Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van beschermde en gerubriceerde gegevens, Parijs, 28-07-1992

Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van beschermde en gerubriceerde gegevens

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de uitwisseling van beschermde en gerubriceerde gegevens

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Franse Republiek

hierna te noemen „Partijen",

geleid door de wens de beveiliging te verzekeren van beschermde en gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld of ontwikkeld in het kader van de onderlinge samenwerking, met name in het kader van de Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van defensiematerieel, gesloten op 5 juni 1984 tussen de Minister van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden en de Minister van Defensie van de Franse Republiek, goedgekeurd bij notawisseling van 1 en 8 februari 1985,

zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

Partijen nemen, in het kader van hun nationale wetgevingen, alle noodzakelijke maatregelen teneinde de beveiliging te verzekeren van beschermde en gerubriceerde gegevens die tussen hen worden uitgewisseld of die worden ontwikkeld gedurende de onderhandelingen over of de toepassing dan wel de uitvoering van overeenkomsten, aanbestedingen, contracten of onderaannemingscontracten.

Deze gegevens genieten dezelfde mate van bescherming als die welke geldt in het land van herkomst voor nationale gegevens van een overeenkomstig veiligheidsniveau.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder „beschermde" of „gerubriceerde" gegevens verstaan alle gegevens, ongeacht de vorm of wijze van overdracht daarvan, waaraan de Partij die deze gegevens verstrekt een bescherming of rubricering, voorzien in zijn nationale wetgeving, heeft verbonden.

Artikel 3

Kennisgenomen hebbend van de beveiligingsmaatregelen op grond van hun nationale beveiligingsregelgeving, zijn Partijen een equivalentietabel voor beveiligingsniveaus overeengekomen. De in artikel 10 van deze Overeenkomst aangewezen verantwoordelijke autoriteiten stellen in onderling overleg de praktische beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de toepassing van de Overeenkomst vast.

Artikel 4

Voor vertaalde of vermenigvuldigde beschermde of gerubriceerde gegevens gelden eenzelfde beveiligingsniveau en dezelfde beveiligingsmaatregelen als voor de oorspronkelijke gegevens.

Artikel 5

Beschermde of gerubriceerde gegevens kunnen slechts worden bekendgemaakt aan personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • - zij moeten daarvan kennisnemen uit hoofde van hun functie of betrekking;

  • - zij hebben een verklaring van geen bezwaar ontvangen van de verantwoordelijke nationale autoriteit, overeenkomstig de procedures als beschreven in de nationale regelgeving van de Partij waaronder zij ressorteren.

Een bedrijf of instelling kan niet deelnemen aan voorbereidende studies of worden betrokken in de uitvoering van een overeenkomst, aanbesteding, contract of onderaannemingscontract, inhoudende omgang met of ontwikkeling van beschermde of gerubriceerde gegevens, indien het niet tevoren op het vereiste niveau bevoegd is verklaard door de bevoegde nationale autoriteit conform de nationale regelgeving. De bevoegdverklaring wordt slechts afgegeven na een onderzoek dat met name strekt tot vaststelling van de fysieke geschiktheid van het bedrijf of de instelling om de voorschriften terzake van de beveiliging van beschermde of gerubriceerde gegevens na te leven.

Artikel 6

De overdracht van gerubriceerde gegevens van het niveau „CONFIDENTIEL-DÉFENSE" en „STG./CONFIDENTIEEL" of hoger, alsmede het overbrengen door middel van telecommunicatiemiddelen van gerubriceerde gegevens van een gelijkwaardig niveau, geschiedt gewoonlijk van Regering tot Regering via diplomatieke en militaire regeringskanalen.

In het geval één der Partijen een andere procedure zou willen volgen, met name in het geval van spoed, overleggen Partijen omtrent de noodzakelijk geachte maatregelen.

Partijen komen de wijze van transport van beschermd of gerubriceerd materieel overeen, hetzij via diplomatieke of militaire weg, hetzij, indien nodig, via transportondernemingen die voldoen aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

Artikel 7

De beschermde of gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld in het kader van deze Overeenkomst mogen slechts worden gebruikt voor doeleinden verband houdende met onderhandelingen over of de tenuitvoerlegging van te sluiten of reeds gesloten overeenkomsten, aanbestedingen, contracten of onderaannemingscontracten. Zij mogen niet ter kennis worden gebracht van een derde land of van een onderdaan van een derde land zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij van herkomst.

Bedoelde voorafgaande toestemming is evenwel niet noodzakelijk voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap die werknemers in vast dienstverband zijn van de bedrijven of instellingen die zijn betrokken bij de onderhandelingen over of de tenuitvoerlegging van overeenkomsten, aanbestedingen, contracten of onderaannemingscontracten, indien zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 hierboven, en indien de ter kennis gebrachte gegevens niet van een hoger beschermingsniveau zijn dan STG./CONFIDENTIEEL.

De rechten met betrekking tot de intellectuele en industriële eigendom moeten worden geëerbiedigd. Deze mogen niet worden overgedragen aan een derde land of aan één van de onderdanen daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij van herkomst.

Artikel 8

Elk der Partijen blijft na de uitvoering van overeenkomsten, aanbestedingen, contracten en onderaannemingscontracten, de bescherming te verzekeren van alle gegevens afkomstig van de andere Partij.

Artikel 9

Geen der Partijen zal zich beroepen op de onderhavige Overeenkomst om de overdracht te eisen van beschermde of gerubriceerde gegevens inzake deze overeenkomsten, aanbestedingen, contracten of onderaannemingscontracten, die door een derde land aan de andere Partij ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10

De autoriteiten verantwoordelijk voor de beveiliging in het kader van deze Overeenkomst zijn:

voor de Franse Republiek :

en

de Premier Ministre, Secrétariat General de, la Défense Nationale

voor het Koninkrijk der Nederlanden:

de Minister van Binnenlandse Zaken,

De autoriteiten bevoegd voor de toepassing van deze Overeenkomst zijn:

 

voor de Franse Republiek:

ieder der Ministers, conform zijn bevoegdheden

een

 

voor het Koninkrijk der Nederlanden:

ieder der Ministers, conform zijn bevoegdheden.

Artikel 11

Partijen plegen overleg omtrent de feitelijke uitvoering en de doeltreffendheid van de maatregelen genomen binnen bedrijven of instellingen die worden betrokken bij de uitvoering van overeenkomsten, aanbestedingen, contracten en onderaannemingscontracten teneinde de beveiliging te verzekeren van gegevens, die van hen afkomstig zijn. Dit overleg kan mede wederzijdse bezoeken inhouden.

De data voor dergelijke bezoeken worden in onderling overleg vastgesteld, met een kennisgeving minimaal dertig dagen van tevoren.

Artikel 12

Elk der Partijen draagt de eigen kosten in verband met de uitvoering van beveiligingsmaatregelen voortvloeiend uit de toepassing van deze Overeenkomst. In het bijzonder de kosten voortvloeiend uit de bezoeken bedoeld in artikel 11 worden gedragen door de Partij die om een dergelijk bezoek verzoekt.

Artikel 13

Elk geval van vermeende of daadwerkelijke schending van regelgeving, die mogelijkerwijs kan leiden tot openbaarmaking van beschermde of gerubriceerde gegevens, moet onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteit van de Partij van herkomst van de gegevens.

Het onderzoek inzake vermeende of daadwerkelijke openbaarmaking en de vervolging van personen die daarbij betrokken zijn, geschiedt door de autoriteiten, met inbegrip van rechterlijke autoriteiten, van de betrokken Partij conform haar wetgeving en haar nationale procedures.

Artikel 14

Deze Overeenkomst wordt tussen de Franse Republiek en het europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden voorlopig toegepast vanaf de ondertekening ervan. Voor wat betreft de modaliteiten van de toepassing van de Overeenkomst ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Aruba zal nog een nadere overeenkomst worden gesloten.

Elk der Partijen stelt de andere in kennis van afhandeling van de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, die zal geschieden op de eerste dag van de tweede maand na de laatste kennisgeving.

Deze Overeenkomst kan op elk moment worden herzien bij schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.

Zij kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. In dat geval blijven de in het kader van deze Overeenkomst uitgewisselde of ontwikkelde gegevens bescherming genieten conform de bepalingen daarvan.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van beide Regeringen, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud, te Parijs op 28 juli 1992, elk in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) J. A. F. M. FÖRSTER

Voor de Regering van de Franse Republiek:

(w.g.) Y. SILLARD

Terug naar begin van de pagina