Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Nicaragua, Managua, 26-08-1992

Geldend van 02-06-1993 t/m heden

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Nicaragua

Authentiek : EN

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Nicaragua

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Nicaragua;

opnieuw de vriendschappelijke betrekkingen bevestigend die tussen beide Staten en hun bevolkingen bestaan;

vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en daartoe het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen;

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Het doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van de technische samenwerking en het in dat kader scheppen van het juridisch en bestuurlijk kader voor projecten van technische samenwerking waartoe beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten van beide Partijen ter uitvoering van deze Overeenkomst besluiten.

 • 2 Een besluit tot samenwerking (als bedoeld in het eerste lid hierboven), de bijdragen aan een project en de wijze waarop elk project zal worden uitgevoerd, worden voor elk afzonderlijk geval vastgelegd door afsluiting van een administratief akkoord tussen de bevoegde autoriteiten.

Artikel II

Met betrekking tot de projecten waarover overeenstemming wordt bereikt, verplicht de Regering van de Republiek Nicaragua zich:

 • a. het Nederlandse personeel vrij te stellen van alle belastingen en andere fiscale heffingen met betrekking tot alle van de Nederlandse Regering ontvangen vergoedingen;

 • b. het Nederlandse personeel vrij te stellen van invoerrechten en andere fiscale heffingen op nieuw of gebruikt huisraad en persoonlijke bezittingen die in Nicaragua worden geïmporteerd binnen zes maanden na de aankomst van de deskundige. Deze periode kan als gevolg van specifieke omstandigheden worden verlengd. In ieder geval dienen de goederen weer uit Nicaragua te worden geëxporteerd wanneer het personeel Nicaragua verlaat of binnen een tijdbestek dat met de Regering van Nicaragua is overeengekomen;

 • c. het Nederlandse personeel gedurende de hele periode van aanstelling vrij te stellen van invoerrechten en andere fiscale heffingen op professionele apparatuur die zij naar Nicaragua importeren, teneinde die te gebruiken in de technische samenwerkingsprojecten;

 • d. voorzieningen te treffen dat ieder Nederlands personeelslid dat langer dan een jaar in Nicaragua verblijft, belastingvrij een motorvoertuig kan importeren of uit entrepot kopen. Deze aankoop dient binnen zes maanden na eerste aankomst plaats te vinden, behalve onder specifieke omstandigheden, waarbij deze periode kan worden verlengd of vernieuwd.

  Bij verkoop van genoemd voertuig aan een persoon die niet dezelfde voorrechten geniet zal betaling van importheffingen dienen plaats te vinden op basis van de geschatte waarde van het voertuig op het moment van verkoop;

  In het geval een motorvoertuig zodanig beschadigd raakt dat reparatie op economische gronden niet meer goed mogelijk is, zal van geval tot geval een regeling worden getroffen, die vergelijkbaar is met die welke van toepassing is op de invoer/verkoop van het oorspronkelijke voertuig;

 • e. het Nederlandse personeel en hun gezinsleden vrij te stellen van nationale dienstplicht;

 • f. aan het Nederlandse personeel en hun familieleden in Nicaragua faciliteiten te bieden voor repatriëring in geval van binnenlandse of internationale crises;

 • g. gratis inreisvisa en werkvergunningen te verstrekken aan het door de Nederlandse Regering aangestelde of nog aan te stellen personeel; het visum zal, ofwel voor vertrek uit Nederland ofwel bij aankomst in Nicaragua, worden verstrekt aan de deskundige die formeel door de Nicaraguaanse Regering is geaccepteerd;

 • h. de Nederlandse deskundige na verlening van het agrément door de Nicaraguaanse Regering vrij te stellen van registratie, toetsing of andere vereisten die verband houden met diens professionele capaciteiten ;

 • i. aan het Nederlandse personeel de identiteitsdocumenten verstrekken die nodig zijn om volledige medewerking van de bevoegde Nicaraguaanse autoriteiten te verkrijgen bij het uitoefenen van hun taken;

 • j. onverminderd de geldende monetaire regelingen in Nicaragua zullen geen beperkingen worden opgelegd ten aanzien van het deviezenverkeer met betrekking tot buitenlandse tegoeden van het Nederlandse personeel en hun in Nicaragua verblijvende gezinsleden;

  de rekeningen die in buitenlandse munteenheid worden geopend zullen in die munteenheid blijven, waarbij de saldi van die rekeningen vrijelijk naar het buitenland kunnen worden overgemaakt;

 • k. de Nicaraguaanse Regering zal ervoor zorgdragen dat het Nederlandse personeel alsmede hun gezinsleden, worden behandeld op een wijze die niet minder gunstig is dan die waarop door een ander land of een andere internationale organisatie aan de Republiek Nicaragua toegewezen personeel voor technische bijstand wordt behandeld.

Artikel III

 • 1 De Regering van de Republiek Nicaragua stelt zich aansprakelijk voor alle materiële schade of schade aan derden die door de Nederlandse deskundigen wordt veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie bij de uitvoering van projecten;

  De Nederlandse deskundigen zullen tijdig melding moeten maken van voorgevallen gebeurtenissen en zullen de Republiek Nicaragua machtigen om hen juridisch te vertegenwoordigen, indien deze besluit tot een dergelijke actie over te gaan. Geen enkele extrajudiciële regeling of juridische uitspraak zal bindend zijn voor de Republiek Nicaragua indien deze niet volledig kans heeft gekregen om daarbij tussenbeide te kunnen komen.

  Indien de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de deskundigen, zal de Regering van de Republiek Nicaragua gerechtigd zijn het bedrag terug te vorderen dat zij betaald heeft in verband met de vrijwaring van die deskundigen voor de door hen aangebrachte schade.

 • 2 Naast het bovenstaande zal de Regering van de Republiek Nicaragua de Nederlandse Regering en/of de Nederlandse deskundigen vrijwaren tegen rechtsvervolging op grond van enige handeling (inclusief gesproken of geschreven woorden) verricht gedurende de uitoefening van de functie van de deskundigen.

 • 3 Indien de Regering van de Republiek Nicaragua zulks verzoekt, verschaft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de autoriteiten van de Republiek Nicaragua de noodzakelijke administratieve of juridische bijstand voor een bevredigende regeling van de problemen die kunnen ontstaan in verband met de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel IV

 • 1 De Regering van de Republiek Nicaragua heeft het recht, na overleg met de Nederlandse Regering, om de terugroeping te verzoeken van ieder lid van het Nederlandse personeel, wiens werk of gedrag onbevredigend is.

  De Nederlandse Regering heeft het recht, na een zelfde overleg met de Nicaraguaanse Regering, te allen tijde ieder lid dat deel uitmaakt van het personeel terug te roepen; in geval van terugroeping verplicht de Nederlandse Regering zich alles in het werk te stellen om een geschikte vervanger te vinden voor het teruggeroepen lid dat deel uitmaakt van het Nederlandse personeel, indien de Regering van de Republiek Nicaragua zulks verzoekt.

 • 2 Alle Nederlandse personeelsleden zullen hun taken uitvoeren in overeenstemming met de desbetreffende autoriteiten. Zij zullen voor wat betreft de dagelijkse werkzaamheden van een project in nauw overleg handelen met de Nicaraguaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat project en zullen de werkinstructies van die autoriteiten in acht nemen.

  In het desbetreffende administratief akkoord zal de communicatie tussen het Nederlandse personeel en de bevoegde Nederlandse autoriteiten worden geregeld.

Artikel V

De bepalingen van deze Overeenkomst betreffende Nederlands personeel zijn eveneens van toepassing op personen die in dienst zijn van de Nederlandse Regering (bilaterale deskundigen) en op personen in dienst van ondernemingen, ontwikkelingsorganisaties of consultancy-bureaus die projecten uitvoeren in het kader van de bilaterale samenwerking, mits de aangestelde personen functies uitoefenen op het gebied van technische bijstand en/of consultancy.

Artikel VI

 • 1 De bepalingen van de artikelen II, III en IV, lid 1 van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op suppletie-deskundigen die door de Nederlandse Regering ter beschikking worden gesteld. Deze deskundigen moeten echter wel lokale inkomstenbelasting betalen over de van de Regering van de Republiek Nicaragua ontvangen emolumenten.

 • 2 De deskundigen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, staan uitsluitend onder het gezag van de desbetreffende Nicaraguaanse autoriteiten. De deskundigen dienen verordeningen en regelingen die in Nicaragua van kracht zijn na te leven, mits dergelijke verordeningen en regelingen niet in strijd zijn met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige andere regeling tussen de beide Verdragspartijen die van toepassing is op de betrokken deskundigen.

Artikel VII

De Regering van de Republiek Nicaragua stelt de uitrusting (met inbegrip van gemotoriseerde voertuigen) en andere leveranties die door de Nederlandse Regering in de vorm van een schenking ter beschikking worden gesteld voor een bilateraal project vrij van alle in en uitvoerrechten en andere officiële heffingen.

Artikel VIII

 • 1 Deze Overeenkomst zal na ondertekening voorlopig worden toegepast en treedt in werking op de datum waarop beide Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de onderscheiden constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst blijft van kracht voor een aanvangsperiode van twee jaar. Indien geen der beide Regeringen drie maanden voordat de Overeenkomst afloopt, te kennen geeft deze te willen beëindigen, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.

 • 3 Met betrekking tot projecten waarmee een aanvang is gemaakt voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst, blijven de voorgaande artikelen van kracht tot het project is beëindigd.

 • 4 Deze Overeenkomst is slechts van toepassing op het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

OPGEMAAKT in tweevoud te Managua, op 26 (dag) 8 (maand) 1992, in de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) K. C. VAN KESTEREN

Voor de Regering van de Republiek Nicaragua

(w.g.) S. M. BLANDUN

Terug naar begin van de pagina