Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek [...] ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Funchal, 18-05-1992

Geldend van 01-09-1993 t/m heden

Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

Authentiek : NL

Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, door lid te worden van de Gemeenschap, zich verplicht hebben om toe te treden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,

Hebben besloten dit Verdrag te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Melchior Wathelet,

Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en van Economische Zaken

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Michael Bendik,

Minister van Justitie

de President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Wolfgang Heyde,

Directeur bij het Bondsministerie van Justitie

de President van de Helleense Republiek:

Michalis Papaconstantinou,

Minister van Justitie

Zijne Majesteit de Koning van Spanje:

Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo,

Minister van Justitie

de President van de Franse Republiek:

Michel Vauzelle,

Zegelbewaarder, Minister van Justitie

de President van Ierland:

Pádraig Flynn,

Minister van Justitie

de President van de Italiaanse Republiek:

Giovanni Battistini,

Ambassadeur te Lissabon

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Charles Elsen,

Eerste Adviseur van de Regering

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. M. H. Hirsch Ballin,

Minister van Justitie

de President van de Portugese Republiek:

Alvaro José Brilhante Larorinho Lücio,

Minister van Justitie

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

John Mark Taylor,

Parlementair Ondersecretaris van Staat voor het Departement

van de Lord Chancellor

Die, in het kader van de Raad bijeen, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst; Rome, 19-06-1980]

Artikel 3

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen zendt aan de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en van de Portugese Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

De tekst van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in de Portugese en de Spaanse taal is opgenomen in de bijlagen I en II1bij het onderhavige Verdrag. De teksten in de Portugese en de Spaanse taal zijn op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

Artikel 4

Dit Verdrag wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Dit Verdrag treedt tussen de Staten die het hebben bekrachtigd, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging door het Koninkrijk Spanje of de Portugese Republiek en één Staat die het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst heeft bekrachtigd.

Dit Verdrag treedt voor elke Verdragsluitende Staat die het later bekrachtigt, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Artikel 6

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen stelt de ondertekenende Staten in kennis van:

  • a) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging;

  • b) de data van inwerkingtreding van dit Verdrag voor de Verdragsluitende Staten.

Artikel 7

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, welke tien teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regering van elke ondertekenende Staat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

GEDAAN te Funchal, de achttiende mei negentienhonderd tweeen-negentig.

  1. De bijlagen I en II zijn niet afgedrukt.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina