Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten [...] en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer, Abu Dhabi, 19-01-1992

Geldend van 17-11-1992 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer

Artikel 1. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

 • 1 De belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken zijn:

  • a. in het geval van de Verenigde Arabische Emiraten:

   de inkomstenbelasting geheven door de Federale Regering van de Verenigde Arabische Emiraten

   (hierna te noemen: belasting van de Verenigde Arabische Emiraten);

  • b. in het geval van het Koninkrijk der Nederlanden:

   • - de vennootschapsbelasting,

   • - de inkomstenbelasting,

   • - de loonbelasting

   (hierna te noemen: „Nederlandse belasting").

 • 2 Deze Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen en belastingen op vermogenswinsten die door een van de Overeenkomstsluitende Staten en zijn onderdelen, na de datum van ondertekening van deze Overeenkomst naast, of in de plaats van de belastingen genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden geheven.

Artikel 2. Begripsbepalingen

 • 1 In deze Overeenkomst, tenzij de context anders vereist:

  • a. betekenen de uitdrukkingen „een Overeenkomstsluitende Staat" en „de andere Overeenkomstsluitende Staat" de Verenigde Arabische Emiraten of het Koninkrijk der Nederlanden, al naar de context vereist;

   de uitdrukking „Overeenkomstsluitende Staten" betekent de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. is wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft deze Overeenkomst alleen van toepassing op het deel van het Koninkrijk dat in Europa is gelegen;

  • c. betekent de uitdrukking „belasting" belasting van de Verenigde Arabische Emiraten of Nederlandse belasting, al naar de context vereist;

  • d. omvat de uitdrukking „persoon" een natuurlijke persoon, een lichaam en elke andere vereniging van personen;

  • e. betekent de uitdrukking „inwoner van een Overeenkomstsluitende Staat" iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van werkelijke leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid;

  • f. betekenen de uitdrukkingen „onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat" en „onderneming van de andere Overeenkomstsluitende Staat" onderscheidenlijk een onderneming gedreven door een inwoner van een Overeenkomstsluitende Staat en een onderneming gedreven door een inwoner van de andere Overeenkomstsluitende Staat;

   deze uitdrukkingen worden geacht die ondernemingen te omvatten die zijn aangewezen voor het onderhouden van luchtdiensten tussen de Overeenkomstsluitende Staten;

  • g. betekent de uitdrukking „internationaal verkeer" alle vervoer met een eigen, gehuurd of gecharterd luchtvaartuig, dat geëxploiteerd wordt door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat, behalve wanneer het luchtvaartuig uitsluitend wordt geëxploiteerd tussen plaatsen die in de andere Overeenkomstsluitende Staat zijn gelegen;

  • h. betekent de uitdrukking „exploitatie van luchtvaartuigen" vervoer door de lucht van personen, bagage, dieren, goederen of post, door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat, daaronder begrepen de verkoop van plaatsbewijzen of soortgelijke bescheiden voor dat vervoer;

  • i. betekent de uitdrukking „bevoegde autoriteit":

   • i) in het geval van de Verenigde Arabische Emiraten de Minister van Financiën en Industrie of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

   • ii) in het geval van Nederland de Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger.

 • 2 Bij de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst door een Overeenkomstsluitende Staat heeft, tenzij de context anders vereist, elke daarin niet omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving die in die Overeenkomstsluitende Staat van kracht is met betrekking tot de belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken.

Artikel 3. Vermijding van dubbele belasting

 • 1 Inkomsten en winsten verkregen uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat zijn, ongeacht de wijze van heffing, vrijgesteld van belasting in de andere Overeenkomstsluitende Staat.

 • 2 Inkomsten en winsten verkregen uit de vervreemding van luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat en van roerende zaken die worden gebruikt bij de exploitatie van deze luchtvaartuigen zijn, ongeacht de wijze van heffing, vrijgesteld van belasting in de andere Overeenkomstsluitende Staat.

 • 3 Voor de toepassing van dit artikel omvatten inkomsten en winsten verkregen door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer, inkomsten en winsten verkregen door die onderneming uit werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met en voortvloeien uit de exploitatie van luchtvaartuigen, in het bijzonder:

  • a. voordelen uit de verhuur of lease van luchtvaartuigen;

  • b. interest op bankdeposito's die rechtstreeks samenhangen met de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer;

  • c. inkomsten en winsten verkregen uit opleidingsprogramma's, het voeren van beheer of andere diensten verleend door die onderneming aan een onderneming van de andere Overeenkomstsluitende Staat.

 • 4 De bepalingen van het eerste, tweede en derde lid zijn ook van toepassing op inkomsten en winsten uit de deelneming in een „pool", een gemeenschappelijke onderneming of een internationaal agentschap.

Artikel 4. Stagiaires

Een natuurlijke persoon die in een van de Overeenkomstsluitende Staten technische ervaring dan wel beroeps- of bedrijfservaring opdoet met betrekking tot de exploitatie van luchtvaartuigen als werknemer van een onderneming van de andere Overeenkomstsluitende Staat die luchtdiensten onderhoudt in het internationale verkeer wordt voor een periode van drie jaar vrijgesteld van belasting in de eerstgenoemde Staat met betrekking tot zijn voor dat doel van de voornoemde onderneming ontvangen beloningen.

Artikel 5. Heronderhandelingsclausule

Indien een onderneming van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de inkomsten en winsten zoals bedoeld in artikel 3 in een van de andere Staten waarvan Gulf Air de nationale luchtvaartmaatschappij is, wordt onderworpen aan een in artikel 1 bedoelde soort van belasting, gaan de Overeenkomstsluitende Staten onverwijld onderhandelingen aan ten einde de vrijstellingen waarin door artikel 3 van deze Overeenkomst wordt voorzien, dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Teruggaaf

Indien belasting is geheven en geïnd door een Overeenkomstsluitende Staat in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst, dienen verzoeken om teruggaaf van belasting te worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten van die Staat binnen een periode van drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven en wordt de aldus geïnde belasting binnen zes maanden na de datum van zulk een verzoek teruggegeven.

Artikel 7. Regeling voor onderling overleg

De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Staten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te lossen. Overleg waarom door een bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Staat is verzocht, vangt aan binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van zulk een verzoek.

Artikel 8. Uitbreiding tot andere gebieden

 • 1 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft kan deze Overeenkomst hetzij in haar geheel, hetzij met de noodzakelijke wijzigingen worden uitgebreid tot de landen Aruba of de Nederlandse Antillen of tot beide landen, indien het desbetreffende land belastingen heft die in wezen gelijksoortig zijn aan de belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is. Zulk een uitbreiding wordt van kracht met ingang van de datum en met inachtneming van wijzigingen en voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden ten aanzien van de beëindiging, nader vast te stellen en overeen te komen bij diplomatieke notawisseling.

 • 2 Tenzij anders is overeengekomen, brengt de beëindiging van deze Overeenkomst niet met zich mede, dat tevens de toepasselijkheid van deze Overeenkomst ten aanzien van het gebied of land waartoe zij ingevolge dit artikel is uitgebreid, wordt beëindigd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1 Elke Overeenkomstsluitende Staat stelt de andere langs diplomatieke weg in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst wettelijk vereiste procedures. De Overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de laatste van deze kennisgevingen.

 • 2 Ondernemingen van een Overeenkomstsluitende Staat worden met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde belastingen in de andere Overeenkomstsluitende Staat niet in de belastingheffing betrokken ter zake van in artikel 3 bedoelde inkomsten en winsten uit perioden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

Artikel 10. Beëindiging

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 5 blijft deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht, maar elk van de Overeenkomstsluitende Staten kan haar beëindigen door ten minste zes maanden voor het einde van enig kalenderjaar na het vijfde jaar dat volgt op dat van de inwerkingtreding langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging te zenden.

In dat geval houdt deze Overeenkomst op van toepassing te zijn vanaf de eerste dag van januari van het tweede kalenderjaar dat volgt op dat waarin de kennisgeving is gedaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Abu Dhabi, de 19de januari negentienhonderd en tweeënnegentig overeenkomende met1in twee oorspronkelijke exemplaren, elk in de Nederlandse, de Arabische en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval de Nederlandse en de Arabische tekst verschillend kunnen worden uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) R. A. MOLLINGER

Voor de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten

(w.g.) AHMED HUMAID AL-JAYER

 1. Lees: „overeenkomende met 14 Rajab 1412".

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina