Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Honduras, Tegucigalpa, 23-03-1992

Geldend van 21-02-1994 t/m heden

Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Honduras

Authentiek : NL

Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Honduras

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Honduras, teneinde de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen en hun bevolking te versterken, de technische samenwerking te bevorderen en hiervoor een juridisch en bestuurlijk kader te scheppen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Het doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van de technische samenwerking tussen beide landen en het in dat verband scheppen van een juridisch en bestuurlijk kader voor samenwerkingsprojecten waarover de bevoegde autoriteiten van beide Partijen overeenstemming bereiken.

 • 2 De beslissing tot samenwerking zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, de bijdragen aan een project en de wijze waarop elk project zal worden uitgevoerd, zullen per geval apart worden vastgesteld door middel van afsluiting van een akkoord tussen beide bevoegde autoriteiten.

Artikel II

 • 1 Met betrekking tot een overeengekomen project zal de Regering van de Republiek Honduras verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de uitgezonden deskundigen en hun inwonende familieleden en hun goederen. Dit houdt in het bijzonder in dat:

  • a. het Nederlandse personeel zal worden vrijgesteld van alle belastingen en andere fiscale heffingen op vergoedingen die zij van de Nederlandse Regering ontvangen voor door hen in het kader van een project uitgevoerde werkzaamheden;

  • b. het Nederlandse personeel zal worden vrijgesteld gedurende de gehele periode van aanstelling, of elke 5 jaar, van douanerechten en alle fiscale heffingen op import en export van goederen voor persoonlijk gebruik. Zulks houdt ondermeer per gezin het volgende in: een auto, een koelkast, een vrieskist, een wasmachine, een fornuis, een radio, een televisie, een platenspeler, een video, een bandrecorder, kleine electrische apparaten, alsmede per persoon een airconditioning-apparaat, een verwarmingsapparaat, een ventilator en een foto- en filmuitrusting;

  • c. het Nederlandse personeel zal gedurende de hele periode van aanstelling worden vrijgesteld van douanerechten en fiscale heffingen op professionele apparatuur die zij in Honduras importeren en die bestemd zijn voor gebruik in een samenwerkingsproject;

  • d. vrijstelling van douanerechten en fiscale heffingen wordt verleend op uitrusting (inclusief motorvoertuigen) en andere werktuigen welke in de vorm van een schenking door de Nederlandse Regering ter beschikking worden gesteld aan een project;

  • e. de belastingvrije invoer van een motorvoertuig is slechts mogelijk voor het Nederlandse personeel dat langer dan een jaar in Honduras zal verblijven. Invoer zal binnen de eerste zes maanden na aankomst in Honduras dienen plaats te vinden, onder voorwaarde dat bij verkoop van het motorvoertuig aan een persoon die niet dezelfde vrijstellingen geniet alsnog invoerrechten gerelateerd aan de geschatte waarde van het voertuig op het moment van verkoop dienen te worden voldaan. Indien een motorvoertuig zodanig beschadigd is dat het economisch gezien niet rendabel is het te repareren, zullen per geval maatregelen genomen worden met als uitgangspunt de regels die voor invoer/aankoop van het oorspronkelijke voertuig werden toegepast. Onder bijzondere omstandigheden kan voornoemde periode worden verlengd of vernieuwd;

  • f. onverminderd het gestelde in artikel IV, lid 1, van deze Overeenkomst zal het Nederlandse personeel worden gevrijwaard van rechtsvervolging op grond van enig door hen geschreven of gesproken woord of enige handeling door hen verricht gedurende de uitoefening van hun officiële functie, alsmede van vervulling van de militaire dienstplicht;

  • g. aan het Nederlandse personeel, evenals hun gezinsleden in Honduras, zullen alle faciliteiten worden geboden voor repatriëring in geval van binnenlandse of internationale crises;

  • h. gratis in- en uitreisvisa zullen worden verstrekt aan het door de Nederlandse Regering aangestelde of nog aan te stellen personeel; de visa zullen ofwel voor vertrek uit Nederland ofwel bij aankomst in Honduras worden verstrekt aan de personeelsleden die formeel door de Hondurese Regering zijn geaccepteerd;

  • i. na goedkeuring door de Hondurese Regering zal het Nederlandse personeel worden vrijgesteld van registratie, onderzoek of andere vereisten die verband houden met hun beroepsvaardigheden;

  • j. aan het Nederlandse personeel zal een identiteitsdocument worden verstrekt dat melding maakt van de bijzondere bescherming en steun die de Hondurese Regering aan dat personeel verleent;

  • k. onverminderd de geldende deviezenbepalingen, zullen het Nederlandse personeel en hun gezinsleden geen beperkingen worden opgelegd ten aanzien van het invoeren van gelden afkomstig uit het buitenland die zij voor persoonlijk gebruik Honduras binnenbrengen. De rekeningen die in Honduras worden geopend door het Nederlandse personeel en hun gezinsleden staan uitsluitend tot hun beschikking en de saldi kunnen vrijelijk worden overgemaakt, mits het uitsluitend inkomsten uit het buitenland betreft. In overige gevallen zullen genoemde rekeningen onderhevig zijn aan de geldende bepalingen inzake de deviezencontrole.

 • 2 De Hondurese Regering garandeert dat het Nederlandse personeel, alsmede de gezinnen daarvan, worden behandeld op een wijze die niet minder gunstig is dan die waarop het personeel voor technische samenwerking van een ander land of een andere internationale organisatie in de Republiek Honduras wordt behandeld.

Artikel III

 • 1 De Regering van Honduras vrijwaart de Nederlandse Regering van elke claim voortkomend uit schade veroorzaakt door een Nederlands personeelslid tijdens de officiële uitvoering van de werkzaamheden die aan hem/haar zijn toevertrouwd op basis van deze overeenkomst en is aansprakelijk met uitzondering van fraude, grove nalatigheid of opzettelijk onjuist handelen.

 • 2 Indien de Hondurese Regering zulks wenst zal de Nederlandse Regering juridische of administratieve assistentie verlenen aan de bevoegde autoriteiten van de Republiek Honduras om tot een bevredigende oplossing te komen in geval van problemen in verband met het gestelde in het voorgaande lid van dit artikel.

Artikel IV

 • 1 De Hondurese Regering zal na overleg met de Nederlandse Regering het recht hebben te verzoeken om terugroepen van een Nederlands personeelslid wiens werk of gedrag onbevredigend is. De Nederlandse Regering zal na overleg met de Hondurese Regering op ieder moment het recht hebben een Nederlands personeelslid terug te roepen. In geval van terugroepen zal de Nederlandse Regering, indien de Hondurese Regering daarom zou vragen, alles in het werk stellen om in geschikte vervanging te voorzien.

 • 2 Alle Nederlandse personeelsleden zullen zich bij de uitoefening van hun taken houden aan de bepalingen die door de desbetreffende bevoegde autoriteiten zijn vastgelegd. Zij zullen wat betreft de dagelijkse werkzaamheden van een project, nauw overleg plegen met de Hondurese autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat project.

  De communicatie tussen de Nederlandse werknemers en de bevoegde Nederlandse autoriteiten zal per project worden geregeld.

Artikel V

 • 1 De bepalingen van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op het door Nederland aangestelde niet-Hondurese personeel, alsmede op werknemers van ondernemingen waarmee de Nederlandse Regering in samenwerking met de Hondurese autoriteiten een regeling heeft afgesloten. Uitgesloten van deze bepaling is het lokale en/of Hondurese personeel, gecontracteerd door de Nederlandse Regering en/of Nederlandse ondernemingen.

 • 2 Het Nederlandse personeel kan operationele en adviserende taken uitvoeren.

Artikel VI

 • 1 De bepalingen van artikel II, III en IV, lid 1, van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op suppletie-deskundigen die op verzoek van de Hondurese Regering worden ingezet. Deze deskundigen zijn echter wel gehouden lokale belastingen te betalen over de aan hen door de Regering van Honduras betaalde vergoedingen.

 • 2 De deskundigen genoemd in het voorgaande lid van dit artikel staan onder exclusieve leiding van de terzake bevoegde Hondurese autoriteit. De deskundigen zullen de in Honduras geldende regels en voorschriften in acht nemen, mits dergelijke regels en voorschriften niet in strijd zijn met een bepaling van deze Overeenkomst of enig andere regeling die door beide Partijen worden toegepast op de desbetreffende deskundigen.

Artikel VII

 • 1 Deze Overeenkomst zal na ondertekening voorlopig worden toegepast en zal in werking treden zodra beide Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen constitutionele vereiste procedures is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst kent een aanvangsperiode van twee jaar. Indien geen van beide Regeringen drie maanden voor afloop van de Overeenkomst verklaart deze te willen beëindigen, zal deze Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor een periode van telkens een jaar.

 • 3 Voor de projecten die zijn aangevangen voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst blijven de voorgaande bepalingen van kracht tot het desbetreffende project is afgelopen.

 • 4 Deze overeenkomst geldt alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

OPGEMAAKT in tweevoud te Tegucigalpa op 23 maart negentienhonderd tweeënnegentig, in het Spaans en in het Nederlands, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) CHR. W. VAN KOOTEN

Namens de Regering van de Republiek Honduras

(w.g.) M. C. ZAPATA

Terug naar begin van de pagina