel Kaapverdië verlaat of binnen het tijdbestek dat in dat verband door de Regering van Kaapverdië wordt vastgesteld. Deze heruitvoer zal ook worden vrijgesteld van douanerechten en andere fiscale heffingen;

  • c. het Nederlandse personeel gedurende de hele periode van aanstelling vrijstellen van invoer- en douanerechten en andere fiscale heffingen, waaronder BTW, op professionele apparatuur die zij naar Kaapverdië importeren, teneinde die te gebruiken in de technische samenwerkingsprojecten;

  • d. voorzieningen treffen dat ieder Nederlands personeelslid dat langer dan een jaar in Kaapverdië zal verblijven, belastingvrij, dus ook zonder betaling van BTW, een motorvoertuig kan importeren of in entrepot kopen. Deze aankoop dient binnen zes maanden na eerste aankomst in Kaapverdië plaats te vinden, behalve onder speciale omstandigheden, waarbij deze periode kan worden verlengd of vernieuwd. Bij verkoop van genoemd voertuig aan een persoon die niet dezelfde voorrechten geniet zal betaling van importheffingen dienen plaats te vinden op basis van de geschatte waarde van het voertuig op het moment van verkoop. In het geval een motorvoertuig zodanig beschadigd raakt dat reparatie op economische gronden niet meer goed mogelijk is, zal van geval tot geval een regeling worden getroffen, die vergelijkbaar is met die welke van toepassing is op de invoer/verkoop van het oorspronkelijke voertuig;

  • e. het Nederlandse personeel vrijwaren tegen rechtsvervolging op grond van enig door hen geschreven of gesproken woord of enige handeling door hen verricht gedurende de uitoefening van zijn officiële functie;

  • f. het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel vrijstellen van nationale dienstplicht;

  • g. aan het Nederlandse personeel evenals de familieleden van dat personeel in Kaapverdië faciliteiten bieden voor repatriëring in geval van binnenlandse of internationale crises;

  • h. gratis in- en uitreisvisa verstrekken aan het door de Nederlandse Regering aangestelde of nog aan te stellen personeel en de familieleden van dat personeel; visa zullen, ofwel voor vertrek uit Nederland ofwel bij aankomst in Kaapverdië, worden verstrekt aan de personeelsleden die formeel door de Regering van Kaapverdië zijn geaccepteerd;

  • i. na goedkeuring door de Regering van Kaapverdië, het Nederlandse personeel vrijstellen van registratie, toetsing of andere vereisten die verband houden met hun professionele capaciteiten;

  • j. aan het Nederlandse personeel de identiteitsdocumenten verstrekken die nodig zijn om volledige medewerking van de desbetreffende autoriteiten van Kaapverdië te verkrijgen bij het uitoefenen van hun taken;

  • k. onverminderd de geldende regelingen voor het wisselen van buitenlands geld in Kaapverdië, het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel geen beperkingen opleggen ten aanzien van het invoeren van tegoeden afkomstig uit het buitenland die zij voor persoonlijk gebruik Kaapverdië binnenbrengen;

  de rekeningen die in Kaapverdië worden geopend door het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel, zullen exclusief ter beschikking staan van het personeel en hun familieleden, waarbij de saldi van die rekeningen vrij zullen kunnen worden overgemaakt, mits er uitsluitend inkomsten uit het buitenland opstaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal een dergelijke rekening onderhevig zijn aan de geldende bepalingen inzake de deviezencontrole.

 • 2 De Regering van Kaapverdië zal ervoor zorgdragen dat het Nederlandse personeel, alsmede de gezinnen daarvan, worden behandeld op een wijze die niet minder gunstig is dan die waarop door een ander land of een andere internationale organisatie aan Kaapverdië toegewezen personeel voor technische bijstand wordt behandeld.

Artikel 3

 • 1 De Regering van Kaapverdië stelt de Nederlandse Regering en het Nederlandse personeel schadeloos en vrijwaart dit terzake van elke niet-contractuele wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van één of meer der genoemde personen tijdens de werkzaamheden vallend onder of ondernomen krachtens deze Overeenkomst, dat de dood of het lichamelijk letsel van derden of schade aan eigendom van derden veroorzaakt, voor zover deze aansprakelijkheid niet door verzekering wordt gedekt en onthoudt zich van het instellen van enige vordering of procedure wegens niet-contractuele wettelijke aansprakelijkheid, tenzij deze aansprakelijheid het gevolg is van opzettelijk onjuist handelen of van grove nalatigheid van één of meer der genoemde personen.

 • 2 In het geval de Regering van Kaapverdië de Regering van Nederland of meerdere der genoemde personen vrijstelt van enige eis of enige wettige actie met betrekking tot een niet-contractuele civiele aansprakelijkheid, is de Regering van Kaapverdië verplicht de verantwoordelijkheid die op de Regering van Nederland of de betrokken personen rusten op zich te nemen.

 • 3 Indien de Regering van Kaapverdië zulks verzoekt, verschaft de Nederlandse Regering de bevoegde autoriteiten van Kaapverdië de noodzakelijke administratieve of juridische bijstand voor een bevredigende regeling van de problemen die kunnen ontstaan in verband met de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 4

 • 1 De Regering van Kaapverdië heeft het recht, na overleg met de Nederlandse Regering, te verzoeken om terugroeping van ieder lid van het Nederlandse personeel, wiens werk of gedrag onbevredigend is;

  de Nederlandse Regering heeft het recht, na eenzelfde overleg met de Regering van Kaapverdië, te allen tijde ieder lid van het Nederlandse personeel terug te roepen;

  in geval van terugroeping stelt de Nederlandse Regering alles in het werk om een geschikte vervanger te vinden voor ieder teruggeroepen lid van het Nederlandse personeel, indien de Regering van Kaapverdië zulks verzoekt.

 • 2 Alle Nederlandse personeelsleden zullen zich bij de uitoefening van hun taken houden aan de bepalingen die door de desbetreffende bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld. Zij zullen wat betreft de dagelijkse werkzaamheden van een project, regelmatig overleg voeren met de autoriteiten van Kaapverdië die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat project en zullen de werkinstructies van die autoriteiten in acht nemen. Het Nederlandse personeel houdt zich aan de van kracht zijnde wetten in Kaapverdië.

Artikel 5

 • 1 De bepalingen van deze Overeenkomst betreffende Nederlands personeel zijn eveneens van toepassing op personen in dienst van de Nederlandse Regering en op personen in dienst van ondernemingen of andere organisaties waarmee de Nederlandse Regering een overeenkomst heeft gesloten inzake de uitvoering van een project, waaraan beide bevoegde autoriteiten hebben besloten mede te werken.

 • 2 Het ter beschikking gestelde Nederlandse personeel kan werkzaamheden van operationele of adviserende aard verrichten.

Artikel 6

 • 1 De bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4, eerste lid, van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op suppletie-deskundigen die door Nederland ter beschikking worden gesteld. Deze deskundigen moeten echter wel lokale inkomstenbelasting betalen over de van de Regering van Kaapverdië ontvangen emolumenten.

 • 2 De deskundigen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, staan uitsluitend onder het gezag van de desbetreffende autoriteiten van Kaapverdië. De deskundigen dienen verordeningen en regelingen die in Kaapverdië op een bepaald ogenblik van kracht zijn, na te leven, mits dergelijke verordeningen en regelingen niet in strijd zijn met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige andere regeling tussen de beide Partijen die van toepassing is op de betrokken deskundigen.

Artikel 7

De Regering van Kaapverdië stelt de door de Regering van Nederland voor een project verschafte uitrusting (met inbegrip van motorvoertuigen) en andere materialen vrij van alle in- en uitvoerrechten en andere officiële heffingen, waaronder BTW.

Artikel 8

De bepalingen van deze Overeenkomst zullen gelijkelijk van toepassing zijn op het Nederlandse personeel dat, voorafgaand aan de datum waarop deze Overeenkomst van kracht wordt, reeds werkzaam is in Kaapverdië in een technisch samenwerkingsproject.

Artikel 9

 • 1 Deze Overeenkomst zal na ondertekening voorlopig worden toegepast en treedt in werking op de datum waarop beide Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de onderscheiden constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst blijft van kracht voor een aanvangsperiode van twee jaar. Indien geen der beide Regeringen drie maanden voordat de Overeenkomst afloopt, haar voornemen te kennen geeft deze te beëindigen, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor achtereenvolgende tijdvakken van één jaar.

 • 3 Wat de ten tijde van het verstrijken van deze Overeenkomst lopende projecten betreft, blijven de bepalingen van deze Overeenkomst van kracht tot de voltooiing van genoemde projecten.

 • 4 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst slechts van toepassing op het Rijk in Europa.

OPGEMAAKT in tweevoud te 's-Gravenhage op 30 maart 1993, in de Nederlandse en de Portugese taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) L. P. J. MAZAIRAC

Voor de Regering van de Republiek Kaapverdië

(w.g.) J. L. MONTEIRO

Terug naar begin van de pagina